Měsíční plány

Měsíční plán výuky VI. třídy
 
Platnost: červen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • číslovky
 • závěrečný test
 • dopis – 3. slohová práce
 • pověst, bajka – literární opakování
 • rozlišuje druhy číslovek, ovládá jejich správné psaní
 • napíše závěrečný test
 • sestaví dopis, napíše slohovou práci
 • objasní pojmy pověst a bajka, napíše literární opakování
Práce s textem    
Anglický jazyk
 • some, any, a, an, the, nulový člen
 • krajina
 •  používá kvantifikátory podst. jmen
 • popisuje krajinu
 • píše závěrečný test lekce 4
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 •  punské války
 • vznik římského impéria
 • římské císařství
 • objasní průběh války mezi Římany a Kartaginci
 • popíše řím. armádu a dobývání Evropy
 • vyjmenuje významné císaře 
Občanská výchova
 • Ústava ČR
 • seznámí se s hlavními částmi ústavy
 • chápe význam ústavy pro fungování státu
Ochrana zdraví
 •  plánování času
 •  tvoří denní program, ví , jak plánovat svůj čas
 • tvoří jídelníček
Zeměpis
 •  Afrika – střední a jižní Afrika
 • státy Afriky
 • najde větší známé státy na mapě Afriky
 • orientuje se na mapě Afriky
 • vyhledá základní informace o Africe
Fyzika
 •  Hustota látky a její výpočet
 • opakování
 •  určí hustotu látky a určí podle tabulek o jakou látku jde
Matematika
 • úhly v trojúhelníku
 • konstrukce trojúhelníka
 • dopočítává úhly v trojúhelníku
 • rýsuje trojúhelník podle věty sss
Přírodopis
 • Květenství
 •  Plody
 • charakterizuje a namaluje jednotlivé druhy květenství, pozná je na skutečných rostlinách
 • charakterizuje plody a pozná je na skutečných rostlinách
Chemie    
Hudební výchova
 • opakování
 • zopakuje si rytmické a notové zápisy
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 • úklid areálu
 • podílí se na údržbě areálu škol
Tělesná výchova
 • atletika
 • míčové hry
 • plní atletické disciplíny
 • hraje míčové hry
Informatika
 • sdílené dokumenty
 • ve skupině pracuje na sdílených dokumentech GOOGLE
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
 
 
Platnost: květen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • zájmena
 • 2. slohová práce, dopis
 • čtenářská dílna
 • báje , pověsti
 • rozlišuje druhy zájmen, správně je skloňuje a píše
 • napíše slohovou práci, seznámí se s částmi dopisu
 • čte báje  a pověsti
Práce s textem    
Anglický jazyk
 • In the town
 • popis místa
 • předložky místa
 • there is/are
 
 • používá předložky místa k popisu místa
 • orientuje se ve městě, popíše cestu
 • popisuje místo pomocí there is/are
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 • vzdělanost a umění Řeků
 • opakování starověkého Řecka
 • starověký Řím, pověs o založení Říma
 • uvede významné řecké filozofy, vědce, spisovatele, popíše řeckou stavbu
 • zopakuje písemně probrané učivo
 • popíše polohu starověkého Říma, vypráví pověst o jeho založení 
Občanská výchova
 • Česká Republika
 • státní symboly
 • demokratické zřízení
 • seznámí se s fungováním vlády, parlamentu a senátu
 • seznámí se s územním členěním ČR a správním řízením jednotlivých celků
Ochrana zdraví  biorytmus člověka, správný režim dne

správně sestaví svůj denní režim, plánuje čas svých aktivit 

Zeměpis

 

 

Fyzika

 

 

Matematika
 • konstrukce krychle, kvádru
 • úhly
 • geometrické symboly
 • rýsuje krchli, kvádr
 • rýsuje a určuje velikosti úhlů
 • rozezná a dopočítá úhly střídavé, souhlasné, vrcholové, vedlejší
 • používá na zápisy konstrukčních úloh geometrické symboly
Přírodopis
 • Řasy
 • Výtrusné rostliny
 • charakteristika a systém řas
 • charakteristika a systém výtrusných rostlin
Chemie    
Hudební výchova
 • zákon kontrastu
 • vnímá kontrasty v hudbě
Výtvarná výchova

