Měsíční plány

Měsíční plán výuky VII. třídy
Platnost: červen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  přívlastky
 • závěrečný test
 • národní obrození
 • vypravování, 4.slohová práce
 •  rozlišuje všechny druhy přívlastků, píše správně čárky
 • napíše závěrečný test
 • objasní pojem národní obrození
 • napíše poslední slohovou práci
Práce s textem    
Anglický jazyk
 • oblečení, počasí
 • be going to
 •  píše pohlednici z prázdnin
 • čte s porozuměním
 • používá budoucí čas na plánování budoucnosti
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my free time
 • hobbies and interests

Závěrečné opakování

 •  sděluje, co má a nemá rád
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu – zájmy a koníčky
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  lekce 6
 • způsobová slovesa können, möchten, müssen
 • hodiny, um*am
 •  používá nová způsobová slovesa
 • opakuje celou 6. lekci
 • píše test lekce 6
Dějepis
 •  Jagellonci ve střední Evropě
 • renesance
 • závěrečné opakování 
 •  charakterizuje vládu Jagellonců u nás
 • popíše renesanční stavby, obrazy a sochy, uvede naše stavby
 • napíše závěrečné opakvání
Občanská výchova
 •  Ústava ČR
 • opakování
 • školní akademie
 •  uvede zásadní části naší ústavy
 • zopakuje probrané učivo
 • připravuje vystoupení na školní akadamii
Ochrana zdraví
 •  Drogy
 •  charakterizuje drogy a rozezná jejich druhy
Zeměpis
 •  Evropa
 •  hledá poloostrovy, pohoří, řeky…
Fyzika
 •  Plování těles v kapalině
 • Archimédův zákon
 •  objasní a na příkladech z praxe prokáže platnost Arch. zákona
Matematika
 •  Měřítko mapy a plánu
 •  Poměr
 •  Procenta
 •  4. kontrolní práce
 • Opakuje měřítko mapy a plánu, procvičuje poměr
 • vypočítá daný počet procent a využívá výpočty ve slovních úlohách
 • napíše závěrečnou kontrolní práci
Přírodopis
 •  Paryby, ryby
 •  Test
 •  charakterizuje a vyjmenuje zástupce paryb, ryb
 • napíše test na téma – systém strunatců, paryby, kruhoústí, ostnokožci
Chemie    
Hudební výchova
 •  klasicismus
 • orientuje se v tvorbě klasických autorů
Výtvarná výchova
 •  kresba podle vlastní fantazie
 • malování v přírodě
 •  tvoří výtvory podle své představy a v přírodě
Pracovní činnosti
 • údržba okolí školy
 • provádí práce spojenou s údržbou školního hřiště
Tělesná výchova
 •  vrh kriketovým míčkem
 • vrh koulí
 • fotbal
 •  osvojuje si techniku při vrhu koulí a kriketovým míčkem
Informatika

 

 

Seminář a praktika z pp
 •  Poznávačka rostlin v terénu
 •  poznává stromy, keře, rostliny v terénu
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • práce s kovy
 • na základě získaných znalostí a dovedností zhotoví výrobek z drátu a plechu
 • při práci dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny

 

 
Platnost: květen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  příslovečné věty, přívlastek
 • vypravování
 • J. A. Komenský, národní obrození, čtenářská dílna
 •  tvoří a určuje příslovečné věty, hledá ve větě přívlastek, rozlišuje shodný a neshodný
 • v textu vyhledá části vypravování
 • popíše život a dílo Komenského, ve skupinách tvoří prezentace obrozenců
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  Transport / Travel
 • past simple
 •  pojmenuje dopravní prostředky
 • zeptá se na informace o cestě, jízdence apod.
 • vypráví v minulém čase o svých prázdninách/dovolené
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my free time
 • hobbies and interests
 •  sděluje, co má a nemá rád
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu – zájmy a koníčky
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk    
Dějepis
 •  husitské boje
 • Čechy v době poděbradské
 • Jagellonci ve střední Evropě
 •  popíše průběh a výsledky husitských bojů
 • charakterizuje život a vládu Jiřího z Poděbrad
 • vyjmenuje jagelonské panovníky
Občanská výchova
 •  formy státu, Ústava
 •  uvede způsoby vedení státu, charakterizuje  Ústavu
Ochrana zdraví
 •  Zdravý životní styl
 •  Zásady správné výživy
 • BMI
 •  vypočítá vlastní BMI
 • rozezná správné zásady životního stylu
Zeměpis
 •  Evropa
 • ukazuje na mapě poloostrovy, pohoří, řeky…
Fyzika    
Matematika
 •  Konstrukce čtyřúhelníků
 •  Trojčlenka
 •  Poměr
 •  provádí a zapisuje konstrukce kosodélníka, kosočtverce, lichoběžníka
 • řeší slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost
Přírodopis
 •  Systém obratlovců
 •  Kruhoústí
 •  charakterizuje a systematicky rozdělí obratlovce
 • charakterizuje a vyjmenuje zástupce kruhoústých
Chemie    
Hudební výchova
 •  klasicismus
 •  seznámí se s tvorbou Mozarta, Beethovena, Haydna
Výtvarná výchova
 •  korunovační klenoty
 • jarní a letní motivy
 •  ztvární klenoty Karla IV.
 • tvoří díla s přírodní tematikou
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova
 • běh na venkovním hřišti

