Měsíční plány

Měsíční plán výuky IX. třídy
Platnost: červen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  opakování
 • čtenářské dílny
 • shrnutí slohového učiva
 •  napíše závěrečný test
 • čte oblíbené knihy
 • orientuje se ve slohových postupech
Práce s textem
 •  ročenka
 •  zpracuje ročníkovou ročenku
Anglický jazyk
 •   kniha The Princess Diaries
 • komunikace
 •  čte knihu s porozuměním
 • komunikuje na různá témata
Anglický jazyk S  opic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my favourite thin
 • my free time
 • hobbies and interests
 • my hero

Závěrečné opakování

 •  sděluje, co má a nemá rád, 
 • popisuje svou oblíbenou věc
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu
 • mluví o člověku, který je pro něj vzorem/hrdinou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  perfektum
 • Německy mluvící země – projektová práce
 •  používá perfektum k vyjádření minulosti
 • pojmenuje části lidského těla
 • tvoří projekt
Dějepis
 •  druhá světová válka
 • závěrečné opakování
 •  popíše průběh a výsledky války
 • písemně zopakuje probrané učivo
Občanská výchova    
Ochrana zdraví
 •  vývojová stádia člověka
 • odpovědné rodičovství
 •  zamýšlí se nad odpovědností rodičů k dětem, poznává úskalí vztahů rodiče – děti
Zeměpis
 •  ekologie
 •  seznámí se s typy ekologických ohrožení
Fyzika
 • čočky
 • akustika
 • závěrečné shrnutí fyziky ZŠ
 • popíše rozdíly mezi spojkou a rozptylkou, zakreslí směry paprsků po průchodu čočkou
 •  určí zdroje zvuku a fyzikální veličiny popisující tón
 • popíše základní fyzikální jevy související s šířením zvuku
Matematika
 •  technické kreslení
 • užívá pojmu nárys půdorys a bokorys
 • setrojí výrobek ze stavebnbice Merkur a na technickém výkresu znázorní jeho rozměry 
Přírodopis
 •  Druhy minerálů
 •  Test
 •  charakterizuje jednotlivé skupiny minerálů a vyjmenuje zástupce
 • napíše test na téma: charakteristika minerálů, jejich vznik, vlastnosti
Chemie
 •  Deriváty uhlovodíků
 •  charakterizuje jednotlivé druhy derivátů uhlovodíků, vyjmenuje zástupce, napíše vzorce
Hudební výchova
 •  populární hudba
 •  zpracuje prazentace o oblíbených hudebních interpretech
Výtvarná výchova
 •  třídní tablo
 •  pracuje na dokončení tabla
Pracovní činnosti
 •  třídní tablo
 • organizace závěru školního roku
 •  pracuje na třídním tablu
Tělesná výchova    
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • práce s kovy
 • na základě získaných znalostí a dovedností zhotoví výrobek z drátu a plechu
 • při práci dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny

 

 
 
Platnost: květen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  tvoření slov
 • referát
 • česká literatura 20. století
 • sleduje česká slova z hlediska jejich tvoření
 • napíše referát o vybrané knize, popř. filmu
 • seznámí se s tvorbou J. Drdy a V. Vančury
Práce s textem
 • klíčová slova textu
 • orientuje se v textu, vnímá, co z textu vyplývá, hledá klíčová slova
Anglický jazyk
 •  8. lekce
 • ptáme se na cestu
 • předpřítomný a minulý čas prostý
 •  zeptat se na cestu a popsat cestu, ukázat ji na mapě
 • správně používat dané časy
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my favourite thing
 • my free time
 • hobbies and interests
 • my hero
 •  sděluje, co má a nemá rád, 
 • popisuje svou oblíbenou věc
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu
 • mluví o člověku, který je pro něj vzorem/hrdinou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 • texty: Steffis Hobbys, Ungewöhnliche Hobbys, Am telefon
 • lekce 11 -perfektum pravidelných a nepravidelných sloves
 •  učí se postupně tvary nepravidelných sloves
 • čte se slovníkem texty
 • reaguje ústně na otázky v perfektu
Dějepis    
Občanská výchova
 •  mezinárodní organizace
 •  orientuje se ve struktuře důležitých mezinárodních organizací
Ochrana zdraví  vývoj člověka  poznává proměny člověka v různých obdobích života, rozumí jeho potřebám 
Zeměpis
 •  světové konflikty
 •  vnímá velké světové kontlikty a projevy terorismu
Fyzika
 • astronomie
 • elektromagnetické vlnění
 • zákony optiky 
 • ve skupině vyhledá informace k základním astronomickým veličinám a poznatkům a zpracuje je do pracovního listu
 • popíše základní druhy elektromagnetického vlnění a jejich vlastnosti
 • využívá zákonu odrazu světla k řešení problémů a úloh
Matematika    
Přírodopis
 •  Vlastnosti minerálů
 •  Systém hornin
 •  Test 
 • vyjmenuje základní vlastnosti látek
 • rozezná vyvřelé, usazené, přeměněné horniny
 • napíše test – stavba Země
Chemie
 •  Uhlovodíky
 •  Test
 • píše vzorce a názvy uhlovodíků, zná jejich použití
 • Test – vzorce a názvy uhlovodíků
Hudební výchova
 •  hudební pojmy
 •  orientuje se v základních hudebních pojmech
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 •  absolventské práce
 •  pracuje na tématu své AP
Tělesná výchova  