 

 

Pracovní činnosti
 • úklid areálu školy
 • podílí se na údržbě areálu školy
Tělesná výchova
 • atletika
 • míčové hry
 • trénuje krátké běžecké vzdálenosti, háže kriketovým míčkem, skáče do dálky
Informatika
 • prezentace
 • sdílené dokumenty
 • představí svoji prezentaci před spolužáky
 • ve skupině pracuje na sdílených dokumentech GOOGLE
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
 
Platnost: duben 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • psaní adjektiv
 • pohádka
 • čtenářská dílna
 • popis místa
 •  píše správně velká písmena adjektiv, tvoří 1. pád č. mn. adjektiv r. m. živ.
 • vyjmenuje významné autory pohádek
 • popíše svůj dům, byt 
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  Free times activities
 • Healthy lifestyle
 • přítomný čas prostý
 • like/love/hate + -ing
 
 • píše blog o zdravém životním stylu, vypráví o svém volném čase
 • používá správný tvar slovesa po like/love/hate
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 • řecké městské státy
 • život svobodných Řeků
 • řecko-perské války
 • objasní pojem městské státy
 • popíše způsob života Řeků
 • charakterizuje průběh válek
Občanská výchova
 • náš stát
 • státní symboly
 •  seznámí se se státními znaky ČR
 • fungování demokracie v ČR
Ochrana zdraví
 • člověk v rytmu času  – relativnost
  a měření času, typy hodin, kalendáře, letní a zimní čas, cyklus přírody, biorytmus člověka, správný režim dne

vysvětlí pojem relativnost času, vyjmenuje typy hodin a objasní, na jakém principu fungují; popíše výhody a nevýhody přechodu na letní a zimní čas; vyjmenuje nejpoužívanější typy kalendářů a objasní jejich historický vznik

Zeměpis
 • Tropy
 • savany
 • pouště
 • rozdělí a uvede charakteristiku vegetačních pásů a podnebných pásů
 • užívá internet k zjištění informací o vegetačních pásech 
Fyzika
 • magnetické pole Země
 • magnetizace látky
 • elektrické vlastnosti látek
 • popíše účel magnetického pole Země a vliv na život člověka
 • vysvětlí vznik trvalého a dočasného magnetu
 • vysvětlí, jak vzniknou elektrické vlatnosti
Matematika
 • Krychle, kvádr
 • Objem, povrch
 • Obsah, obvod
 • 3. kontrolní práce
 • vypočítá objem a povrch kvádru, krychle
 • vypočítá obsah a obvod obdélníka, čtverce
 • napíše hodinovou kontrolní práci
Přírodopis
 • Systém rostlin
 • Řasy
 • Lišejníky
 • Test
 • systematicky rozdělí a charakterizuje jednotlivé skupiny rostlin
 • charakterizuje a popíše stavbu těla řas, lišejníků, vyjmenuje zástupce
 • napíše test na téma houby
Chemie    
Hudební výchova
 • vlastnosti tónu
 • zákon symetrie
 • rozlišuje vlastnosti tónu
 • k zadanému předvětí tvoří závětí
Výtvarná výchova
 • jaro – koláž
 • malba – sport
 • volné téma
 • zpracuje zadané téma, uplatňuje různé vv techniky, vlastní fantazii
Pracovní činnosti
 • jarní motivy
 • úklid pozemku
 • tvoří jarní motivy
 • podílí se na úklidu kolem školy
Tělesná výchova
 • atletika
 • zdokonaluje se v atletických disciplínách
Informatika
 • Google Apps
 • prezentace
 • využívá základní funkce profilu Google (přihlášení, práce s google diskem, gmail)
 • dokončí prezentaci na téma „Můj domácí mazlíček“
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
 
Platnost: březen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • stupňování adjektiv
 • tvoření 1. pádu č. mn. adjektiv r. m. živ.
 • pohádka
 • popis místa
 • správně stupňuje adjektiva
 • tvoří tvary adjektiv
 • charakterizuje pohádku, vyjmenuje známé autory pohádek
 • seznámí se s popisem místa
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  přítomný čas prostý, otázka, zápor
 • Food and drinks
 