 • vrh koulí

 • míčové hry

 • hod kriketovým míčkem

 

běží vybrané tratě na čas

hází kriketovým míčkem a koulí

hraje míčové hry

Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  samostatná práce
 •  pozorování nových trvalých preparátů
 •  dokončení samostatné práce na téma ptáci
 • pozorování a popis nových trvalých preparátů z botaniky a zoologie
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • kovy jako technický materiál
 • práce s kovy
 • pozná vybrané zástupce železných i neželezných kovů, na základě jejich vlastností uvede jejich využití v praxi
 • osvojí si základní pracovní operace, seznámí se s nástroji pro zpracování kovů
 
 
Platnost: duben 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  příslovečné věty
 • životopis
 • italská renesance, J. A. Komenský
 • čtenářská dílna
 •  z přísl. určení tvoří věty, píše správně čárku v souvětí
 • napíše klasický a strukturovaný životopis
 • uvede renesanční autory, popíše život a dílo Komenského
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  minulý čas prostý nepravidelných sloves
 • Travelling and Transport
 •  zeptá se na cestu a informace v dopravě
 • pojmenuje dorp. prostředky
 • vypráví v minulém čase
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my free time
 • hobbies and interests
 •  sděluje, co má a nemá rád
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu – zájmy a koníčky
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  lekce 5
 • podstatná jména se členem určitým a neurčitým
 • slovesa s 4. pádem
 • sloveso möchten
 •  umět něco/někoho pojmenovat
 • vyjádřit přání
Dějepis
 •  Lucemburkové
 • opakování
 • Mistr Jan Hus, husitské války 
 •  charakterizuje život a úspěchy Jana Lucemburského a Karla IV.
 • písemně zopakuje učivo vrcholného středověku
 • popíše osobnost M. J. Husa a průběh válek
Občanská výchova
 •  stát a jeho formy
 •  popíše principy demokratického státu, uvede formy státu
Ochrana zdraví
 •  Poruchy příjmu potravy
 •  charakterizuje a popíše příčiny a důsledky nemoci anorexie, bulímie
Zeměpis
 • Asie
 • orientuje se v jednotlivých oblastech Asie, tvoří prezentace
Fyzika
 •  deformační účinky síly a tlak
 •  objasní pojem tlak a vysvětlí, jak lze tlak zvětšit nebo změnit
 • vypočte hodnotu tlaku působící na podložku
Matematika
 • výpočet úhlů ve čtyřúhelníku
 • druhy čtyřúhelníků
 • obsah a obvod čtyřúhelníků, trojúhelníka
 • konstrukce čtyřúhelníků
 •  dopočítá velikost úhlů v čtyřúhelníku
 • charakterizuje jednotlivé druhy čtyřúhelníků
 • vypočítá obvod a obsah čtyřúhleníků, trojúhelníků
 • rýsuje čtyřúhelníky
Přírodopis
 •  Hmyz
 •  Ostnokožci
 •  Systém strunatců
 •  Test
 •  dokončení charakteristiky jednotlivých řádů hmyzu
 • charakterizuje strunatce a vyjmenuje zástupce
 • napíše test na téma hmyz
Chemie    
Hudební výchova
 • intervaly
 • tvoří různé intervaly
Výtvarná výchova
 •  soutěž Mé toulky za zvěří
 • jarní náměty
 •  dokončí výkres na výtvarnou soutěž
 • tvoří dílo s jarními motivy
Pracovní činnosti
 •  úklid okolí školy
 • stavebnice Merkur
 •  hrabe a zametá
 • připravuje venkovní sportoviště
 • staví dle návodu výrobky do vyučování fyziky
Tělesná výchova  
 • přeskok přes kozu
 • softtenisový kolotoč
 • míčové hry
 • atletika venku
 
