Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016 ke stažení ZDE

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 ke stažení ZDE

 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

 

 

Část I.

Základní charakteristika školy

Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Zřizovatel školy:                         Městys Višňové

Ředitel školy:                                              Mgr. Jiří Beran

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:

mateřská škola

základní škola

školní družina

školní klub

školní jídelna – úplná

školní jídelna – výdejna

 

tel.:         515 339 120

e-mail: zs.visnove@zn.orgman.cz

http://www.zsvisnove.eu

 

Základní škola je úplnou školou s prvním i druhým stupněm

Školní rok2012/2013 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu
1. stupeň 5 5 69 13,8
2. stupeň 5 4 105 21

Celkem

10 9 174 17,4

V tabulce jsou uvedeny údaje podle stavu k 30. 9. 2013. V průběhu roku došlo k pohybům – přestup 1 žákyně z 8. ročníku na jinou školu a přestup 2 žákyň (5. a 6. ročník) na naši školu. Stav k 30. 6. 2014 byl tedy 175 žáků z toho 70 na 1. stupni.

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 13

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,95

 

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č.561/2004Sb. s počtem 6 členů

Její složení ve třetím roce funkčního období je následující:

zástupci zřizovatele: Ing. František Illek, Ing. Vladimír Vališ

zástupci rodičů: Hana Jelínková (předsedkyně), Ing. Jana Nezvedová

zástupci pedagogů: Mgr. Josef Kulhánek, Mgr. Lea Šmahelová

 

Vzdělávací programy

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
ŠVP pro ZV (vychází z RVP pro ZV a přílohy) 1. – 9.
IVP vycházející z RVP pro ZŠS 4. (integrace)

Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků
děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní*
921                        ŠJ – úplná 1 146 28 76
923                        ŠJ – výdejna 1 41 4
Výdejna Tavíkovice 62 38 2

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

 

I v tomto školním roce školní jídelna poskytovala školní a závodní stravování ZŠ a MŠ Tavíkovice formou vaření a dovozu obědů.

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2013

Fyzické osoby 5
Přepočtení na plně zaměstnané 4,8

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 62 fyz.                        2 / přepoč. 1,4

Údaj v tabulce odpovídá stavu k 31. 10. 2013, po kontrole ČŠI jsme snížili počet účastníků na 60 přeřazením některých účastníků činnosti ŠD do školního klubu.

Z činnosti školní družiny:

Ve školním roce 2013/2014 se účastnilo činnosti ŠD 63 dětí, od dubna byl snížen počet dětí na 60.

I. oddělení            s provozem od 11.00 do 16.00 navštěvovalo 30 dětí

II. oddělení          s provozem od 6.30 do 7.15 navštěvovalo 25 dětí

s provozem od 12.00 do 13.40 navštěvovalo 30 dětí

Družina pracovala podle školního vzdělávacího programu. Ke kroužkům z loňského roku (informatika, břišní tance, společenské hry, sportovní hry, pracovní a výtvarný kroužek) přibyl nový kroužek – historie. Děti činnosti v kroužcích bavily a těšily se na ně.

Očekávané výstupy vzdělávacího programu byly naplňovány a pravidelně hodnoceny. Činnosti byly zaměřeny na prevenci rizikového chování, zejména na posilování sociálních dovedností. Při esteticko-výchovných činnostech bylo rozvíjeno cítění a vkus žáků a jejich výtvarné schopnosti poznáváním rozmanitých výtvarných a pracovních technik a materiálů a využíváním emocionálního účinku hudby. Těmito činnostmi byly posilovány i pracovní dovednosti dětí. Při tělovýchovných a sportovních činnostech byly využívány kolektivní nebo individuální aktivity s cílem rozvíjet pohybovou zdatnost žáků, zvládnutí základů sportovních her a využití sportovního náčiní. Dopravní výchova byla zaměřena na poznávání dopravních značek a dodržování pravidel silničního provozu. Zvýšená pozornost byla v letošním roce věnována přírodovědným činnostem zaměřeným především na kladný vztah k přírodě, na ekologii, aktivní ochranu životního prostředí. Do rekreačních činností byly zařazovány řízené aktivity ve formě her pro aktivní odpočinek a regeneraci sil po výuce a také spontánní činnosti. Odpočinkové činnosti byly realizovány formou společné četby, vyprávění, relaxace při hudbě, poslechu rozhlasu a přehrávače, sledování pohádek, hraní společenských her a práce se stavebnicemi. Přípravu na vyučování byla prováděna formou didaktických her, soutěží a kvízů s možností využití počítačů, dětských časopisů, knih a encyklopedií.  Po dohodě s rodiči si děti mohou v družině vypracovat písemné domácí úkoly

Do přípravy měsíčních plánů byly pravidelně zapracovány i nápady a požadavky žáků.

 

Školní klub, který je součástí základní školy

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK
celkem 1 85 fyz.                        1 / přepoč.  0,3

 

 


Část II

Personální zabezpečení činnosti školy

 

Mgr. Jiří Beran – ředitel, F, Tč, Inf

Mgr. Jana Pelajová – zástupce ředitele, Aj

Ludmila Juřenová – ekonomka, hospodářka

 

Základní škola:

Mgr. Lea Šmahelová – tř. uč. I. třídy

Mgr. Dita Buchtová- tř. uč. II. třídy

Mgr. Jana Vališová – tř. uč. III. třídy, log. péče

Mgr. Naděžda Korková – tř. uč. IV. třídy

Mgr. Bohumila Hubáčková – tř. uč. V. třídy, koordinátor ŠVP

Mgr. Ivana Vančurová – tř. uč. VI. třídy, Čj, Hv, Pč, Tv

Mgr. Miroslav Mach – tř. uč. VII. třídy, Aj, Nj, Tv

Mgr. Eva Machová – tř. uč. VIII. A třídy, Nj, Aj, Tv, Vz, koordinátor ŠVP

Mgr. Kamil Kopeček – tř. uč. VIII. B třídy, F, M, Inf, správce školní matriky

Mgr. Marcela Jelínková – tř. uč. IX. třídy, Čj, D, Vv, metodik prevence

Mgr. Josef Kulhánek – vých. poradce, M, Z

Mgr. Věra Nezvedová -koordinátor EVVO, Př, M, Ch, CvM

Mgr. Lada Sikorová – Vv, Tv, Pč, Z, asistentka pedagoga

Mgr. Renata Šafrová – speciální pedagog, asistentka pedagoga

 

Ilona Stehnová – asistentka pedagoga

Hana Jelínková – osobní asistentka

Josef Šnábl – školník, topič

Eva Březinová – uklízečka

Soňa Hejlková – uklízečka

Lenka Jelínková – uklízečka

 

Školní družina, školní klub:

 

Pavla Kordová – vedoucí vychovatelka ŠD

Ilona Stehnová – vychovatelka ŠD a ŠK

 

Mateřská škola:

 

Hana Koubková – vedoucí učitelka MŠ

Zdeňka Kapounková – učitelka – Berušky

Jindra Veselá – učitelka – Sluníčka

Marie Matulová – školnice

 

Školní jídelna:

 

Eva Adámková – vedoucí ŠJ

Lenka Černíková – kuchařka

Jana Fráňová – kuchařka

Marta Tumpachová – kuchařka, výdejna MŠ

Renáta Vyhnálková – kuchařka

přepočtený počet / fyzický počet

1.                   Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 15,39/17 100%
Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 15,07/16 97,92%/94,12%

 

Pozn.: nekvalifikovaný učitel AjS, Tv a Vv na 2. stupni (0,32 úvazku)

14,49 učitelé, 1,75 asistenti pedagoga, (0,5 úvazku asistenta pedagoga bylo do 26. února 2013 financováno z projektu EU)

 

2.    Ve školním roce 2013/14 nenastoupil na školu žádný učitel s odbornou kvalifikací.

 

3.            Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 0

 

4.            Počet nepedagogických pracovníků: 6

Osobní asistentka Hana Jelínková do 31. 7. 2014 financována z ÚP Znojmo – VPP.

5.            Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy
do 35 let 1 0
35-50 let 2 10
nad 50 let 1 1
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0
Celkem 4 11
Z toho rodičovská dovolená 0 0

6.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet prac.
Seminář pro výchovné poradce 1 Mgr. Vančurová
Seminář pro školní metodiky prevence 1 Mgr. Jelínková
Seminář pro vedoucí dyslektických kroužků 1 Mgr. Šafrová
Tvorba zážitkových ŠVP 1 Mgr. Jelínková
Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů 1 Mgr. Jelínková
Evaluační a autoevaluační činnost školy 1 Mgr. Beran
Umění prezentovat, aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčit 1 Mgr. Vališová
Legislativa pro ŠD + Asertivita s laskavostí 1 Mgr. Kordová
Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 – 15 let – biologie 1 Mgr. Nezvedová
Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 – 15 let – fyzika 1 Mgr. Kopeček
Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 – 15 let – chemie 1 Mgr. Nezvedová
Školení ČŠI 1 Mgr. Beran
Metodické setkání pedagogů – uzavřená skupina- Tvorba školního řádu 13 učitelé ZŠ
Jak efektivně zapojit počítač do výuky cizích jazyků 1 Mgr. Machová
Teaching English: Primary Schools II. 1 Mgr. Pelajová
Práce s diferencovanou třídou 18 učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelky ŠD
Celkem 45/7/15

 

7.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení

Ve školním roce 2013/2014 se žádný pedagogický pracovník v tomto programu nevzdělával.

 

8. Asistenti pedagoga 1,88/3, hrazeni z přímých nákladů na vzdělávání. Funkci zastávaly:

 • Ilona Stehnová (0,5)
 • Mgr. Renata Šafrová (0,75)
 • Mgr. Lada Sikorová (0,63)

Všechny asistentky splňují podmínky odborné kvalifikace.

 

 


Část III.

 

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet žáků Prospělo svyznamenáním Prospělo        bez (*) Neprospělo bez (*) Opakují
1. 13 13 0 0 0
2. 1320 13 0 0 0
3. 16 15 1 0 0
4. 13 11 2 0 0
5. 15 14 1 0 0
Celkem za I. stupeň
70 66 4 0 0
6. 24 12 12 0 0
7. 23 10 12 1 1
8. 28 16 12 0 0
9. 30 7 22 0 0
Celkem za II. stupeň 105 45 59 0 0
Celkem za školu 175 111 63 1 1

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2014 – 1

 

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2 1 0,57%
3 0 0%

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: 28, průměr na jednoho žáka: 0,16

Jednalo se o 1 případ záškoláctví, který byl řešen výchovnou komisí a oznámen OSPOD Znojmo.

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 – 14) nebylo realizováno.

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků 4 1 19 7

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků
9.ročník 30
nižší ročník 0
Celkem 30

Část IV.

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

ČŠI provedla na škole v termínu 1. – 3. 4. 2014 inspekční činnost, která byla zaměřena na:

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou a základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů.

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 c) školského zákona.

Inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 5 školského zákona.

 

Výsledek inspekční činnosti v jednotlivých oblastech:

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů – Škola vytvořila vhodné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům – Průběh vzdělávání dětí a žáků byl účinný pro jejich osobnostní rozvoj a naplňování vzdělávacích cílů, které si škola stanovila v ŠVP PV a ŠVP ZV.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům – Výsledky vzdělávání dětí ve vztahu k naplňování ŠVP ZV a ŠVP PV byly na požadované úrovni. Vlastní hodnocení celkových výsledků vzdělávání žáků a dětí bylo systematické a mělo požadovanou úroveň.

 

Kompletní inspekční zpráva je ke stažení na http://zpravy.csicr.cz/upload/2014018380.pdf

 

Část V.

 

Rozhodnutí ředitele

 

Je uveden přehled rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí (týká se pouze základní školy)

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 2 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, k 16 0

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015      16

 

 

Část VI.

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Ve školním roce 2013/2014 byla škola zapojena již sedmý rokem v mezinárodním projektu EKOŠKOLA. Aktivity vedoucí k ekologizaci činnosti školy nebyly realizovány, a proto budeme zvažovat ukončení činnosti v hnutí Ekoškola. Další ekologickou aktivitou je účast v soutěži Recyklohraní,.

Žáci školy mají možnost odebírat dotované školní mléko – spolupráce s firmou Laktea, o.p.s.. Škola se znovu zapojila do projektu „Ovoce do škol“, v němž organizujeme aktivity podporující zdravou výživu a zdravý životní styl. Dodavatelem ovoce a zeleniny byla nově společnost Ovocentrum V+V, s r. o.

 

 

 

 

 

 

 

Část VII.

 

Předložené, schválené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

Předložené projekty:

 

Projekt „Bezpečná škola“ podaný v dotačním řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018.

 

Žádost o zahraničního asistenta v rámci projektu Comenius – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

 

Projekt „Evropský den“ v rámci soutěže Evropské dny „Evropa otevřená všem, škola otevřená všem“ vyhlášené Domem zahraničních služeb

 

Projekt prevence rizikového chování „Bezpečná škola“ podaný v rámci programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013“, který byl vyhlášen Jihomoravským krajem

 

Projekt „Když se řekne STROM“ podaný v rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti EVVO, který byl vyhlášen Jihomoravským krajem

 

 

Schválené projekty:

Hostitelská instituce pro zahraničního asistenta v rámci projektu Comenius

„Bezpečná škola“ (projekt financovaný JMK)

 

Realizované projekty:

 

Hostitelská instituce pro zahraničního asistenta v rámci projektu Comenius

 

Zahraniční asistentka slečna Buket Ilgü působila na naší škole od 13. září 2014 do 25. dubna 2014. Asistovala vyučujícím matematiky, fyziky a anglického jazyka a vedla nepovinný předmět Turecké reálie. Její týdenní úvazek činil vždy 16 hodin. Rozvrh se změnil 3x, aby se s ní ve vyučování potkalo co nejvíc dětí. Buket pracovala také s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jazykově nadaní žáci se s ní začali učit turecky. Kromě pravidelného vyučování se Buket účastnila mnoha školních akcí – exkurze, projektové dny, anglické výukové divadlo, pro žáky 1. stupně zorganizovala tři dílničky zaměřené na umění origami. Několikrát také navštívila studenty večerních kurzů angličtiny s cílem rozvíjet jejich komunikační schopnosti. Po celou dobu svého pobytu ve Višňovém se snažila prezentovat svou zemi a kulturu, čímž obohatila nejen žáky a pracovníky školy, ale i veřejnost. Všichni vyučující, kteří s Buket spolupracovali, oceňovali její podporu a aktivity, jež pro žáky připravovala, a hodnotili její asistentský pobyt jako velmi přínosný. I žáci si hodiny s Buket velmi užívali.

 

 

„Bezpečná škola“ (projekt financovaný JMK) – Aktivity projektu „Bezpečná škola“ zaměřené na děti a žáky:

 

NÁZEV: TERMÍN: TŘÍDA: ČASOVÁ DOTACE
Adaptační pobyt 13. 9. 2013 6. ročník 4 hodiny
Jak jednají nejmenší, aneb chraň si své bezpečí 23. 9. 20139:00 – 10:00 60 minut
Jak jednají nejmenší, aneb chraň si své bezpečí 23. 9. 201310:00 – 11:00 60 minut
Od první třídy bezpečně a bez rizika
 1. Modul

30. 9. 2013

9:00 – 10:30

 1. ročník
90 minut
Od první třídy bezpečně a bez rizika
 1. Modul

22. 10. 2013

8:25 – 10:10

 1. ročník
90 minut
Od první třídy bezpečně a bez rizika
 1. Modul

30. 9. 2013

10:30 – 12:00

 1. ročník
90 minut
Od první třídy bezpečně a bez rizika
 1. Modul

11. 11. 2013

9:00 – 10:30

 1. ročník
90 minut
Od první třídy bezpečně a bez rizika
 1. Modul

7. 10. 2013

9:00 – 10:30

 1. ročník
90 minut
Od první třídy bezpečně a bez rizika
 1. Modul

11. 11. 2013

10:30 – 12:00

 1. ročník
90 minut
Na tenkém ledě
 1. Modul

7. 10. 2013

10:30 – 12:45

 1. ročník
3 vyučovací hodiny
Na tenkém ledě
 1. Modul

20. 11. 2013

8:00 – 10:15

 1. ročník
3 vyučovací hodiny
Na tenkém ledě
 1. Modul

14. 10. 2013

8:00 – 10:15

 1. ročník
3 vyučovací hodiny
Na tenkém ledě
 1. Modul

20. 11. 2013

10:45: 13:00

 1. ročník
3 vyučovací hodiny
Šikana a proč se člověk stává obětí 14. 10. 201310:30 – 12:45 7. ročník 90 minut
Mezilidská tolerance, aneb (ne)respekt k autoritám 21. 10. 20139:00 – 10:30 8. ročník 90 minut
Mezilidská tolerance, aneb (ne)respekt k autoritám 21. 10. 201310:30 – 12:00 8. ročník 90 minut
No jo…zase drogy
 1. Modul

22. 10. 2013

10:15  13:00 (12:30)

9. ročník 3 vyučovací hodiny
No jo…zase drogy
 1. Modul

25. 11. 2013

9:00 – 11:15

9. ročník 3 vyučovací hodiny

 

 

Část VIII.

 

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

a)            počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

b)            věková struktura

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 0 0 1/0
školní metodik prevence 0 1 0/0

 

c)            další vzdělávání poradenských pracovníků

Seminář pro výchovné poradce

Seminář pro metodiky prevence

Tvorba zážitkových ŠVP

Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů

 

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a)    finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů nebyly čerpány

 

b) finanční prostředky z jiných zdrojů nebyly čerpány

3. Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
Tělesné postižení 0
Vývojové poruchy učení a chování 2., 6., 7., 8., 9. 8
Mentální postižení 4., 5., 6., 8., 4
celkem 12

 

4. Skupinová integrace nebyla realizována

 


Část IX.

 

Prevence rizikového chování

 

Školní metodik prevence:               Mgr. Marcela Jelínková

 

 

1. Akce Komplexního programu primární prevence (KPPP)

 

Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
16.4.2014 VI. (6.) 24 Právní vědomí OSPOD

 

 

 1. Ostatní preventivní programy realizované v průběhu školního roku

 

Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
9. – 12. 2014 1. – 9. 175 Bezpečná škola, aktivity uvádíme v příloze ZŠ a MŠ Višňové ve spolupráci se STŘED, o. s.
13.9.2013 a 3.6.2014 IV. (4.) 13 Dopravní výchova – DH Miroslav BESIP
14.10.2013 1. – 9. 175 To je naše posvícení – zdravá výživa a zdravý životní styl ZŠ a MŠ Višňové
3.3.2014 1. – 9. 175 Ekologické besedy EKOKOM
3.4.2014 1. – 5. 70 Noc s Andersenem ZŠ a MŠ Višňové
24.2.2014 1. -.5. 70 Projekt Člověk – zdravý životní styl ZŠ a MŠ Višňové

 

 

 1. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

 

Typ (téma) vzdělávání Organizátor Délka trvání(počet hodin) Počet proškolených pracovníků
metodikprevence výchovnýporadce ostatní
K problematice šikany PPP Znojmo 8 1
Tvorba zážitkových ŠVP PPP Znojmo 6 1
Metodické setkání pedagogů zaměřené na tvorbu školního řádu ZŠ a MŠ Višňové 2 1 12

 

 

4. Úspěchy v oblasti prevence rizikového chování žáků

 

 • realizace projektu „Bezpečná škola“ (získání finančních prostředků na jeho realizaci), práce s třídními kolektivy,
 • prevence kouření
 • nabídka seminářů pro rodiče
 • činnost žákovského parlamentu,
 • vedení parlamentu metodikem prevence

 


Část X.

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací

 

Vztah mezi zaměstnavatelem a ZO ČMOS PŠ Višňové se řídí uzavřenou kolektivní smlouvou v platném znění a zákoníkem práce.

 • zaměstnavatel informoval odborovou organizaci o vývoji mezd a jejích jednotlivých složek
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací ekonomickou situaci, vývoj zaměstnanosti a plán školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • odborová organizace spolurozhodovala o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání
 • zaměstnavatel vydal s předchozím souhlasem odborové organizace rozvrh čerpání dovolené

 

 

 

 

Část XI.

 

Další údaje o škole

 

 

Zájmová činnost je již druhým rokem realizována ve spolupráci s DDM Miroslav.

 

Ve školním roce 2013/2014 působilo celkem 11 zájmových útvarů, které navštěvovalo celkem 175 žáků.

 

Florbal                                                                                  vedoucí Mgr. Miroslav Mach                                                         16 žáků

Debrujáři                                                                             vedoucí Mgr. Jiří Beran                                                                   16 žáků

Keramika                                                            vedoucí Mgr. Bohumila Hubáčková                            22 žáků

Divadelní                                                                            vedoucí Mgr. Marcela Jelínková                                   14 žáků (II. pololetí)

Taneční                                                               vedoucí Mgr. Lea Šmahelová                         28 žáků (I. pololetí)

Sportovní                                                                            vedoucí Mgr. Naděžda Korková                                    13 žáků

Výtvarný                                                                            vedoucí Mgr. Jana Vališová                                                           12 žáků

Mažoretky Laxssi                                              vedoucí Mgr. Lada Sikorová                                          9 žáků

Mažoretky Mini Laxssi                     vedoucí Kateřina Sikorová                                                             17 žáků

Stolní tenis                                                                          vedoucí Ludmila Juřenová                                                             9 žáků

Lidové tance                                                       vedoucí Mgr. Dita Buchtová                                                          19 žáků

 

Školní rok 2013/2014 jsme zahájili společně s žáky, jejich rodiči a přáteli školy 2. září 2013. Škola procházela rozsáhlou rekonstrukcí, která byla zahájena 1. července (výměna oken a dveří, zateplení a zhotovení fasády). Práce ve vnitřních prostorách byly ukončeny necelý týden před zahájením výuky a díky vysokému nasazení pracovníků školy, pomoci zřizovatele, rodičů, žáků a přátel školy mohlo všech 174 žáků zasednout v řádném termínu do školních lavic. Z tohoto počtu bylo 13 prvňáků, 10 nově příchozích šesťáků ze škol v Tavíkovicích a Trstěnicích. Dva žáci se do Višňového přistěhovali. 13. září navštívili žáci nízkoprahové centrum společnosti Střed v Moravských Budějovicích, kde absolvovali program pro dobrý start celého nového kolektivu v naší škole. Vytvořili si třídní pravidla, hráli seznamovací hry, povídali si a vzájemně se tak poznávali. Společně s třídní učitelkou Mgr. Ivanou Vančurovou tak prožili příjemné dopoledne. Prospěšná akce byla prvním krokem v projektu Bezpečná škola a uskutečnila se díky příspěvku Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové. Stejný den se vypravili žáci čtvrté třídy do Miroslavi, kde je čekala lekce z dopravní výchovy. Ta byla realizována již několikátý rok na místním dopravním hřišti. Paní instruktorka žákům připomněla důležitá pravidla silničního provozu, nanečisto si vyzkoušeli testy a potom při jízdě na kolech sbírali praktické dovednosti. 16. září se žákům a pracovníkům školy představila nová tvář – zahraniční asistentka Buket Ilgü z Turecka, která ve škole působila do konce dubna. Byla to budoucí učitelka matematiky a její hlavní činností byla asistence v hodinách matematiky a anglického jazyka. Buket se stala dočasnou obyvatelkou Višňového, a proto jsme se snažili zapojit ji i do života městyse a regionu. Hlavním cílem projektu bylo prohloubení multikulturality. 23. září v 7:30 se otevřely dveře školní družiny, která se proměnila ve volební místnost. Žáci 4. – 9. ročníku i se svými třídními učiteli vybírali poprvé z třídních kandidátek své dva zástupce do žákovského parlamentu. Přirozeně se tak dozvěděli mnoho informací o pravidlech demokratických voleb i o historii. První zasedání nového parlamentu proběhlo po zveřejnění výsledků na začátku října. Žákovský parlament vedla po celý školní rok paní učitelka Mgr. Marcela Jelínková, která působí zároveň jako školní metodik prevence. Poslední zářijovou aktivitou byla drakiáda. 24. září vyrazily děti a paní učitelky z 1. stupně na „Starou horu“, kde se konala pestrá přehlídka nejrůznějších draků a dráčků. Počasí se vydařilo a draci pěkně létali. Prvňáčkům pomáhali jejich patroni – žáci z 8. třídy, kteří jim v pracovních činnostech vyrobili draky z papíru a pomáhali jim je pouštět. Prvňáci si je dle vlastní fantazie vyzdobili.

 

V průběhu prvního říjnového týdne zahájilo činnost 10 kroužků pro děti a 6 vzdělávacích kurzů pro dospělé (Aj a Nj různých úrovní). 3. října začal také třetí semestr virtuální univerzity třetího věku. Tématem studia byla „Etika jako východisko z krize společnosti“. Kurz navštěvovalo 19 studentů. Čas strávený ve škole si senioři mohli nově zpříjemnit debatou při kávě či čaji. 4. října se ve škole uskutečnilo taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje spojené s nácvikem evakuace žáků a pracovníků školy. Zúčastnily se ho jednotky SDH z Višňového, Trstěnic a Medlic a profesionální hasiči z Moravského Krumlova. Po záchranné akci následovala podrobná prohlídka techniky. V říjnovém kole sběru starého papíru se žákům naší školy podařilo nashromáždit 5615 kilogramů starého papíru, což představuje průměr 31,5 kilogramu na jednoho žáka. Třetí místo obsadili druháci, druhé místo páťáci a vítěznou třídou se stali třeťáci, kteří nasbírali 624 kilogramů papíru. Všechny tři jmenované třídy obdržely sladkou odměnu a třída vítězná rovněž poukázku na 1000 Kč, kterou mohou využít na uskutečnění jakékoli vzdělávací exkurze. 9. října žáci 8. a 9. ročníku navštívili 55. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Během dopoledne plnili zadané úkoly, seznámili se s nejnovější strojírenskou technologií nejen z České republiky, ale i Itálie, Německa, Turecka. 16. října proběhl na naší škole projektový den věnovaný zdravé výživě. Žáci 2. – 9. třídy byli rozděleni do 14 skupin, ve kterých pod vedením učitelů připravovali pokrmy ze zdravých surovin, například ovocné a zeleninové saláty, pomazánky, cereální sušenky a další. Prvňáčci s paní učitelkou tvořili zvířátka z mrkve a pochutnali si na mrkvové pomazánce. I jídelna se zapojila do našeho projektového dne a paní kuchařky uvařily oběd z regionálních potravin – brokolicovou polévku a těstovinový salát s kuřecím masem. Na závěrečném setkání v tělocvičně všechny skupiny prezentovaly výsledky svého kuchařského umění. V neděli 20. října si mohli zájemci prohlédnout zateplenou a zrekonstruovanou budovu naší školy. Pro návštěvníky školy, kterých bylo více než sto, byly připraveny celkem tři prohlídky s komentářem. Celý den probíhala projekce fotografií, hosté mohli ochutnat pohoštění připravené pracovnicemi školní jídelny, zhlédnout práce žáků a výstupy mnoha projektových dnů. V průběhu října se uskutečnilo také 8 setkání jednotlivých tříd s lektory společnosti STŘED, která realizovala náš projekt ke zlepšení klimatu školy. I v letošním školním roce jsme rozvíjeli spolupráci s malotřídními školami v Tavíkovicích a Trstěnicích. Po zářijové schůzce vyučujících, jejímž hlavním tématem byl bezproblémový přechod páťáků na druhý stupeň, se naše paní učitelky I. stupně sešly s vyučujícími z těchto škol znovu ve čtvrtek 24. října. Všichni se zúčastnili výuky angličtiny ve 3. ročníku, kde asistovala zahraniční asistentka Buket. Kromě třeťáků zahraniční asistentka pracovala do listopadu s žáky a pedagogy ještě v matematice v 6., 8. a 9. ročníku a v angličtině ve 4., 7. a 8. ročníku a hodinách angličtiny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše škola byla organizátory turnaje Coca Cola Cup vybrána jako hostitel 1. kola. Do skupiny byly nalosovány kromě ZŠ Višňové také základní školy Prosiměřice, Tasovice a Znojmo Náměstí republiky. Hrálo se systémem každý s každým, 2 x 15 minut. V prvním zápase jsme jasně přehráli Znojmo a zvítězili 4:0. Ve druhém utkání jsme po velkém boji a hlavně díky neproměněným šancím vyhráli 1:0 nad Tasovicemi. Kromě nás si velmi dobře vedly i Prosiměřice a tak jsme se ve finále utkali s nimi. Bohužel zápas skončil remízou 1:1 a díky lepšímu skóre postoupili Prosiměřice. Celkové pořadí turnaje tedy bylo: ZŠ Prosiměřice, ZŠ Višňové, ZŠ Náměstí republiky Znojmo, ZŠ Tasovice.