 •  časuje slovesa v přít. čase prostém, tvoří věty
 • učí se slovní zásobu k tématu – názvy potravin
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 • starověké Řecko
 • život a náboženství Řeků
 • řecké slavnosti
 • popíše polohu starověkého Řecka, zaměstnání obyvatel
 • rozdělí obyvatele, vypráví o řecké mytologii
 • popíše průběh olympijských her
Občanská výchova

Naše obec

 pracuje na projektové práci „obce, ve kterých žijeme)
Ochrana zdraví
 • bezpečná komunikace po internetu, pojem kyberšikana, sociání sítě, právní omezení při používání internetu, sdělování osobních informací, sdílení věcí
 • bezpečně se chová při komunikaci na internetu, přijímá odpovědnost za bezpečí své i ostatních, rozpoznává situace ohrožující bezpečnost
Zeměpis
 • sopečná činnost
 • hory a velehory
 • popíše příčinu vzniku sopečné činnosti a zemětřesení
Fyzika
 •  gravitační síla
 • magnetická síla
 • magnetické vlastnosti látek
 • vysvětlí pojem gravitace a na příkladu popíše působení gravitační síly Země. 
 • popíše, u kterých látek lze očekávat magnetickou sílu
 • popíše magnetické pole v okolí magnetu
Matematika
 • Jednotky obsahu, hmotnosti, objemu
 • Obsah a obvod čtverce, obdélníka
 • Krychle, kvádr
 • převádí jednotky obsahu, hmotnosti, objemu
 • vypočítá obsahy i obvody čtverců, obdélníků a využívá výpočtů i ve slovních úlohách
 • načrtne a narýsuje kvádr, krychle
Přírodopis
 • Houby
 • Řasy
 • charakterizuje houby a určuje zástupce
 • charakterizuje řasy a určuje zástupce
Chemie    
Hudební výchova
 • vlastnosti tónů
 • seznámí xe s vlastnostmi tónů
Výtvarná výchova
 • Velikonoce
 • vosková batika
 • zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 • velikonoční motivy
 • ozdobí velikonoční vajíčko
Tělesná výchova
 • kladina
 • míčové hry
 • cvičí rovnováhu na kladině
 • zdokonaluje se v kapitánce, vybíjené a přehazované
Informatika
 • tabulkový kalkulátor
 • prezentace
 • zpracuje číselné informace do tabulky a grafu (vývoj počtu obyvatel v bydlišti)
 • seznámí se s možnostmi prezentování informací
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
 
Platnost: únor 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • přídavná jména
 • pohádka
 • 8. čtenářská dílna
 • popis osoby, popis místa
 •  rozlišuje druhy příd. jmen, píše správně koncovky
 • charakterizuje pohádku, po přečtení ukázky plní zadané úkoly
 • popíše pohádkovou postavu, připraví se na popis domu
Práce s textem    
Anglický jazyk
 • přítomný čas prostý, otázka, zápor 
 • Food and Drinks
 • časuje slovesa v přít. čase prostém, tvoří věty
 • učí se slovní zásobu k tématu – názvy potravin
 • vypráví o sobě a svých stravovacích zvyklostech
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 • starověká Indie
 • starověká Čína
 • opakování
 • antika-úvod
 •   popíše život a umění ve starověké Indii a Číně
 • písemně zopakuje probrané učivo
 • vysvětlí pojem antika
Občanská výchova
 • naše obec, historie, fungování obce, volby do obecního zastupitelstva
 •  seznámí se s fungování a zřízením obcí, pracuje na projektu  „Naše obec“
Ochrana zdraví
 • bezpečná komunikace po internetu, pojem kyberšikana, sociání sítě, právní omezení při používání internetu, sdělování osobních informací, sdílení věcí
 • bezpečně se chová při komunikaci na internetu, přijímá odpovědnost za bezpečí své i ostatních, rozpoznává situace ohrožující bezpečnost
Zeměpis
 • litosféra
 • sopky a geologická aktivita
 • popíše co označuje pojem litosféra a objasní pohyb zemských desek
 • vysvětlí, jak vzniká zemětřesení a sopečná činnost
Fyzika
 • měření objemu
 • měření hmotnosti
 • změří objem a hmotnost tělesa a uvede je v požadované jednotce
Matematika
 • jednotky délky
 • jednotky obsahu
 • slovní geometrické úlohy
 • převádí jednotky délky a obsahu
 • řeší slovní úlohy, kde využívá převodů jednotek obsahu, délky
 • vypočítá obsah a obvod obdélníku, čtverce
Přírodopis
 • Baktérie
 • dokončení rozdělení organismů podle složitosti těla
 • Test
 • Houby
 • charakterizuje baktérie a jejich význam pro člověka
 • vysvětlí pojmy cenobium, kolonie, mnohobuněčný a jednobuněčný organismus
 • napíše test na téma rozdělení organismů podle složitosti těla
 • charakterizuje a systematicky rozdělí houby na skupiny, vyjmenuje a určí zástupce
Chemie    
Hudební výchova
 • hudební nástroje
 • zařazuje hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • čára – spojovačky
 • kresba – tužka, pastel
 • malba zátiší
 • zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 • výroba svícnu
 • vyrobí jednoduchý svícen
Tělesná výchova
 • gymnastika
 • míčové hry
 • zdokonaluje se v gymnastice a v ovládání míče
Informatika
 • tabulkový kalkulátor
 • využívá základní funkce tabulkového kalkulátoru pro zpracování číselných informací
 • z hodnot vytvoří jednoduchý graf
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
Platnost: leden 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • skloňování názvů částí lidského těla
 • pololetní test
 • dějový popis
 • druhy rýmů, naši básníci
 • 7. čtenářská dílna
 • tvoří správné tvary pod. jmen
 • po opakování napíše pololetní test
 • napíše po přípravě 1. slohovou práci
 • tvoří rýmy, uvede básnickou tvorbu našich významných básníků
 • pokračuje v četbě vybrané knížky
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  Pets in The UK
 • Describing people
 • sloveso have to
 