 • skáče přes kozu
 • sehraje turnaj v softtenisu
 • běhá na venkovním hřišti
 • hraje míčové hry
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  Poznávačka organismů
 •  Poznává jarní druhy bylin a dřevin
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobky z plastu
 • dokončí výrobek z plastu, využije operaci gravírování
 • vytvoří přívěšek na klíče, spojuje plasty lepením
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny
 
Platnost: březen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  příslovečná určení
 • příslovečné věty
 • literární renesance, čtenářská dílna
 • životopis
 •  rozliší druhy přísl. určení
 • tvoří příslovečné věty
 • rozebírá ukázky z renesanční literatury, zpracuje odpovědi z přečtené ukázky vybrané knížky
 • seznámí se s typy životopisů
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  minulý čas prostý
 • Useful gadgets 
 •  čte s porozuměním text
 • vypráví obsah v minulém čase
 • pojmenuje části domu a zařízení v místnosti
Anglický jazyk S
 •  Place where I live
 • dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu
 • vazba There is/there are
 • předložky místa
 • I am from, I live in…
 •  popisuje dům, kde bydlí a svůj pokoj
 • používá existenční vazbu a předložky místa
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
Německý jazyk
 •  Lekce 4
 • školní předměty, rozvrh hodin
 • slovesa finden, sprechen
 • odpověď s doch
 •  mluví o svém týdenním programu a rozvrhu hodin
 • kladně a záporně reaguje na otázky
Dějepis
 •  gotika
 • přemyslovští králové
 • Lucemburkové
 •  charakterizuje gotickou dobu, vyjmenuje naše gotické stavby
 • uvede přemyslovské krále
 • objasní nástup Lucemburků na náš trůn
Občanská výchova
 •  reklamní produkt
 • stát
 •  stručně popíše vybranou reklamu a reklamní triky v ní
 • objasní pojem stát
Ochrana zdraví
 •  nemoci člověka
 •  charakterizuje nejčastěji se vyskytující nemoci u člověka
Zeměpis
 •  Asie
 •  orientuje se v jednotlivých částech Asie
Fyzika
 • pohybové zákony v praxi
 • deformační účinky síly
 • tlak a jeho změna
 •  popíše pohybové zákony z pohledu praxe
 • popíše deformační účinky síly na těleso
 • rozhodne, jak lze změnit velikost tlaku
Matematika
 •  Konstrukce trojúhelníků
 •  Středová a osová souměrnost
 • Vnitřní úhly čtyřúhelníka
 • Druhy čtyřúhelníků
 •  Rýsuje trojúhelníky podle vět sss, sus, usu
 • Zobrazuje útvary ve středové a osové souměrnosti
 • rozezná a charakterizuje jednotlivé druhy čtyřúhelníků a vypočítá velikost jejich úhlů
Přírodopis
 •  Vzdušnicovci – stonožky, mnohonožky, šestinozí
 • Test
 •  charakterizuje jednotlivé skupiny vzdušnicovců a vyjmenuje jejich zástupce
 • napíše test na téma systém členovců, trilobiti, klepítkatci, žabernatí
Chemie    
Hudební výchova
 •  intervaly
 •  umí vytvořit zadané intervaly a zpětně je i pozná
Výtvarná výchova
 •  jarní a velikonoční náměty
 •  tvoří výkresy s jarní a velikonoční tematikou
Pracovní činnosti
 •  stavba domečku z dřevěných špejlí
 •  podle předlohy vyrábí dřevěný špejlový domeček
Tělesná výchova    
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  určování organismů
 •  ekologie
 
 •  určuje rostliny a živočichy na úrovni BiO 
 • seznámí se zábavnou formou – křížovky, tajenky s ekologii
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek z plastu
 • podle návodu zhotoví výrobek z plexiskla
 • při práci dodržuje technologické postupy, pravidla bezpečnosti a hygieny
 