běh na venkovním hřišti

vrh koulí

míčové hry

hod kriketovým míčkem

 

běží vybrané tratě na čas

hází kriketovým míčkem a koulí

hraje míčové hry

Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • kovy jako technický materiál
 • práce s kovy
 • pozná vybrané zástupce železných i neželezných kovů, na základě jejich vlastností uvede jejich využití v praxi
 • osvojí si základní pracovní operace, seznámí se s nástroji pro zpracování kovů

 

 
 
Platnost: duben 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • velká písmena
 • referát
 • česká poválečná literatura
 •  upevňuje si psaní velkých písmen
 • napíše referát o knize či filmu podle dané osnovy
 • seznámí se s tvorbou O. Pavla a B. Hrabala
Práce s textem
 • didaktické testy
 • vypracovává didaktické testy
Anglický jazyk
 •  Lekce 8
 • materiály a nádoby
 • předpřítomný čas
 • ptáme se na cestu, vysvětlujeme cestu
 • tvořit a používat předpřítomný čas
 • vysvětlit cestu
 • pracovat s anglickými texty této lekce
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my favourite thing
 • my free time
 • hobbies and interests
 • my hero
 •  sděluje, co má a nemá rád, 
 • popisuje svou oblíbenou věc
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu
 • mluví o člověku, který je pro něj vzorem/hrdinou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk  
 • lekce 11 – slovní zásoba
 • úvod do tvorby minulého času – perfekta
 • text – Leute und ihre Hobbys
 
 • seznámí se s tvorbou minulého času – perfekta, tvoří věty v perfektu, převádí věty mezi perfektem a préteritem
 • poslouchá s porozuměním text, vypráví písemně o svých koníčcích 
Dějepis
 •  první republika
 • vznik totalitních režimů
 • svět před 2. světovou válkou
 •  charakterizuje dobu 1. republiky
 • srovná komunismus a fašismus
 • popíše předválečnou situaci u nás i ve světě 
Občanská výchova
 •  mezinárodní organizace
 • OSN
 • Evropská Unie
 •  vysvětlí význam těchto organizací
 • jejich hlavní cíle
Ochrana zdraví
 •  vývoj lidského plodu – těhotenství, porod
 • dokument: Byl jednou jeden život
 •  na základě dokumentu se seznámí s vývojem lidského plodu 
Zeměpis
 •  Odlíšnosti států
 •  seznámí se s různými státními zřízeními a sdruženími států
Fyzika
 • vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách, plynech, polovodičích
 • vysvětlí podstatu a rozdíly ve vedení el. proudu v jednotlivých látkách
 • objasní příklady využití těchto jevů v praxi
Matematika    
Přírodopis
 •  Vlastnosti minerálů
 •  vznik minerálů
 •  charakterizuje chemické, fyzikální, optické a….vlastnosti minerálů
 • objasní vznik – krystalizaci minerálů
Chemie
 •  Alkany
 •  Alkeny
 •  Ovládá názvosloví alkanů a alkenů
 • určuje vlastnosti a použití alkenů, alkinů
Hudební výchova
 • hudební pojmy
 • vysvětluje základní hudební pojmy
Výtvarná výchova
 •  návrh a tvorba třídního tabla
 •  navrhne a tvoří tablo třídy
Pracovní činnosti
 •  úklid okolí školy
 • tablo
 • absolventské práce
 •  hrabe trávníky
 • zametá chodníky
 • připravuje sportoviště na jarní sezónu
Tělesná výchova
 •  atletika
 • Běh 60 m, 100 m, 400 m
 • skok daleký
 • volejbal, basketbal
 • přeskok přes kozu
 •  běhá dané tratě
 • skáče do písku s rozběhem
 • hraje volejbal a basketbal na venkovním hřišti
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobky z plastu
 • dokončí výrobek z plastu, využije operaci gravírování
 • vytvoří přívěšek na klíče, spojuje plasty lepením
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny
 