 • popisuje svoje oblíbené zvíře, čte a poslouchá s porozuměním o zvířatech v Británii
 • popisuje člověka, jeho vzhled a vlastnosti
 • používá k popisu sloveso have to
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 • Mezopotámie
 • starověký Egypt
 • popíše způsob života, zemědělství a řemeslo, stavitelství, písmo a umění Sumerů a Egypťanů
Občanská výchova
 •  náš stát – státní symboly ČR, státní svátky a významné dny (sv. Václav, vznik ČR, 17. listopad …)
 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
Ochrana zdraví
 •  domov a bydlení
 •  mluví o svém domově
 • chápe potřeby rodiny vzhledem k bydlení
 • kreslí plánek svého bytu
Zeměpis
 • Podnebné pásy
 • Hydrosféra
 •  objasní formu podnebných pásů a jejich rozložení na Zemi
 • objasní rozdíl mezi podnebím a počasím
 • popíše jednotlivé složky hydrosféry a jejích dopad na život člověka
Fyzika
 • měření délky, objemu a hmotnosti
 •  pomocí měřidel změří velikost veličin délka, objem a hmotnost
 • vyjadřuje tyto veličiny v různých jednotkách
Matematika
 • početní výkony s desetin. čísly
 • slovní úlohy s desetin. čísly
 • 2. kontrolní práce
 • sčítá, násobí, odčítá, dělí desetin. čísla zpaměti
 • sčítá, odčítá, násobí, dělí desetin. čísla písemně
 • řeší slovní úlohy s desetin. čísly
 • napíše 2. kontrolní práci 14. 1.
Přírodopis
 • rozdělení organismů podle složitosti těla
 •  test na téma fotosyntéza, potravní řetězce, potravní vztahy, potravní pyramida, výživa organismů
 • viry, baktérie, jednobuněční, kolonie, mnohobuněční
 • test napíše 13. 1.
Chemie    
Hudební výchova
 • hudební nástroje
 • orientuje se mezi strunnými nástroji
Výtvarná výchova
 • zátiší
 • koláž
 • kresba, malba
 • zpracuje zadané téma dle vlastní fantazie, předlohy, užije různých výtvarných technik
Pracovní činnosti
 • příprava losů
 •  vyrábí losy na školní ples
Tělesná výchova
 • míčové hry
 • gymnastika
 • zdokonaluje se v ovládání míče
 • cvičí gymnastické prvky
Informatika
 • tabulkový kalkulátor 
 • využívá základní funkce tabulkového kalkulátoru pro zpracování číselných informací
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
Platnost: prosinec 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • skloňování pod. jmen, názvy částí lidského těla
 • dějový popis
 • čtenářské dílny
 • tvoří správné tvary pod. jmen
 • tvoří osnovu k dějovému popisu Štědrý den
 • čte vybranou knížku, odpovídá na zadané otázky
Práce s textem    
Anglický jazyk
  • části lidského těla
  • popis člověka
  • Christmas
 • popisuje člověka
 • používá sloveso have
 • používá  správný člen j.č. / mn.č.
 • seznámí se s vánoční tradicí v anglicky mluvících zemích
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 • Keltové a Germáni v Evropě
 • opakování učiva pravěku
 • úvod do starověku
 • popíše život keltských a germánských obyvatel
 • zopakuje písemně období pravěku
 • charakterizuje starověkou dobu
Občanská výchova