 
Platnost: únor 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  předmět, předmětná věta
 • charakteristika
 • opakování, renesance v literatuře
 • 8. čtenářská dílna
 •  hledá ve větách předmět, mění ho na vedlejší větu
 • napíše charakteristiku vybrané osoby
 • zopakuje písemně probrané lit. učivo, vysvětlí pojem renesance, po přečtení ukázky plní zadané úkoly
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  House and home
 • pokoje, nábytek, zařízení domu
 • minulý čas prostý – sloveso být + pravidelná slovesa
 •  tvoří minulý čas sloves
 • čte a poslouchá s porozuměním o historii bydlení v Británii
 • popisuje svůj pokoj
Anglický jazyk S

  Place where I live

 • dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu
 • vazba There is/there are
 • předložky místa
 • I am from, I live in…
 •  popisuje dům, kde bydlí a svůj pokoj
 • používá existenční vazbu a předložky místa
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
Německý jazyk
 •  Projekt Das ist mein Land
 • opakování prvních tří lekcí
 • test
 •  dokonřuje a prezentuje Projekt Das ist mein Land
 • opakuje lekce 1-3
 • a píše test
Dějepis
 •  obyvatelé měst a hradů
 • opakování
 •  popíše život obyvatel ve středověkém městě a na hradech
 • zopakuje probrané učivo
Občanská výchova
 •  reklama, reklamní triky
 •  vybere si reklamu, objasní pojem reklamní triky
Ochrana zdraví
 •  Poruchy příjmu potravy
 •  Anorexie, bulímie
Zeměpis
 • Asie
 • orientuje se v povrchu i státech Asie
Fyzika
 • pohybové zákony
 • setrvačnost a rovnoměrný pohyb
 •  vysvětlí znění pohybových zákonů
 • objasní pojem setrvačnost a působení sil při rovnoměrném pohybu
 • přiřadí pohybové zákony praxi a uvede příklady z praxe
Matematika
 •  Absolutní hodnota 
 •  Porovnávání Q čísel
 •  Opakování geometrických    značek
 •  Konstrukce trojúhelníků 
 •  Shodnost trojúhelníků
 •  Středová souměrnost
 •  výpočet absolutních hodnot racionálních čísel
 • porovnává racionální čísla pomocí číselné osy, šipkového pravidla, převáděním na společného jmenovatele
 • ovládá psaní geometrických symbolů
 • rýsuje trojúhelníky podle vět sss, sus, usu
 • vyhledá a zapíše shodné trojúhelníky
 • seznámí se středovou souměrností
Přírodopis
 •  Žabernatí 
 •  charakterizuje, systematicky rozčlení žabernaté, vyjmenuje a pozná jejich zástupce
Chemie    
Hudební výchova
 • baroko
 • seznámí se s hlavními představiteli baroka – Bach, Vivaldi aj.
Výtvarná výchova
 •  zimní motivy
 • město-koláž
 •  tvoří díla se zimní tematikou
 • z novinového papíru vytvoří město
Pracovní činnosti
 •  práce se dřevem
 •  ve dvojici staví domeček z nanukových špejlí dle předlohy
Tělesná výchova  
 •  cvičení na hrazdě a kruzích
 • míčové hry
 
 •  hraje míčové hry
 • cvičí na hrazdě a kruzích
Informatika
 •  pravidla pro tvorbu prezentace
 •  dodržuje pravidla práce s textem a tvorby prezentace
Seminář a praktika z pp  
 •  Biologická olympiáda
 •  Příprava na okresní kolo BiO
 •  poznávačka v rámci BiO
 • Laboratorní práce
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • plast jako technický materiál
 • na základě typických vlastností  určí základní druhy plastů
 • diskutuje o rozdílech mezi dřevem a plastem
 • z nabídky si vybere výrobek z plastu, který zhotoví
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 
Platnost: leden 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  druhy přísudků
 • pololetní test
 • literatura doby husitské
 • 7. čtenářská dílna 
 • popis pracovního postupu
 • charakteristika
 •  vyhledává ve větě přísudky a určuje jejich druh
 • napíše pololetní test
 • vyjmenuje díla M. Jana Husa
 • napíše 1. slohovou práci
 • uvede zásady charakteristiky
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  email
 • blog
 • přítomné časy
 • píše osobní email
 • píše příspěvek do blogu
 • používá přítomné časy k písemnému projevu
 • mluví o svém oblíbeném sportu
Anglický jazyk S  

topic Place where I live

dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu, bydlení ve městě/ na venkově, naše země – the Czech republic, vazba There is/there are, předložky místa, přítomný průběhový čas/prostý čas, can/ can´t