Platnost: březen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • velká písmena
 • odborný popis
 • literární pojmy
 • píše správně velká písmena v názvech organizací, úřadů, škol apod.
 • odborně popíše vybraný elektrický spotřebič
 • orientuje se v literárních pojmech
Práce s textem
 • didaktické testy
 • plní didaktické testy, vyhledává informace v textu
Anglický jazyk
 •  závěr a opakování lekce 7
 • lekce 8 předpřítomný čas
 •  píše test  lekce 7
 • seznamuje se s předpřítomným časem
 • učí se třetí tvary nepravidelných sloves
Anglický jazyk S  topic Place where I live

dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu, bydlení ve městě/ na venkově,  vazba There is/there are, předložky místa, přítomný průběhový čas/prostý čas, can/ can´t

 •  popisuje dům, kde bydlí, a svůj pokoj, používá existenční vazbu a předložky místa
 • mluví o vesnice, kde žije
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  souřadící spojky
 • téma: Im Reisebüro
 • stupňování přídavných jmen a příslovcí
 
 • tvoří a překládá souřadící souvětí
 • poslouchá s porozuměním text Im Reisebüro
 • tvoří rozhovor Im Reisebüro, používá správně zeměpisné názvy i s předložkami
 • pracuje s katalogem cestovní kanceláře
 • srovnává věci pomocí stupňování
Dějepis
 •  české země za války
 • opakování
 • vznik Československa
 •  popíše situaci u nás během 1. svět. války
 • písemně zopakuje probrané učivo
 • objasní vznik Československa
Občanská výchova
 •  styly učení, závěr, shrnutí
 •  rozlišuje různé učební styly
 • vybírá si nejvhodnější styl pro sebe
Ochrana zdraví   plánované rodičovství, zdravý životní styl, hodnoty v lidském životě  
 • ví jak plánovat rodičovství, těhotenství, rozumí textům a obrazovým materiálům souvisejícím se stavbou lidského těla a funkcemi jeho orgánů
Zeměpis
 • rozdílnost států
 • vnímá rozdíly mezi státy z hlediska samostatnosi, polohy, rozlohy, státních hranic, politického uspořádání apod.
Fyzika
 • transformátory
 • rozvodná elektrická síť 
 • popíše transformátor, vysvětlí princip jeho činnosti, vypočítá velikost U, I, transformační poměr
 • popíše rozvodnou síť ČR
 • zdůvodní využití transformace
Matematika
 • grafické řešení soustavy dvou rovnic
 • graf funkce lineární
 • funkce v praxi
 • typy funkcí
 • řeší graficky soustavu lineárních funkcí 
 • načrtne grafy lineárních funkcí a podle grafu určí předpis funkce (pro jednoduché případy)
 • objasní možnost existence různých funkcí
Přírodopis
 • Úvod do geologie
 • Stavba Země 
 • Charakteristika minerálů
 •  charakterizuje geologické vědy
 • popisuje vnější a vnitřní stavbu Země
 • popíše obecné vlastnosti minerálů
Chemie
 •  Redoxní reakce
 •  Úvod do organické chemie
 •  charakterizuje redoxní reakce, určí oxidaci, redukci, upraví rovnici
 • charakterizuje organickou chemii a zdroje uhlovodíků
Hudební výchova
 • romantismus
 •  seznámí se s hlavními operními tvůrci – Wagner, Verdi aj.
Výtvarná výchova
 •  barevné žárovky
 • velikonoční motivy
 •  dokončí výkres s různobarevnými žárovkami
 • vytvoří výrobek s velikonočním námětem
Pracovní činnosti
 •  systém přijímacího řízení na SŠ
 • vyplnění přihlášky na SŠ
 • zápisový lístek
 •  rozumí současnému systému přijímání žáku ke studiu na SŠ
 • umí pracovat se zápisovým lístkem
Tělesná výchova
 •  kladina
 • míčové hry
 • skok z místa
 •  skáče z místa
 • hraje volejbal a přehazovanou
 • cvičí chůzi, balanc a holubičku na kladině
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  poznávačka organismů
 •  ekologie
 •  určuje rostliny a živočichy na úrovni BiO 
 • seznámí se zábavnou formou – křížovky, tajenky s ekologii
Sportovní hry
 •  volejbal
 • basketbal
 •  učí se volejbalové a basketbalové techniky, uplatňuje je v utkáních
Technické činnosti
 • výrobek z plastu
 • podle návodu zhotoví výrobek z plexiskla
 • při práci dodržuje technologické postupy, pravidla bezpečnosti a hygieny
 