8. listopadu navštívili žáci devátého ročníku Burzu středních škol ve Znojmě. Zástupci i studenti středních odborných škol, gymnázií a učilišť nejen ze znojemského okresu zde prezentovali své školy, předváděli nejrůznější výrobky a nabízeli propagační materiály. Cílem exkurze bylo umožnit žákům poznat nejrůznější typy škol a usnadnit jejich rozhodování. Žáci 8. a 9. ročníku řešili v listopadu spolu s 5, 5 tisíci žáky Jihomoravského kraje 24 úloh z přírodovědných předmětů – zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis a matematika v soutěži přírodovědný klokan. 11. listopadu navštívila třetí třída knihovnu ve Višňovém. Program podpory čtenářství si pro všechny třídy 1. stupně připravila paní knihovnice Jarmila Šnáblová. Od té si děti vyslechly několik poutavých ukázek z titulů, určených právě jim. Pozorně poslouchaly, debatovaly, zajímaly se o chod knihovny, listovaly knihami. V pondělí 18. listopadu se všichni žáci naší školy a také žáci okolních spřátelených malotřídek zúčastnili divadelního představení společnosti The Bear Educational Theatre, které bylo celé v angličtině. Mladší žáci zhlédli pohádku Jackie and the Giant, starším žákům byl určen příběh s hledáním vetřelců – The Alien Grammar Show. Obě představení byla inteligentní, dobře promyšlená a interaktivní. Což znamená, že děti byly vtahovány do děje, odpovídaly na otázky, spolupracovaly s herci a aktivně si představení užívaly. Procvičily a zdokonalily se tak v angličtině přirozeným a příjemným způsobem. 20. a 21. listopadu proběhly  hned tři akce projektu Bezpečná škola. Ve čtvrté a páté třídě beseda žáků s lektorkou z občanského sdružení Střed na téma šikana, jak ji poznáme, jak se zachovat, jsme- li svědky šikany a kde hledat pomoc. Ve třetí třídě se věnovali problematice „závislosti“. Nejen drogy, alkohol, kouření, také počítač a televizi uváděli žáci jako možná rizika. I zde se na závěr dozvěděli, kdo jim v případě problémů dokáže odborně pomoci. 25. listopadu byl pro žáky první třídy slavnostní den – byli totiž pasováni na Čtenáře Slabikáře. Od svých patronů převzali nový, voňavý Slabikář a sladkou medaili a s velkým elánem se pustili do čtení. 26. listopadu přijela do naší školy hudební skupina Marbo, která si pro děti z 1. stupně připravila výchovný koncert s názvem Tajemství písniček. Prakticky si děti na písničkách zopakovaly základní hudební pojmy, jako je melodie, tempo, noty, pomlky, takt 2/4, 3/4, 4/4 a další. Zazpívaly si písničky lidové i ty z dílny skupiny a naživo měly možnost slyšet nejen elektronický klavír, ale i tenorsaxofon. Děti byly do koncertu pěkně vtaženy a s chutí zpívaly a spolupracovaly. 27. listopadu proběhlo na ZŠ Šumná okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Naši školu zde zastupovalo 9 žáků. Za I. kategorii to byli Karel Adámek, Anežka Soukupová, za II. kategorii Anna Vérostová, Ondřej Tomek, Terezie Soukupová a Petr Buchtela a za III. kategorii Marie Soukupová, Marie Tomková a Kristýna Trachtulcová.  Mezi velkou konkurencí uspěli výborně a ti nejlepší postoupili do národního kola soutěže. 27. listopadu odpoledne se sešli pedagogové školy na semináři věnovaném inovaci školního řádu. Pod vedením zkušených lektorek ze společnosti STŘED Bc. Lenky Fuksové a Mgr. Kateřiny Slatinské se učitelé zabývali členěním řádu, jeho srozumitelností a konkrétností. Hodnotili, jestli pokrývá všechny činnosti školy a řeší problémy, se kterými se při své práci setkávají.  Při metodě vžívání se do různých rolí posuzovali jeho vnímání žáky, rodiči a učiteli. Výstupem byly podněty ke změnám a doplnění tak, aby řád byl srozumitelný, akceptovatelný a byl oporou v naší snaze o budování bezpečné školy.

V prvním prosincovém týdnu se uskutečnil pobyt studentů polské družební školy v naší škole a vesnici. Studenty v pondělí přivítalo vystoupení mažoretek, prohlédli si školu a šli na krátkou vycházku na vyhlídku na Staré hoře ve Višňovém. V úterý společně s našimi žáky navštívili Brno – technické muzeum, vánoční trhy a historické centrum. Středa patřila celodennímu výletu do Vídně. Žáci si prohlédli budovu parlamentu, navštívili přírodovědné muzeum, centrum s Dómem Sv. Štěpána a navečer se kochali krásou osvícené radnice a vánočních trhů. Čtvrtek strávili žáci společně ve škole, pracovali na společném projektu internetové nástěnky. Na závěr pobytu si všichni zatancovali na mikulášské diskotéce. Ve čtvrtek 5. prosince navštívil školu svatý Mikuláš se svou družinou andělů a čertů. Nejdříve naděloval v  mateřské škole, potom odměňoval děti v rodinném centru a nakonec zavítal do jednotlivých tříd 1. stupně. Žáci 2. stupně dostali společně s polskými kamarády nadílku v pátek na Mikulášské besídce a stejně tak jako menší děti i oni předvedli Mikuláši krátká třídní vystoupení, po kterých následovala diskotéka. Na drobné dárky přispěla škola a Úřad městyse Višňové. 9. prosince se žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče sešli se zástupci středních škol regionu na pracovní schůzce věnované volbě povolání. Setkání se zúčastnilo pouze 15 zájemců o informace. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se zúčastnili před vánočními prázdninami přírodovědné exkurze ve středisku ekologické výchovy Jezírko v Brně – Soběšicích. Šesťáci a sedmáci se aktivně zapojili do programu týkající se vývoje lesa a potravních vztahů v lesním ekosystému, hráli několik her v terénu. Osmáci a někteří sedmáci se celé dopoledne zabývali ptačím světem, rozeznávali ptačí vejce, hlasy ptáků a hlavně si vyráběli ptačí budky. 15. prosince proběhl v místním kinosále 16. vánoční koncert. Pro do posledního místa zaplněný sál vystoupilo 60 dětí z mateřské i základní školy. I když počasí nebylo úplně zimní, dětem se podařilo všechny vánočně naladit. Dobrovolné vstupné bylo poukázáno dle rozhodnutí žákovského parlamentu na dobročinné účely. 18. prosince proběhly ve 2., 4. a 5. třídě vstupy Diecézního katechetického centra do výuky. Společným tématem bylo Poselství křesťanských Vánoc. Druháci absolvovali program Hvězda nad Betlémem, jehož cílem bylo, aby se žáci dověděli o podstatě Vánoc a rozšířili si své znalosti v oblasti základních pojmů křesťanské kultury. Seznámili se s biblickým příběhem o narození Ježíše z Nazareta, se symbolikou hvězdy ve vztahu k vánočnímu příběhu a měli možnost si uvědomit, jak a čím mohou „přinášet světlo“ druhým lidem. Čtvrťáci a páťáci se účastnili programu O Betlémě a betlémech. Žáci slyšeli o křesťanském pojetí Vánoc, seznámili se s biblickým příběhem o narození Ježíše, s reáliemi země, kde se vánoční příběh odehrál. Program měl také za cíl představit jednotlivé postavy, které bývají součástí betlémů a stručně seznámit s historií zobrazování vánočních událostí. 19. prosince navštívili žáci ze 3., 4. a 5. třídy planetárium v Brně. Program, kterého se účastnili, měl název Astronaut a odehrál se v nově zrekonstruovaném sále digitária. V první části sledovali hvězdnou oblohu, učili j se hledat nejnápadnější souhvězdí a nejjasnější hvězdy, určit sever podle Polárky, rozeznat Venuši, Jupiter, Mars… Ve druhé části žáci zhlédli pořad, ve kterém bylo ukázáno, co asi prožívá kosmonaut při letu do vesmíru, co všechno obnáší příprava a pobyt na oběžné dráze, co je náplní pobytu astronautů na mezinárodní kosmické stanici. Jednou z prvních akcí organizovanou žákovským parlamentem byla soutěž o nejhezčí vánoční třídu. Vyhodnocení proběhlo 18. prosince za účasti členů parlamentu a p. učitelek Jelínkové a Vališové. Zvítězila 6. třída se 142 body.

Vyučování v novém kalendářním roce bylo zahájeno 6. ledna 2014. Hned následující neděli pomáhali žáci školy (36) při Tříkrálové sbírce, kterou již tradičně pořádá Charita po celé ČR. Koledníci vybrali 32 057 Kč, což je rekordní částka v historii sbírky. 18. ledna se otevřely dveře školy našim budoucím žákům. Ti se doprovázeni svými rodiči přišli představit „své“ paní učitelce Bohumile Hubáčkové a splnit úkoly, které pro ně v rámci zápisu do 1. třídy připravily všechny prvostupňové paní učitelky. Celkem se k zápisu dostavilo 18 dětí. Škola se zapojila do projektu EU Podpora přírodovědného a technického vzdělávání. Projekt probíhá ve spolupráci se SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19. Během dvou let jeho trvání budou žáci naší školy navštěvovat jejich laboratoře a dílny, což přispěje k rozšíření přírodovědných a technických dovedností. 23. ledna tak poprvé deváťáci zavítali do prostor této školy. Hoši si vyrobili v dílnách krabičku z plechu a ostatní se zabývali tématem suroviny v pekařství, kde rozeznávali jednotlivé druhy obilek, mouky, stanovovali obsah lepku v mouce a následně vyhodnotili její kvalitu. V páteční podvečer 24. února se v knihovně ve Višňovém uskutečnila beseda o Turecku s tureckou asistentkou slečnou Buket Ilgü. Účastníci besedy měli možnost se s ní osobně seznámit, dozvědět se mnoho informací z turecké historie, zeměpisné zajímavosti a fakta o této zemi. Povídání doplnila prezentace fotografií. Buket na místě připravila pro všechny pravou tureckou kávu. Hosté měli možnost ochutnat také turecké speciality „Su böregi“ – slaný koláč s kozím sýrem a „Halvu“ – tradiční ořechový sladký dezert. Každý mohl napsat své otázky na lísteček, s jejich překladem a tlumočením do angličtiny a češtiny pomáhaly žákyně deváté třídy. Bezmála dvouhodinová beseda byla příjemným kulturním zážitkem všech zúčastněných. Premiérovým vystoupením tanečního kroužku bylo předtančení na obecním plese v Trstěnicích v sobotu 25. ledna. Vystoupilo zde 14. párů pod vedením paní učitelky Šmahelové. V neděli 26. ledna se konal dětský maškarní ples, letos netradičně po sportovním plese. Pořádala ho základní škola ve spolupráci s Úřadem městyse Višňové a za podpory TJ Višňové. I přes tento termín ho navštívil rekordní počet dětí i dospělých. Po vystoupení mažoretek Mini Laxssi následoval blok soutěží v režii deváťáků. Ti se významnou měrou podíleli na úklidu a přípravných pracích stejně jako místní zastupitelé. Dobrou náladu podpořil hudební doprovod Dua Artex i velké množství dárků a odměn. Ty darovali rodiče, občané a podnikatelé. Veškeré přípravné práce koordinovala paní Hana Jelínková. Žáci naší školy projevují zájem o českou a světovou historii nejen v hodinách dějepisu, ale také při dějepisné olympiádě. Letošní téma Město v proměnách času přilákalo do školního kola 17 žáků osmé a deváté třídy. Do okresního kola, které se konalo 28. ledna, postoupila Marie Soukupová Kateřina Škárková a Kristýna Vajčnerová. V konkurenci asi 40 žáků znojemského okresu se naše soutěžící neztratily. Marie Soukupová skončila na 5. místě a postoupila do krajského kola, Kateřina Škárková se umístila na 8. a Kristýna Vajčnerová na 21. místě.

I přes letošní katastrofální nedostatek sněhu se uskutečnil v termínu 2. – 8. února lyžařský kurs. Přes počáteční potíže s náledím a  následným zpožděním autobusu, proběhl kurs podle plánu. Lyžařský svah Troják v Hostýnských vrších byl uměle zasněžen a tak se žáci lyžovali každý den. Část žáků již lyžovat, uměla, druhá část, kterou tvořili žáci lyžující poprvé v životě, byla tento rok opravdu šikovná, neboť během dvou dnů všichni zvládli základy sjíždění svahu i jízdy na vleku. Kurz vedl pan učitel Miroslav Mach a paní učitelka Eva Machová. 4. února se žáci 9. ročníku zúčastnili druhé schůzky v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SOU a SŠ Dvořákova, Znojmo. Tentokrát byla tématem myslivost a kaprovité ryby. Polovina žáků se zúčastnila pitvy kapra a zbývající se seznámili s hudbou při honu, stopami lesní zvěře, parožím. 6. února jeli žáci třetího a čtvrtého ročníku na první lekci plavání. Tento rok byly děti rozděleny do čtyřech družstev, kde se učily nebo zdokonalovaly v plavecké abecedě. 6. února se konalo také okresní kolo olympiády v českém jazyce ve Znojmě. Škola do něj vyslala dvě žákyně 9. třídy, Denisu Adámkovou a Marii Soukupovou. Obě se umístily na 7. místě. Už řadu let se naše škola účastní projektu společnosti Člověk v tísni s názvem Příběhy bezpráví. 6. února osmáci a deváťáci zhlédli film s názvem Kauza Uherské Hradiště, který odhaluje nelidské poměry, které v této věznici panovaly. Součástí akce byla také beseda s pamětníky bratry Adámkovými. Jejich tatínek Josef Adámek, rodák z Višňového, brněnský aktivista působící v řadách moravského disentu, byl odsouzen na 20 měsíců nepodmíněně za to, že tajně tiskl katolické knížky, v tehdejší době zakázané. Oba bratři vzpomínali na tuto nelehkou dobu, kdy je denně sledovala StB. 12. února se v Olomouci konalo celostátní kolo soutěže Bible a my. Naši školu reprezentovala 3 děvčata: Marie Tomková a Marie a Terezie Soukupovy a ve velké konkurenci uspěly výborně. Ve II. kategorii byla Terezka 26. (z 50 soutěžících) a ve III. kategorii obsadila Marie Tomková 7. místo a Marie Soukupová 8. místo (ze 47 účastníků). 14. února se zúčastnily dvě žákyně školy okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce ve Znojmě. Petra Kulhánková z 8. třídy obsadila ve své kategorii 7. místo a Lucie Svobodová ze 6. třídy se umístila na 7. – 8. místě. 14. únor vyhlásili zástupci žákovského parlamentu jako tzv. teplákový den, kdy si měli všichni žáci, ale i pracovníci školy obléci místo tradičních riflí právě tepláky. Většina žáků i pracovníků přišla oblečená v teplácích a vyjádřili tak příslušnost ke škole. Náročný pátek 14. února jsme zakončili v hale tělovýchovné jednoty školním společenským plesem, kterého se zúčastnil rekordní počet návštěvníků. O hudební doprovod k tanci a poslechu se postarala skupina Dreams. Ples jako již tradičně zahájili deváťáci předtančením. Letos tančilo celkem 14 párů, ty předvedly polonézu, mazurku, waltz a čaču. Naši žáci vystupovali nejenom ve Višňovém, ale hned následující večer také na hasičském plese v Horních Kounicích. Termín 17. – 23. února patřil jarním prázdninám, kdy ve škole probíhal generální úklid. 24. února se konal na prvním stupni projektový den. Tématem, které se v různých podobách prolínalo všemi dílnami, byl člověk. Žáci měli možnost seznámit se s mnoha poznatky o lidském těle (kosti, svaly), jak správně o ně pečovat (držení těla, výživa), dokonaleji poznat své smysly, rozeznat lidské orgány i to, jak fungují. Dalším tématem, neméně zajímavým, byly lidské profese.

V pondělí 3. března naši školu navštívila dvojice lektorů společnosti EKO-KOM. Ti si v několika skupinách se všemi žáky školy i s předškoláky povídali na téma ekologie. Společně prodiskutovali zásady ekologického chování a jeho společenský význam, zmínili důležitost třídění odpadů i to, jak správně třídit, což si žáci vyzkoušeli i prakticky. V prosinci byla naše škola oslovena, aby se zapojila do projektu  „Community Schools – Live via Skype“, který byl organizován jako oslava Mezinárodního dne komunitních škol. Aktivita spočívala v uskutečnění skypové komunikace mezi 67 komunitními školami několika států. Jako partneři  byly naší škole přiřazeny střední škola v Alčevsku (Ukrajina) a střední škola v Irkutsku (Rusko). Během února jsme kontaktovali obě školy, ale odpověděla nám pouze ta ukrajinská, s níž jsme si domluvili termín a téma pro naši skypovou komunikaci. Ta se uskutečnila 11. března přesně ve 12:10 a zúčastnili se jí ředitelé obou škol, 2 pedagogové a samozřejmě také žáci. Za naši školu vystupovaly dívky z 9. třídy, které představily školu i městys Višňové. Pan ředitel Beran a pan učitel Mach se svými ukrajinskými protějšky diskutovali o komunitních aktivitách a projektech, do nichž je naše škola zapojena. Došlo také na výměnu zkušeností a dokonce i na pozvání na letní kemp do Ukrajiny. 14. března vystoupily v místním kinosále mažoretky mini Laxssi a Laxssi v programu nazvaném Laxssi show. Více jak hodinové vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem diváků, kteří vytvořili v sále skvělou atmosféru. V programu vystoupili také hosté: kroužek lidových tanců při ZŠ Višňové a SVČ Miroslav a znojemská country skupina Zuzana. 14. března dopoledne vystupovali žáci 1. stupně naší školy před zcela zaplněným kinosálem. Na jejich vystoupení se přišli podívat děti z naší mateřské školy i žáci 2. stupně a přijely i děti ze ZŠ v Tavíkovicích a Trstěnicích. Program zahájilo vystoupení kroužku lidových tanců, který letos vznikl ve škole ve spolupráci se Střediskem volného času Miroslav. Druhým číslem bylo pásmo říkadel, písniček a scének na téma kniha a závěr potom patřil muzikálu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Budulínek. Stejné představení sehrály děti také v neděli 16. března pro rodiče, prarodiče a přátele školy. Odměnou pro vystupující byl potlesk zaplněného kinosálu. 18. března zavítali opět naši deváťáci v rámci projektu EU podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ZŠ na SOU a SOŠ Dvořákova ve Znojmě. Tentokrát s nimi jeli i osmáci. Podle vlastního výběru byli žáci rozděleni do čtyř skupin, v nichž se zabývali těmito tématy: voda, odpady a člověk, technické práce v dílnách a aranžování. 18. března se uskutečnila další vzdělávací akce pro širokou veřejnost – školení řidičů „amatérů“. Organizátorem byl městys Višňové společně se školou. S novými informacemi v dopravě po pozemních komunikacích z pohledu řidičů, cyklistů i chodců velmi poutavě a fundovaně seznámil všechny přítomné Ing. Sochor z autoškoly Ing. Kuchynky ve Znojmě. Nechyběla ani diskuse a odpovědi na otázky účastníků školení. 19. března byla Buket na návštěvě v mateřské škole. Děti jí předvedly ukázky tradičních jarních říkadel, písniček a pohybových aktivit, samy dokonce upletly a upekly skvělé jidášky. Buket dětem povídala o Turecku, ukázala jim mnoho zajímavých fotek, naučila je několik tureckých slov a dala jim ochutnat vlastnoručně připravený tradiční turecký moučník. Děti také zjistily, že existují slova podobně znějící v češtině i turečtině, což je velmi překvapilo. Na závěr děti Buket obdarovaly svými obrázky a drobnými dárky a popřály jí mnoho zdraví a štěstí v budoucí kariéře paní učitelky. 26. března reprezentovala naši školu v okresním kole biologické olympiády v kategorii C Lenka Svobodová ze třídy 8. A. Mezi 39 soutěžícími obsadila skvělé 10. místo. Podmínkou účasti bylo vypracování vstupního úkolu na zadané téma, což byla etiolizaci rostlin – růst rostlin za nepřístupu světla. 27. března se Marie Soukupová zúčastnila krajského kola dějepisné olympiády, kde se umístila na 28. místě. 28. března, kdy si připomínáme Den učitelů, ve škole probíhá Den naruby. Žáci devátého ročníku si vybrali vyučovací hodiny na 1. stupni a většinou ve dvojicích v těchto hodinách své mladší kamarády vzdělávali. Ve třídě byly přítomny paní učitelky, které letošní deváťáky velmi chválily za přípravu i za skvěle vedenou výuku. 28. března se tříčlenné družstvo ZŠ Višňové zúčastnilo soutěže YPEF, kterou organizují Lesy ČR. Soutěž má čtyři kola – místní, regionální, národní a mezinárodní. Naše družstvo ve složení – Václav Velan 9. třída, Martin Pecka 9. třída, Lenka Svobodová 8. A třída vyhrálo místní kolo, které se uskutečnilo na Lesní správě Znojmo a postoupilo do regionálního kola v Hranicích na Moravě. S přípravou na soutěž pomohl místní revírník ing. Vladimír Vališ.

3. dubna ukončili žáci 3. a 4. ročníku letošní plavecký kurz. Kromě očekávaného Mokrého vysvědčení se mohli všichni vydovádět v bazénu při vodní diskotéce. V rytmu hudby cvičili, plavali, tančili i zpívali. Diskotéka byla velmi pěkným rozloučením se znojemským bazénem. 4. dubna se uskutečnila noc s Andersenem, tentokráte s knihou Petra Morkese – Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce. Škola se již poněkolikáté připojila k této mezinárodní iniciativě na podporu čtenářství. Děti pátraly po ztracených dokumentech a zažily mnohá dobrodružství v budově školy, tentokráte večer a v noci. Než se děti uložily ke spánku, probíhalo ve třídách společné čtení z knihy Komisař Vrťapka. Ráno na spáče čekala snídaně, po které se spokojeně rozešli domů. V jarním kole sběru starého papíru se nám podařilo sesbírat téměř devět tun této suroviny. Vítězná třída, což byli třeťáci s průměrem 114 kg papíru na jednoho obdrželi 1000 Kč. Páťáci na druhém místě s průměrem 109 kg obsadili druhé místo a získali poukázku na 500 Kč. Na třetím místě se umístili sedmáci s průměrem 85 kg starého papíru na žáka. Tato třída získala poukaz na 250 Kč. 9. dubna naší školu navštívil pan MVDr. Julius Klejdus, který si pro žáky 7. a 8. ročníku připravil zajímavou přednášku o ptácích v našem regionu. Přednáška byla spojena s představením stejnojmenné knihy, jejímž je pan doktor autorem a doplněna prezentací krásných fotografií. 11. dubna se uskutečnila tradiční velikonoční dílna. Sešla se na ní pěkná řádka dětí i dospělých, panovala příjemná, veselá, tvůrčí atmosféra a každý, kdo přišel, nelitoval příjemně stráveného odpoledne. Domů si všichni odnesli několik s řemeslným fortelem vyhotovených výrobků. Před Velikonocemi opět deváťáci a osmáci zamířili do Znojma na ulici Dvořákovu. Tentokrát se část žáků věnovala analytické chemii, konkrétně titraci. Ostatní prováděli rozbory půdy. Žáci v dílnách se seznámili se svářováním a kováním. 22. dubna slavila naše planeta svůj svátek, my jsme si Den Země připomněli v pátek 25. dubna. Žákovský parlament totiž vyhlásil modro – zelený den. Většina žáků i pedagogů přišla oblečená právě v těchto barvách a všichni si uvědomili, jak krásná je naše matička Země. 24. dubna proběhl ve škole první ročník turnaje ve hře Člověče, nezlob se, který byl určen pro žáky 1. stupně. Přihlásilo se 40 soutěžících, ti nejlepší se utkali ve finále. Vítězkou letošního turnaje se stala Hana Jelínková ze 4. třídy, na 2. místě byl Robert Vaněk z 1. třídy a 3. místo obsadil Martin Černý ze 2. třídy.  Předposlední dubnový týden proběhl ve znamení loučení s naší zahraniční asistentkou Buket. Na poslední společné hodiny Buket žákům připravila zábavný kvíz o své rodné zemi, v němž mohli žáci zúročit nabyté znalosti o Turecku, jeho reáliích i kultuře. Děti Buket odměnily drobnými dárky. S českými kolegy se Buket rozloučila ochutnávkou turecké kuchyně. Vlastnoručně uvařila několik tradičních jídel, nechyběla ani pravá turecká káva a sladký dezert lokum. Od nás na památku obdržela knihu o České republice, tričko městyse Višňové, hrníček s logem naší školy a fotoknihu, která zachycuje celý její pobyt u nás. 28. dubna nás navštívili manželé Hořákovi ze záchranné stanice Ikaros a na hřišti nám představili několik příslušníků ptačí říše. Ve vzdělávacím programu s názvem „Učíme se létat“ se děti seznámily s dravci a sovami, dozvěděly se mnoho zajímavostí o jejich životě, chování i stavbě těla. V  závěru programu na děti čekalo překvapení v podobě čerstvě vylíhlých mláďat.

2. května bylo vyhlášeno „ředitelské volno“. Pedagogové se sešli, aby se společně zamysleli nad některými aspekty výuky, vzájemně se inspirovali a podělili se o osvědčené metody práce. Témat bylo hned několik: domácí úkoly, on-line ověřování výsledků vzdělávání, oblíbené aktivity žáků 3. ročníku, modul domácího testování.  7. května se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili přehlídky divadelních souborů v Prosiměřicích. Děti zde vystoupily s krátkým muzikálem Budulínek a zhlédly vystoupení jiných divadelních souborů. Škola se i letos zapojila do celostátní soutěže vyhlášené časopisem ABC „Turnaj v hodu papírovou vlaštovkou do dálky“. Obdrželi jsme 240 modelů 1o druhů papírových vlaštovek, které si děti poskládaly a mohly se s nimi přihlásit do kvalifikační části soutěže, která proběhla v pátek 16. května ve 13 hodin v hale TJ. zmíněné kvalifikace se zúčastnilo 40 dětí z první až deváté třídy, z nichž 10 s nejdelšími hody postoupilo do semifinále. Celkovým vítězem klání se stal Ladislav Hrubý z 9. třídy s hodem dlouhým 17 metrů, na 2. místě se umístil Michal Černý ze 6. třídy, ten hodil 14 metrů, a 3. místo obsadil Martin Fousek ze 6. třídy, který hodil 12,5 metru.  20. května 2014 se žáci druhé, čtvrté a páté třídy zúčastnili šestého ročníku Dyslektické olympiády v Blížkovicích. Skupina jela ve složení: Petr Žaloudek, Sandra Petrová, Veronika Adámková, Michaela Nezvedová a Martin Černý. Celý projekt byl zaměřený na podporu školní úspěšnosti, ochranu zdraví, dopravní výchovu, sportování a poznávání přírody. Doprovodný program zajistili kynologové, takže žáci viděli ukázku výcviku služebních psů. V neděli 25. května odstartoval již 9. ročník turistického pochodu a cyklistické vyjížďky Višňovská patnáctka, která byla na tento termín pro déšť přeložena z předcházejícího týdne. Počasí bylo přímo ukázkové, a tak se na start dostavilo úctyhodných 166 účastníků. Slavnostní zahájení zajistily mažoretky, hned poté se natěšení příznivci pohybu vydali na tři pěší a dvě cyklistické trasy. Novinkou byla pěší (13 km dlouhá trasa) vedoucí k místu zvaném Hradisko. V cíli bylo pro všechny připraveno občerstvení, děti se mohly navíc vydovádět při připravených aktivitách. 28. května žáci osmého a devátého ročníku navštívili v rámci vyučování fyziky Hvězdárnu a planetárium v Brně. První část exkurze zahrnovala návštěvu digitária, kde na umělé hvězdné obloze mohli žáci pozorovat souhvězdí a planety jarní a letní oblohy. Dále následoval snímek o hvězdách a kosmonautice Cesta za miliardou hvězd. Po krátké pauze průvodce provedl žáky po exploratoriu a seznámil je s planetami sluneční soustavy. Na konci návštěvy si zde žáci vyzkoušeli aktivity na objasnění fyzikálních zákonů.