 
 •  popisuje dům, kde bydlí, a svůj pokoj, používá existenční vazbu a předložky místa
 • mluví o vesnice, kde žije
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  lekce 3 
 • činnosti pro volný čas
 • názvy zemí
 • časování pravidelných sloves
 • předložka in + město, země
 •  říct, kde je nějaké město
 • říct, že něco nevím
 • zeptat se někoho, jak se má
Dějepis
 •  počátky českého státu
 • Vikingové, vznik států v záp. Evropě
 • obyvatelé venkova
 •  vyjmenuje první přemyslovské panovníky
 • popíše způsob života Vikingů a jejich vliv na vznik evrop. států
 • charakterizuje život na venkově v raném středověku
Občanská výchova
 • mezilidská komunikace
 • reklama
 •  uvede zákl. zásady komunikace mezi lidmi
 • vysvětlí principy reklamy
Ochrana zdraví
 •  Prezentace 
 •  Individuální vypracování a představení prezentací na zvolené téma
Zeměpis
 • Asie
 •  orientuje se v povrchu a vodstvu Asie
Fyzika
 • skládání sil
 • stabilita tělesa a těžiště
 •  objasní, jak se projeví skládání sil na těleso
 • objasní účinky síly na těleso
 • nalezne těžiště tělesa a rozhodne, kdy je těleso mimo rovnováhu
Matematika
 •  racionální čísla
 •  celá čísla
 •  slovní úlohy se zlomky, des. čísly, smíšenými čísly
 • 2. kontrolní práce
 •  početní výkony s racionálními čísly a celými čísly
 • řeší slovní úlohy 
 • napíše 15. 1. – 2. kontrolní práce 
Přírodopis
 •  Kroužkovci
 •  Opakování –  měkkýši
 •  Členovci, klepítkatci
 •  charakterizuje, systematicky rozdělí a vyjmenuje zástupce kroužkovců
 • charakterizuje a systematicky rozdělí členovce
 • charakterizuje klepítkace
Chemie    
Hudební výchova
 •  baroko
 • vnímá hudební barokní formy
 • seznámí se s tvorbou J. S. Bacha
Výtvarná výchova
 •  příprava losů na školní a maškarní ples
 • zimní motivy
 •  vyrábí losy na ples
 • tvoří díla se zimními náměty
Pracovní činnosti
 •  podílí se na přípravě školního a maškarního plesu
 •  chystá výzdobu, losy na ples
Tělesná výchova
 •  cvičení na kruzích
 • basketbal
 • gymnastika 
 • opičí dráha
 •  houpe se na kruzích, dělá stojku, kotoul
 • zdokonaluje se v hraní basketbalu
Informatika
 •  sociální sítě – G+, Pinterest, Instagram, …
 •  objasní základní funkci sociálních sítí
 • dokáže vysvětlit základní funkce sítě
Seminář a praktika z pp
 •  školní kolo BiO
 •  napíše test školního kola BiO 
 • poznává 40 předložených rostlin a živočichů

 

Sportovní hry    
Technické činnosti
 • plasty
 • seznámí se se základními druhy plastů
 • na základě pozorování a zkušeností popíše jejich vlastnosti
 
Platnost: prosinec 2015

 

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  podmět
 • podmětná věta
 • čtenářské dílny
 • popis pracovního postupu
 •  hledá ve větách podmět, určuje jeho slovní druh
 • tvoří z podmětu větu
 • čte vybranou knížku, odpovídá na otázky k textu
 • napíše 1. slohovou práci
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  unit 6
 • přítomné časy
 • sport
 •  pojmenuje druhy sportů
 • popíše obrázek, kdo / co dělá – používá průběhový čas
 • píše příspěvek do blogu
Anglický jazyk S  topic A great day out

Místa ve městě, zeptání se na cestu, příroda, volnočasové aktivity, nákupy, přítomný průběhový čas/prostý čas, pocity