 
Platnost: únor 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • velká písmena
 • odborný popis
 • literární pojmy
 • píše správně velká písmena v názvech pohoří, vodstva, významných staveb
Práce s textem
 • didaktické testy
 • zdokonaluje se v orientaci v didaktických testech
Anglický jazyk
 •  lekce 7
 • budoucí čas will
 • první podmínková věta
 • téma In a music shop
 • texty Know your future
 • esej My ambitions
 •  používá budoucí čas will
 • píše esej My ambitions o své budoucnosti
 • tvoří a hraje rozhovor In a music shop
 • pracuje s texty v učebnici
Anglický jazyk S  topic Place where I live

dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu, bydlení ve městě/ na venkově, naše země – the Czech republic, vazba There is/there are, předložky místa, přítomný průběhový čas/prostý čas, can/ can´t

 
 •  popisuje dům, kde bydlí, a svůj pokoj, používá existenční vazbu a předložky místa
 • mluví o vesnice, kde žije
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  lekce č.9 – zeměpisné názvy opak. a doplnění názvu hor, moří, řek a jezer
 • souřadící spojky
 • téma: Im Reisebüro
 
 • tvoří a překládá souřadící souvětí
 • poslouchá s porozuměním text Im Reisebüro
 • tvoří rozhovor Im Reisebüro, používá správně zeměpisné názvy i s předložkami
 • pracuje s katalogem cestovní kanceláře
Dějepis
 •  konec 1. svět. války a její důsledky
 • ruské revoluce
 •  popíše konec války a objasní její důsledky
 • vyjmenuje politické strany, popíše události z roku 1917 
Občanská výchova
 •  umění učit se – učební typy a styly
 • plánování a organizace učení (testy stylu učení, testy studijních předpokladů)
 •  identifikuje různé učební styly
 • rozpozná nejvhodnější učební styl pro sebe
Ochrana zdraví
 •  plánované rodičovství 
 • ví jak plánovat rodičovství, těhotenství, rozumí textům a obrazovým materiálům souvisejícím se stavbou lidského těla a funkcemi jeho orgánů
Zeměpis
 • znaky států
 • vnímá odlišnosti a shody jednotlivých států
Fyzika
 • elektromagnet
 • elektromotor
 • elektromagnetická indukce
 • na základě pozorování objasní výhody a nevýhody elektromagnetů
 • vysvětlí princip činnosti elektromotoru
 • objasní a předvede vznik indukovaného elektrického napětí
Matematika
 •  funkce
 • definiční obor a obor hodnot
 •  na příkladu vysvětlí pojem funkce a užívá různé formy zápisu funkce
 • určí definiční obor funkce a následně obor hodnot jako množinu reálných čísel
Přírodopis
 •  Ucho, hormonální soustava 
 • Test
 • Úvod do geologie
 •  popíše stavbu ucha
 •  vyjmenuje orgány hormonální soustavy a jejich hormony, zná účinky hormonů na lidské tělo
 • rozdělí geologické vědy
 • napíše test na téma smyslová a hormonální soustava
Chemie
 •  Chemické reakce
 •  Hydrogensoli, hydráty solí
 •  rozezná jednotlivé druhy chem. reakcí a vyšíslí je
 • napíše test na téma význam solí pro člověka
Hudební výchova
 • romantismus
 • basový klíč
 • seznámí se s tvorbou německých romantiků – R. Wagner aj.
Výtvarná výchova
 •  mozaika
 • barevné žárovky
 •  ve dvojicích dotvoří mozaiku
 • mícháním barev ztvární různé tvary žárovek
Pracovní činnosti
 •  přihláška na střední školu
 •  vyplní zkušební verzi přihlášky na SŠ
Tělesná výchova  
 • cvičení na hrazdě a kruzích
 • míčové hry
 