3. června navštívili žáci čtvrtého ročníku dopravní hřiště v Miroslavi. Museli předvést, jak umí dodržovat dopravní předpisy prakticky při jízdě na kole. Po úspěšném vyplnění dopravních testů obdrželi řidičský průkaz cyklisty. 4. června se vypravili třeťáci a páťáci do Hlubokých Mašůvek na výlet na téma indiáni. Strávili zde tři dny plné her, zkoušek a výtvarných dílen. Ve čtvrtek 5. června vyrazili žáci 1., 2. a 4. třídy na výlet do ZOO v Jihlavě. Zde se zúčastnili také programu s názvem Plazi. Po prohlídce zahrady se vydali do města do podzemních katakomb. Den výletů 2. stupně byl letos stanoven na 6. června. Cílem cesty šesťáků a žáků VIII. B bylo Brno, kde navštívili Špilberk, Brněnskou přehradu, Bongo a laserovou hernu. Sedmáci a žáci VIII. A vyjeli do Jihlavy, tam prošli ZOO, historické náměstí, muzeum a jihlavské podzemí. Deváťáci byli na dvoudenním pěším výletě na přehradě v Horních Dunajovicích již v květnu. Již druhý rok působí na naší škole divadelní kroužek. Letos jeho členové nacvičili čtyři krátké pohádky: O hloupých čertech a chytrém ševci, Pohádka o hloupém Honzovi, Něhurka a sedm trapaslíků, Pohádka o perníkové chaloupce. Divadelníci se vedle nácviku aktivně zapojili do dotváření replik scénáře a výroby kulis. Celkem sehráli tři představení. V pátek 13. června pro děti z Trstěnic a pro MŠ a ZŠ (1. stupeň) naší školy, další pro spolužáky z druhého stupně a třetí v neděli odpoledne pro veřejnost. Osmáci a deváťáci navštívili v sobotu 14. června představení My Fair Lady ze Zelňáku v Městském divadle v Brně. Dopravu žákům uhradilo sdružení rodičů. V závěru roku navštívil žáky v hodině německého jazyka pan Florian Förster s animačním programem v rámci projektu „Němčina nekouše“. Všichni žáci, kteří se učí německy, a to jsou od letošního školního roku žáci 7. – 9. ročníku, strávili hodinu her a konverzace s rodilým mluvčím z Bavorska. Žáci 9. ročníku prokazují již několik let dosažení cílů základního vzdělávání tvorbou a prezentací absolventských prací. Každý žák si i letos vybral jemu blízké téma a zpracoval ho formou závěrečné práce. Témata byla vskutku rozmanitá. Objevily se práce týkající se sportu, umění, přírody, zdravého životního stylu i práce zeměpisné či historické. Většina žáků svou práci vhodně doplnila i prezentací v powerpointu, hudební nebo jinou ukázkou, někteří provedli i malý výzkum. Uplatnili při tom schopnosti a dovednosti, které by měl absolvent naší školy mít. Pozitivní je, že úkol splnili bez jednoho žáka všichni a z rukou starosty městyse tak 27. června převzali Absolventský list. V posledním školním měsíci se stalo tradicí, že probíhá akce Den s Lesy ČR. Ten letos proběhl 18. června. Jednotlivé třídy prvního stupně se postupně vydávaly na trasu ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PUSTÝ ZÁMEK, na které je čekalo několik zastavení. Každá z pěti tříd měla svého průvodce – profesionálního lesníka, který poutavou formou děti zasvěcoval do tajů a životního cyklu lesa i prací v něm. Seznámil děti s místními zástupci naší flory a fauny a trpělivě odpovídal na dotazy. Po zdařilé akci si děti na táboráku u hájovny „Pustý zámek“ opekly zasloužené špekáčky, odpočinuly si a vydaly se zpět. Poslední setkání v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání proběhlo 19. června na SOU a SOŠ Dvořákova ve Znojmě. Akce se zúčastnili všichni osmáci i deváťáci. Rozdělili se do čtyř skupin. První pracovala v chemické laboratoři, zabývala se indikátory. Druhá skupina se zaměřila na botaniku – určování listnatých a jehličnatých stromů v Jubilejním parku ve Znojmě. Třetí skupina si vyšla do Gránického údolí, kde zpracovávala ekologické téma. Čtvrtá skupina se věnovala technickým činnostem – nýtování a elektrotechnice. Příští rok bude projekt zaměřený na žáky 8. a 9. ročníku pokračovat. 20. června 2014 se konal 4. přebor základních škol Znojemského regionu v plavání. V rámci výuky plavání ti žáci, kteří zaplavali 25 m libovolně pod 30 vteřin, byli nominováni do závodů. Z naší školy se nominovaly mezi cca 190 žáků dvě žákyně ze čtvrté třídy – Kristýna Fousková a Kristýna Stanislavová, která se pro nemoc neúčastnila.  Kristýna Fousková sice do finále nepostoupila, ale i tak podala výborný výkon.

V pátek 20. června byly třídy připraveny předvést svá vystoupení na hřišti TJ. I když se nad zcela zaplněnými tribunami stahovala mračna a trochu z nich i zapršelo, byla akademie vystoupením kroužku lidových tanců zahájena. Následovalo vystoupeních mažoretek LAXSSI a pak se divákům představili třeťáci s králíky Bobem a Bobkem. Žáci VIII. A předvedli pohybové aranžmá inspirované politiky a pořadem Výměna manželek, prvňáci všechny přítomné lákali do ZOO. Druháci pak zahráli krátkou pohádku O Smolíčkovi a po nich nastoupili šesťáci s vystoupením postaveným na reklamách. Počasí si s námi nepěkně zahrálo, spustil se prudký liják a tím byla akce předčasně ukončena. V neděli 22. června se v Horních Dunajovicích konal 1. ročník MORAVIAFESTu, společné akce osmi obcí sdružených ve svazku obcí Moravia. Škola byla zřizovatelem požádána o spolupráci na prezentaci Višňového, a tak děti z kroužku lidových tanců zahájily slavnostní odpoledne velmi zdařilým vystoupením. Později předvedly svoje umění ještě mažoretky. Dále jsme se prezentovali také „stánkem“ v kulturním domě, účastníci si mohli prohlédnout měsíčníky OKNO, fotografie z akcí školy a obdrželi také dětmi vyrobené magnetky s přáním hezkého léta. V pondělí 23. června se uskutečnil již tradiční turnaj v kapitánce, kterého se účastnila ZŠ Tavíkovice, Trstěnice a višňovská škola. Letos jsme měli tu čest hrát na domácí půdě. Všechna tři družstva hrála s nasazením a velkou výdrží. Děti předvedly, že umí soutěžit férově a dokáží navzájem spolupracovat. 1. místo vybojovala ZŠ Višňové, na 2. místě skončila ZŠ Trstěnice a 3. místo si odvezla ZŠ Tavíkovice. Ve středu 25. června v 17 hodin bylo v místním kinosále zahájeno opakování Školní akademie. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostila děvčata navštěvující kroužek břišních tanců, po nich vystoupili se svým programem prvňáci, druháci, třeťáci a čtvrťáci, kteří zdramatizovali báseň Zdeňka Svěráka Koloběh života. Pak už jeviště patřilo žákům 5. třídy, ti společně zazpívali píseň o svém působení na 1. stupni a sami se i doprovodili na hudební nástroje. Po zdařilém vystoupení šesťáků, sedmáků a osmáků předvedly svoje umění mažoretky MINILAXSSI. Hned po nich přivítalo zcela zaplněné hlediště deváťáky, kteří ve svém vystoupení zmapovali celou školní docházku. V závěru předali růže svým třídním učitelkám, p. uč. Korkové, která byla jejich paní učitelkou na 1. stupni, a p. uč. Jelínkové, ta s nimi strávila poslední čtyři roky. Pak už se sálem nesla dojemná píseň Cesta, po níž se všichni rozloučili. 24. – 26. června se konaly školní olympijské hry. Děti z 1. stupně soutěžily poslední den. Počasí bylo příznivé, a tak mohly děti vyrazit na vyznačenou trať, kde je čekaly připravené úkoly. Letos závodilo celkem 9 družstev. Kromě přespolního běhu ještě děti soutěžily ve skoku dalekém a ve štafetovém běhu. Po splnění disciplín sportovce čekala ještě zábavná stanoviště, kde mohl již každý sám za sebe získávat žetony, které si potom vyměnil za nejrůznější ceny v našem banku. Děti soutěže zaujaly a velmi se snažily. Po vyhodnocení sportovních disciplín následovalo vyhlášení a odměňování nejlepších sportovců. Děti chválíme za vytrvalost, snahu a dodržování pravidel fair play. Ve čtvrtek 26. června večer se loučila 5. třída s 1. stupněm. Paní učitelka pozvala děti a jejich rodiče ke společnému zakončení spolupráce na 1. stupni. Je pozitivní, že přišla většina rodičů i dětí. Nejprve sehráli přátelské utkání v kapitánce, kde nastoupilo družstvo dětí s paní učitelkou Hubáčkovou proti rodičům. Pak byl zapálen oheň a ke společnému povídání si všichni opekli buřty. Pátek 27. června nebyl jenom dnem, kdy 175 žáků školy obdrželo zasloužené a očekávané vysvědčení. Ještě před tím jsme se všichni sešli ve školní jídelně, kde proběhlo zhodnocení školního roku a byla zde předána i mnohá ocenění. Po zhodnocení průběhu roku a výsledků vzdělávání byli představeni žáci, kteří k vysvědčení obdrželi pochvalu za vynikající studijní výsledky, mimořádné činy, reprezentaci školy atd. Starostka Medlic paní Marie Hrůzová odměnila žáky aktivně se podílející na organizaci kulturních akcích v Medlicích. Oceněni byli i žáci zajišťující kontakt mezi školou a okolními obcemi. Starosta městyse Višňové Mgr. Vladimír Korek pak předal pamětní listy absolventům čtvrtého semestru Virtuální univerzity třetího věku. Účastníci tohoto studia sklidili velký potlesk všech žáků, pro které jsou skvělým příkladem postoje k celoživotnímu učení. Paní učitelka Mgr. Eva Machová vyhlásila výsledky sběru bylin. Drobné dárky předaly paní Jana Molíková a paní Marie Mašová za sdružení rodičů, které je příjemcem výtěžku z této aktivity a zároveň občanským sdružením, které výrazně finančně podporuje činnost školy a zpřístupňuje školní akce všem žákům. 29 žáků devátého ročníku obdrželo Absolventské listy a hodnocení závěrečných prací – osvědčení o tom, že dosáhli cílů základního vzdělávání. Na závěr byli vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín školních olympijských her.

 

 

 

 

 

 

 

Část XII.

 

Zhodnocení a závěr

 

V jednotlivých oblastech působení školy byly pro školní rok 2013/2014 na základě analýzy a potřebnosti stanoveny následující cíle

 

a) podmínky ke vzdělávání

Cíle:       Zlepšit prostředí školy s využitím aktivity a návrhů žáků.

Vybavit školu moderními učebními texty (Čj 2. stupeň a postupně Aj).

Pracovat na zajištění korektních vztahů mezi žáky, eliminovat rizikové chování.

b) průběh vzdělávání

Cíle:       Probudit v žácích zájem o vzdělávání posilováním složky vnitřní motivace, zaměřit se na získání kladného vztahu k předmětu.

Vést žáky k tomu, jak se správně a samostatně učit, posilovat jejich vztah k celoživotnímu vzdělávání.

Zaměřit se na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků.

c) spolupráce s rodiči

Cíl:         Systematicky budovat partnerství mezi rodinou a školou, využívat aktivitu rodičů.

d) výsledky vzdělávání

Cíl:         Rovnoměrně rozvinuté funkční gramotnosti absolventů s ohledem na jejich individuální možnosti.

e) řízení školy

Cíl:         Zpracování a kontrola plnění cílů dlouhodobého plánu rozvoje školy.

f) využití potenciálu ke vzdělávání

Cíl:         Využívat metodickou podporu speciálního pedagoga při vzdělávání žáků se SVP.

Využívat zahraniční asistentku ke zvýšení komunikačních kompetencí a k rozvoji multikulturality žáků.

 

 

Hodnocení cílů:

 

V průběhu letních prázdnin byl položen moderní sportovní povrch ve školní tělocvičně, v učebně přírodopisu  byla díky podpoře Lesů ČR, s.p. instalována další interaktivní tabule, kompletně jsme zrenovovali školní jídelnu, kde byla vyměněna podlaha a nábytek a provedena výmalba, do počítačové učebny byly zakoupeny židle a prostory školy se změnily také díky barevné výmalbě.

Nové učebnice byly pořízeny na 2. stupni do českého jazyka (6. – 9. ročník) a anglického jazyka (6. a 8. ročník), pro 1. stupeň byly zakoupeny interaktivní učebnice vlastivědy.

V oblasti prevence rizikového chování jsme díky dotaci JMK zrealizovali v období září – prosinec 2013 preventivní projekt „Bezpečná škola“. Dílčích aktivit programu se zúčastnili žáci všech tříd školy, pedagogové i rodiče. Dlouhodobě se osvědčuje výuka občanské výchovy třídními učiteli.

Hospitační činnost byla zaměřena na naplňování cílů stanovených pro oblast průběh vzdělávání. Musíme konstatovat, že posilování vnitřní motivace žáků je dlouhodobým úkolem, tomuto tématu jsme se věnovali 19. března 2014 v rámci metodického setkání pedagogů školy.

Škola je třetím rokem nositelem značky Rodiče vítáni, systematicky pracujeme na budování partnerství mezi rodinou a školou, organizujeme mnoho aktivit pro rodiče i celé rodiny. Účast na těchto aktivitách má vzestupnou tendenci. 4. prosince 2014 se uskutečnil interaktivní seminář pro rodiče zaměřený na pozitivní a efektivní styly výchovy dětí. I přes rozsáhlé dotazníkové šetření věnované výběru nových témat seminářů pro rodiče jsme museli z důvodu malého zájmu zrušit červnový seminář s názvem Závislost na PC hrách. Větší aktivitu rodičů jsme zaznamenali také v oblasti dobrovolnické práce rodičů. Ke zvýšení informovanosti používáme pravidelně aktualizované webové stránky, tištěnou brožuru pro rodiče, měsíční plány výuky s uvedením očekávaných výstupů, měsíčník OKNO do višňovské školy a letáky pro rodiče distribuované prostřednictvím žáků.

V roce 2013/2014 byla díky zrušení celorepublikového projektu Ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol přerušeno osmileté období kontinuálního zjišťování výsledků vzdělávání na 1. a 2. stupni naší základní školy. Tento výpadek hodnocení výsledků vzdělávání částečně eliminujeme využitím Inspekčního systému elektronického testování ČŠI v měsíci září v 6. ročníku.

Vedení školy provádělo průběžně kontrolu naplňování cílů dlouhodobého plánu rozvoje školy. Cíle jsou rozpracovány vždy na období školního roku, upravovány na základě analýzy výsledků předchozího období a jejich hodnocení je součástí této výroční zprávy.

Při vzdělávání žáků se SVP pedagogové využívali metodickou podporu speciálního pedagoga prostřednictvím konzultací, spolupracovali při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při jejich hodnocení. Speciální pedagog poskytoval konzultace rodičům a individuálně se věnoval znevýhodněným žákům, kterých se ve škole

vzdělávalo 7% (individuální integrace). Na základě doporučení České školní inspekce bude speciální pedagog zastávat v novém školním roce funkci výchovného poradce (péče o žáky se SVP). Našimi partnery ve vzdělávání byly: PPP Znojmo a SPC Brno, Ibsenova 1. Efektivní vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a postižením zajišťovaly dále tři asistentky pedagoga. Žáci s vadami řeči navštěvovali logopedii.

Zahraniční asistentka působila v hodinách matematiky, fyziky a anglického jazyka a vedla nepovinný předmět Turecké reálie. Pracovala také s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jazykově nadaní žáci se s ní začali učit turecky. Kromě pravidelného vyučování se Buket účastnila mnoha školních akcí – exkurze, projektové dny, anglické výukové divadlo, pro žáky 1. stupně zorganizovala tři dílničky zaměřené na umění origami.

 

Žáci reprezentovali školu v mnoha soutěžích a olympiádách, do kterých postoupili ze školních kol. Byly to například:

 • Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce – Lucie Svobodová – 7. místo
 • Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce – Petra Kulhánková – 7. místo
 • Okresní kolo Pythagoriády – Karel Adámek – 3. místo
 • Okresní kolo Pythagoriády – Alena Adámková – 12. místo
 • Okresní kolo Archimediády – Terezie Soukupová – 7. místo
 • Okresní kolo Archimediády – Radim Vališ – 12. místo
 • Okresní kolo Archimediády – Lucie Machová – 17. místo
 • Okresní kolo Biologické olympiády – Lenka Svobodová – 10. místo
 • Přírodovědná soutěž YPEF – Lenka Svobodová, Martin Pecka, Václav Velan – 1. místo v oblastním kole, 2. místo v regionálním kole
 • Okresní kolo soutěže Sapere – vědět jak žít – Klára Pešíková, Marie Soukupová, Kateřina Škárková – 2. místo
 • Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost – Monika Hlávková, Zuzana Lapešová, Kateřina Škárková – 5. místo
 • Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – Denisa Adámková – 7. místo
 • Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – Marie Soukupová – 7. místo
 • Okresní kolo Dějepisné olympiády – Marie Soukupová – 5. místo
 • Okresní kolo Dějepisné olympiády – Kateřina Škárková – 9. místo
 • Okresní kolo Dějepisné olympiády – Kristýna Vajčnerová – 25. místo
 • Krajské kolo Dějepisné olympiády – Marie Soukupová – 28. místo
 • Výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří – Teodora Fialová – 1. místo
 • Výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří – Kateřina Havlíčková – 2. místo
 • Výtvarná soutěž Než přijde Ježíšek – Alžběta Hrnčiříková – 3. místo
 • Okresní kolo soutěže Bible a my – Marie Soukupová – 1. místo
 • Okresní kolo soutěže Bible a my – Marie Tomková – 3. místo
 • Okresní kolo soutěže Bible a my – Terezie Soukupová – 2. místo
 • Okresní kolo soutěže Bible a my – Anna Vérostová – 4. místo
 • Okresní kolo soutěže Bible a my – Kristýna Trachtulcová – 5. místo
 • Okresní kolo soutěže Bible a my – Anežka Soukupová – 5. místo
 • Celostátní kolo soutěže Bible a my – Marie Tomková – 7. místo
 • Celostátní kolo soutěže Bible a my – Marie Soukupová – 8. místo
 • Celostátní kolo soutěže Bible a my – Terezie Soukupová – 26. místo
 • Coca-Cola Cup
 • Děti malují pro Konto Bariéry
 • Soutěžní přehlídka divadelních souborů
 • soutěže v mažoretkovém sportu
 • Přírodovědný klokan
 • Added Value

 

 

 

Školní rok 2013/2014 byl z našeho pohledu náročný, ale úspěšný. Díky velké podpoře zřizovatele proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy – výměna oken, zateplení a nová fasáda. Deset měsíců ve škole působila zahraniční asistentka Buket Ilgü. Podařilo se nám zrealizovat komplexní program prevence rizikového chování Bezpečná škola, v dubnu provedla ve škole kontrolu Česká školní inspekce s pozitivním výsledkem. Žáci se zúčastnili mnoha soutěží okresní, krajské i národní úrovně, v nichž dosáhli velmi dobrých umístění. V průběhu celého školního roku jsme uskutečnili celou řadu zdařilých, tradičních i nových akcí a o prázdninách pro děti připravili příměstský tábor s rekordním počtem účastníků. Na vysoké úrovni byla spolupráce se zřizovatelem, okolními obcemi, sdružením rodičů a dalšími subjekty. Škola i nadále posilovala svůj komunitní rozměr a kromě organizace mnoha výše zmiňovaných akcí pro veřejnost se zde také vzdělávali dospělí v kurzech anglického a německého jazyka. Třetím rokem ve škole studovali také senioři v rámci Virtuální univerzity třetího věku. Tématy semestrů byla Etika jako východisko z krize společnosti a Evropské kulturní hodnoty.

Na to vše bychom rádi navázali i ve školním roce 2014/2015, ve kterém se navíc zaměříme na budování vztahu k regionu, v němž žijeme, a aktivního občanství. V listopadu bude naše škola hostit workshop s mezinárodní účastí Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce.

I nadále budeme pokračovat v rozvíjení partnerství mezi školou a rodinou, podporovat budeme celoživotní vzdělávání, čtenářství a získávání dalších gramotností. V tom nám pomůže realizace tří projektů: Pojďme se dotknout ICT,  Bezpečně s Evou a Edou a Cizí jazyky pro život.

Vzdělávání žáků se uskuteční v dalších modernizovaných prostorách. Výuka přírodopisu bude podpořena interaktivní tabulí, na kterou přispěly Lesy ČR, s. p. Sportovní aktivity budou probíhat na novém povrchu v tělocvičně i na zřizovatelem rekonstruovaném přilehlém hřišti. Škola bude i nadále pokračovat ve svých tradičních akcích pro veřejnost i volnočasových aktivitách pro žáky organizovaných ve spolupráci se střediskem volného času Miroslav.

 

 

 

 

 

 

 

Ve Višňovém dne 8. července 2014

 

Mgr. Jiří Beran, ředitel školy

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne 24. září 2014

Hana Jelínková, předsedkyně školské rady

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace

za školní rok 2012/2013

 

 

Část I.

Základní charakteristika školy

Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Zřizovatel školy:         Městys Višňové

Ředitel školy:                              Mgr. Jiří Beran

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:

mateřská škola

základní škola

školní družina

školní klub – od 1. 9. 2012

školní jídelna – úplná

školní jídelna – výdejna

 

tel.:                        515 339 120

e-mail:  zs.visnove@zn.orgman.cz

http://    www.zsvisnove.eu

 

Základní škola je úplnou školou s prvním i druhým stupněm

Školní rok2012/2013 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu
1. stupeň 5 5 68 13,6
2. stupeň 5 4 109 21,8

Celkem

10 9 177 17,7

 

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 14

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,37

 

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č.561/2004Sb. s počtem 6 členů

Její složení ve třetím roce funkčního období je následující:

zástupci zřizovatele: Ing. František Illek, Ing. Vladimír Vališ

zástupci rodičů: Hana Jelínková (předsedkyně), Ing. Jana Nezvedová

zástupci pedagogů: Mgr. Josef Kulhánek, Mgr. Lea Šmahelová

 

Vzdělávací programy

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
ŠVP pro ZV (vychází z RVP pro ZV a přílohy) 1. – 9.
IVP vycházející z RVP pro ZŠS 3. (integrace)

Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků
děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní*
921                        ŠJ – úplná 1 146 27 79
923                        ŠJ – výdejna 1 39 4
Výdejna Tavíkovice 62 37 2

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

 

I v tomto školním roce školní jídelna poskytovala školní a závodní stravování ZŠ a MŠ Tavíkovice formou vaření a dovozu obědů.

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2012

Fyzické osoby 5
Přepočtení na plně zaměstnané 4,8

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 58 fyz.                        2 / přepoč.  1,4

 

Z činnosti školní družiny:

Ve školním roce 2012/2013 chodilo do ŠD 58 dětí.

I. oddělení            s provozem od 11.00 do 16.00 navštěvovalo 30 dětí

II. oddělení          s provozem od 6.30 do 7.15 navštěvovalo 22 dětí

s provozem od 12.00 do 13.40 navštěvovalo 28 dětí

 

Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu s názvem Hra nás spojuje a provází životem. Očekávané výstupy školního vzdělávacího programu se dařilo naplňovat. Ve větší míře byly do činností zařazovány aktivity prevence rizikového chování dětí a aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. ŠVP je rozpracováván do měsíčních plánů.

Novinkou letošního školního roku jsou další tři zájmové kroužky a to společenské hry, sportovní hry a pracovní a výtvarný kroužek, které přibyly k  informatice a břišním tancům z loňského roku. Dětem se činnost líbila a do kroužků se těšily.

 

Školní klub, který je součástí základní školy

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK
celkem 1 94 fyz.                        1 / přepoč.  0,3

 

 


Část II

Personální zabezpečení činnosti školy

 

Mgr. Jiří Beran – ředitel, F, Tč, Inf

Mgr. Jana Pelajová – zástupce ředitele, Aj

Ludmila Juřenová – ekonomka, hospodářka

 

Základní škola:

 

Mgr. Dita Buchtová- tř. uč. I. třídy

Mgr. Jana Vališová – tř. uč. II. třídy, log. péče

Mgr. Naděžda Korková – tř. uč. III. třídy

Mgr. Bohumila Hubáčková – tř. uč. IV. třídy, koordinátor ŠVP

Mgr. Lea Šmahelová – tř. uč. V. třídy

Mgr. Miroslav Mach – tř. uč. VI. třídy, Aj, Tv

Mgr. Eva Machová – tř. uč. VII. A třídy, Nj, Aj, Tv, koordinátor  ŠVP

Mgr. Kamil Kopeček – tř. uč. VII. B třídy, F, M, Inf, správce školní matriky

Mgr. Marcela Jelínková – tř. uč. VIII. třídy, Čj, D, metodik prevence

Mgr. Ivana Vančurová – tř. uč. IX. třídy, Čj, Hv

Mgr. Josef Kulhánek – výchovný poradce, M, Z, Tv

Mgr. Věra Nezvedová -koordinátor EVVO,  Př, M, Ch, Sapp

Mgr. Lada Sikorová – Vv, Tv, Pč, asistentka pedagoga

Mgr. Renata Šafrová – speciální pedagog, asistentka pedagoga

Ilona Stehnová – asistentka pedagoga

 

Tereza Saláková – osobní asistentka do 31. 12. 2012

Hana Jelínková – osobní asistentka od 1. 1. 2013

Josef Šnábl – školník, topič

Eva Březinová – uklízečka

Soňa Hejlková – uklízečka

Lenka Jelínková – uklízečka

 

Školní družina, školní klub:

 

Pavla Kordová – vedoucí vychovatelka ŠD

Ilona Stehnová – vychovatelka ŠD a ŠK

 

Mateřská škola:

 

Hana Koubková – vedoucí učitelka MŠ

Zdeňka Kapounková – učitelka – Berušky

Jindra Veselá – učitelka – Sluníčka

Marie Matulová – školnice

 

Školní jídelna:

 

Eva Adámková – vedoucí ŠJ

Lenka Černíková – kuchařka

Jana Fráňová – kuchařka

Marta Tumpachová – kuchařka, výdejna MŠ

Renáta Vyhnálková – kuchařka

přepočtený počet / fyzický počet

1.                   Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 16,02/17 100%
Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 15,52/16 96,88%/94,12%

 

Pozn.: nekvalifikovaný učitel Pč, Tv a Vv na 2. stupni (0,5 úvazku)

14,49 učitelé, 1,75 asistenti pedagoga, (0,5 úvazku asistenta pedagoga bylo do 26. února 2013 financováno z projektu EU)

 

2.    Ve školním roce 2012/13 nenastoupil na školu žádný učitel s odbornou kvalifikací.

 

3.            Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 0

 

4.            Počet nepedagogických pracovníků: 6

Osobní asistentka Tereza Saláková (0,375 úvazku) – do 31. 10.2012 financována z ÚP Znojmo – dotace na zřízení společensky účelného místa, dále hrazeno z příspěvku rodičů žáka.

1. 1. 2013 nastoupila na uvolněné místo osobního asistenta Hana Jelínková – pracovní poměr na dobu určitou (do 30. 6. 2013)

5.            Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy
do 35 let 1 0
35-50 let 2 10
nad 50 let 1 1
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0
Celkem 4 11
Z toho rodičovská dovolená 0 0

6.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet prac.
Seminář pro výchovné poradce 1 Mgr. Kulhánek
Seminář pro školní metodiky prevence 1 Mgr. Jelínková
Seminář – prevence šikany 1 Mgr. Jelínková
Aktivní učení v matematice – slovní úlohy žádný problém 1 Mgr. Hubáčková,
Písmo Comenia Script 1 Mgr. Buchtová
Seminář MULTIPOLIS 1 Mgr. Kopeček
Fyzika činnostně v 6. ročníku 1 Mgr. Beran
Celkem 7

 

7.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení

Typ vzdělávání Počet prac.
CŽV – Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (PF MU Brno) 1 Mgr. Jana Pelajová – úspěšně absolvováno
CŽV – Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ (PF MU Brno) 1 Mgr. Eva Machová– úspěšně absolvováno
CŽV – Speciální pedagogika (PF MU Brno) 1 Mgr. Lada Sikorová– úspěšně absolvováno

 

 

8. Asistenti pedagoga 1,75/3, hrazeni z přímých nákladů na vzdělávání a z financí EU. Funkci zastávají:

 • paní Ilona Stehnová (0,5)
 • Mgr. Renata Šafrová (0,5 EU + 0,5)
 • Mgr. Lada Sikorová (0,25)

Všechny asistentky splňují podmínky odborné kvalifikace.

 

 


Část III.