Learning about Christmas

 •  popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
 • poznává vánoční zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích
Německý jazyk
 •  lekce 3
 • činnosti pro volný čas
 • názvy zemí
 • sport, hudba
 • časování sloves
 • předložka in
 • říct, kde je nějaké město
 • říct, že něco nevím
 • zeptat se někoho, jak se má
Dějepis
 • Velká Morava
 • opakování
 • počátky českého státu 
 •  vyjmenuje velkomoravské panovníky, objasní význam velkomoravské říše
 • zopakuje probrané učivo
 • popíše počátky českého státu, uvede naše první panovníky
Občanská výchova
 •  komunikace
 •  objasní pojem komunikace, uvede typy, předvede správnou komunikaci
Ochrana zdraví
 •  Test
 •  Játra
 •  Napíše test na téma trávicí soustava, zuby, játra
 • charakterizuje funkci jater v těle člověka
Zeměpis
 •  státy Ameriky
 •  seznámí se s největšími státy Ameriky
Fyzika    
Matematika
 •  Zlomky
 •  Celá čísla
 •  Početní operace se zlomky a úprava složených zlomků
 •  uplatňuje přednosti početních operací u zlomků
 • řeší slovní úlohy se zlomky
 • sčítá, odčítá, násobí, dělí celá čísla
Přírodopis
 •  Test
 •  Měkkýši
 •  Kroužkovci 
 •  Napíše test na téma hlísti, ploštěnci
 • charakterizuje, systematicky rozdělí měkkýše, vyjmenuje a pozná zástupce 
Chemie    
Hudební výchova
 •  koledy
 •  zpívá vánoční koledy
Výtvarná výchova
 •  adventní kalendář
 • vánoční ozdoby
 •  tvoří společný třídní adventní kalendář a vánoční ozdoby 
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  Bi O
 •  Příprava na BiO
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti
Platnost: listopad 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  podmět, jeho druhy
 • podmětná věta
 • popis pracovního postupu
 • kroniky, životopisy
 •  hledá ve větě podmět, tvoří z něj podmětnou větu
 • tvoří jednoduché popisy pracovního postupu
 • uvede naše nejstarší kroniky
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  Sport – slovní zásoba
 • přítomný čas průběhový
 •  pojmenuje sportovní aktivity, popisuje obrázky pomocí přít. času průběhového
 • čte s porozuměním
 • píše email kamarádovi
Anglický jazyk S
 •  A great day out

Místa ve městě, there is/there are,předložky místa, příroda, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas

 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
Německý jazyk
 •  lekce 2 Laura klettert gern
 • časování slovesa být
 • časování sloves pravidelných
 • slovosled věty oznamovací a tázací
 •  čte jednoduché texty z učebnice lekce 2
 • umí časovat sloveso být a a slovesa pravidelná
 • překládá jednoduché věty s těmito slovesy
Dějepis
 •  románská kultura
 • Francká a Sámova říše
 • Velká Morava
 •  charakterizuje románské umění, uvede stavby u nás
 • popíše situaci v prvních státech Evropy
 • objasní existenci prvního státu na našem území
Občanská výchova
 •  Evropská unie
 • advent
 •  vyjmenuje orgány unie, uvede měnu
 • vysvětlí pojem advent, vyzdobí třídu
Ochrana zdraví
 •  Zuby
 •  Hygiena ústní dutiny
 •  Játra
 •  charakterizuje a popíše mléčný a trvalý chrup, rozezná jejich rozdíly
 • Nemoci zubů a způsoby péče o zuby
 • charakterizuje a popíše stavbu jater
Zeměpis
 • Amerika
 • seznámí se s důležitými zeměpisnými údaji o USA, Kanadě, Mexiku
Fyzika
 • výpočet průměrné rychlosti
 • závislost dráhy na čase
 • úvod do dynamiky
 •  na základě měření určí výpočtem velikost průměrné nebo okamžité rychlosti
 • zaznamená do grafu závislost dráhy na čase
 • objasní rozdíl mezi kinematikou a dynamikou
Matematika
 •  Zlomky
 •  Převádí zlomky na des. čísla
 • porovnává a znázorňuje zlomky na číselné ose
 • vypočítá části z celku
 • sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky s různým jmenovatelem
 • řeší slovní úlohy se zlomky
Přírodopis
 •  Ploštěnci
 •  Hlísti
 •  Test
 •  charakterizuje a vyjmenuje zástupce ploštěnců, hlístů
 • napíše test na téma žahavci, prvoci
Chemie    
Hudební výchova
 • dvoučárkovaná oktáva
 • zapisuje noty ve dvoučárkované oktávě
Výtvarná výchova
 •  strom ve čtyřech ročních obdobích
 • adventní výzdoba
 • vánoční přání
 •  ztvární strom v ročních obdobích
 • tvoří adventní výzdobu a vánoční přání
Pracovní činnosti
 •  papírový drak
 • práce s papírem a dřevem
 •  dle návodu vyrobí jednoduchého papírového draka
Tělesná výchova
 •  stojka na žebřinách
 • basketbal
 • gymnastika na žíněnce
 •  učí se stojku na žebřinách
 • hraje basketbal, trénuje hod na koš
 • cvičí kotoul a hvězdu na žíněnce
Informatika
 •  Google nástroje
 •  užívá Google nástrojů v běžné praxi
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti
 