 •  hraje míčové hry
 • cvičí na hrazdě a kruzích
Informatika
 •  pravidla pro tvorbu prezentace
 •  dodržuje pravidla pro tvorbu prezentace
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • plast jako technický materiál
 • na základě typických vlastností  určí základní druhy plastů
 • diskutuje o rozdílech mezi dřevem a plastem
 • z nabídky si vybere výrobek z plastu, který zhotoví
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 
Platnost: leden 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • velká písmena
 • odborný popis
 • literární pojmy
 • zvládá psaní velkých písmen v osobních jménech, zeměpisných názvech, v názvech měst, ulic apod.
 • seznámí se se stavbou odborného popisu
 • seznámí se s literárními pojmy v próze, poezii a dramatu
Práce s textem
 • mluvní cvičení
 •  procvičování mluvního projevu
Anglický jazyk
 •  Lekce 6
 • should / shouldn´t
 • must / mustn´t
 • zdravotní problémy a první pomoc

 

 •  tvoří rozhovory o práci
 • pracuje s texty Local heroes, Types of fiction
 • opakuje lekci, píše test
Anglický jazyk S  
 • topic Place where I live

  dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu, bydlení ve městě/ na venkově, naše země – the Czech republic, vazba There is/there are, předložky místa, přítomný průběhový čas/prostý čas, can/ can´t

 
 •  popisuje dům, kde bydlí, a svůj pokoj, používá existenční vazbu a předložky místa
 • mluví o vesnice, kde žije
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  lekce 10 – minulý čas sloves – opakování
 • vyprávění v minulosti
 •  píše test lekce 10
 • vypráví v minulém čase
 • používá préteritum k popisu děje minulosti
Dějepis
 •  česká kultura
 • opakování
 • 1. světová válka
 •  uvede naše novorenesanční, secesní a kubistické stavby
 • písemně zopakuje probrané období
 • popíše průběh války a její výsledky
Občanská výchova
 •  umění učit se – učební typy a styly, plánování a organizace učení (testy stylu učení, testy studijních předpokladů)
 •  identifikovat různé učební styly
 • rozpoznat, nejvhodnější učební styl pro sebe
Ochrana zdraví
 •  etické otázky interrupce
 • nemoci přenosné sexuálním stykem
 •  diskutuje o etice v oblasti interrupce
 • prezentuje STD nemoci
Zeměpis
 • světové obchodní organizace
 • zná nejznámější světové organizace mezinárodního obchodu
Fyzika
 • elektrická energie
 • příkon, výkon, účinnost
 • určí velikost elektrické energie nutné k funkci spotřebiče
 • vysvětlí význam jednotlivých fyzikálních veličin
 • na základě znalostí navrhne a obhájí možné úspory el. energie doma nebo ve škole
Matematika    
Přírodopis
 •  Nemoci oka, ucha
 •  Hormonální soustava
 •  Podle prezentací žáků se seznámí s běžnými nemocemi oka, ucha
 • vyjmenuje a charakterizuje orgány, které produkují hormony
 • Zná názvy hormonů a jejich účinek
Chemie
 •  Využití solí
 •  Druhy chemických reakcí
 •  Orientuje se v praktickém využití solí
 • rozlišuje syntézu, analýzu, substituci, vytěsňování
Hudební výchova
 • romantismus
 • seznámí se s ruskými představiteli romantismu
Výtvarná výchova
 •  výzdoba na školní ples
 •  vytvoří výzdobu a připraví sál na školní ples
Pracovní činnosti
 •  připravuje výzdobu na školní ples
 • organizuje dětský maškarní ples
 •  vymyslet a vyrobit výzdobu na ples
 • chystat a uklízet sál
 • vymyslet a zorganizovat aktivity na dětský ples
Tělesná výchova
 •  kruhy
 • florbal
 • gymnastika na koberci
 • opičí dráha
 •  houpe se na kruzích
 • dělá stojku, kotoul
 • zdokonaluje se v hraní florbalu
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • plasty
 • seznámí se se základními druhy plastů
 • na základě pozorování a zkušeností popíše jejich vlastnosti
 