 

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet žáků Prospělo svyznamenáním Prospělo        bez (*) Neprospělo bez (*) Opakují
1. 13 13 0 0 0
2. 1420 14 0 0 0
3. 14 13 0 0 0
4. 14 13 1 0 0
5. 13 8 5 0 0
Celkem za I. stupeň
68 61 7 0 0
6. 23 10 13 0 0
7. 30 16 14 0 0
8. 30 14 16 0 0
9. 26 13 13 0 0
Celkem za II. stupeň 109 53 56 0 0
Celkem za školu 177 114 63 0 0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2012 – 0

 

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2 1 0,56%
3 0 0%

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 40, průměr na jednoho žáka: 0,23

Jednalo se o 1 případ záškoláctví, který byl oznámen OSPOD.

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 – 14) nebylo realizováno.

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků 7 14 4 1

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků
9.ročník 26
nižší ročník 0
Celkem 26

Část IV.

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

ČŠI neprovedla na škole ve školním roce 2012/2013 inspekci.

 

Část V.

 

Rozhodnutí ředitele

 

Je uveden přehled rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí (týká se pouze základní školy)

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 0 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, k 13 0

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014      13

 

 

Část VI.

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Ve školním roce 2012/2013 pracovala škola šestým rokem v mezinárodním projektu EKOŠKOLA. Další ekologickou aktivitou je účast v soutěži Recyklohraní,

Žáci školy mají možnost odebírat dotované školní mléko. Škola se znovu zapojila do projektu „Ovoce do škol“, v němž organizujeme aktivity podporující zdravou výživu a zdravý životní styl. Oba projekty byly realizovány ve spolupráci s firmou Laktea, o.p.s.

 

 

 

 

Část VII.

 

Předložené, schválené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

Předložené projekty:

 

Projekt „Bezpečná škola“ podaný v dotačním řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018.

 

Žádost o zahraničního asistenta v rámci projektu Comenius – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

 

Projekt „Evropský den“ v rámci soutěže Evropské dny „Evropa otevřená všem, škola otevřená všem“ vyhlášené Domem zahraničních služeb

 

Projekt prevence rizikového chování „Bezpečná škola“ podaný v rámci programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013“, který byl vyhlášen Jihomoravským krajem

 

Projekt „Když se řekne STROM“ podaný v rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti EVVO, který byl vyhlášen Jihomoravským krajem

 

 

Schválené projekty:

Hostitelská instituce pro zahraničního asistenta v rámci projektu Comenius

„Bezpečná škola“ (projekt financovaný JMK)

 

Realizované projekty:

Ve školním roce 2012/2013 na škole probíhaly třetím rokem aktivity projektu Podpora kvality vzdělávání na ZŠ Višňové, který byl financovaný ESF a ČR v rámci výzvy EU peníze školám. Projekt byl ukončen 26. února 2013.

Další dva úspěšné projekty: „Bezpečná škola“ a „Zahraniční asistent“ budou realizovány ve školním roce 2013/2014.

 

Část VIII.

 

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

a)            počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

b)            věková struktura

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 0 0 1/0
školní metodik prevence 0 1 0/0

 

c)            další vzdělávání poradenských pracovníků

Seminář pro výchovné poradce

Seminář pro metodiky prevence

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a)    finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů nebyly čerpány

 

b) finanční prostředky z jiných zdrojů nebyly čerpány

 

3. Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
Tělesné postižení 0
Vývojové poruchy učení a chování 4., 6., 7., 8., 9. 9
Mentální postižení 2., 3., 6., 9. 4
celkem 13

 

4. Skupinová integrace nebyla realizována

 

 

 


Část IX.

 

Prevence rizikového chování

 

Školní metodik prevence:               Mgr. Marcela Jelínková

 

 

1. Akce Komplexního programu primární prevence (KPPP)

 

Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
11.12.2013 I., II. 27 NP Podyjí přichází do škol NP Podyjí
14.5.2013 VI. 23 Právní vědomí OSPOD
14.5.2013 VII. 30 Poruchy příjmu potravy MÚ Znojmo
15.5.2013 VIII. 30 Právní vědomí MP Znojmo

 

 

 

 

 1. Ostatní preventivní programy realizované v průběhu školního roku
Datum třída(ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
17.9.2012 IV. 14 Dopravní výchova DH Miroslav
26.9.2012 VI. 23 Adaptační aktivity Střed, o.s.
15.3.2013 VII., VIII., IX. 60 Svobodný vězeň – komponovaný pořad Pavel Novák
16.4.2013 IV. 14 Dopravní výchova DH Miroslav
23.4.2013 VIII., IX. 56 Sexuální výchova MUDr. Kaššai
3.5.2013 VIII., IX. 56 Právní vědomí Mgr. Cibulka
25.6.2013 I. – V. 68 Den s Lesy ČR Lesy ČR, s.p.
2. pol. I. 13 Kočičí zahrada Mgr. Buchtová

 

 

 

 

 1. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

 

Typ (téma) vzdělávání Organizátor Délka trvání(počet hodin) Počet proškolených pracovníků
metodikprevence výchovnýporadce ostatní
Metodické setkání pedagogů Střed o.s. 2 1
Schůzka ŠMP PPP Znojmo 4 1
Prevence šikany PPP Znojmo 6 1

 

 

4. Úspěchy v oblasti prevence rizikového chování žáků

 

–          prevence kouření a zneužívání návykových látek

–          spolupráce s rodiči

 


Část X.

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací

 

Vztah mezi zaměstnavatelem a ZO ČMOS PŠ Višňové se řídí uzavřenou kolektivní smlouvou v platném znění a zákoníkem práce.

 • zaměstnavatel informoval odborovou organizaci o vývoji mezd a jejích jednotlivých složek
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací ekonomickou situaci, vývoj zaměstnanosti a plán školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • odborová organizace spolurozhodovala o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání
 • zaměstnavatel vydal s předchozím souhlasem odborové organizace rozvrh čerpání dovolené

 

 

 

 

Část XI.

 

Další údaje o škole

 

V pondělí 3. září 2012 byl zahájen školní rok 2012/2013. Tradičního slavnostního shromáždění před základní školou se kromě pracovníků školy zúčastnilo všech 177 žáků a mnoho rodičů a přátel školy. Po  vystoupení ředitele krátce promluvil ke shromážděným starosta městyse Višňového Mgr. Vladimír Korek, ten také obdaroval všech 13 prvňáků upomínkou na 1. školní den. Třída dostala také dárek (2 gymnastické míče) od Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové. Kromě zmíněných prvňáčků jsme přivítali také 10 šesťáků, kteří přišli ze ZŠ Tavíkovice a Trstěnice a 4 další nové žáky. Tím začal nový školní rok se stejným počtem žáků jako ten uplynulý.

Díky podnětům z řad rodičů jsme při škole od tohoto školního roku zřídili školní klub. Jedná se o „školní družinu“ pro žáky 2. stupně. Jeho činnost probíhala o volných hodinách a především v době od 14:00 do 15:30. Hlavní náplní byly volnočasové aktivity a relaxační činnosti. Žáci mohli využít tuto dobu také k přípravě na vyučování.

Počátkem školního roku se žáci sedmé třídy zapojili do projektu Postcrossing, který spočívá v posílání pohlednic do celého světa. Účastník projektu, který se zaregistruje na stejnojmenných stránkách, posílá opravdové pohlednice lidem z celého světa a sám také dostává pohlednice od lidí z celého světa. Cílem projektu je také využití angličtiny v reálném životě, neboť pohlednice se musí napsat anglicky a obdržené pohledy jsou též psané anglicky. Žákům se podařilo nashromáždit kolem stovky pohlednic ze všech možných zemí a snad ze všech kontinentů. Celkově je v projektu zapojeno 217 zemí z celého světa a už mezi cca. 400 tisíci účastníky bylo směněno více než 16 miliónů pohlednic.

O víkendu 21. -23.  září reprezentovali čtyři zástupci z  kroužku Malých debrujárů při ZŠ Višňové a DDM Miroslav naši školu v celostátním finále Poháru vědy, které se uskutečnilo v Litomyšli. Velkým úspěchem byl již postup našeho týmu s názvem Šmoulové mezi 21 finalistů. Žáci od ledna do května plnili soutěžní úkoly, které prověřily jejich kreativitu, schopnost experimentovat, vynalézat, bádat a vyslovovat závěry ze zjištěných výsledků. Úkoly se týkaly rozkladu a skládání barev, vzlínání, pohybu kyvadla, spektra světla a výroby hraček na mechanický pohon. V pátek  se tým Šmoulů představil na pódiu vlastním pokřikem, vlajkou, soutěžními tričky a demonstrací pokusu: Co dokáže vzduch. Výsledky práce celého kroužku představily děti v sobotu odborné mezinárodní vědecké porotě i vedoucím ostatních týmů na  „stánku“. Po obědě následovala Soutěž KOUMES v Litomyšli, kde děti poznávaly pamětihodnosti tohoto města a na jednotlivých stanovištích plnily zajímavé úkoly. Velká radost se dostavila při slavnostním vyhlášení výsledků, kde náš tým obsadil skvělé 8. místo.

Ve středu 26. září se vydala šestá třída autobusem do Moravských Budějovic na celodenní akci pořádanou občanským sdružením STŘED, jejímž cílem bylo prostřednictvím různých aktivit lépe se poznat, začlenit nově příchozí žáky do kolektivu a vzájemně si pomáhat. Program byl rozdělen na dopolední a odpolední blok. V první části plnily děti v různých skupinách úkoly založené především na vzájemné spolupráci a komunikaci. V polední pauze si děti užily možností klubu, takže si zahráli fotbálek, šipky, stolní tenis a jiné aktivity. Odpolední část byla zaměřena na vytvoření třídních pravidel, na kterých se všichni žáci shodli a slíbili, že je budou po celý školní rok dodržovat.

Ve čtvrtek 27. září jsme na naší škole opět přivítali manžele Hořákovy ze záchranné stanice Ikaros. Ti s sebou přivezli několik zvířecích kamarádů a ve dvou blocích je představili dětem z mateřské školy a žákům základní školy. Pořad děti velmi zaujal, dozvěděly se, jak se správně o jednotlivé druhy živočichů starat, a díky skvělému přístupu pana Hořáka si budují pozitivní vztah k přírodě.

V sobotu 29. září se mažoretky Laxssi zúčastnily soutěže IMC v Ivančicích. V obrovské konkurenci skupin účastnících se také mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu si vybojovaly krásné 3. místo.

 

První říjnový týden se naplno rozběhla činnost kroužků pro žáky naší školy, kterou jsme i letos organizovali ve spolupráci s DDM Miroslav. Děti si mohly vybírat z opravdu pestré nabídky a přihlásit se do tanečního, sportovního či florbalového kroužku, nabízen byl jako již tradičně kroužek keramiky, mažoretek, kroužek aerobiku a debrujárů.

Od počátku října mohly děti navštěvovat kroužky také v rámci školní družiny, k oblíbeným kroužkům břišních tanců a informatiky přibyly také společenské hry, sportovní hry a výtvarný kroužek.

Jubilejní desátá sezóna vzdělávání dospělých byla zahájena 2. října. Opět probíhaly 3 kurzy anglického jazyka a nově 2 kurzy německého jazyka. Velmi nás potěšil vzrůstající zájem o celoživotní vzdělávání, proto jsme zájemcům nabídli také kurz tvorby a aktualizace webových stránek.

Ve čtvrtek 4. října se sešlo 18 studentů na první přednášce kurzu Čínská medicína v naší zahrádce. Ke 14 absolventům pilotního kurzu Astronomie tak přibyli 4 noví studenti.

V podzimním kole tradičního sběru starého papíru na naší škole se nám podařilo nasbírat něco málo přes šest tun této druhotné suroviny. Vítěznou třídou se tentokrát stali druháci, kteří posbírali 1255 kilogramů papíru. Druzí skončili šesťáci a třetí třeťáci. Vítězná třída obdržela poukázku na  1000 Kč na realizaci jakékoliv vzdělávací exkurze nebo školního výletu

V úterý 23. října se ve Vémyslicích konala tradiční regionální pěvecká soutěž Lyra. V letošním 14. ročníku naši školu reprezentovali čtyři soutěžící: Nikola Nováková, Libor Pelaj (oba 1. kategorie), Lenka Svobodová a Lenka Perličková (obě 3. kategorie). Svého úkolu se zhostili se ctí. Připravené písničky zazpívali před odbornou porotou a plným sálem velmi dobře, i když tréma a možná i strach trochu zapracovaly. Konkurence byla veliká, zpívalo mnoho dobrých zpěváků, zazněla spousta pěkných písniček,  a přestože naše děti nestály na stupních vítězů, všichni si hudební dopoledne náležitě užili.

Jednou ze součástí tradičního posvícení byla výstava ovoce a zeleniny, kterou pořádal ČZS Višňové. Děti MŠ a žáci školy na ni přispěli výtvarnými pracemi a v rámci výuky ji také navštívili.

Příznivé podzimní počasí, které nabídl říjen, využili mnozí pedagogové k výuce mimo budovu. Žáci tak mohli pozorovat podzimní přírodu, pouštěli draky nebo se seznamovali s památkami v obci.

V úplném závěru měsíce října prokázali žáci 9. ročníku svoje organizační schopnosti a uspořádali pro svoje mladší kamarády Halloweenskou diskotéku ve strašidelných kostýmech. Děti se nejen bavily, ale poznávaly také zvyky, které se vážou k tomuto u nás stále oblíbenějšímu svátku.

9. listopadu navštívili žáci IX. třídy Burzu středních škol ve Znojmě. Zde se prezentovalo 36 středních škol a učilišť. Žáci si v průběhu celého dopoledne mohli dle zájmu prohlédnout jednotlivé stánky a debatovat s pedagogy i studenty. Akce byla organizována v rámci kariérového poradenství a výchovy k volbě povolání.

Po loňském úspěchu se podíleli i letos žáci naší školy na zajištění kulturního programu čtvrtého dne těchto hodů. Hudební a taneční pásmo s dětmi nacvičily paní učitelky Dita Buchtová a Lea Šmahelová. Svým folklórním vystoupením reprezentovali žáci nejen školu a městys Višňové, ale také celý region a svazek obcí Moravia.

V úterý 13. listopadu proběhlo vyhlášení výsledků dějepisné soutěže Bible a my. Zúčastnilo se jí celkem 46 žáků ve třech kategoriích. Díky soutěži se děti měly možnost dovědět další informace o Bibli – nejrozšířenější knize na světě. Děti, které se umístily na prvních třech místech, obdržely diplomy a pěkné ceny a 21. listopadu reprezentovaly naši školu v okresním kole soutěže na ZŠ Šumná.

V pátek 16. listopadu proběhlo na naší škole v rámci projektu Příběhy bezpráví promítání filmu s následnou besedou. Žáci 8. a 9. třídy zhlédli dokument s názvem České děti, který zachycoval působení stejnojmenné skupiny před rokem 1989 v tehdejším Československu. Členkou Českých dětí byla i paní Petruška Šustrová, která naši školu poctila svojí návštěvou a zúčastnila se besedy s žáky a učiteli. Našim žákům, ale nejenom jim, se setkání s takovou osobností líbilo a rozhodně bylo přínosem nejen do hodin dějepisu, ale i do života.

Třetí a čtvrté listopadové pondělí patřilo na škole předávání informací o průběhu vzdělávání našich žáků. Ti se svými rodiči navštěvovali podle zvoleného harmonogramu pedagogy. Součástí krátkého rozhovoru bylo nejenom hodnocení vyučujících, ale také sebehodnocení žáků. Zajímavostí je, že po zavedení tohoto systému vzrostl počet návštěvníků rodičovských schůzek téměř 2x na současných 80 procent všech rodičů.

Druhý běh intenzivního kurzu „Senioři komunikují“ byl zahájen v pondělí 19. listopadu. Jeho účastníci se v průběhu 5 dnů seznamovali se základy ovládání počítače, jeho využívání ke komunikaci a k vyhledávání informací.  V kurzu panovala velmi dobrá nálada, studenti byli pozorní a každý den bylo vidět, jaké pokroky dělají. Poslední den jim pak bylo předáno zasloužené osvědčení.

Na konci listopadu se naši prvňáčci rozloučili s Živou abecedou a dostali Slabikáře. Prokázali totiž, že už umí dobře číst slabiky a jednoduchá slova. Přečtení první opravdové knihy – Slabikáře se tak pro malé čtenáře stalo velkou výzvou. Významný den si navíc „osladili “ dortem, který jim upekla paní Soňa Hejlková.

Těsně před dobou adventní se žáci 3. ročníku rozloučili s podzimem výrobou elegantních podzimních kloboučků. Práce všechny nesmírně bavila a hlavně to všem s novým módním doplňkem velmi slušelo.

Již několik let bývá zvykem, že se v adventním čase v naší škole scházíme na tvořivých dílnách. Každý, kdo tentokrát přišel, měl z čeho vybírat. Během odpoledne si mohli příchozí vyrobit spoustu pěkných vánočních výrobků, dárečků, či se podílet na zdobení perníčků. Panovala zde příjemná nálada. Letošní hojná účast a úsměvy na tvářích dětí i dospělých byly příjemným překvapením, ale i odměnou za vynaložené úsilí.

1. prosince 2012 oslavila naše organizace 10. výročí svého vzniku. Dnes ji tvoří základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina a  od 1. září také školní klub. 40 dětí v mateřské škole a 180 žáků v základní škole vzdělává celkem 21 pedagogických pracovníků, provoz zajišťuje 11 správních zaměstnanců včetně 5 kuchařek, které denně připraví v průměru 270 obědů a 120 svačin.

Počátkem prosince 2012 se uskutečnil již šestý výměnný pobyt s naší partnerskou školou. Tentokrát přijeli žáci z Polska se svými učiteli k nám a byli ubytováni nejen v obecním cyklopenzionu, ale také v rodinách. Během pobytu navštívili adventní Vídeň a společně s našimi žáky Znojmo, den otevřených dveří v Agroservisu Višňové. Během pobytu proběhlo i několik společných aktivit v naší škole: projektový den, konverzační hodina NJ a AJ s výrobou přátelských karet a hrou Scrabble, hudební dílna, sportovní utkání chlapců. Polští žáci navštívili také višňovský zámek a kostel. Zážitkem pro ně byla večerní mikulášská procházka po obci. Při závěrečném loučení se ukázalo, kolik nových přátelství tento týden přinesl a jakým multikulturním přínosem tedy pro naše žáky opravdu byl.

V úterý 4. prosince žáci 8. a 9. třídy navštívili divadelní představení Brouk v hlavě v Městském divadle Brno. Představení o třech dějstvích bylo plné akčních scén, humorných replik a situací, milostných zápletek a zejména skvělých hereckých výkonů. Žáci byli představením opravdu nadšeni

V prosinci navštěvovali postupně žáci naší školy místní knihovnu, kde pro ně paní knihovnice Jarmila Šnáblová připravila vánoční čtení a povídání. Četla ukázky z knih známých českých autorů: Božena Němcová – Babička, bratři Mrštíkové – Rok na vsi, Jindřich Šimon Baar – Hanýžka a Martínek a Josef Lada – Kronika mého života. Mimo to žákům paní knihovnice připomněla klasické i dávno zapomenuté vánoční tradice a zvyky. Cílem této aktivity bylo nejenom zpříjemnit dětem předvánoční čas, ale zvýšit jejich zájmu o literaturu a četbu.

Ze stejného důvodu jsme se v pondělí 10. prosince již po třetí sešli v kinosále na cyklu scénického čtení Listování. Tentokrát brněnští herci zalistovali knihou Život k sežrání  francouzského spisovatele Mikaela Olliviera. Knížku o hladu, pubertě, první lásce a snech excelentně ztvárnili Pavla Drtinová, Alan Novotný a Lukáš Hejlík. Pro první stupeň a předškoláky četly Lenka Janíková a Petra Bučková z  knihy Malá princezna od Jána Uličianského. K představení jsme přizvali i žáky okolních škol

10. prosince se žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče setkali se zástupci středních škol regionu na pracovní schůzce věnované volbě povolání. Poradenství poskytla také pracovnice Úřadu práce ve Znojmě. Setkání se zúčastnilo 22 zájemců o informace.

V úterý 11. prosince se žáci 1. a 2.třídy zúčastnili výukového programu Národní park Podyjí přichází do škol. Během dvou vyučovacích hodin se děti dozvěděly zajímavosti nejen z NP Podyjí, ale i o přírodě obecně. Část programu byla spíše vyučovací a diskusní, doprovázena obrázky a fotografiemi, druhá více hravá a praktická. Toto setkání dětí s přírodninami, které mohly poznávat všemi smysly, přispělo určitě k budování kladného vztahu k přírodě.

V pátek 14. prosince jsme uspořádali vánoční dílnu, kde se návštěvníci učili originálně balit vánoční dárky. Lektorkou a ochotnou poradkyní byla opět paní Marie Košíčková z Višňového. Předvánoční pohodu umocňovaly koledy a vůně čaje. O tom, že byla akce úspěšná, svědčil velký zájem účastníků i výsledky jejich práce.

V sobotu 15. prosince jsme vystoupením našich žáků přispěli k příjemné atmosféře vánočních trhů. Žáci zazpívali několik koled, rozdali přítomným vlastnoručně upečené a nazdobené perníčky a všechny pozvali na nedělní jubilejní 15. vánoční koncert.

V neděli 16. prosince již po patnácté zněly místním kinosálem tóny koled v podání žáků základní školy. Před nimi vystoupily s „čertovským“ pásmem děti z mateřské školy. Poté již patřilo jeviště čtyřicetičlennému pěveckému sboru, který před zcela zaplněným hledištěm zazpíval dvacet známých i méně známých koled. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 7801 Kč, které byly poukázány na dobročinné účely dle rozhodnutí žáků.

6. ledna se ve Višňovém konala již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita. Děti ze ZŠ Višňové se do sbírky aktivně zapojují každý rok. Ve čtyřech skupinkách chodí spolu s  dospělým po obci, zpívají, přejí lidem vše dobré do nového roku a do zapečetěné pokladničky prosí o dar pro potřebné. Letos se koledování ve Višňovém zúčastnilo 25 dětí. Všude byly mile přijaty a kromě peněz do pokladničky byly mnohde také obdarovány sladkostmi. Celkem se podařilo vybrat 30 855 Kč, za což patří poděkování všem, kteří přispěli, ale také dětem za jejich veselý zpěv a ochotnou pomoc.

V 1. lednovém týdnu byl ČLOVĚK  ve druhém ročníku tématem nejen hodin prvouky, ale prolínal i předměty ostatními. Lidské tělo, zdraví člověka, nemoc a úraz – to jsou jen některé okruhy nového učiva, ve kterých žáci v týdenním projektu nabyli nové znalosti. Pracovali samostatně, ve dvojicích i skupinách, střídali třídu, tělocvičnu, interaktivní učebnu. V závěru velmi poučného týdne žáci s velkou chutí sobě vlastní vytvořili názornou pomůcku, jak jinak než o člověku.

V pátek 18. ledna se konal první ročník těchto her na naší základní škole. Všichni žáci prvního stupně se úspěšně kvalifikovali jako soutěžící čtyř zimních disciplín. Slavnostního ceremoniálu a zahájení se ujal pan ředitel a pak už nebránilo nic tomu, aby závodníci změřili svůj um, pohotovost a síly ve sportovním klání na vydatné sněhové pokrývce. Naši sportovci se utkali v náročných bojích o medaile v disciplínách jako superobří slalom, štafetový běh, sněhohod na cíl a převoz členů družstva na záchranářských extraskibobech. Boj jednotlivých družstev byl velmi vyrovnaný, rozhodoval každý bod a medaile byly mnohdy získány tím nejtěsnějším rozdílem. Ale co bylo hlavní, jednotliví borci a jejich týmy si celé dopoledne skvěle užili.

Děti ze 4. a 5. třídy  naší školy se zúčastnily výtvarné soutěže Nakresli tři krále, kterou vyhlásil FATYM Vranov nad Dyjí. Ve velké konkurenci obstáli naši dětští výtvarníci velmi dobře. Ema Svobodová získala za svůj obrázek 1. místo a Kateřina Havlíčková 2. místo.

Ve středu 23. ledna absolvovali žáci 7. a 8. třídy vzdělávací akci Husité ve Vémyslicích. Dva pánové, znalci a obdivovatelé české historie, předvedli žákům slavné husitské zbraně, vozovou hradbu, dobové oblečení nebo pancíř chránící tělo o neuvěřitelné váze 30 kilogramů. Za pomoci žáků obou škol jsme mohli zhlédnout rekonstrukci husitské bitvy a taky ukázku souboje na ostří mečů. Vzhledem k tomu, že se starší z bojovníků bravurně oháněl mečem a měl na sobě tak těžké brnění, byl to neuvěřitelný výkon. Stejně tak celý program, který byl proložen poučným i vtipným výkladem. Vystoupení o našem významném historickém období tak bylo příjemným a poučným zpestřením hodin dějepisu.

Ve čtvrtek 24. ledna měli naši žáci možnost setkat se a komunikovat s rodilými mluvčími anglického jazyka. Naši školu totiž navštívili  manželé Sharyn a David Curtis z USA –   učitelé v penzi, kteří  strávili s žáky od 5. ročníku několik hodin angličtiny. Dětem se to velmi líbilo a atmosféra byla skutečně výborná.

V úterý 29. ledna se ve Znojmě konalo okresní kolo dějepisné olympiády, v němž naši školu reprezentovali čtyři mladí historikové. Téma letošního ročníku bylo „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ a naši žáci se v něm rozhodně neztratili. Po náročném klání se z jednačtyřiceti účastníků umístnili takto: 4. místo Kristýna Juřenová, 5. místo Jana Lapešová, 7. místo Marie Soukupová a na 15. místě Jiří Maša.

V sobotu 26. ledna jsme u nás ve škole přivítali 12 předškoláků, kteří se se svými rodiči přišli zapsat do „velké “ školy. Po splnění úkolů na všech stanovištích obdrželi sladkou odměnu, pamětní list a drobné dárky. K příjemné atmosféře přispělo občerstvení připravené kuchařkami školní jídelny a aktivní účast páťáků. Pro naše budoucí prvňáčky jsme připravili

ještě 3  setkání s paní učitelkou ve školních lavicích nazvaných „Škola nanečisto“.

V lednu přibyli do naší školy noví obyvatelé. Do některých tříd jsme umístili insektária s živými pakobylkami indickými, o které se začali starat sami žáci. Dostali tak možnost seznámit se s životem tohoto hmyzu, pozorovat jeho chování, vývoj i svlékání z kůže. Stejný dárek dostaly i děti v obou třídách mateřské školy. Tam tyto živé exponáty vhodně doplnily přírodovědné badatelské koutky, které se nám podařilo vybudovat díky daru státního podniku Lesy ČR. Vytváření příležitostí setkávat se ve škole s živými tvory je součástí naší koncepce výuky, jejího přiblížení běžnému životu a zároveň podporuje přirozenou zvídavost dětí, vede je k bádání a pozorování a určitě také k lásce k přírodě. Do přírodovědné učebny byly umístěny také insektária se strašilkami ďábelskými a lupenitkami dvouokými.

Pátek 1. února byl ve znamení nejen pololetních prázdnin, ale také společenského plesu. Ten organizovalo Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové. Návštěvníci ve vyprodaném sále sportovní haly ve Višňovém sledovali předtančení 13 párů žáků 9. a 8. ročníku. K tanci a poslechu hrála skupina Fantazie. Výtěžek plesu byl věnován na financování akcí pro děti ZŠ a MŠ Višňové.

Již podruhé organizovala základní škola spolu s višňovskými zastupiteli dětský maškarní ples, který se konal v neděli 3. února v hale TJ Višňové. O hudbu se postaralo Duo Artex, soutěže pro děti, průvod masek a další aktivity organizovali žáci 9. ročníku, prodej losů a výdej tomboly zajistili zastupitelé. Karneval zahájily vystoupením dvě formace místních mažoretek a pak už následoval nepřetržitý proud zábavy, soutěží, tomboly a tance, který skončil v 18 hodin. O tom, že byla akce úspěšná, svědčily rozzářené tváře dětí i dospělých.

6. února proběhlo na Velehradě celostátní kolo dějepisné soutěž Bible a my. Zúčastnilo se ho téměř 150 soutěžících z celé ČR. Okres Znojmo reprezentovalo 12 soutěžících, z nichž  3 byli z naší školy – Hana Adámková z 9. tř., Terezie Soukupová ze 6. tř. a Karel Adámek ze 4. tř. Soutěž probíhala v krásném prostředí na Stojanově gymnáziu. Hanka se nakonec umístila na krásném 5. místě.

Ve čtvrtek 7. února se konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce ve Znojmě. Naše škola do něj vyslala dvě žákyně 9. třídy, které dosáhly opravdu skvělých úspěchů.  Jana Lapešová se umístila na  4. místě a Kristýna Juřenová obsadila v konkurenci 46 žáků 10. místo.