Platnost: říjen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vstupní test
 • druhy vět podle postoje mluvčího
 • podmět, podmětná věta
 •  napíše vstupní test
 • rozliší druhy vět, píše správně interpunkci
 • hledá ve větě podmět, tvoří z něj podmětnou větu
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  způsobová slovesa
 • předměty ve škole
 • můj den
 •  říká, co umí, může, měl by a musí – používá způsobová slovesa
 • vypráví písemně o svém dny o své práci ve škole
Anglický jazyk S
 •  A great day out

Místa ve městě, there is/there are,předložky místa, příroda, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas

 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • tvoří věty v přítomném průběhovém čase
Německý jazyk
 •  lekce 1
 • nábytek, sportovní potřeby, činnosti pro volný čas
 • časování sloves spielen, kommen, heißen,..
 •  pozdravit a rozloučit se
 • vyjádřit svůj názor
 • zeptat se někoho, jak se jmenuje
 • říct odkud jsem a kde bydlím
Dějepis
 •  Arabská říše
 • život Evropanů
 • románská kultura
 •  popíše polohu říše, vysvětlí pojem islám, muslimové
 • uvede způsob života obyvatel Evropy
 • charakterizuje zákl. znaky románské kultury
Občanská výchova
 •   Evropská unie
 • třídní pravidla
 •  vyjmenuje členské státy a orgány EU
Výchova ke zdraví
 •  Trávení
 •  Zuby
 •  popíše mechanické a chemické trávení
 • popíše zub
Zeměpis
 • Amerika
 •  seznámí se s povrchem a vodstvem Severní a Jižní Ameriky
Fyzika
 • výpočet rychlosti tělesa
 • graf dráhy rovnoměrného pohybu
 • průměrná rychlost
 •  užívá výpočtu rychlosti k řešení jednoduchých situací
 • z grafu závislosti dráhy na čase určí, jak se bude těleso pohybovat
 • vypočte průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu
Matematika
 • Vstupní test
 •  Zlomky, desetinná čísla
 •  napíše vstupní test
 •  Opakuje početní operace s desetin. čísly
 • zapisuje zlomky, převádí na des. číslo, porovnává, znázorňuje na číselné ose
 • sčítá, odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
Přírodopis
 •  vstupní test – opakování  botaniky
 •  Prvoci
 •  Žahavci
 • napíše hodinový test z botaniky
 • charakterizuje, popíše stavbu těla prvoků, žahavců, vyjmenuje a pozná zástupce
Chemie    
Hudební výchova
 • náboženská a světská hudba
 • seznámí se s počátky hudby v Evropě
Výtvarná výchova
 •  podzimní náměty
 • práce s přírodninami
 •  vytvoří dílo s podzimním námětem
 • pracuje s přírodním materiálem
Pracovní činnosti
 •  výrobky origami
 • drak z papíru
 •  vyrobit dle návodu origami výrobek
 • vyrobit papírového draka
Tělesná výchova
 •  posilování s činkami
 • míčové hry
 • cviky na nářadí v tělocvičně
 •  hraje míčové hry
 • posiluje s činkami
 • skáče přes kozu, cvičí na žebřinách
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  Dokončení stromu z listů
 •  Ekoúkoly z CO2 ligy
 •  dokončení práce a vytvoření psané charakteristiky vyrobeného stromu
 • aktivní účast na plnění úkolů z CO2 ligy – skupinová práce
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti
 
