Učební plány

UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 a následující školní roky

Vzdělávací oblasti Předměty 1. stupeň 2. stupeň
1. – 5. ročník 6. – 9. ročník
Časová dotace
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk
a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura 9 10 8 9 7 5 4 5 4
Práce s textem 1
Anglický jazyk (1.) 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk (2.) 2 2 2
Matematika
a její aplikace
Matematika 4 5 5 5 5 4 5 4 5
Informační
a komunikační technologie
Informatika         1 1      
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 3
Vlastivěda 1,5 2
Přírodověda 1,5 2
Člověk
a společnost
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Člověk
a příroda
Fyzika 2 2 2 2
Chemie 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 1 2 1
Umění
a kultura
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Člověk
a zdraví
Výchova ke zdraví 1 1 1
Ochrana zdraví 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volitelné předměty             1 1 1
Celková časová dotace 20 22 24 26 26 29 30 32 31
logolink