jak se člověk učí, učební styl, lidská paměť, učení se, učební strategie

provede test učebního stylu, diskutuje o „radách“ vedoucích ke správnému učení 

Ochrana zdraví  údržba domácnosti, úklid, třídění odpadu  zamýšlí se na údržbou domácnosti, popíše činnosti, které sám dělá, třídí odpad
Zeměpis  

 

Fyzika

 

 
Matematika
 • Desetinná čísla
 • zapisuje, porovnává, umísťuje na číselnou osu desetinná čísla
 • provádí všechny početní operace s desetinnými čísly
Přírodopis
 •  Práce s mikroskopem
 •  Viry
 •  Baktérie
 • popíše mikroskop
 • pozoruje buňky cibule, zelence, muškátu a zapíše vše do protokolu
 • charakterizuje viry, baktérie a zná jejich význam pro člověka
Chemie    
Hudební výchova
 •  koledy
 • zpívá vánoční koledy
Výtvarná výchova

 

 

Pracovní činnosti
 • vyšívání
 • vyšívá křížkovým stehem vánoční motiv
Tělesná výchova
 • gymnastika
 • míčové hry
 • zlepšuje se v gymnastice
 • hraje míčové hry
Informatika
 • tabulkový kalkulátor Excel
 • seznámí se se základními vlastnostmi tabulkového kalkulátoru
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
 
Platnost: listopad 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  slovní druhy, typ raněný
 • podstatná jména
 • popis
 • báseň, naši básníci
 •  určuje slov. druhy, zvl. slova v platnosti různých slovních druhů
 • tvoří správné tvary pod. jmen
 • tvoří jednoduché popisy místa, přírodnin, osob
 • tvoří rýmy a báseň, uvede naše významné básníky
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  My family
 • sloveso být
 •  vypráví o své rodiny, kreslí rodokmen, umí pojmenovat jednotlivé členy
 • tvoří věty kladné,záporné a tázací se slovesem být
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 • první zemědělci u nás
 • pozdní doba kamenná
 • doba bronzová
 •  popíše způsob života zemědělců
 • uvede změny v životě zemědělců a řemeslníků
 • vyjmenuje výrobky z bronzu
Občanská výchova
 • vzdělání a jeho význam pro život
 • jak se člověk učí
 • chápe význam vzdělání pro život člověka, orientuje se ve školském systému ČR
 • testuje svůj učební styl, zamýšlí se na efektivními metodami učení
Ochrana zdraví  ekonomické a právní otázky rodinného života, potřeba bydlení, změny potřeb v průběhu času, hygiena provozu domácnosti, třídění odpadu, potřeba a právo soukromí, estetické prostředí  rozumí potřebám rodiny vzhledem k bydlení , uplatňuje hygienické  a bezpečnostní požadavky na zařízení  domácnosti
Zeměpis
 •  práce s mapu
 • vyhledávání pomocí rejstříku
 • čas na Zemi
 •  pomocí mapy a měřítka určuje odhadem vzdálenosti
 • vyhledává popis mapy pomocí rejstříku
 • orientuje se na Zemi v rámci časových pásem.
Fyzika
 •  částicová stavba látek – projekt „Copak je to za částici“
 • vlastnosti tělesa a fyzikální veličina
 • teplota prostředí a tělesa
 • měření teploty
 •  pomocí vzorce najde na internetu o jakou látku jde, z jakých částic je složená a kde se látky používají. Prezentuje pomocí dokumentu ve Word
 • objasní rozdíl mezi vlastností tělesa fyzikální veličinou
 • popíše, k čemu slouží teplota a co určuje
 • měří teplotu prostředí během dne
Matematika
 •  Zlomky
 • 1. kontrolní práce
 •  znázorňování zlomků, umísťování na číselnou osu,
 • výpočet části z celku
 • převod desetinného zlomku na des. číslo a naopak
 • napíše hodinovou 1.kontrolní práci
Přírodopis
 •  Rozmnožování buněk
 •  Test
 •  Práce s mikroskopem
 • objasní rozdíl mezi základními druhy rozmnožování buněk
 • napíše test na téma výživa, rozmnožování buněk
 • mikroskopem pozoruje buňky cibule, muškátu, zelence
Chemie    
Hudební výchova
 • rytmika
 • zapisuje do not vytleskávaný rytmus
Výtvarná výchova
 • portrét
 • zátiší
 • hry s barvami
 •  zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 • obrázky z luštěnin
 • vyšívání
 • vytváří podle své fantazie obrázky z luštěnin
 • vyšívá křížkovým stehem
Tělesná výchova
 •  gymnastika
 •  kotouly, šplh…
Informatika
 • grafické editory
 • využívá pokročilých funkcí grafických editorů
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
 