Platnost: září 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  opakování učiva 6. ročníku, příprava na vstupní test
 • začátky české literatury
 • popis pracovního postupu
 •  zopakuje si pravopisné a tvaroslovné učivo 6. ročníku
 • vyjmenuje nejstarší staroslověnské památky
 • popíše jednoduchý postup při výrobě dárku
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  School life – school subjects
 • frekvenční příslovce
 • sloveso can

 

 • vypráví o svém dni ve škole
 • pojmenuje předměty ve svém rozvrhu hodin
 • říká, co umí/neumí, může/nemůže

 

Anglický jazyk S
 •  We are at school again
 • předměty ve škole, přítomný prostý čas, frekvenční příslovce, sloveso CAN/CAN´T, časové údaje
 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • vypráví o svém dnu ve škole a o tom, co umí/může a neumí/nemůže
 •  používá časové údaje
Německý jazyk
 •  seznámení se s novým předmětem, učebními pomůckami
 • pravidla německé výslovnosti
 • lekce 1 Und wer bist du?
 •  správně číst německá slova
 • pozdravit a rozloučit se
 • představit se
 • říct, že něco neví
 • zeptat se koho, jak se jmenuje
Dějepis
 •  starověký Řím, jeho kultura a vzdělanost
 • opakování
 • středověk
 • Byzantská říše
 •  uvede významné řím. památky
 • zopakuje probrané učivo
 • rozdělí středověk na období
 • charakterizuje období Byzantské říše
Občanská výchova
 •  žákovský parlament
 • Evropská unie
 •  navrhne a zvolí zástupce své třídy do žák. parlamentu
 • vyjmenuje státy EU, uvede měnu a její orgány
Výchova ke zdraví
 •  organizace výuky
 •  trávicí soustava
 •  charakterizuje, popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů trávicí soustavy vzhledem ke stravování člověka
Zeměpis
 •  Amerika
 •  seznámí se se základními informacemi i Americe
Fyzika
 •  klid a pohyb tělesa
 • trajektorie pohybu
 • druhy pohybu
 •  objasní, jestli je těleso v klidu nebo pohybu
 • na online mapách najde trajektorii a popíše informace co o nich může říci
 • popisuje jednotlivé druhy pohybu a správně pohyb klasifikuje
 • předpoví, jak se bude těleso nadále pohybovat z poznatků o druhu pohybu
Matematika
 •  organizace výuky
 •  dělitelnost přirozených čísel
 • určení nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele
 • konstrukce trojúhelníka, jeho výšek, těžnic, středních příček
 • osová souměrnost
 •  ovládá pravidla pro dělitelnost přirozených čísel a využívá je
 • rozkládá čísla na součin prvočísel a určuje nejmenší přirozený násobek, největší společný dělitel
 • rýsuje trojúhelník, jeho výšky, těžnice, střední příčky
 • zobrazuje útvary v osové souměrnosti
Přírodopis
 •  organizace výuky
 • opakování a rozšiřování učiva z botaniky
 • herbář do 15.9.
 • test
 •  charakterizuje, popíše stavbu a funkci rostlinných orgánů
 • zařazuje rostliny do čeledí
 • odevzdá herbář s 20 položkami do 15. září
 • napíše závěrečný test z botaniky
Chemie    
Hudební výchova
 • počátky hudby
 •  seznámí se s hudbou starověkých národů
Výtvarná výchova
 •  zážitky z prázdnin
 • výtvor z přírodnin
 •  kresbou a koláží ztvární zážitky z prázdnin
 • vytvoří obrázek z přírodnin
Pracovní činnosti
 •  skládání origami
 • úklid kolem školy
 •  pracuje s papírem
 • pomáhá při úklidu areálu školy
Tělesná výchova
 •  atletické disciplíny na venkovním hřišti
 • míčové hry
 • skok daleký
 •  běží na čas zadané traťe
 • skáče do dálky
 • hraje míčové hry
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  organizace výuky
 •  ekoaktivity
 •  práce s přírodninami
 •  příprava vyřazených elektrozařízení k odvozu na recyklaci
 • práce s listy a určování druhů listnatých stromů
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 • technické zobrazování
 • dřevo jako technický materiál
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 • z technického výkresu přečte rozměry nutné pro zhotovení výrobku
 • na základě typických vlastností určí základní druhy dřeva a jeho využití
 
logolink