7. února se sešli v základní škole zájemci o studium kurzu Lidské zdraví v rámci letního semestru 1. ročníku Univerzity 3. věku. Po krátkém úvodu předal ředitel školy absolventům zimního semestru  pamětní listy a poté se již přítomní ponořili do studia nového tématu. Přednášky přenášené do interaktivní učebny prostřednictvím internetu zajišťovala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, organizačně se o tento kurz starali pedagogové školy Mgr. Kamil Kopeček a Mgr. Věra Nezvedová

První únorový týden patřil tradičně lyžařskému výcviku sedmáků.  Již několik let oblíbené místo Sporthotel Tesák a Hostýnské Vrchy se staly domovem na jeden týden pro třicet nadšených lyžařů. Hned v úvodu týdne je čekala velká sněhová nadílka. Každý den probíhala výuka lyžování ve dvou blocích (dopoledne a odpoledne), večer trávili všichni společným programem v hotelu. Týden se vydařil, o čemž svědčilo kladné hodnocení samotných účastníků kursu.

Poslední únorový týden měřili šesťáci ve fyzice teplotu, hmotnost, objem a délku. Výsledky pečlivě zapisovali do připravených pracovních listů, rozhodovali o přesnosti a efektivitě různých způsobů měření a různých měřidel a obhajovali výsledky své práce. Výstupem všech činností bylo to, že žáci dokázali samostatně změřit vybrané fyzikální veličiny tím nejvhodnějším způsobem.

25. února se zúčastnily dvě žákyně školy konverzační soutěže v anglickém jazyce ve Znojmě. Jana Lapešová z 9. třídy obsadila ve své kategorii 10. místo a Kateřina Škárková se umístila na 7. – 8. místě.

1. března proběhl na 1. stupni projektový den s názvem VODA. Při jeho realizaci si žáci uvědomili důležitost vody jako základní podmínky života na naší planetě, prohloubili dosavadní znalosti o této běžné a přesto vzácné tekutině. Všechny činnosti, a nebylo jich opravdu málo, měly společného jmenovatele – vodu. Ve čtyřech dílnách pracovali jak samostatně, tak ve skupinách, učili se komunikaci a spolupráci. Pluli ve vodách sladkých i slaných, zhlédli krátký film, luštili křížovky, zpívali „vodní“ písničky, provedli několik praktických pokusů.

Ve čtvrtek 14. března absolvovali žáci 5. až 9. ročníku další hodinu angličtiny s rodilými mluvčími z USA. Ti si pro děti tentokrát připravili aktivity spojené s psaním. Žáci vytvářeli myšlenkovou mapu, podle níž pak napsali vlastní příběh na dané téma – My favourite pet. Další zajímavou aktivitou bylo skládání miniknihy v ORIGAMI stylu, do které vepsali příběh o svém zvířecím kamarádovi a přidali i ilustrace. Sharyn s Davidem naše žáky pochválili, líbila se jim naše škola a velmi jim chutnal i oběd ve školní jídelně. Den s americkými přáteli se tedy vydařil, všichni si jej náležitě užili, stejně jako dospělí účastníci středečních kurzu angličtiny v nedávné době.

14. března zorganizoval Úřad městyse Višňového ve spolupráci s naší školou seminář pro řidiče amatéry. 17 zájemců seznámil s novinkami v silniční dopravě Ing. Sochor z Autoškoly Ing. Kuchyňky. Závěr patřil diskusi, kde lektor fundovaně odpověděl na všechny otázky účastníků. Spokojenost řidičů a jejich zájem potvrdil, že se jednalo o úspěšnou akci.

14. března také vystoupila paní zástupkyně Mgr. Jana Pelajová s příspěvkem o principech partnerství naší školy a pojetí komunitní venkovské školy na mezinárodním semináři, kterého se účastnilo 26 zájemců z různých států celého světa. Seminář byl koncipován jako webová konference (webinář) a organizovala ho společnost pro podporu komunitních škol z Velké Británie. Příklady dobré praxe z naší školy jsou tak stále častěji uváděny v případových studiích komunitních škol na národní i mezinárodní úrovni.

V rámci prevence se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili 15. března hudebně-výchovného koncertu s názvem Svobodný vězeň, který přesně vystihuje stav člověka závislého na jakékoli návykové látce. Hlavním aktérem byl Pavel Novák, zpěvák, skladatel, potápěč, scénárista, zkrátka úspěšný člověk s alkoholickou minulostí, tedy svobodný vězeň. Svou aktivitou chtěl varovat před experimentováním s látkami, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví i život. Své vyprávění doprovázel zpěvem písní těch, kteří taky podlehli alkoholu nebo drogám (např. J. Schelinger, C. Cobain, J. Nohavica, P. Muk).

V úterý 19. března se v prostorách školy sešli představitelé obcí, z nichž k nám dojíždějí děti, na setkání s vedením školy a zástupci zřizovatele. Proběhlo zde seznámení s výsledky hospodaření, s novinkami, úspěchy, plány a výhledem do roku 2013. V závěru se při kávě diskutovalo o chystaných akcích a možnostech další spolupráce.

V pátek 22. a v neděli 24. března se ve višňovském kině konalo vystoupení dětí z 1. stupně pod názvem O dvanácti měsíčkách. Děti z 1. a 2. třídy zarecitovaly básně a zazpívaly písničku Měsíce. Děvčata a chlapci ze 3., 4. a 5. třídy pak předvedli stejno-jmennou operku Z. Svěráka a J. Uhlíře. Účinkující vystupovali s nadšením, dobrovolné vstupné bylo použito na podporu činnosti školy.

V únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády. Tři nejlepší soutěžící reprezentovali školu v březnovém okresním kole, podmínkou účasti bylo vypracování vstupního badatelského úkolu. Hana Adámková se umístila 6., Petra Scharfová 14. a Václav Velan skončil na 17. místě.

Krajské kolo dějepisné olympiády proběhlo 25. března v Brně. Téma tohoto ročníku bylo: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Z celkového počtu 33 účastníků skončila Kristýna Juřenová jako úspěšný řešitel na 16. místě.

27. března jsme opět uspořádali dílnu pro děti a rodiče – VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ. Naší nabídku využilo více jak 30 návštěvníků. Tato již tradiční aktivita je dobrým příkladem toho, že naše škola nefunguje „pouze“ jako vzdělávací instituce pro děti, ale také jako místo pro aktivní trávení volného času.

28. březen – Den učitelů strávili všichni pedagogové ve škole bez žáků. Seznamovali se změnami rámcového vzdělávacího programu a diskutovali, jakým způsobem je zařadí do našeho vzdělávacího programu. Debatovalo se také o roli školy v obci a regionu, přínosech našich komunitních aktivit a o jejich koncepci. V odpoledním bloku seznámil pan učitel Kopeček účastníky semináře s pravidly hry MULTIPOLIS, která je velmi dobře využitelná k budování občanských, sociálních a personálních kompetencí žáků.

V dubnu jsme začali ve škole ověřovat výukové materiály a metody práce, které by měly vést u žáků k rozvoji kompetencí k podnikavosti a inovativnosti. Metodickou podporu nám poskytuje pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Žáci v rámci technických činností řešili ve skupinách úkol postavit co nejpevnější, nejvyšší a nejnápaditější věž z přiděleného materiálu. Ve skupinách pracovali ředitelé, designéři, pozorovatelé a dělníci. Ti všichni na závěr obhajovali svoje řešení, hodnotili práci jednotlivých profesí, kvalitu řízení a spolupráce. V příštím školním roce chceme začlenit výuku podnikavosti formou vybraných modulů do našeho školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem je podnítit kreativní uvažování žáků a motivovat je k novým nápadům, které budou umět definovat, prezentovat a obhájit před ostatními.

4. dubna 2013 žáci VIII. a IX. třídy navštívili v rámci vyučování fyziky vodní přečepávací elektrárnu Dalešice a Jadernou elektrárnu Dukovany. V dalešické elektráně byli žáci seznámeni s využitím energie získané z vody, dále pak s principem přečerpávacích elektráren. Po videoprezentaci navštívili provoz elektrárny. V informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany se dozvěděli něco o principu a provozu jaderných elektráren, o jejich zabezpečení a způsobu uchovávání vyhořelého paliva. K názorné prezentaci sloužilo několik videozáznamů a interaktivních modelů.

Letošnímu ročníku fotbalového turnaje COCA COLA CUP žáků druhého stupně základních škol nepřálo počasí ani organizační dovednosti ze strany pořadatele, a tak se stalo, že jsme velmi narychlo odehráli jediný zápas o postup do dalšího kola. Z původně čtyřčlenné skupiny (Rouchovany, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice a Višňové) se dvě mužstva odhlásila a tak jsme se v pátek 5. dubna utkali v tělocvičně Základní školy T.G.M. Moravské Budějovice. Hrálo se 2×20 minut a ve velmi vyrovnaném a kvalitním zápase jsme nakonec brankou deset sekund před koncem zápasu prohráli 5:6. Zklamání bylo veliké, protože celý druhý poločas jsme byli lepším mužstvem, bohužel jsme neproměnili naše šance.

V pátek 5. dubna se naše škola v podvečer překvapivě zase naplnila dětmi z 1. stupně, které přišly spolu se svými psími plyšovými kamarády na pohádkovou Noc s Andersenem. Společnou četbou a tématem tentokrát byla kniha autora Františka Nepila a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové Já Baryk. Večer zahájil, uvítal všechny děti a nastínil tradice a historii tohoto setkání ředitel školy. Hned v úvodu čekalo na děti příjemné překvapení – „živý Baryk“ a jeho pán. Společně předvedli něco málo dovedností loveckého psa ochotní místní myslivci se dvěma svými čtyřnohými kamarády. Následoval bohatý program a tradiční dílny. Děti ve skupinách obcházely stanoviště, na kterých měly pro ně paní učitelky přichystané různé úkoly. Nesměla chybět práce s knihou, seznámení se s ilustracemi Heleny Zmatlíkové a trocha pohybu – tedy „psích kusů “ v tělocvičně. Přišel čas večeře a s ní i ochutnávka dobrot, které nám připravily některé maminky. Když se setmělo, proběhla dětmi, myslím si, nejoblíbenější část – noční stezka odvahy. Ve dvojicích, odvážnější samostatně, se děti vydaly po stopách svých psích miláčků a společně splnily poslední úkol večera. Po zdárném splnění čekal na děti Večerníček – jak jinak než s Barykem a udílení řádů „Psí zdatnosti“. Všechny již přepadla únava a se zíváním jsme se dali na cestu do svých pelíšků. Ráno výtečná snídaně, tradičně připravená panem ředitelem a paní zástupkyní, ukončila den a noc psího života.

Ve dnech 8.-10. dubna proběhlo na naší škole jarní kolo soutěže tříd ve sběru starého papíru. Tentokrát jsme ho přebírali a vážili v budově bývalých stavebnin a odpadly nám tak starosti s deštěm, větrem a dalšími nepříznivými povětrnostními vlivy. Celkově žáci nasbírali bez sedmi kilo devět tun papíru, což je číslo velmi vysoké a ve srovnání s podzimem minulého roku to je o tři tuny víc. Vítěznou třídou se stali znovu druháci, kteří nasbírali 2092 kg starého papíru (149,4 kg na žáka), na druhém místě skončili prvňáci s 1879 kilogramy (144,5 kg na žáka) na třetím pak šesťáci s 1580 kily (68,6 kg na žáka). Vítězná třída obdržela opět poukázku na 1000 korun na realizaci libovolné vzdělávací exkurze nebo jiné třídní akce.

Žáci 2.třídy se ve čtvrtek 18. dubna vydali do zámeckého parku, aby jeho část zbavili poházených odpadků. Vyzbrojeni pracovními rukavicemi a pytli na odpadky prošli vytyčený úsek a nestačili se divit. Že si někteří pletou přírodu s odpadkovým košem se dětem nelíbilo. Napravily, co se dalo, a z vykonané práce měli všichni dobrý pocit. Výborná svačina od místních zaměstnanců a nádherné počasí…. prostě bezva den!

20. dubna se do Višňového sjelo několik stovek mažoretek, které zde soutěžily o postup na mistrovství ČR v tomto stále populárnějším sportu. Klání se zúčastnilo i několik formací domácích děvčat. Přestože Višňové hostilo takovouto soutěž poprvé, byly ohlasy kladné.

Dne 23. dubna proběhla na naší škole přednáška pro žáky 8. a 9. třídy, která byla věnována HPV virům, sexuálně přenosným nemocem a antikoncepci. Přednášejícím byl MUDr. Zbyšek Kaššai, znojemský gynekolog, který podal žákům zasvěcené informace. Přednáška byla doprovázena názornými fotografiemi a ukázkami, žáci obdrželi informační letáky k dané problematice.

24. dubna se konala ve Znojmě soutěž v anglickém jazyce na téma: Hudba, hudební skupina, která mě ovlivňuje. Úkolem soutěžních dvojic bylo anglicky prezentovat oblíbeného zpěváka, skupinu. Naši školu reprezentovaly Jana Lapešová a Romana Vyklická, které si vybraly skupinu Imagine Dragons. V konkurenci devíti družstev děvčata obsadila hezké páté místo.

3. května proběhla v rámci prevence rizikových jevů přednáška určená žákům 8. a 9. třídy, kterou vedl Mgr. Karel Cibulka z Nejvyššího soudu v Brně. Seznámil žáky se systémem soudnictví v ČR, s funkcí a pravomocemi soudu, kde sám pracuje. V druhé části přednášky pan magistr zaujal žáky kauzami, které se na Nejvyšším soudě v Brně řešily.

Ve dnech 6. – 10. května se 15 žáků 8. a 9. třídy naší školy zúčastnilo výměnného pobytu v polské Racibórzi. Polská škola přichystala opravdu bohatý program. Ve škole děti sportovaly, pekly sladký zákusek, vyrobily si ozdoby z bižuterie, společně si zazpívaly, vytvořily česko-polsko-německé slovníky. Nechyběly ani výlety – žáci poznávali krásy města Racibórz, prohlédli si tamější zámek,  byli přijati a pohoštěni  starostou Racibórze v jeho úřadě, zahráli si kuželky ve sportovním centru, navštívili místní minizoo a krásné arboretum. Vycestovali i mimo město – zaplavali si v plaveckém bazénu v Gorzyci a podnikli celodenní výlet do rozsáhlého Dinoparku v Krasiejowu. Celý týden byly děti ubytovány v rodinách svých polských kamarádů, což pomohlo k navázání bližšího kontaktu.

7. května se žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili v Prosiměřicích divadelní soutěže s muzikálem O dvanácti měsíčkách. Zhlédli vystoupení jiných divadelních souborů a netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Náš soubor získal ocenění za netradiční provedení a kulisy, dále byli oceněni za svůj výkon Veronika Adámková, Libor Pelaj a Pavlína Šidlová.  Děti byly odměněny sladkostmi, poděkování patří také všem, kteří se na úspěšné výpravě podíleli.

13. května se naši žáci zúčastnili soutěže o sv. Cyrilu a Metodějovi s názvem Velkomoravské dobrodružství, která je pořádána v rámci oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Závěrečné kolo se konalo ve Znojmě u sv. Mikuláše, kam se z naší školy vypravili:  Hana Jelínková, Jakub Adámek, Karel Adámek, Anežka Soukupová, Lenka Šmídová, Terezie Soukupová, Marie Soukupová, Jana Lapešová, Jiří Maša, Hana Adámková a Kristýna Juřenová.  Ve finále se naši žáci neztratili, ve II. kategorii získala Terezie Soukupová 2. místo, ve III. kategorii získala 1. místo Jana Lapešová, 2. místo Hana Adámková a 3. byla Kristýna Juřenová.

V rámci prevence rizikových jevů proběhly 14. května další dva programy určené žákům 2. stupně. Pro šesťáky byla určena přednáška o právním vědomí, kterou si připravila kurátorka mládeže Ilona Holcmanová. Seznámila naše žáky s jejich právy, ale i povinnostmi. Sedmáci se dozvěděli od Bc. Gabriely Moltašové, manažerky prevence kriminality, o poruchách příjmu potravy, mezi které nepatří jenom bulimie a anorexie. V závěru poradila žákům, jak pomoci někomu, kdo má potíže s příjmem potravy.

Ve středu 15. května se vypravilo 29 žáků osmého ročníku do Znojma. Ráno absolvovali program zaměřený na volbu povolání, který pro ně připravil ÚP ve Znojmě. Žáci získali důležité rady k volbě střední školy, následovaly individuální pohovory a vyhledávání informací k oborům, které žáky zajímaly. Na program navazovala prohlídka historické části Znojma. Znojemský hrad, rotundu, Znojemskou přehradu a Gránické údolí obdivovali osmáci z vyhlídky u kostela sv. Mikuláše. Exkurze byla ukončena na služebně Městské policie, kde byl pro děti připraven preventivní program s videoukázkami z činnosti strážníků.

Pátek 17. května proběhl výlet žáků 6., 7. a 8. třídy do Brna. První zastávkou bylo Bongo, kde si výletníci užili různé atrakce. Poté se skupina rozdělila na dvě části. 6. a 7. A odjely obdivovat krásy Brněnské přehrady, na 7. B a 8. čekal Labyrint pod Zelným trhem se středověkým sklepením. Návštěvu Brna všichni zakončili ve Vaňkovce, kde se děti občerstvily a užily si nakupování. Pak už se všichni šťastně vrátili domů.

Naše škola se zapojila do celostátní soutěže vyhlášené časopisem ABC „Turnaj v hodu papírovou vlaštovkou do dálky“. Obdrželi jsme 350 modelů 10 druhů papírových vlaštovek, které si děti poskládaly a mohly se s nimi přihlásit do kvalifikační části soutěže. Zájem byl obrovský, škola žila vlaštovkami až do čtvrtka 16. května, kdy v tělocvičně proběhla samotná kvalifikace. Do semifinále postoupilo 10 účastníků s nejdelšími hody. Vítězem semifinále, které se uskutečnilo 21. května ve sportovní hale, byl Radek Vondrák s hodem dlouhým úctyhodných 20,5 metru, což škole vyneslo celkové 17. místo z 217 zúčastněných škol.

V pondělí 20. května byli naši studenti Virtuální univerzity třetího věku pozváni na závěrečnou slavnost k ukončení 2. semestru studia. Akce se konala v Suchohrdlech u Miroslavi. Po besedě s cestovatelem Mgr. Martinem Včelákem a oficiálních projevech obdrželi studenti Pamětní listy za absolvování kurzu „Lidské zdraví“. Po chutném obědě byla připravena exkurze v bioplynové stanici Farmy Kuthan a sklenících společnosti Bylinky s.r.o. Program pokračoval zahradní slavností, vystoupením dětí a byl ukončen v Markových vinných sklepích Olbramovice.

Pravidelným plněním úkolů a sběrem baterií získávala naše škola v projektu Recyklohraní během celého školního roku body, za které jsme nakoupili pomůcky do výuky. Jedná se o tři volejbalové míče, tři míče na košíkovou, čtyři flash disky, dvě nabíječky na baterie.

18. května se mažoretky mini Laxssi a Laxssi vydaly do Jemnice na soutěžní přehlídku mažoretek s názvem O májovou korunku. Do Jemnice přijelo mnoho souborů, které předvedly celkem 90 vystoupení. Mažoretky mini Laxssi se v miniformacích umístily na 6. místě. Mažoretky Laxssi vybojovaly 1. místo. Ve skupinách mini Laxssi obsadily krásné 4. místo.

V neděli 19. května se uskutečnil dlouho avizovaný 8. ročník stále oblíbenější akce Višňovská patnáctka. Na čtyři připravené trasy se tentokrát vydalo rekordních 168 účastníků, mezi nimiž byl i Mgr. Julius Novák, který stál u jejího zrodu. Velký zájem vzbudilo vystoupení školních mažoretek, ty pochod zahájily. Počasí nám přálo, a proto  si všichni užili slunečné nedělní odpoledne. To se při posezení v cíli doplněném skvělým občerstvením protáhlo až do večera.

27. května se na naší škole uskutečnil projekt zaměřený na přírodu v nejbližším okolí a na význam stromů v ní. Ekologické aktivity jsme propojili s podporou čtenářství. V dopoledních hodinách vystoupili pro děti  herci Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Věra Hollá a Pavel Oubram, kteří účinkují v cyklu Listování. Jedná se o velmi populární a záslužnou aktivitu, jejímž posláním je obnovit v dětech i dospělých  zájem o knihy a čtení. Dopoledne herci v místním kinosále dětem z Višňového i okolních obcí  četli a hráli  z knih  Komisař Vrťapka Petra Morkese a  Tobiáš Lolness  od francouzského autora Timothée de Fombelle. V plánu byla procházka višňovským zámeckým parkem s výkladem o vzácných dřevinách, které se v něm nachází. Deštivé počasí bohužel prohlídku neumožnilo. Protože jsme Listování organizovali pro děti již počtvrté a chtěli jsme tento fenomén představit i veřejnosti, zorganizovali jsme také představení odpolední. To po krátkém vystoupení ředitele školy a starosty městyse uvedl „duchovní otec“ Listování, populární herec Lukáš Hejlík. A četlo se, jak jinak, opět o stromech. Odpoledne nám počasí přálo o trochu víc, a tak se po poutavém vystoupení a autogramiádě hlavních protagonistů sešlo 20 zájemců před branami zámeckého parku. Tam všechny přivítal ředitel výchovného ústavu Mgr. Zdenek Vichta, který se zároveň skvěle zhostil role průvodce. Ačkoli mezi návštěvníky bylo mnoho těch, kteří park znají, na závěr všichni zkonstatovali, že se zde dozvěděli mnoho nového.

V posledním květnovém týdnu se uskutečnil dlouho plánovaný výlet žáků osmého a devátého ročníku do hlavního města Velké Británie. Nejdůležitější náplní výletu byla návštěva turisticky atraktivních kulturních a historických  památek v Londýně, jako např. Big Ben, Tower of London, Tower Bridge, zámek Windsor, obrazová galerie, Britské muzeum, přírodovědné muzeum. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách. Celý program zájezdu a ubytování zajišťovala partnerská agentura Student agency Brno. I přes občasnou nepřízeň  počasí si všichni zájezd užili, poznali multikuturní prostředí Londýna, nachodili více než 35 kilometrů po historických památkách, zdolali 520 schodů na vrchol Katedrály Sv. Pavla, koupili drobné dárky svým rodinám a kamarádům, ale hlavně komunikovali v anglickém jazyce, který se učí už několik roků.

Po krátké odmlce obnovil svoji činnost divadelní kroužek při naší škole a DDM Miroslav. Od února nacvičovalo 16 žáků 7., 8. a 9. třídy divadelní hru plnou veselých písniček a  tance s názvem Zumba, samba hej hola, kterou napsala Tereza Holubová. Představení pro veřejnost proběhlo v neděli 9. června a pro školu herci hráli v úterý 11. června dvakrát. Nejdřív přišli ti nejmenší z višňovské mateřské školy, pozvání přijaly i děti z Trstěnic a Tavíkovic. Druhé představení pro své spolužáky sehráli naši divadelníci v úžasné atmosféře plné smíchu a nadšeného potlesku. To byla pro všechny zajisté ta největší odměna, kterou si právem zasloužili, neboť jejich výkony byly skvělé.

V pátek 14. června se vrátili žáci druhého a čtvrtého ročníku jako „rytíři z Templštýna“. Po tři dny usilovali o rytířský řád. K pasování na rytíře bylo potřeba prokázat věrnost, odvahu a další ušlechtilé vlastnosti a schopnosti. A tak se i naši žáci v rolích pážat snažili či se zdokonalovali tu ve střelbě z luku, tu jízdě na koni. Vzorně pečovali o svoje brnění, učili se vybranému chování, dále se vzdělávali, pěli středověké písně, věnovali se hrám. Počasí bylo vskutku báječné, proto nebylo překážek, aby se našim pážatům v závěrečném rytířském klání nepodařilo splnit všechna předsevzetí hodná rytířské cti.

Ve dnech 13. – 14. června se žáci 9. třídy zúčastnili posledního školního výletu na základní škole. Strávili společně dva příjemné dny v chatkách na vranovské pláži. Volný čas věnovali sportování, rybaření a plavbě lodí po Vranovské přehradě. Nechyběl ani večerní táborák. Počasí se velmi vydařilo, což zajisté přispělo ke všeobecné spokojenosti.

Stejný den vyrazili také páťáci lesem pěšky na přehradu v Horních Dunajovicích. Tam po příjemně stráveném dnu plném aktivit a po nezbytném táboráku přespali ve stanech. Vydatně posnídali, zahráli si s míčem a vydali se opět pěšky na zpáteční cestu.

Dne 14. června se uskutečnil výlet dětí 1. a 3. třídy na hrady Bítov a Cornštejn. Počasí se jim vydařilo, hrady byly krásné, průvodkyně milé,  krajinu si prohlédli i z rozhledny Rumburak, pomazlili se se zvířátky v minizoo, všechno snědli a vypili, něco nakoupili, no prostě měli se dobře.

18. června navštívili žáci VII. B Lanový park na Vranovské pláži. Tento zážitkový výlet vyhráli díky hlasování v soutěži o návrh kalendáře s firmou CSP Znojmo. Celé dopoledne prožili hraním míčových her, štafetových soutěží a v neposlední řadě prolézali překážky lanového centra. Svou výhru si žáci s radostí užili a výlet se všem moc líbil.

14. – 16. června reprezentovalo školu a DDM Miroslav družstvo malých debrujárů ve složení Jan Adámek, Petr Buchtela, Miroslav Illek a Dominik Jelínek ve finále soutěže Pohár vědy NOBEL 2013. To se konalo v královském městě Nymburk a postoupilo do něj 20 nejlepších týmů z ČR a dva týmy z Velké Británie. Po pátečním představení všech týmů, předvedení a vysvětlení vybraných pokusů pokračovalo klání v sobotu dopoledne prezentací činnosti jednotlivých klubů na „stáncích“. Soutěžící museli odpovídat na všetečné otázky poroty i ostatních hodnotitelů, vysvětlovat fyzikální děje a obhajovat výsledky své celoroční práce. Po obědě byla připravena prohlídka města. Večer proběhlo vyhlášení výsledků. Náš tým Frankensteinů se umístil na 6. místě. Program pokračoval vystoupením kouzelníka a koncertem Slávka Janouška. V neděli po snídani  se soutěžící plni zážitků vydali na  cestu domů.

Od pondělí 17.  června do středy 19. června představilo před hodnotícími komisemi 26 žáků devátého ročníku svoje absolventské práce. Ty na vybrané téma zpracovávali v průběhu měsíce dubna a května. Jejich smyslem je, aby žáci prokázali dosažení cílů základního vzdělávání. Především to, že si osvojili strategii učení, jsou motivováni k celoživotnímu vzdělávání, získali tvořivé myšlení, umí přiměřeně řešit problémy, dovedou komunikovat a spolupracovat, poznali svoje možnosti a uplatňují svoje schopnosti. Úroveň absolventských prací má vzestupnou tendenci a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Potěšující je, že tento náročný úkol splnili všichni žáci.

V pátek 21. června se představili žáci školy na školní akademii, která se již podruhé konala v areálu fotbalového hřiště TJ Višňové. Po zahájení, které provedly mažoretky Mini Laxssi a Laxssi, vystoupily v programu jednotlivé třídy, kroužek břišních tanců a členové školního ekotýmu. 1. třída sehrála scénu O mravenečkovi a vosách, 2. třída zdramatizovala dvě básničky a třeťáci předli „lízátkový“ tanec. Žáci 4. třídy secvičili skladbu na netradiční hudebí nástroje – BOOM roury a páťáci se navzájem představili básněmi, které sami složili. Po bloku prvního stupně vystoupil se svou scénkou školní EKOtým a zatančily břišní tanečnice ze školní družiny. 6. třída zahrála scénky z třídní dílny doplněné tancem, 7. A předvedla anglickou pohádku Stone Soup. Žáci 7. B třídy všem názorně předvedli, jak by vypadal svět bez číslovek, osmáci vystoupili s mixem písniček o různých školních situacích a celý program vyvrcholil tanečním vystoupením deváťáků.  Odměnou vystupujícím žákům i jejich učitelům byl potlesk zaplněné tribuny.  Po krátké přestávce zazpívala několik písní zpěvačka Kristýna Klejdusová a poté následoval koncert dívčí rockové skupiny NO PROBLEM. Celé odpoledne až do 22:00, kdy byl program ukončen, panovala na hřišti dobrá nálada a ani počasí nás naštěstí nezradilo. Letošní školní akademie se tedy skvěle vydařila a diváci se tak mohli přesvědčit o tom, jak naše škola funguje, a že v ní je místo opravdu pro každého.