Platnost: říjen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • zdvojené souhlásky
 • vstupní test
 • latinské názvosloví
 • stavba slova
 • píše správně -n-, -nn-
 • napíše vstupní test
 • používá latinské názvosloví pro zákl. mluv. kategorie
 • rozliší předponu, kořen, příponu a koncovku
Práce s textem    
Anglický jazyk
 • unit 1
 • sloveso to be
 • kladné a záporné věty
 • jména států a národností
 • Family and friends
 • tvoří kladné a záporné věty se slovesem být
 • pojmenuje země a národnosti
 • vypráví o sobě a své rodině
Anglický jazyk S    
Německý jazyk    
Dějepis
 •  vývojová řada člověka
 • mladší doba kamenná
 • první zemědělci u nás

 

 •  rozliší typy prvních lidí, popíše jejich život
 • uvede objevy lidí dané doby
 • popíše způsob života prvních zemědělců u nás
Občanská výchova
 •  náš život ve škole
 • ideální třída
 • školní pravidla
 •  píše o své ideální třídě
 • spolupracuje na tvorbě třídních pravidel
 • seznámí se s povinnostmi a pravidly ve škole
Ochrana zdraví
 • rodokmen
 • rodinný erb
 •  tvoří rodokmen své rodiny, pracuje na počítači s internetovou aplikací myheritage
 • kreslí erb své rodiny, který vystihuje důležité hodnoty v rodině
Zeměpis
 • mapa – výškopis a polohopis
 • pracuje s mapou, orientuje se na mapě, používá značek na mapě
 • určí polohu pomocí vrstevnic
Fyzika
 • částicová stavba látek
 • vlastnosti těles
 •  rozhodne, jaký je rozdíl mezi atomem a molekulí
 • objasní pojmy prvek a sloučenina
 • na příkladu tělesa určí jeho vlastnosti a rozhodne, zda je jde změřit
Matematika
 •  Vstupní test
 •  Dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem
 • Zlomky
 •  napíše vstupní test na základě měsíčního opakování přirozených čísel z 5.ročníku
 • provádí písemné dělení přirozených čísel dvojciferným a trojciferným dělitelem, výsledek vždy ověřuje zkouškou
 • znázorňování zlomků, porovnávání, umísťování na číselnou osu, rozšiřování, krácení
Přírodopis
 • test
 • výživa buňky
 • rozmnožování buňky
 •  napíše test na téma stavba a druhy buněk
Chemie    
Hudební výchova
 • posuvky
 •  snižuje a zvyšuje noty pomocí křížků a béček
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 •  úklid kolem školy
 • podílí se na úklidu areálu
Tělesná výchova
 •  gymnastika
 •  kotouly, šplh apod.
Informatika
 • grafické editory
 • využívá pokročilé funkce grafických editorů
 • vytvoří plakát, propagační leták
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti    
 
 
logolink