Podpora technických a komunikačních dovedností

logolink

Podpora technických a komunikačních dovedností, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1531.

Realizátor projektu:

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba realizace projektu:

Projekt probíhá v době od  1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora rozvoje technických dovedností žáků, profesních dovedností a cizojazyčných komunikačních dovedností učitelů.

Rozpočet projektu: 288 115 Kč

Klíčové aktivity:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Cíl: Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Realizace: Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.
Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.
Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivita bude realizována formou projektového dne.

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Cíl: Cílem klíčové aktivity je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Realizace: Podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Cíl: Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele – zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Realizace: Realizace aktivity spočívá v tom, že se 9 učitelů vzdělává v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného
interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického a německého jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky je podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem, které podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka. Obsahem aktivity je využití blended learningového výukového systému pro učení se učitele v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) po dobu realizace projektu.

 

logolink