Školní olympijské hry 2013 byly poznamenány nepřízní počasí, po oba dva dny vydatně pršelo, a tak se veškeré sportování muselo přesunout pod střechu. Vstříc nám vyšla TJ Višňové a bezplatně zapůjčila sportovní halu. Zde se odehrávaly turnaje v kopané a nohejbalu. Ve školní tělocvičně probíhaly soutěže ve šplhu, skoku z místa, volejbalu, vybíjené, ringu, badmintonu a další. Přestože neproběhlo klání v atletických disciplínách, sportu si žáci náležitě užili. Prostoje byly vyplněny přípravnými

V úterý 25. června připravily Lesy ČR pro žáky 1. stupně výukový program s názvem „Lesní pedagogika“. Počasí bylo velmi proměnlivé, proto nezbylo nic jiného, než si o lese povídat ve školních lavicích. Hravou a soutěživou formou se děti dovídaly o chování v lese, výskytu flory a fauny. Prohlédly si či se snažily pojmenovávat a určovat různé přírodniny, obrázky živočichů, hlasy našich ptáků. Dozvěděly se také něco o životě lesa a lidech v lese pracujících.  Měly tak možnost uplatnit a rozšířit si své znalosti z hodin přírodovědy. Velkou radost měly z drobných dárků, které dostávaly za správně zodpovězené otázky a splněné úkoly, rovněž tak z přichystaného občerstvení.

V pátek 28. června jsme se všichni sešli ve školní jídelně, abychom ukončili školní rok 2012/2013. Přišli nás pozdravit také hosté: starosta městyse Višňové Mgr. Vladimír Korek, starostka Medlic paní Marie Hrůzová, zástupkyně výboru sdružení rodičů paní Jana Molíková a Marie Mašová. Ředitel školy Mgr. Jiří Beran zhodnotil výsledky vzdělávání, krátce shrnul uplynulý školní rok a poděkoval za práci všem žákům i pracovníkům. Všichni zatleskali 107 oceněným žákům a poté vystoupil starosta městyse Višňové. Po něm ocenila žáky z Medlic paní starostka a poděkovala jim za jejich aktivitu při organizaci akcí pro veřejnost. Následovalo vyhodnocení sběru léčivých bylin a starého papíru a potom už žáci 9. ročníku převzali z rukou pana starosty zasloužené Absolventské listy. Potom už na děti čekalo vysvědčení a na vyučující květiny. Po dobrém obědě nastala chvíle loučení, která se neobešla bez slz, a po ní všichni vykročili vstříc prázdninám.

První prázdninový týden probíhali na škole již tradiční prázdninové aktivity. Ty letošní byly poznamenány probíhající rekonstrukcí školy. Tématem všech činností byli indiáni a jejich život. Každé ráno se sešlo ve škole asi 20 dětí spolu s paní vychovatelkou Ilonou Stehnovou a jejími pomocnicemi Zuzanou Moravcovou, Gabrielou Ingerlovou a paní Hanou Jelínkovou. Malí indiáni si vyráběli čelenky, zdobili oděvy, hledali poklad, soutěžili v indiánských dovednostech, připravovali na ohni oběd…

 

 

 

 

 

Zájmová činnost je již druhým rokem realizována ve spolupráci s DDM Miroslav.

 

Na škole působilo celkem 11 zájmových útvarů. Činnosti se účastnilo 151 žáků.

 

Florbal                                                                                 vedoucí Mgr. Miroslav Mach                                          15 žáků

Debrujáři                                                                              vedoucí Mgr. Jiří Beran                                                    10 žáků

Keramika                                                                             vedoucí Mgr. Bohumila Hubáčková             18 žáků

Divadelní                                                                             vedoucí Mgr. Marcela Jelínková                    16 žáků

Taneční                                                                                vedoucí Mgr. Lea Šmahelová                                        26 žáků

Sportovní I.                                                                         vedoucí Mgr. Naděžda Korková                    8 žáků

Sportovní II.                                                       vedoucí Mgr. Jana Vališová                                           16 žáků

Aerobik                                                                                vedoucí Mgr. Lada Sikorová                                          8 žáků

Mažoretky Laxssi                                              vedoucí Mgr. Lada Sikorová                                          14 žáků

Mažoretky Mini Laxssi                     vedoucí Mgr. Kateřina Sikorová                    10 žáků

Mažoretky přípravka Laxssi           vedoucí Mgr. Kristýna Sikorová                     10 žáků

 


Část XII.

 

Zhodnocení a závěr

 

V jednotlivých oblastech působení školy byly pro školní rok 2012/2013 na základě analýzy a potřebnosti stanoveny následující cíle

a) podmínky ke vzdělávání

Rekonstruovat učebnu fyziky a chemie s důrazem na názornost výuky (možnost pozorování a experimentování) a studovnu školního klubu.

Vybavit školu moderními učebnicemi.

Pracovat na zajištění korektních vztahů mezi žáky, eliminovat rizikové chování.

b) průběh vzdělávání

Probudit v žácích zájem o vzdělávání posilováním složky vnitřní motivace, zaměřit se na získání kladného vztahu k předmětu.

Vést žáky k tomu, jak se správně a samostatně učit, posilovat jejich vztah k celoživotnímu vzdělávání.

Zaměřit se na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků.

c) spolupráce s rodiči

Systematicky budovat partnerství mezi rodinou a školou, zvýšit informovanost, využívat aktivitu rodičů.

d) výsledky vzdělávání

Rovnoměrně rozvinuté funkční gramotnosti absolventů s ohledem na jejich individuální možnosti.

e) řízení školy

Zpracování a kontrola plnění cílů dlouhodobého plánu rozvoje školy.

f) využití potenciálu ke vzdělávání

Využívat metodickou podporu speciálního pedagoga při vzdělávání žáků se SVP.

 

Hodnocení cílů:

Rekonstrukce učebny fyziky a chemie proběhla v měsíci srpnu 2013. Byla vyměněna podlahová krytina, tabule a nábytek. V příštím školním roce bude dokončena instalace rozvodu vody do středového panelu a instalace projekčního zařízení. Studovna školního klubu a zároveň VII. A třída byla vybavena novým nábytkem. Další zařízení bude pořízeno v průběhu nového školního roku.

Nové učebnice byly pořízeny na 2. stupni do fyziky a přírodopisu, pro 1. stupeň byly zakoupeny interaktivní učebnice vlastivědy.

V oblasti prevence rizikového chování se uskutečnilo mnoho akcí, viz část IX. výroční zprávy, dlouhodobě se osvědčuje výuka občanské výchovy třídními učiteli. Všechny třídy 2. stupně prošly hodinami, kde se žáci seznámili se hrou o lidských vztazích MULTIPOLIS. Díky dotaci JMK zrealizujeme v období září – prosinec 2013 preventivní projekt „Bezpečná škola“. Dílčích aktivit programu se zúčastní všechny třídy školy.

 

Hospitační činnost byla zaměřena na naplňování cílů stanovených pro oblast průběh vzdělávání. Lze konstatovat, že ve většině případů vyučující zařazovali aktivity vedoucí k získávání kompetence k učení a čtenářské gramotnosti. Jako dlouhodobější úkol se ukázalo posilování vnitřní motivace žáků.

 

Škola je již druhým rokem nositelem značky Rodiče vítáni, systematicky pracujeme na budování partnerství mezi rodinou a školou, organizujeme mnoho aktivit pro rodiče i celé rodiny. Účast na těchto aktivitách má vzestupnou tendenci. Podíleli jsme se na tvorbě projektu „Vzdělaný rodič“, na který žádalo Občanské sdružení pro podporu veřejných aktivit příspěvek JMK. Větší aktivitu rodičů jsme zaznamenali také v oblasti dobrovolnické práce rodičů. Ke zvýšení informovanosti používáme pravidelně aktualizované webové stránky, tištěnou brožuru pro rodiče, měsíční plány výuky s uvedením očekávaných výstupů, měsíčník OKNO do višňovské školy a letáky pro rodiče distribuované prostřednictvím žáků.

 

V červnu obdržela škola výsledky druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. V téměř ve všech testovaných oblastech byli naši žáci úspěšnější, než je republikový průměr.

Průměrná úspěšnost našich žáků v jednotlivých předmětech (číslo v závorce udává republikový průměr):

Český jazyk 5. ročník 76% (68%). Žáci vynikali v oblasti slovní zásoba a slovotvorba, porozumění textu a pravopis a mluvnice, mírný deficit byl ve větné skladbě.

Matematika 5. ročník 56% (50%). Výrazně lepší byli žáci v počítání s čísly a geometrii, více se zaměříme na řešení problémových a slovních úloh.

Anglický jazyk 5. ročník 84% (78%). Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v gramatice, poslechu a ve čtení s porozuměním, srovnatelné výsledky s ostatními školami byly zaznamenány ve slovní zásobě.

Český jazyk 9. ročník 81% (69%). Žáci převyšovali průměr ve všech testovaných oblastech. V pravopisu a mluvnici, v porozumění textu, větné skladbě, a ve slohu a literatuře dokonce o 9 – 15%. V oblasti slovní zásoba a slovotvorba byli úspěšnější o 2%.

Matematika 9. ročník 47% (48%). Úspěšnost žáků naší školy v oblastech geometrie, slovní úlohy byla srovnatelná s průměrnou úspěšností ostatních žáků. Nižší úrovně dosáhli žáci v počítání s čísly.

Anglický jazyk 9. ročník 74% (61%) O 12 – 16% byli žáci úspěšnější v poslechu, čtení s porozuměním a gramatice. Nižší úrovně dosáhli v oblasti slovní zásoby.

Německý jazyk 9. ročník (volitelný 2. cizí jazyk) 78% (73%) Úspěšnost našich žáků ve všech oblastech byla vyšší než průměr ostatních žáků. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v oblasti slovní zásoba, kde převýšili ostatní žáky o 25%.

Výsledky žáků jsou podkladem pro práci metodického sdružení a předmětových komisí.

Vedení školy provádělo průběžně kontrolu naplňování cílů dlouhodobého plánu rozvoje školy. Cíle jsou rozpracovány vždy na období školního roku, upravovány na základě analýzy výsledků předchozího období a jejich hodnocení je součástí této výroční zprávy.

 

Při vzdělávání žáků se SVP pedagogové využívali metodickou podporu speciálního pedagoga prostřednictvím konzultací, spolupracovali při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při jejich hodnocení. Speciální pedagog poskytoval konzultace rodičům a individuálně se věnoval znevýhodněným žákům, kterých se ve škole

vzdělávalo více než 7%. Našimi partnery ve vzdělávání byly: PPP Znojmo a SPC Brno, Ibsenova 1. Efektivní vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a postižením zajišťovaly dále tři asistentky pedagoga. Žáci s vadami řeči navštěvovali logopedii.

 

Žáci reprezentovali školu v mnoha soutěžích a olympiádách, do kterých postoupili ze školních kol. Byly to například:

 • MLADÍ TVŮRCI PRO DUNAJ – účast v soutěži
 • OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – okresní kolo – 4. (Jana Lapešová) a 10. místo (Kristýna Juřenová)
 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – kat. C – 6. (Hana Adámková), 14. (Petra Scharfová) a 17. místo (Václav Velan)
 • coca cola cup – 2. místo v oblastním kole (tým složený z žáků 7. – 9. roč.)
 • BIBLE a MY – okresní kolo – 1. místa ve všech třech kategoriích (Karel Adámek, Terezie Soukupová, Hana Adámková), postup do celostátního kola (10., 30., 5. místo)
 • SAPERE – VĚDĚT JAK ŽÍT – okresní kolo – 1. místo (Lucie Jarošová, Petra Lenikusová, Marie Soukupová), postup do krajského kola (4. místo)
 • KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – okresní kolo – kat. I.A – 8. místo (Kateřina Škárková), kat. II.A – 10. místo (Jana Lapešová)
 • SOUTĚŽ V AJ – MOJE OBLÍBENÁ HUD. SKUPINA – okresní kolo – Jana Lapešová a Romana Vyklická
 • DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 4. (Kristýna Juřenová), 5. (Jana Lapešová), 7. (Marie Soukupová) a 15. místo (Jiří Maša), postup do krajského kola (16. místo)
 • MATEMATICKÝ KLOKAN – kat. Cvrček a Kadet – školní kolo
 • PYTHAGORIÁDA – okresní kolo – 3. místo (Pavel Klaudinger)
 • Soutěže v mažoretkovém sportu – Ivančice, Višňové, Jemnice
 • POHÁR VĚDY – KOUMES 2012 – 8. místo v celorepublikovém finále v Litomyšli
 • POHÁR VĚDY – NOBEL 2013 – 6. místo v celorepublikovém finále v Nymburce
 • SOUTĚŽ DIVADELNÍCH SOUBORŮ V PROSIMĚŘICÍCH – muzikál O dvanácti měsíčkách – žáci 3. – 5. roč.
 • LYRA 2012 – kat. I. a III. (Nikola Nováková, Libor Pelaj, Lenka Perličková, Lenka Svobodová)
 • KNIHA A JÁ (5 lit. soutěž. prací – kat. 5.)
 • NAKRESLI TŘI KRÁLE 1. místo (Ema Svobodová), 2. místo (Kateřina Havlíčková)
 • KDYŽ PADÁ SNÍH – kat. 5 – 1. místo (Kristýna Juřenová)

 

 

Na vysoké úrovni byla spolupráce se zřizovatelem, okolními obcemi, sdružením rodičů a dalšími subjekty. Škola i nadále posilovala svůj komunitní rozměr a kromě organizace mnoha výše zmiňovaných akcí pro veřejnost se zde také vzdělávali dospělí v kurzech anglického a německého jazyka. Na podzim proběhl kurz Senioři komunikují a druhým rokem ve škole studovali také senioři v rámci Virtuální univerzity třetího věku. Tématy semestrů bylo Lidské zdraví a Čínská medicína v naší zahrádce.

V příštím školním roce budeme pokračovat v získávání funkčních gramotností žáků a v oblasti výchovy na zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi a prevenci rizikového chování. Nově do výuky zařazujeme finanční gramotnost a výuku podnikavosti. Od září do dubna bude na škole působit jako zahraniční asistent slečna Buket Ilgü z Turecka. Od 7. ročníku se budou žáci povinně vzdělávat v německém jazyce. Podporovat budeme i nadále partnerství mezi rodinou a školou. Rodičům nabídneme možnost sebevzdělávání.

 

 

 

 

 

 

Ve Višňovém dne 12. července 2013

 

………………………………………..

Mgr. Jiří Beran, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne 6. listopadu 2013                                                                                                                                             ………………………………………..

Hana Jelínková,

předsedkyně školské rady

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace

za školní rok 2011/2012

Část I.

Základní charakteristika školy

Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Zřizovatel školy:         Městys Višňové

Ředitel školy:                              Mgr. Jiří Beran

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:

mateřská škola

základní škola

školní družina

školní jídelna – úplná

školní jídelna – výdejna

tel.:                        515 339 120

e-mail:  zs.visnove@zn.orgman.cz

http://    www.zsvisnove.eu

Základní škola je úplnou školou s prvním i druhým stupněm

Školní rok2010/2011 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu
1. stupeň 5 5 68 13,6
2. stupeň 5 4 111 22,2

Celkem

10 9 179 17,9

 

V průběhu školního roku se počet žáků snížil na 177 (odstěhování 2 žáků – 6. a 9. ročník)

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 16

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,34

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č.561/2004Sb. s počtem 6 členů

10. a 11.  října 2011 se konaly volby do školské rady. Její složení v prvním roce funkčního období je následující:

zástupci zřizovatele: Ing. František Illek, Ing. Vladimír Vališ

zástupci rodičů: Hana Jelínková (předsedkyně), Ing. Jana Nezvedová

zástupci pedagogů: Mgr. Josef Kulhánek, Mgr. Lea Šmahelová

Vzdělávací programy

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
ŠVP pro ZV (vychází z RVP pro ZV a přílohy) 1. – 9.

Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků
děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní*
921                        ŠJ – úplná 1 147 30 52
923                        ŠJ – výdejna 1 38 4
Výdejna Tavíkovice 62 35 3

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

Od 1. září 2011 začala školní jídelna poskytovat školní a závodní stravování ZŠ a MŠ Tavíkovice formou vaření a dovozu obědů.

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2011

Fyzické osoby 5
Přepočtení na plně zaměstnané 4,8

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 50 fyz.                        2 / přepoč.  1,4

 

Z činnosti školní družiny:

Ve školním roce 2011/2012 chodilo do ŠD 56 dětí.

I. oddělení            s provozem od 11.00 do 16.00 navštěvovalo 30 dětí

II. oddělení          s provozem od 6.30 do 7.15 navštěvovalo 21 dětí

s provozem od 12.00 do 13.40 navštěvovalo 26 dětí

V tomto školním roce jsme ve školní družině pracovali podle školního vzdělávacího programu již pátým rokem, daří se nám naplňovat očekávané výstupy. Snažíme se o prevenci rizikového chování žáků a o rozvoj jednotlivých kompetencí. ŠVP je rozpracováván do měsíčních plánů, které jsou zveřejněny na nástěnce a webových stránkách školní družiny.

Dále jsme se při činnostech zaměřovali na:

 • volný čas dětí, zdravý životní styl
 • komunikaci mezi vychovatelkou a dětmi v podmínkách výchovy mimo vyučování
 • péči o duševní a tělesné zdraví, odpočinkové a rekreační činnosti
 • činnostní učení
 • odpočinkové a rekreační činnosti.

V rámci školní družiny pracoval kroužek informatiky pro 1. stupeň, navštěvovalo ho 26 dětí a kroužek břišních tanců kam docházelo 11 děvčat.

Vedoucí vychovatelkou školní družiny a zároveň vychovatelkou I. oddělení byla Pavla Kordová, jako vychovatelka II. oddělení pracovala Ilona Stehnová. V tomto oddělení, které navštěvovala žákyně se zdravotním postižením, navíc působila její osobní asistentka Tereza Saláková.

 

 


Část II

Personální zabezpečení činnosti školy

 

Mgr. Jiří Beran – ředitel, F, Tč, Inf

Mgr. Jana Pelajová – zástupce ředitele, Aj

Ludmila Juřenová – ekonomka, hospodářka

Základní škola:

Mgr. Jana Vališová – tř. uč. I. třídy, log. péče

Mgr. Naděžda Korková – tř. uč. II. třídy, Tv, Pč

Mgr. Bohumila Hubáčková – tř. uč. III. třídy, Tv, Hv, Náb, koordinátor  ŠVP

Mgr. Lea Šmahelová – tř. uč. IV. třídy

Mgr. Dita Buchtová – tř. uč. V. třídy

Mgr. Eva Machová – tř. uč. VI. A třídy, Nj, Aj, Vz, Tv, Ov, koordinátor  ŠVP

Mgr. Kamil Kopeček – tř. uč. VI. B třídy, F, M, Inf, Ov, správce školní matriky

Mgr. Marcela Jelínková – tř. uč. VII. třídy, Čj, D, Ov, školní metodik prevence

Mgr. Ivana Vančurová – tř. uč. VIII. třídy, Čj, Hv, Pč, Ov

Mgr. Miroslav Mach – tř. uč. IX. třídy, Aj, Tv, Sh, Ov

Mgr. Josef Kulhánek – výchovný poradce, M, Z, Tv

Mgr. Věra Nezvedová – koordinátor EVVO, Př, M, Ch, Vz, Sapp

Mgr. Lada Sikorová – Vv, Pč, Tv, Dom, asistentka pedagoga

Ilona Stehnová – asistentka pedagoga

Mgr. Renata Šafrová – speciální pedagog, asistentka pedagoga

Tereza Saláková – osobní asistentka (do 29. 2. 2012 a dále

od 1. 4. 2012)

Hana Jelínková – koordinátorka kom. aktivit (do 29. 2. 2012)

Josef Šnábl – školník, topič

Eva Březinová – uklízečka

Soňa Hejlková – uklízečka

Lenka Jelínková – uklízečka

Školní družina:

Pavla Kordová – vedoucí vychovatelka

Ilona Stehnová – vychovatelka

Mateřská škola:

Hana Koubková – vedoucí učitelka MŠ

Zdeňka Kapounková – učitelka – Berušky

Jindra Veselá – učitelka – Sluníčka

Marie Matulová – školnice

Školní jídelna:

Eva Adámková – vedoucí ŠJ

Lenka Černíková – kuchařka

Jana Fráňová – kuchařka

Marta Tumpachová – kuchařka, výdejna MŠ

Renáta Vyhnálková – kuchařka

 

přepočtený počet / fyzický počet

1.                   Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 16,24/17 100%
Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 15,47/16 95,26%/94,12%

 

Pozn.: nekvalifikovaný učitel Pč a Vv na 2. stupni (0,77 úvazku)

14,49 učitelé, 1,75 asistenti pedagoga, (0,5 úvazku asistenta pedagoga je financováno z projektu EU)

 

2.    Ve školním roce 2011/12 nenastoupil na školu žádný učitel s odbornou kvalifikací.

 

3.            Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 odešli ze školy: 0

 

4.            Počet nepedagogických pracovníků: 6

1. 9. 2012 nastoupila do základní školy Hana Jelínková (0,5 úvazku) na pozici koordinátorky komunitních aktivit. Pracovní místo bylo zřízeno na základě spolupráce se společností AUDICA o. p. s. a financováno z ESF. Pracovní poměr na dobu určitou byl ukončen k 29. 2. 2012.

1. 4. 2012 byla přijata osobní asistentka Tereza Saláková (0,375 úvazku) – do 29. 2. 2012 financována z ÚP Znojmo jako VPP. 1. 4. 2012 bylo na škole zřízeno společensky účelné místo (dotace z ÚP Znojmo na 6 měsíců).

5.            Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy
do 35 let 1 1
35-50 let 2 10
nad 50 let 1 0
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0
Celkem 4 11
Z toho rodičovská dovolená 0 0

 

6.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet prac.
Seminář pro výchovné poradce 1 Mgr. Kulhánek
Seminář pro školní metodiky prevence 1 Mgr. Jelínková
Seminář pro dyslektické asistenty 1 Mgr. Šafrová
Výtvarné techniky s hmotou FIMO 1 Mgr. Sikorová
Nové možnosti práce s dětmi se SVP (80 hodin) 1 Mgr. Buchtová
Na hřišti i na vodě, být s dětmi vždy v pohodě 2 Mgr. Machová, Mgr. Sikorová
Učíme se Čj hrou 2 Mgr. Jelínková, Mgr. Vančurová
Anglický jazyk pro ZŠ – EJP 1 Mgr. Machová
Matematická mozaika 3 Mgr. Kopeček, Mgr. Kulhánek, Mgr. Nezvedová,
Seminář pro žadatele o dotaci MŠMT – prevence rizikového chování 1 Mgr. Beran
Informační a komunikační technologie ve výuce Aj 1 Mgr. Pelajová
Celkem 15

 

7.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení

Typ vzdělávání Počet prac.
CŽV – Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (PF MU Brno) 1 Mgr. Jana Pelajová
CŽV – Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ (PF MU Brno) 1 Mgr. Eva Machová
CŽV – Speciální pedagogika (PF MU Brno) 1 Mgr. Lada Sikorová

 

8. Asistenti pedagoga 1,75/3, hrazeni z přímých nákladů na vzdělávání a z financí EU. Funkci zastávají:

 • paní Ilona Stehnová (0,5)
 • Mgr. Renata Šafrová (0,5 EU + 0,5)
 • Mgr. Lada Sikorová (0,25)

Všechny asistentky splňují podmínky odborné kvalifikace.


Část III.

 

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet žáků Prospělo svyznamenáním Prospělo        bez (*) Neprospělo bez (*) Opakují
1. 16 15 0 1 0
2. 1220 11 1 0 0
3. 14 14 0 0 0
4. 12 8 4 0 0
5. 14 8 5 0 1
Celkem za I. stupeň
68 57 10 1 0
6. 31 18 13 0 0
7. 30 13 17 0 0
8. 25 15 10 0 0
9. 23 3 19 0 0
Celkem za II. stupeň 109 49 59 0 0
Celkem za školu 177 105 69 1 1

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2012 – 0

 

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2 0 0%
3 0 0%

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 0, průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 – 14) nebylo realizováno.

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků 4 7 12

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků
9.ročník 23
nižší ročník 0
Celkem 23

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

ČŠI neprovedla na škole ve školním roce 2011/2012 inspekci.

 

Část V.

 

Rozhodnutí ředitele

 

Je uveden přehled rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí (týká se pouze základní školy)

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 0 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, k 17 0

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013      12

Část VI.

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Ve školním roce 2011/2012 pracovala škola pátým rokem v mezinárodním projektu EKOŠKOLA. Přínosem tohoto projektu je práce školního EKOTÝMU (žáci, pedagogové, správní zaměstnanci), jehož úkolem je vyhledávat problémy, navrhovat řešení, které povede k ekologizaci činnosti školy. Součástí tohoto projektu je také environmentální vzdělávání, výchova a osvěta všech žáků a široké veřejnosti.

Další ekologickou aktivitou je účast v soutěži Recyklohraní, kde naše škola patřila mezi 63 nejaktivnějších.

Žáci školy mají možnost odebírat dotované školní mléko. Škola se znovu zapojila do projektu „Ovoce do škol“, v němž organizujeme aktivity podporující zdravou výživu a zdravý životní styl. Oba projekty byly realizovány ve spolupráci s firmou Laktea, o.p.s.

Část VII.

 

Předložené, schválené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

Předložené projekty:

 

V lednu 2012 jsme se přihlásili do výběrového řízení Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových na uspořádání 2 kurzů používání PC, internetu a platební karty – „Senioři komunikují“.

V únoru 2012 škola požádala Jihomoravský kraj o finanční podporu projektu „Višňovská patnáctka – tentokrát po přírodních krásách našeho regionu“ – Dotační program pro poskytování dotací v oblasti EVVO pro rok 2012

Schválené projekty:

2 kurzy projektu „Senioři komunikují“

„Višňovská patnáctka – tentokrát po přírodních krásách našeho regionu“

 

Realizované projekty:

 

Ve školním roce 2011/2012 na škole probíhaly druhým rokem aktivity projektu Podpora kvality vzdělávání na ZŠ Višňové, který je financovaný ESF a ČR v rámci výzvy EU peníze školám.

13. května byla zrealizovaná akce „Višňovská patnáctka – tentokrát po přírodních krásách našeho regionu“

14¨. – 18. května se uskutečnil 1. kurz projektu „Senioři komunikují“.

Část VIII.

 

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

a)            počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

b)            věková struktura

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 0 0 1/0
školní metodik prevence 0 1 0/0

 

c)            další vzdělávání poradenských pracovníků

Seminář pro výchovné poradce

Seminář pro metodiky prevence

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a)    finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů nebyly čerpány

b) finanční prostředky z jiných zdrojů nebyly čerpány

3. Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
Tělesné postižení 0
Vývojové poruchy učení a chování 4., 6., 7., 8., 9. 9
Mentální postižení 2., 3., 6., 9. 4
celkem 13

 

4. Skupinová integrace nebyla realizována

 


Část IX.

 

Prevence rizikového chování

 

Školní metodik prevence:               Mgr. Marcela Jelínková

 

 

1. Akce Komplexního programu primární prevence (KPPP)

Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
13.9.2011 2. – 5. 50 Školy přichází do NP Podyjí NP Podyjí
12.10.2011 1. 16 NP Podyjí přichází do škol NP Podyjí
19.10.2011 2. 12 NP Podyjí přichází do škol NP Podyjí
5.3.2012 6. 31 Právní vědomí I. OSPOD Znojmo
5.3.2012 7. 30 Poruchy příjmu potravy MěÚ Znojmo
23.4.2012 8. 25 Exkurze Coolna Znojmo Charita Znojmo

 

 

 1. Ostatní preventivní programy realizované v průběhu školního roku

 

Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
19.9.2011 6. 32 Seznamovací výlet, adaptační aktivity
30.9.2011 4. 12 Dopravní hřiště – 2 návštěvy BESIP
4.10.2011 7. 30 Prožitkový program – 3 setkání Střed o. s.
1.12.2011 5. 14 Prožitkový program – 3 setkání Střed o. s.
12. 2011 1. – 9. 177 „Červená stužka“ Den boje proti AIDS
1.6.2012 1. – 9. 177 Den proti šikaně

 

 

 

 1. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

 

Typ (téma) vzdělávání Organizátor Délka trvání(počet hodin) Počet proškolených pracovníků
metodikprevence výchovnýporadce ostatní
Nové možnosti práce s dětmi se SVP Střed o.s. 80 1
Schůzka ŠMP PPP Znojmo 4 1

 

4. Úspěchy v oblasti prevence rizikového chování žáků

 

–          prevence kouření a zneužívání návykových látek

–          spolupráce s rodiči


Část X.

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací

 

Vztah mezi zaměstnavatelem a ZO ČMOS PŠ Višňové se řídí uzavřenou kolektivní smlouvou v platném znění a zákoníkem práce.

 • zaměstnavatel informoval odborovou organizaci o vývoji mezd a jejích jednotlivých složek
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací ekonomickou situaci, vývoj zaměstnanosti a plán školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • odborová organizace spolurozhodovala o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání
 • zaměstnavatel vydal s předchozím souhlasem odborové organizace rozvrh čerpání dovolené

 

Část XI.

 

Další údaje o škole

 

Školní rok 2011/2012 jsme zahájili se 179 žáky, kteří byli rozděleni do 10 tříd 1. a 2. stupně.

Cíle školního roku byly

 • Vést žáky k tomu, jak se správně a samostatně učit, posílit jejich vztah k celoživotnímu vzdělávání.
 • Zaměřit se na rozvoj čtenářství, čtenářské i ostatních gramotností žáků.
 • Pokračovat v orientaci výuky na řešení problémů běžného života.
 • Podporovat v žácích aktivitu a využít ji ke zpestření života školy.
 • Zlepšit úroveň školy ve výsledcích srovnávacích testů.
 • Zlepšit podmínky ke vzdělávání.
 • Pokračovat v budování bezpečné a otevřené školy, uplatňovat zásady rovného přístupu na všech úrovních.
 • Využívat metodickou podporu speciálního pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Budovat partnerství mezi rodinou a školou, využívat všechny formy dobrovolnictví.

 

Druhým rokem škola realizovala aktivity projektu Podpora kvality vzdělávání na ZŠ Višňové. Nadále jsme dělili jednu hodinu Čj týdně v 6. – 9. ročníku a jednu hodinu  M v 9. ročníku. V 6. ročníku byl v rámci inkluzivního vzdělávání do výuky zapojen asistent pedagoga. Učitelé ve výuce využívali vlastní učební materiály a pomůcky a zúčastnili se několika vzdělávacích akcí. Významným počinem bylo získání akreditace Zemědělské univerzity v Praze k pořádání kurzů Virtuální univerzity třetího věku. Škola se tak stala druhým konzultačním střediskem v Jihomoravském kraji.

V září se v rámci preventivního programu vypravila 2., 3., 4. a 5. třída do Národního parku Podyjí. Děti podnikly 2,5 km dlouhou vycházku na Hardeg, místo s krásnou vyhlídkou, seznámily se s přírodou NP a úklidem odpadků přispěly aktivně k ochraně životního prostředí. Další preventivní akcí byl tradiční seznamovací výlet šestého ročníku. Žáci si připravili krátké povídání o historii a zajímavostech jednotlivých obcí, ve kterých bydlí. V každé proběhla krátká procházka s výkladem. Koncem měsíce proběhly dvě vzdělávací exkurze. Žáci 1., 2. a 4. třídy navštívili Ruční papírnu v Želeticích, kde se dozvěděli něco o historii, technologii, surovinách a přírodninách, kterými se ruční papír zdobí, pak se pustili do výroby vlastního papíru. Stejný den se zájemci z 2. stupně zúčastnili přírodovědné exkurze do ZOO na Svatém kopečku v Olomouci. Součástí byly dva výukové programy, jeden o primátech a druhý o šelmách. V rámci projektu Recyklohraní proběhl na naší škole sběr vysloužilého elektrozařízení. Mile nás překvapil zájem veřejnosti. Září jsme zakončili výukovým programem záchranné stanice zvířat IKAROS s názvem Učíme se létat. Jeho cílem bylo seznámit děti MŠ a žáky školy se zástupci dravců a sov.

První říjnový týden se naplno rozběhla činnost všech 11 kroužků pro žáky školy. Jedná se o taneční, sportovní a florbalový, 2 kroužky keramiky a mažoretek, kroužek aerobiku, debrujárů, ručních prací a kuchtíků. Již devátým rokem pokračovalo vzdělávání dospělých. Jednalo se o 3 kurzy anglického jazyka a 1 kurz německého jazyka. Kurzy vedli: Mgr. Miroslav Mach (Aj), Mgr. Eva Machová (Nj), Mgr. Zdeňka Maarová (Aj), Mgr. Jana Pelajová (Aj). Z důvodu ukončení tříletého funkčního období členů školské rady proběhly volby nových členů pro období 2011 – 2014. Rada pracuje v tomto složení: Ing. František Illek, Hana Jelínková, Mgr. Josef Kulhánek, Ing. Jana Nezvedová, Mgr. Lea Šmahelová a Ing. Vladimír Vališ. Dvě chlapecká družstva reprezentovala školu v okresním kole turnaje ve stolním tenisu, který se konal ve Znojmě. Všechny třídy naší školy se opět zapojily do soutěže kolektivů ve sběru starého papíru. Za tři dny se jim podařilo nasbírat šest tun starého papíru. Spolupráce s Národním parkem Podyjí pokračovala návštěvou pracovnic ve škole. Ve výukovém programu pro první a druhou třídu se žáci seznámili s faunou i flórou, prohlédli si obrázky a ukázky přírodnin. Ve středu 19. října jsme ve škole přivítali vzácného hosta, byl jím biskup Mons. Václav Malý. V rámci projektu „Příběhy bezpráví“ pohovořil s žáky 8. a 9. třídy o době totality i o současných morálních hodnotách společnosti. Byla zahájena práce předmětových komisí pedagogů a metodického sdružení 1. stupně, které spolupracuje s malotřídními školami v Tavíkovicích a Trstěnicích. Žáci 6. ročníku plnili úkoly srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Před podzimními prázdninami jsme zaznamenali úspěch v pěvecké soutěži LYRA ve Vémyslicích. Školu zde reprezentovala Lenka Perličková a Kristýna Juřenová, která obsadila druhé místo v kategorii starších žáků.

V listopadu se uskutečnila první z mnoha návštěv místní knihovny. Paní knihovnice připravila pro žáky ukázky z různých děl, společné čtení a další aktivity. Postupně se v knihovně v průběhu roku vystřídaly všechny třídy. Knihovna ve spolupráci se školou vyhlásila soutěž „Čtení nás baví“ na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. K dosažení tohoto cíle přispěla i akce s názvem Listování, scénické čtení vybraných knih. V místním kinosálu se na tři různá představení sešlo a sjelo více než 300 dětí z višňovských i okolních mateřských a základních škol. Hlavní hvězdou pořadu byl „duchovní otec“ celého projektu Lukáš Hejlík. Škola se jako již tradičně zapojila do soutěže Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. ročníku v ní prověřili své znalosti, dovednosti a logické myšlení ze zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie a matematiky. Romana Vyklická obsadila na okrese Znojmo 1. místo. Na sv. Martina v pátek 11. 11. 2011 se zúčastnili žáci 1. stupně Svatomartinských hodů v Brně. Vystoupili zde na hlavním pódiu na náměstí Svobody s krátkým pásmem říkanek, písní a tanců z Višňového a okolí. Adventní dobu jsme přivítali sérií dílen pro rodiče a děti. V první si společně vyrobili vánoční dekorace, druhá byla ve znamení zdobení perníčků a ve třetí se účastníci naučili netradičně balit dárky.

5. prosince navštívil školu Mikuláš se svou družinou. Součástí nadílky bylo povídání o sv. Mikuláši a jeho činech a také o lidových tradicích, které se k tomuto svátku vážou. Vybraní žáci 1. i 2. stupně soutěžili v okresním kole soutěže Bible a my. Jedná se o dějepisnou soutěž, která se týká všeobecného přehledu a znalostí vycházejících z křesťanské evropské tradice. Vítězové: Ondřej Tomek, Marie Tomková, Marie Soukupová, Kristýna Juřenová, Hana Adámková reprezentovali naši školu v celorepublikovém kole v Brně. Třetí adventní neděli vystoupily v místním kinosále s říkadly, tanečky a především s koledami děti z mateřské i základní školy na 14. vánočním koncertě. Množství návštěvníků přesáhlo kapacitu sálu. Letos poprvé zdobily třídy mateřské i základní školy, oddělení školní družiny i školní ekotým vánoční stromečky vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Celkem 15 stromků krášlilo prostranství na višňovském náměstí. Součástí výstavy byly také informace o historii jejich zdobení a lidových zvycích. Výstava se těšila nebývalému zájmu. Díky spolupráci s místním revírníkem Ing. Vladimírem Vališem se podařilo zorganizovat zajímavou přednášku cestovatele Ing. Přemysla Voborníka. Ve dvou blocích se žáci 6. – 9. ročníku dozvěděli mnoho informací o pralesích a jejich obyvatelích. Výklad byl doplněn fotografiemi, krátkými filmy i ukázkami suvenýrů z jednotlivých cest po Kalimantanu, Sumatře a Papuy. Poslední den vyučování v roce 2011 byl věnován vánočním besídkám, které probíhaly v jednotlivých třídách 1. i 2. stupně. Děti si připravily občerstvení, zpívaly koledy, hrály společenské hry nebo se vypravily popřát partnerům školy. Z důvodu státního smutku se tradiční vánoční diskotéka nekonala.

K příležitosti svátku Tří králů si 3. třída s p. uč. Hubáčkovou připravila „tříkrálové divadlo“, které předvedla žákům 1. a 2. stupně. Stejné představení děti zahrály také v místním Domě s pečovatelskou službou. Ve výtvarné soutěži „Než přijde Ježíšek“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Miroslav, si naši žáci vybojovali skvělé umístění. Ve 2. kategorii získal Miloš Veselý 1. místo, ve 4. kategorii obsadila Kateřina Škárková 3. místo a v 5. kategorii získala Kristýna Juřenová 1. místo. V rámci vzdělávacích aktivit pro rodiče proběhla ve škole beseda na téma: „Jak správně rozvíjet dítě nejenom předškolního věku“. Lektorkou byla známá odbornice na tuto problematiku Mgr. Lenka Bínová. Následovala schůzka rodičů předškoláků s vedením školy a p. učitelkami z mateřské školy. V trendu pořádání podobných besed pro rodiče bychom rádi pokračovali i v budoucnu. V okresním kole Pythagoriády nás reprezentovali 4 žáci.  Pavel Klaudinger a Jana Lapešová vybojovali ve svých kategoriích 2. místa, Ondřej Grác a Václav Velan obsadili 7. a 10. místo. 20. ledna uspořádalo Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové společenský ples. Tančilo 8 párů vycházejících žáků. Předtančení a hudební skupina Dreams přilákaly 350 návštěvníků plesu. Vzápětí se uskutečnil Dětský maškarní ples organizovaný tentokrát základní školou ve spolupráci se zastupiteli městyse Višňového. Díky osmákům, kteří se na organizaci plesu výrazně podíleli, prožily děti odpoledne plné her a zábavy. K zápisu do 1. třídy se dostavilo 12 předškoláků. Celý zápis se nesl v přátelské atmosféře, k čemuž přispěly koláčky ze školní jídelny i aktivní účast páťáků. Budoucí prvňáčci do června absolvovali pět společných setkání s paní učitelkou ve školních lavicích nazvaných „Škola nanečisto“. Poslední lednový týden prožili žáci sedmého a osmého ročníku týden na lyžařském výcvikovém kurzu v Hostýnských vrších. Sněhové podmínky a počasí byly ideální. Na závěr prvního pololetí bylo předáno všem žákům vysvědčení, prvňáci se s ním byli pochlubit v mateřské škole.

Před jarními prázdninami se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili přírodovědné exkurze v ekologickém středisku v Brně – Soběšicích. Šesťáci se zabývali tématem les, potravní vztahy a fotosyntéza, sedmáci zavítali do světa ptáků a vlastnoručně si vyrobili ptačí budku. Také letos proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, do kterého se přihlásilo rekordních 17 účastníků. Čtyři vítězové z 8. třídy se 1. února zúčastnili okresního kola ve Znojmě, kde se jim dařilo výborně: Jana Lapešová obsadila 4., Hana Adámková 6., Kristýna Juřenová 10. a Jiří Maša 12. místo. Na základě splnění všech požadovaných kritérií jsme v únoru obdrželi značku RODIČE VÍTÁNI určenou pro školy vstřícné rodičům. Získání tohoto titulu souvisí s naší dlouhodobou snahou o budování otevřené školy a vtažení rodičů do její činnosti. 27 žáků 3. a 4. třídy absolvovalo výuku plavání v plavecké škole Aqua start Znojmo. Sdružení rodičů přispělo každému na dopravu částkou 250 Kč. Poslední lekce proběhla 12. dubna. I v letošním školním roce jsme vyslali zástupce do okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce, byla jím Michaela Bauerová z 9. třídy. V silné konkurenci obsadila 8. místo. K velké radosti dětí proběhl v úterý 21. února na prvním stupni projektový den s názvem Kulový blesk, při němž se třídy stěhovaly za „cizími“ paními učitelkami. Speciálně připravené „vyučovací hodiny“ se dětem zamlouvaly. V únoru jsme rozšířili nabídku vzdělávacích aktivit pro dospělé, byla zahájena výuka v nultém semestru Virtuální univerzity třetí věku (VU3V). Po úvodním seznámení s principem studia a organizací semestru absolvovalo 14 seniorů 4 celoodpolední přednášky kurzu Astronomie. Již podruhé se ve škole uskutečnila akce „Seznámení řidičů s novinkami v silniční dopravě“. Cílem je bezplatná osvěta pro řidiče a tím zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. O úspěchu akce svědčí účast, sešlo se na ní 30 řidičů a řidiček.

V rámci prevence rizikového chování se v březnu uskutečnila v 7. třídě přednáška věnovaná poruchám příjmu potravy. Hlavní náplní se staly informace o dnes docela rozšířeném zdravotním problému – anorexii a bulimii. Další preventivní akcí byla přednáška týkající se právního vědomí určená pro žáky 6. tříd. Paní Ilona Holcmanová, kurátorka pro mládež z oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu ve Znojmě si s dětmi povídala o trestné činnosti, trestní odpovědnosti a možných následcích. Jsme si vědomi nutnosti spolupráce se zřizovatelem a okolními obcemi, a proto každoročně pořádáme schůzku představitelů obcí obvodu naší školy. Přítomní byli seznámeni s novinkami v činnosti školy a výší nákladů na vzdělávání žáka, která za rok 2011 činila 3730 Kč, což je částka více než příznivá. Zhodnocen byl uplynulý rok a dále byla na programu debata o rozvíjení spolupráce mezi obcemi a naší školou. Přátelské setkání bylo ukončeno prohlídkou nově vybavených prostor školy. Žákyně 9. třídy se zúčastnily okresního kola olympiády v českém jazyce ve Znojmě. Michaela Bauerová zvítězila v konkurenci dalších 43 žáků, a proto postoupila do krajského kola v Brně, kde obsadila 9. místo. Jana Hovězová obsadila v okresním kole 8. místo. Oslavu Dne učitelů 28. března jsme jako pojali jako „DEN NARUBY“, kdy se částečně obrátí role žáků a učitelů. Žáci devátého ročníku měli možnost si vyzkoušet práci svých učitelů a vyučovat svoje mladší spolužáky na prvním stupni. Celému dni předcházela důkladná příprava a výsledek stál za to. Děti ze 3. a 4. třídy společně s žáky z Trstěnic navštívily Základní uměleckou školu ve Znojmě. Tam pro ně pedagogové a žáci připravili výchovný koncert zaměřený na ukázky hry na vybrané hudební nástroje. Jedná se o zdařilou akci, kterou každý druhý rok zařazujeme do výuky hudební výchovy na 1. stupni. Poslední březnový pátek zorganizovaly paní učitelky z 1. stupně již třetí Noc s Andersenem. Letos si žáci připomněli významné výročí narození Jiřího Trnky. Školu navštívil s mnoha loutkami i majitel firmy na výrobu loutek- pan Mašek ze Znojma. Malé čtenáře čekal dobrodružný podvečer, večer, noc a také ráno. Bohatý program – aktivity výtvarné, pěvecké, sportovní, různé hry, čtení pohádek, seznámení se s výrobou loutek, možnost vyzkoušet si být ilustrátorem, stezka odvahy po temných školních škamnách. Po probuzení a nezbytné ranní hygieně je čekala snídaně.

V dubnu se družstvo žáků 2. stupně zúčastnilo kvalifikace fotbalového turnaje Coca Cola Cup, v ní jsme porazili Mikulovice a postoupili tak do dalšího kola v Jevišovicích. Tam jsme obsadili 2. místo. Po úspěších vánočních dílen pro rodiče a děti jsme zorganizovali dílnu velikonoční. Přítomní si měli možnost vyrobit motivy z pedigu, z papíru nebo z ovčího rouna. Akci navštívilo asi třicet dětí se svými rodiči nebo se sourozenci. V rámci výuky astronomie navštívili žáci 8. a 9. ročníku brněnskou Hvězdárnu a planetárium na Kraví hoře, kde absolvovali dva interaktivní vzdělávací pořady – Hvězdy pod mikroskopem a Příběh sluneční soustavy. V jarním kole soutěže třídních kolektivů ve sběru starého papíru nasbíraly děti 8 tun této druhotné suroviny a významně tak přispěly k ochraně životního prostředí. Žáci osmé třídy navštívili Úřad práce ve Znojmě, kde absolvovali program zaměřený na volbu povolání a dále nízkoprahové centrum Coolna, kde se seznámili s možnostmi trávení volného času a zhlédli film „Čekárna na dospělost“. V oblasti formování dobrých vztahů v třídních kolektivech a prevence rizikového chování jsme začali spolupracovat s občanským sdružením Střed Třebíč. Pravidelně k nám dojížděli odborníci, kteří pracovali společně s vyučujícími v několika třídách. Protože se nám tato spolupráce osvědčila, hodláme v ní pokračovat. Na úspěch našich osmaček, které školu reprezentovaly v okresním kole biologické olympiády v závěru března, navázal v dubnu Václav Velan ze 7. třídy. Žáci ve svých kategoriích obsadili tato místa: Kristýna Juřenová – 6. místo, Václav Velan – 6. místo, Hana Adámková – 14. místo, Petra Scharfová – 17. místo.

V květnu prokázali čtvrťáci umění jízdy na kole a teoretické znalosti pravidel silničního provozu na dopravním hřišti v Miroslavi. Většina z nich právem získala svůj první řidičský průkaz. Fotbalisté z 1. stupně zvítězili nad celky Božic, Dyjákovic a Hostěradic v okrskovém kole turnaje Mc Donald‘s Cup. Škoda jen, že chlapci nemohli poměřit svoje síly se soupeři v okresním finále, protože nám nebyl oznámen termín jeho konání. 13. května jsme zorganizovali 7. ročník turistického pochodu a cyklistické vyjížďky Višňovská patnáctka. Na start se i přes nepřízeň počasí dostavilo 139 účastníků. Letošní ročník byl zaměřen na poznávání přírodních krás a zajímavostí regionu a ochranu životního prostředí. Díky podpoře Jihomoravského kraje a obcí školského obvodu obdrželi účastníci pohlednice jednotlivých obcí a další upomínkové předměty. Mohli také navštívit místní vodárnu a ČOV. V cíli bylo pro všechny připraveno občerstvení a mnoho aktivit s ekologickou tematikou.Součástí byla fotosoutěž: „I u nás je krásně…“. Škola uspěla ve výběrovém řízení Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových na pořádání dvou kurzů ovládání a užívání osobních počítačů a základních bankovních služeb – Senioři komunikují. Po pěti dnech výuky pod vedením Mgr. Kamila Kopečka bylo prvním jedenácti účastníkům slavnostně předáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Znovu se potvrzuje naše představu, že škola nemusí být pouze institucí pro vzdělávání žáků, ale také místem pro setkávání se a vzdělávání dospělých. Tým ve složení Denisa Němečková, Alena Šenkyříková, Anežka Soukupová, Stanislav Vérosta a Josef Luščan se zúčastnil Dyslektické olympiády v Blížkovicích. Soutěžili v disciplínách jako je přírodovědný kvíz, poskytnutí první pomoci, dopravní soutěž a dalších, umístili se na 9. místě. V posledních dvou květnových týdnech plnilo 36 žáků 5. a 9. ročníku úkoly testů z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Vše se odehrávalo v rámci celoplošné generální zkoušky na zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí. Přestože byl projekt částí veřejnosti i některými médii kritizován, měli v něm děti, rodiče i škola možnost srovnat dosažené výsledky s výsledky více než 170 tisíců žáků ČR.

Červen začal oslavou MDD a my jsme ji pojali jako Den proti šikaně. Žáci obou stupňů se losem zařadili do skupin, které vedli vyučující. Ti si pro ně připravili různé aktivity, zaměřené na posilování vzájemných vztahů, sebepoznání a toleranci. Ve 14 skupinách si žáci zasportovali, vyrobili květináče, velkou loď, most, náramky, hráli bingo, živé pexeso a jiné zábavné hry. Někteří malovali se svázanýma rukama či poslepu, jiní vyzdobili prostory šatny pěknými obrázky. Děti si den užili, sblížili se a zároveň akce přispěla k naší snaze o budování bezpečné školy. Žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili divadelního představení Charleyova teta v Městském divadle Brno. Dopravu uhradilo sdružení rodičů. Hned druhý den se celý 2. stupeň vypravil na školní výlet do Brna. Dopoledne se všichni bavili v zábavním centru Bongo, odpoledne 6. a 9. ročník navštívil technické muzeum a 7. a 8. ročník si prohlédl kasematy na Špilberku. Přestože počasí zhatilo původní plány některých tříd a žáci nemohli ověřit své sportovní dovednosti v lanovém centru nebo zavítat na brněnskou přehradu, výlet se vydařil. Celý 1. stupeň využil pozvání spřátelené školy a vydal se pěšky na divadelní představení s názvem Princezna Koloběžka první, které sehráli žáci trstěnické ZŠ. Zážitkem bylo jak představení, tak i samotná cesta, navíc děti shlédly výstavu o historii Trstěnic. V mezinárodní výtvarné soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj získala naše škola dvě ocenění. Cenu Unie pro řeku Moravu obdržely Kristýna Juřenová, Hana Adámková, Sabina Adámková s dílem Probudí ji živá voda…. a Cena ochrany zvířat byla udělena Adéle Beranové, Tereze Mackové, Pavle Korkové, jejichž dílo neslo název Malý cestovatel. 27. června se děvčata zúčastnila slavnostního předání cen v Olomouci, odměnou a velkým zážitkem bylo splouvání řeky Moravy na raftech. Organizace 2. ročníku turnaje žáků 1. stupně ve vybíjené se tentokrát ujala ZŠ Trstěnice. Družstva ZŠ Višňové obsadila 2. a 4. místo. Prvenství získali místní žáci a na třetím místě se umístil tým z Tavíkovic. Turnaj přispívá nejen k podpoře pohybových aktivit dětí, ale také k vzájemnému poznávání žáků, kteří vytvoří kolektiv 6. třídy. Páteční večer 22. června patřil velmi úspěšné akci: Školní akademii s přívlastkem „tentokrát pod širým nebem“. Na vystoupení téměř všech žáků školy přišlo 350 diváků, kteří zaplnili tribuny fotbalového hřiště TJ Višňové. Publikum ocenilo scénky, tance, písničky i soutěže v podání třídních kolektivů, školní družiny, mažoretek a školního ekotýmu. Po krátké přestávce pódium obsadila skvělá dívčí rocková skupina NO PROBLEM a jejich host Kristýna Klejdusová. Zábava tak pokračovala do pozdního večera. 25. června byly zahájeny školní olympijské hry. V pondělí a ve středu se utkaly třídy 2. stupně v kolektivních hrách: fotbalu, ringu, volejbalu, kapitánce, basketbalu, florbalu, nohejbalu, softbalu a dalších. Jednotlivci soutěžili v atletických disciplínách, jako jsou běhy, skoky, vrhy, hody, štafeta … Součástí her byla i jízda zručnosti na kole. V úterý patřila sportoviště žákům prvního stupně. Hlavní disciplínou byl přespolní běh smíšených družstev se soutěžemi na jednotlivých stanovištích. V cíli na školním hřišti potom soutěžily děti v tradičních i méně obvyklých sportech. 29. června obdrželo 177 žáků školy vysvědčení. Na slavnostním shromáždění byl zhodnocen průběhu roku a výsledky vzdělávání a představeni žáci, kteří k vysvědčení obdrželi pochvalu za vynikající studijní výsledky, mimořádné činy, reprezentaci školy atd. Starostka Medlic paní Marie Hrůzová odměnila žáky, kteří se aktivně podíleli na organizaci kulturních akcích v Medlicích. Oceněni byli i žáci zajišťující kontakt mezi školou a okolními obcemi. Paní knihovnice Jarmila Šnáblová předala ceny soutěže „Čtení nás baví. Starosta městyse Višňového Mgr. Vladimír Korek předal pamětní listy 14 absolventům nultého semestru Virtuální univerzity třetího věku. Paní učitelka Mgr. Eva Machová vyhlásila výsledky sběru bylin. Ocenění předala paní Marie Mašová, pokladní sdružení rodičů, které je příjemcem výtěžku z této aktivity a zároveň občanským sdružením, které výrazně finančně podporuje činnost školy a zpřístupňuje školní akce všem žákům. 22 žáků devátého ročníku obdrželo Absolventské listy a hodnocení závěrečných prací, osvědčení o tom, že dosáhli cílů základního vzdělávání. Na závěr byli vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín školních olympijských her.

Tradiční prázdninové aktivity nahradil v letošním roce příměstský tábor – Jezdíme bezpečně, který vedla paní vychovatelka Ilona Stehnová. Jeho náplň uspokojila děti, kladně hodnocen byl i rodiči a veřejností.

 

Zájmová činnost je již druhým rokem realizována ve spolupráci s DDM Miroslav.

 

Na škole působilo celkem 12 zájmových útvarů. Činnosti se účastnilo 141 žáků.

Florbal                                                  12 žáků

Mladí debrujáři                                   7 žáků

Keramika 1                                         14 žáků

Keramika 2                                         12 žáků

Kuchtíci                                               8 žáků

Taneční                                                20 žáků

Sportovní                                             10 žáků

Mažoretky MŠ                    16 žáků

Mažoretky ml.                    13 žáků

Mažoretky st.                      13 žáků

Aerobic                                                 10 žáků

Ruční práce                                         6 žáků


Část XII.

 

Zhodnocení a závěr

Jedním z hlavních cílů školního roku bylo posilování vztahu žáků k poznávání a učení. Jak je patrno z předchozí části daří se nám tyto cíle průběžně naplňovat a svědčí o tom i následující úspěchy žáků:

 • MC DONALD‘S CUP – okrskové kolo Božice – 1. místo
 • MLADÍ TVŮRCI PRO DUNAJ – Cena Unie pro řeku Moravu a Cena ochrany zvířat
 • OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – okresní kolo – 1. a 8. místo, krajské kolo 9. místo
 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – kat. C – 6., 14. a 17. místo, kat. D – 6. místo
 • coca cola cup – 2. místo v oblastním kole
 • PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN – 1. místo v okrese Znojmo
 • BIBLE a MY – okresní kolo – 1. místo, postup do celostátního kola
 • Dyslektické olympiáda – Blížkovice – 9. místo
 • SAPERE – VĚDĚT JAK ŽÍT – okresní kolo – 3. místo
 • KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – okresní kolo – 8. místo
 • DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 4., 6., 10. a 12. místo
 • RECYKLOHRANÍ – ZŠ Višňové patřila mezi 63 nejaktivnějších škol v ČR
 • NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK – 2 x 1. a 1 x 3. místo
 • PYTHAGORIÁDA – okresní kolo – 2 x 2., 7. a 10. místo
 • Soutěže v mažoretkovém sportu – Miroslav, Moravská Nová Ves, Hodonín
 • POHÁR VĚDY – KOUMES 2012 – 15. místo

 

Protože jsme vzdělávali více než 7% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byly našimi partnery ve vzdělávání PPP Znojmo a SPC Brno, Ibsenova 1. Efektivní vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a postižením zajišťovaly tři asistentky pedagoga, speciální pedagog vedoucí dyslektický kroužek a osobní asistentka. Žáci s vadami řeči navštěvovali logopedii.

K rozvoji činnosti školy přispěla spolupráce se společností AUDICA, která nám v rámci projektu „Rodina i práce“ poskytla příspěvek na zřízení místa koordinátora komunitních aktivit. Tuto funkci kvalitně vykonávala v období září 2011 – únor 2012 paní Hana Jelínková.

Na vysoké úrovni byla spolupráce se zřizovatelem, okolními obcemi, sdružením rodičů a dalšími subjekty.

V příštím školním roce se zaměříme na získávání funkčních gramotností a v oblasti výchovy na zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi a prevenci rizikového chování. Podporovat budeme i nadále partnerství mezi rodinou a školou. Rodičům nabídneme možnost sebevzdělávání.

Ve Višňovém dne 19. července 2012

………………………………………..

Mgr. Jiří Beran, ředitel školy

 

Schváleno školskou radou dne 3. října 2012                                                                                                                                 ………………………………………..

Hana Jelínková,

předsedkyně školské rady

 

 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace

za školní rok 2010/2011

Část I.

Základní charakteristika školy

Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Městys Višňové

Ředitel školy: Mgr. Jiří Beran

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:

mateřská škola

základní škola

školní družina

školní jídelna – úplná

školní jídelna – výdejna

tel.:                        515 339 120

e-mail:  zs.visnove@zn.orgman.cz

http://    www.zsvisnove.eu

Základní škola je úplnou školou s prvním i druhým stupněm

Školní rok2010/2011 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu
1.stupeň 5 5 76/84 15,2/16,8
2.stupeň 4 4 109/99 27,25/24,75

Celkem

9 9 185/183 20,56/20,33

 

Od 1.2.2011 se počet žáků snížil na 183 (odstěhování 2 žáků – 4. a 6. ročník)

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 12/14

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,85/12,99

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č.561/2004Sb. s počtem 6 členů

Ve třetím roce funkčního období školské rady nedošlo ke změnám v jejím složení:

zástupci zřizovatele: Hynek Čada, Mgr. Vladimír Korek

zástupci rodičů: Lenka Šubová, Hana Strieglerová

zástupci pedagogů: Mgr. Bohumila Hubáčková, Mgr. Miroslav Mach (předseda)

Vzdělávací programy

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
Základní škola 16847/96-2 5.
ŠVP pro ZV (vychází z RVP pro ZV a přílohy) 1. – 4., 6. -9.

 

Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků
děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní*
921                        ŠJ – úplná 1 142/133 28/25 35
923                        ŠJ – výdejna 1 41/38 4

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2010

Fyzické osoby 5
Přepočtení na plně zaměstnané 4,5

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 56 fyz.                        2 / přepoč.  1,33

 

Z činnosti školní družiny:

Ve školním roce 2010/2011 chodilo do ŠD 64 dětí.

I. oddělení            s provozem od 11.00 do 16.00 navštěvovalo 30 dětí

II. oddělení          s provozem od 6.30 do 7.15 navštěvovalo 21 dětí

s provozem od 12.00 do 13.40 navštěvovalo 34 dětí

V pondělí a čtvrtek z důvodu velkého počtu dětí byl zajištěn provoz II. oddělení také v době od 11.00 do 12.00. V tomto školním roce jsme ve školní družině pracovali podle školního vzdělávacího programu již čtvrtým rokem, daří se nám naplňovat očekávané výstupy. Snažíme se o prevenci rizikového chování žáků a o rozvoj jednotlivých kompetencí. ŠVP je rozpracováván do měsíčních plánů, které jsou zveřejněny na nástěnce a webových stránkách školní družiny.

Dále jsme se při činnostech zaměřovali na:

 • volný čas dětí
 • komunikaci mezi vychovatelkou a dětmi v podmínkách výchovy mimo vyučování
 • péči o duševní a tělesné zdraví, odpočinkové a rekreační činnosti
 • sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti
 • zájmové činnosti
 • sportovní kolektivní i individuální aktivity
 • odpočinkové činnosti (společná četba, vyprávění, relaxace při hudbě, poslech rozhlasu, přehrávače, sledování pohádek z TV a na videu, volné hry, stolní hry a stavebnice).

Ve dnech 23. 5. – 3. 6. 2011 absolvovala praxi v 1. oddělení školní družiny studentka Adéla Vančurová.

V rámci školní družiny pracoval kroužek informatiky pro 1. stupeň.

Vedoucí vychovatelkou školní družiny a zároveň vychovatelkou I. oddělení byla Pavla Kordová, jako vychovatelka II. oddělení pracovala Ilona Stehnová. V tomto oddělení, které navštěvovala žákyně se zdravotním postižením, navíc působila její osobní asistentka Tereza Saláková.

 

 


Část II

Personální zabezpečení činnosti školy

 

Základní škola:

Mgr. Jiří Beran – ředitel, F, Tč, Sh

Mgr. Jana Pelajová – zástupce ředitele, Aj

Mgr. Naděžda Korková – tř. uč. I. třídy, dyslektický asistent

Mgr. Bohumila Hubáčková – tř. uč. II. třídy, koordinátor  ŠVP, Náb

Mgr. Lea Šmahelová – tř. uč. III. třídy

Mgr. Dita Buchtová – tř. uč. IV. třídy

Mgr. Jana Vališová – tř. uč. V. třídy, log. péče

Mgr. Marcela Jelínková – tř. uč. VI. třídy, Čj, D, Vv, Ov, školní metodik prevence

Mgr. Ivana Vančurová – tř. uč. VII. třídy, Čj, Hv, Tv, Ov

Mgr. Miroslav Mach – tř. uč. VIII. třídy, Aj, Tv, Sh, Ov

Mgr. Eva Machová – tř. uč. IX. třídy, Nj, Aj, Vz, Tv, Ov, koordinátor  ŠVP

Mgr. Kamil Kopeček – správce inf. systému, F, M, Inf, Tv, Pč

Mgr. Josef Kulhánek – výchovný poradce, M, Z, Vl

Mgr. Věra Nezvedová – koordinátor EVVO, Př, M, Ch, Vz, Vl, Sapp

Mgr. Lada Sikorová – Vv, Pč, Tv, Dom, asistentka pedagoga

Ilona Stehnová – asistentka pedagoga

Mgr. Renata Šafrová – speciální pedagog, asistentka pedagoga

Josef Šnábl – školník, topič

Eva Březinová – uklízečka

Soňa Hejlková – uklízečka

Lenka Jelínková – uklízečka

 

Školní družina:

Pavla Kordová – vedoucí vychovatelka

Ilona Stehnová – vychovatelka

Mateřská škola:

Hana Koubková – vedoucí učitelka MŠ

Zdeňka Kapounková – učitelka – Berušky

Jindra Veselá – učitelka – Sluníčka

Marie Matulová – školnice

Školní jídelna:

Eva Adámková – vedoucí ŠJ

Lenka Černíková – kuchařka

Jana Fráňová – kuchařka (od 1.1.2011)

Renata Markovákuchařka (do 31.12.2010)

Marta Tumpachová – kuchařka, výdejna MŠ

Renáta Vyhnálkovákuchařka

 

Ludmila Juřenová – ekonomka, hospodářka

přepočtený počet / fyzický počet

1.                   Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 15,95/17 14,67/16 100%
Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 15,36/16 14,03/15 96,3%/94,12% 95,63%/93,75%

 

Pozn.: nekvalifikovaný učitel Pč a Vv na 2. stupni (0,59 úvazku)

14,32 učitelé, 1,63 asistenti pedagoga, (0,5 úvazku asistenta pedagoga je financováno z projektu EU)

 

2.    Ve školním roce 2010/11 nenastoupil na školu žádný učitel s odbornou kvalifikací.

 

3.            Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 0

 

4.            Počet nepedagogických pracovníků: 5/6

1. 9. 2011 byla přijata osobní asistentka Tereza Saláková (0,5) – od 1. 10. 2010 financována z ÚP Znojmo jako VPP

5.            Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy
do 35 let 1 1
35-50 let 2 10
nad 50 let 1
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem 4 11
Z toho rodičovská dovolená 0

 

6.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet prac.
Seminář pro výchovné poradce 1 Mgr. Kulhánek
Seminář pro školní metodiky prevence 1 Mgr. Jelínková
Seminář pro dyslektické asistenty 1 Mgr. Korková
Klíč k výuce Čj 2 Mgr. Jelínková, Mgr. Vančurová
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I., II. 18 Mgr. Korková, Mgr. Hubáčková, Mgr. Šmahelová, Mgr. Buchtová, Mgr. Vališová, Mgr. Jelínková, Mgr. Vančurová, Mgr. Mach, Mgr. Machová, Mgr. Beran, Mgr. Kopeček, P. Kordová, Mgr. Kulhánek, Mgr. Nezvedová, Mgr. Pelajová, Mgr. Sikorová, I. Stehnová, Mgr. Šafrová
Systemické školní konstelace nejen pro učitele ZŠ 1 Mgr. Buchtová
Workshop o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ 1 Mgr. Nezvedová
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace 2 Mgr. Hubáčková, Mgr. Vališová
Využití interaktivní tabule ve vyučování 12 Mgr. Korková, Mgr. Hubáčková, Mgr. Šmahelová, Mgr. Buchtová, Mgr. Vališová, Mgr. Jelínková, Mgr. Vančurová, Mgr. Mach, Mgr. Machová, Mgr. Nezvedová, Mgr. Pelajová, Mgr. Sikorová
Seminář EU – peníze školám, monitorovací zpráva 1 Mgr. Beran
Využití ICT ve výuce na 1. stupni 6 Mgr. Korková, Mgr. Hubáčková, Mgr. Šmahelová, Mgr. Buchtová, Mgr. Vališová, Mgr. Pelajová
Celkem 46/31

 

7.            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení

Typ vzdělávání Počet prac.
CŽV – Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (PF MU Brno) 1 Mgr. Jana Pelajová
CŽV – Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ (PF MU Brno) 1 Mgr. Eva Machová
CŽV – Speciální pedagogika (PF MU Brno) 1 Mgr. Lada Sikorová

 

8. Asistenti pedagoga 1,63/3, hrazeni z přímých nákladů na vzdělávání a z financí EU. Funkci zastávají:

 • paní Ilona Stehnová (0,5)
 • od 1. 9. 2010 byla přijata Mgr. Renata Šafrová (0,5 EU + 0,38)
 • 1. 9. 2010 začala pracovat ve funkci asistenta pedagoga Mgr. Lada Sikorová (0,25)

Všechny asistentky splňují podmínky odborné kvalifikace.

Část III.

 

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo        bez (*) Neprospělo bez (*) Opakují
1. 12 11 1 0 0
2. 1420 14 0 0 0
3. 12 11 1 0 0
4. 14 10 4 0 0
5. 23 17 6 0 0
Celkem za I. stupeň
75 63 12 0 0
6. 30 16 14 0 0
7. 26 18 8 0 0
8. 24 6 18 0 0
9. 28 10 17 1 0
Celkem za II. stupeň 108 50 57 1 0
Celkem za školu 183 113 69 1 0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2011 – 0

 

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2 1 0,01%
3 0 0%

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 0, průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 – 14) nebylo realizováno.

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2009/10 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků 7/6 9/10 12/7

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků
9.ročník 28
nižší ročník 0
Celkem 28

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

ČŠI neprovedla na škole ve školním roce 2010/2011 inspekci.

 

Část V.

 

Rozhodnutí ředitele

 

Je uveden přehled rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí (týká se pouze základní školy)

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 0 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 1 0
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, k 18 0

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012      17

Část VI.

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Ve školním roce 2010/2011 pracovala škola čtvrtým rokem v mezinárodním projektu EKOŠKOLA. Přínosem tohoto projektu je práce školního EKOTÝMU (žáci, pedagogové, správní zaměstnanci), jehož úkolem je vyhledávat problémy, navrhovat řešení, které povede k ekologizaci činnosti školy. Součástí tohoto projektu je také environmentální vzdělávání, výchova a osvěta všech žáků a široké veřejnosti. Další ekologickou aktivitou je účast v soutěži Recyklohraní, kde naše škola patřila mezi 100 nejaktivnějších škol.

Žáci školy mají možnost odebírat dotované školní mléko. Škola se znovu zapojila do projektu „Ovoce do škol“, v němž organizujeme aktivity podporující zdravou výživu a zdravý životní styl. Oba projekty byly realizovány ve spolupráci s firmou Laktea, o.p.s.

Základní škola 2. rokem pracovala v projektu mezinárodního akčního výzkumu: Mezinárodní standardy kvality komunitních škol. Na závěr projektu byla škola vybrána k prezentaci jejích úspěchů na mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v červnu 2011 v Kyjevě.

Část VII.

 

Předložené, schválené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

Předložené projekty:

 

V únoru 2011 se škola stala partnerem v projektu Inovace ŠVP směrem k posílení prvků konceptu komunitní školy, který podala společnost Nová škola, o.p.s. (financování z ESF).

V červnu jsme podali žádost do rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. 2011.

Schválené projekty:

Ve školním roce 2010/2011 nebyl škole schválen žádný projekt

 

Realizované projekty:

 

Ve školním roce od 1. 9. 2010 probíhá na škole projekt Podpora kvality vzdělávání na ZŠ Višňové, který je financovaný ESF a ČR v rámci výzvy EU peníze školám.

Část VIII.

 

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

a)            počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

b)            věková struktura

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 0 0 1/0
školní metodik prevence 0 1 0/0

 

c)            další vzdělávání poradenských pracovníků

Seminář pro výchovné poradce

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a)    finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů nebyly čerpány

b) finanční prostředky z jiných zdrojů nebyly čerpány

3. Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
Tělesné postižení 0
Vývojové poruchy učení a chování 3., 5., 6., 7., 8. 9
Mentální postižení 1., 2., 5., 8. 4
celkem 13/9

 

4. Skupinová integrace nebyla realizována

 


Část IX.

 

Prevence rizikového chování

 

Školní metodik prevence:               Mgr. Marcela Jelínková

 

 

1. Akce Komplexního programu primární prevence (KPPP)

 

Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
9.2.2011 IV., 4. 14 NP Podyjí přichází do škol NP Podyjí
23.2.2011 V., 5. 23 NP Podyjí přichází do škol NP Podyjí
23.5.2011 VI., 6. 30 Právní vědomí MěÚ Znojmo
23.5.2011 VII., 7. 26 Poruchy příjmu potravy MěÚ Znojmo

 

 1. Ostatní preventivní programy realizované v průběhu školního roku

 

Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor
20.9.2010 V., 5. 23 Prožitkový den, mapování třídního kolektivu Mgr. Renata Ježková
25.11.2010 IV., 4. 15 Dopravní výchova BESIP, Miroslav
18.2.2011 VIII., IX.; 8., 9. 52 Pohlavně přenosné choroby a antikoncepce MUDr. Zbyšek Kaššai
17.5.2011 IV., 4. 14 Dopravní výchova – dopravní hřiště Miroslav BESIP, Miroslav
24.5.2011 IV., 4. 14 Proč (NE) kouřit Mgr. Zdeněk Kratochvíl
17.6.2011 IV., 4. 14 Využití volného času Mgr. Zdeněk Kratochvíl
2010/2011 II. 12 Ajaxův zápisník POLICIE ČR + tř. učitel
27.5.2011 I. – IX. 183 Projektový den: Jak se chovat při mimořádných událostech Složky IZS JMK
29.6.2011 V. – IX. 35 Jízda zručnosti ŠMP

 

 1. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

 

Typ (téma) vzdělávání Organizátor Délka trvání(počet hodin) Počet proškolených pracovníků
metodikprevence výchovnýporadce ostatní
K problematice MPP PPP Znojmo 4 1
Schůzka ŠMP PPP Znojmo 4 1

 

4. Úspěchy v oblasti prevence rizikového chování žáků

 

 • zlepšení sociálního klimatu tříd a školy
 • organizace přednášky v rámci sexuální výchovy
 • činnost žákovského parlamentu

Část X.

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací

 

Vztah mezi zaměstnavatelem a ZO ČMOS PŠ Višňové se řídí uzavřenou kolektivní smlouvou v platném znění a zákoníkem práce.

 • zaměstnavatel informoval odborovou organizaci o vývoji mezd a jejích jednotlivých složek
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108
 • zaměstnavatel projednal s odborovou organizací ekonomickou situaci, vývoj zaměstnanosti a plán školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • odborová organizace spolurozhodovala o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání
 • zaměstnavatel vydal s předchozím souhlasem odborové organizace rozvrh čerpání dovolené

 

Část XI.

 

Další údaje o škole

 

Školní rok 2010/2011 jsme zahájili se 185 žáky, kteří byli rozděleni do 9 tříd 1. a 2. stupně.

Dlouhodobou vizí školy je vybudování „bezpečného“ prostředí, dalšími cíli školního roku bylo

 • Zlepšit podmínky pro vzdělávání s využitím finančních prostředků z EU.
 • Zaměřit se na respektování rovného přístupu na všech úrovních.
 • Vést žáky k tomu, jak se správně a samostatně učit, posilovat jejich vztah k celoživotnímu vzdělávání.
 • I nadále orientovat výuku na řešení problémů běžného života, užívat metody založené na aktivitě žáků.
 • Systematicky budovat partnerství mezi rodinou a školou a školou a veřejností.
 • Udržet úroveň školy ve výsledcích srovnávacích testů, zajistit bezproblémový přechod žáků na SŠ.
 • Zlepšit komunikaci na všech úrovních a informovanost o aktuálním dění ve škole.

 

Od 1. září jsme zahájili práci ve dvouletém projektu Podpora kvality vzdělávání na ZŠ Višňové, na jehož realizaci škola získala více než 1 milion korun z ESF a ČR. Podporujeme oblasti, které jsou pro nás klíčové. Je to individuální přístup ve výuce, což realizujeme dělením jedné hodiny Čj týdně v 6. – 9. ročníku a jedné hodiny  M v 9. ročníku. V 5. ročníku byl v rámci inkluzivního vzdělávání do výuky zapojen asistent pedagoga, který bude se třídou pokračovat i na 2. stupni. Dále je to inovace výuky tvorbou vlastních učebních materiálů a pomůcek. Poslední oblastí je podpora dalšího vzdělávání pedagogů. Významným počinem bylo získání akreditace MŠMT na pořádání kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, což nám pomohlo v efektivním proškolení téměř všech pedagogů v oblasti využití ICT a tvorby interaktivních výukových materiálů.

Díky projektu si škola polepší i materiálně. Již jsme zakoupili některé moderní učebnice, a 2 interaktivní tabule. Po celý rok mohli učitelé k výuce na 1. stupni využívat ve třídách počítačové koutky.

V měsíci září byl ve znamení příprav oslavy 80. výročí otevření Měšťanské školy ve Višňovém. Žáci, pracovníci i veřejnost se zapojili do přípravy výstavy věnované historii naší školy. Ta byla slavnostně otevřena 27. září a těšila se velkému zájmu. Další významnou akcí byl prožitkový den pro 5. ročník věnovaný vztahům v třídním kolektivu, který vedla Mgr. Renata Ježková. Žáci 6. ročníku absolvovali s třídní učitelkou tradiční seznamovací výlet.

Začátkem října ve IV. třídě proběhla teoretická část dopravní výchovy, v květnu byla završena účastí žáků na dopravním hřišti v Miroslavi a získáním průkazů cyklisty.  Podzimní i jarní sběr starého papíru a igelitových fólií jsme zrealizovali ve spolupráci se společností A.S.A. Znojmo. S pomocí Agroservisu Višňové jsme předali k recyklaci více než 16 tun těchto surovin. Probíhalo on-line testování žáků 6. a 9. ročníku, které je důležitou zpětnou vazbou pro žáky, rodiče i školu.  Výsledky navíc využijeme jako jeden z podkladů pro hodnocení výstupů vzdělávání za tříleté období. Analýzou dosažených výsledků se podrobně zabývaly předmětové komise i metodické sdružení 1. stupně.

V listopadu podpořilo Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové environmentální vzdělávání žáků. Školu navštívil představitel záchranné stanice Ikaros s velmi zdařilým a hodnotným pořadem pro žáky pro žáky 1. i 2. stupně. Po pedagogické radě, která hodnotila prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí se uskutečnily informační schůzky pro rodiče. Termín hodnotící schůzky ve složení rodič, žák, třídní učitel bylo možno rezervovat prostřednictvím webové aplikace, čehož využilo více než 90 % rodičů. Poslední listopadový víkend proběhly 2 komunitní aktivity: adventní dílna pro rodiče a děti a beseda se seniory, na které se škola ve spolupráci se zastupitelstvem městyse Višňového již několik let podílí.

Po Mikulášské nadílce slavila škola úspěch v soutěži EKO ZOO, kdy jsme byli v Brně oceněni za aktivitu v tvorbě obrázků z víček PET lahví, dalším počinem bylo vystavení znaku Višňového (z téhož materiálu) na veletrhu cestovního ruchu. Škola opět přivítala kamarády z družební školy v polském Raciborzu. Program byl zaměřen na poznávání adventních a vánočních zvyků obou národů. K usnadnění výběru školy a lepší orientaci na trhu práce jsme přispěli uskutečněním pracovního setkání zástupců středních škol regionu a úřadu práce s žáky 8. a 9. ročníku a jejich rodiči. 12. prosince se konal v místním kinosále velmi zdařilý 13. vánoční koncert, výtěžek byl věnován na dobročinné účely (Nadace pomozte dětem, Unicef).

V lednu jsme zapsali do budoucí 1. třídy 17 dětí z Višňového a okolí. V týdnu od 23.1.2011 do 28.1.2011 byli žáci  7. a 8. ročníku na lyžařském výcvikovém kurzu v Hostýnských vrších.  Kvalitní ubytování i strava ve Sporthotelu Tesák, dostatek sněhu, ukázněné děti, dobrá nálada, to vše přispělo k jeho bezproblémovému průběhu.

Na měsíc únor bylo naplánováno mnoho vzdělávacích aktivit a exkurzí (NP Podyjí přichází do škol, exkurze CEV Soběšice, exkurze VD Dalešice a EDU, beseda v rámci sexuální výchovy), žáci III. a IV. třídy zahájili plavecký výcvik, proběhl též tradiční společenský ples s předtančením 14 párů vycházejících žáků.

V březnu jsme vydali 1. číslo informačního měsíčníku OKNO do višňovské školy. Přečíst si ho můžete na vývěskách v obcích obvodu ZŠ Višňové a na internetových stránkách školy. Cílem je seznámit veřejnost s tím, co se ve škole aktuálně děje a připravuje. Před jarními prázdninami nás postihla chřipková epidemie.

V dubnu jsme se zapojili do akce na podporu čtenářství – Noc s Andersenem. Paní učitelky z 1. stupně připravily pro děti zábavné aktivity motivované knihou Ondřeje Sekory Ferda Mravenec. Žáci IX. třídy si po předchozí přípravě vyzkoušeli roli učitele a po celý den učili své malé spolužáky jednotlivým předmětům. Výchovnému ústavu pomohli žáci V. třídy při jarním úklidu zámeckého parku. Na přiděleném úseku posbírali odpadky a roztřídili je. V pátek 8. dubna sehráli členové divadelního kroužku naší školy pohádku Princezna z chaloupky. Zdařilé představení zhlédly nejen děti z mateřské a základní školy ve Višňovém, ale i z Trstěnic, Tavíkovic, Vémyslic a Horních Dunajovic. Nedělní představení pro veřejnost se uskutečnilo před vyprodaným sálem. Žáci 8. ročníku navštívili úřad práce, kde pro ně byl připraven program, který by jim měl usnadnit volbu střední školy a následného povolání. Na pátek 15. dubna připravily paní učitelky pro děti i dospělé dílnu, kde si mohli vyrobit velikonoční dekorace. Na zelený čtvrtek 21. dubna se pedagogové sešli ve škole bez dětí na semináři, jež se týkal posilování čtenářské gramotnosti u žáků. Vzdělávání vedla PhDr. Vladimíra Neužilová, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Poslední velkou akcí v měsíci dubnu byla návštěva Výstavy trofejí Moravskokrumlovska v Horních Kounicích. Výstava se dětem velmi líbila a získaly zde spoustu nových poznatků. Dopravu zajistili zdarma pořadatelé.

Na počátku května  se na naší škole uskutečnila oslava mezinárodního svátku Den Země. Pojali jsme ji prakticky. Hlavním cílem bylo vlastní prací přispět k ochraně přírody a seznámit se zpracováním vody. Příznivci zdravého životního stylu se sešli 8. května na 6. ročníku Višňovské patnáctky. 138 účastníků se vydalo na pěší a cyklistické trasy, letošní novinkou byla trasa vedoucí všemi obcemi našeho školského obvodu. Zdařilou akcí byl projektový den: Jak se chovat při mimořádných událostech. Třídní učitelé nejprve seznámili žáky s důležitými telefonními čísly, obecnými zásadami chování při mimořádných událostech a evakuačními pravidly, poté byla provedena cvičná evakuace. Žáci byli také rozděleni do pracovních skupin, v nichž si prakticky vyzkoušeli poskytování neodkladné první pomoci, činnosti při požáru a povodních a řešení krizových situací. Na akci spolupracovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, večer proběhl kurz poskytování neodkladné první pomoci pro veřejnost. Jako každým rokem, i letos zhlédli žáci 7. – 9. ročníku divadelní hru v Městském divadle Brno. Tentokrát se jednalo o komedii Dokonalá svatba.

V červnu zajistil mikroregion Moravia divadelní představení Tajuplný zámek pro děti MŠ a žáky 1. stupně, zájemci z řad žáků 8. a 9. ročníku se vydali na týdenní zájezd do Londýna. Ve dvou dnech proběhly školní výlety – zpravidla po zajímavostech Jihomoravského kraje. Již čtvrtý rok prokazovali vycházející žáci dosažení cílů základního vzdělávání tvorbou a prezentací absolventských prací. Pozitivní je, že úkol splnili bez jednoho žáka všichni a z rukou starosty městyse převzali Absolventský list. 20. června zavítali do Višňového herci z divadla v Českých Budějovicích s cyklem scénického čtení – Listování. Tato akce je dalším počinem školy k

posilování čtenářské gramotnosti žáků. Poslední červnový pátek se v místním kinosále konala již 3. školní akademie, jejímž cílem bylo posílit soudržnost třídních i jiných kolektivů,  pobavit přítomné publikum a zakončit tímto příjemným způsobem školní rok 2010/2011. V úplném závěru roku se uskutečnily Školní olympijské hry. Vyučujícím se podařilo zapojit do sportování téměř 100% žáků.

Z důvodu blížícího se termínu vlastního hodnocení školy jsme oslovili formou dotazníků více než 300 respondentů (rodiče, žáci, pedagogové…).

Celý školní rok pokračovaly komunitní aktivity představované především večerními kurzy pro dospělé (3 skupiny angličtiny, 2 skupiny němčiny, skupina informatiky), semináři (novinky v dopravě, první pomoc), dílny, sportovní a kulturní akce.  Na začátek prázdnin jsme opět zajistili prázdninové aktivity pro děti.

Zájmová činnost je již druhým rokem realizována ve spolupráci s DDM Miroslav.

 

Na škole působilo celkem 10 zájmových útvarů. Činnosti se účastnilo 127 žáků.

Část XII.

 

Zhodnocení a závěr

Jedním z hlavních cílů školního roku bylo posilování vztahu žáků k poznávání a učení. Jak je patrno z předchozí části daří se nám tyto cíle průběžně naplňovat a svědčí o tom i následující úspěchy žáků:

 • MC DONALD CUP – okrskové kolo Prosiměřice – 4. místo
 • Soutěže v mažoretkovém sportu – Miroslav, Moravská Nová Ves, Hodonín
 • Dyslektické olympiáda – Blížkovice – 6. místo
 • Finanční gramotnost – krajské kolo – 6. místo
 • SAPERE – JAK ŽÍT ZDRAVĚ – krajské kolo – 4. místo
 • RECYKLOHRANÍ – ZŠ Višňové patřila mezi stovku nejaktivnějších škol v ČR
 • EKO ZOO – cena za aktivitu
 • ZNAKY MĚST A OBCÍ – vystavení znaku na Regiontour 2011
 • POLICIE NÁŠ OCHRÁNCE – 2. místo
 • NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK – 1. a 3. místo
 • PYTHAGORIÁDA – okresní kolo – 8., 9., 10., a 12.  místo
 • OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – okresní kolo – 2 x 16. místo
 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 16. a 2 x 17. místo
 • DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 4., 5., 14. místo
 • KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – okresní kolo – 8. a 9. místo
 • BIBLE a MY – okresní kolo – 1. – 5. místo, postup do regionálního kola

Ve školním roce 2010/2011 se nám díky projektu EU podařilo výrazně zlepšit podmínky ke vzdělávání, došlo k velkému rozšíření komunitních aktivit a jejich působnosti. Na vysoké úrovni byla spolupráce se zřizovatelem i okolními obcemi.

V příštím školním roce se zaměříme na zlepšení výsledků vzdělávání žáků, na získávání kompetence k učení, uplatňování zásad rovného přístupu na všech úrovních, aktivizaci žáků k účasti na životě školy. Podporovat budeme i nadále partnerství mezi rodinou a školou a ve větší míře všechny formy dobrovolnictví.

Ve Višňovém dne 19. července 2011

………………………………………..

Mgr. Jiří Beran, ředitel školy

Schváleno školskou radou dne 5. října 2011                                                                                                                     ………………………………………..

Mgr. Miroslav Mach,  předseda školské rady

logolink