Platnost: prosinec 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • velká písmena
 • odborný popis
 • čtenářské dílny
 • rozlišuje velká a malá písmena v osobních jménech
 • seznámí se s pravidly odborného popisu
 • čte oblíbenou knihu, plní zadané úkoly
Práce s textem
 •  komunikační schopnosti
 • didaktické testy
 • rozvíjí své řečnické schopnosti v mluvních cvičeních
 • řeší didaktické texty
Anglický jazyk
 •  práce
 • zdravotní problémy
 • be going to
 • should / shouldn´t
 • must / mustn´t
 •  mluví o různých povoláních
 • vyjadřuje svůj názor
 • pracuje s texty v učebnici
 • píše dopis
Anglický jazyk S  topic A great day out

Místa ve městě, zeptání se na cestu, příroda, nákupy, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas/prostý čas, pocity

Learning about Christmas

 • popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • nakupovací rozhovor
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů

poznává vánoční zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích

Německý jazyk

 

 • préteritum – minulý čas sloves
 • sloveso werden

 

 
 • postupně se učí tvary nepravidelných sloves ze seznamu sloves, používá je v jednoduchých větách
 • vypráví ústně  v préteritu zvolený text (životopis, pohádka)
Dějepis
 •  T. G. Masaryk
 • naši prezidenti
 •  charakterizuje život osobní i politický T. G. Masaryka
 • vyjmenuje naše prezidenty

Občanská výchova

 •  inteligence
 • inteligenční testy
 • sebevzdělávání
 •  rozumí daným pojmům
 • dokáže je vysvětlit
Ochrana zdraví   antikoncepce   seznámí se s jednotlivými druhy antikoncepce, jejich vhodnosti použití a zdravotními hledisky jejich používání
Zeměpis
 • mezinárodní obchod
 •  vnímá důležitost světového obchodu, zná nejznámější světové organizace
Fyzika
 • elektrická energie
 • příkon, výkon, účinnost
 • určí „spotřebu“ elektrické energie libovolného spotřebiče
 • porovnáním příkonu a výkonu posoudí účinnost a úspornost spotřebičů
Matematika    
Přírodopis
 •  Vyšší nervová činnost
 •  Test
 •  napíše test na téma  nervová soustava
Chemie
 •  Test
 •  Významné soli
 •  napíše test na téma názvosloví solí
 • charakterizuje významné soli a zná jejich význam pro člověka
Hudební výchova
 • koledy
 • zpívá vánoční koledy
Výtvarná výchova
 •  vánoční ozdoby
 •  tvoří ozdoby na vánoční stromek
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova  míčové hry, šplh šplhá na tyči na čas, hraje volejbal, basketbal a přehazovanou 
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti

 

 
Platnost: listopad 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • přechodníky
 • vypravování
 • literární pojmy
 • čtenářské dílny
 • tvoří věty s přechodníkem přítomným a minulým
 • seznámí se se stavbou vypravování
 • seznámí se se základními básnickými pojmy
 • čte oblíbenou literaturu
Práce s textem
 • práce s textem
 • pracuje se textem, vyhledává odpovědi, klíčová slova
Anglický jazyk
 •  lekce 5
 • esej My favourite thing(s)
 • opakování lekce 5
 • test lekce 5
 • slovní zásoba lekce 6
 •  píše esej na dané téma
 • zvládá opakovací cvičení
 • úspěšně píše test lekce 5
 • naučí se slovíčka lekce 6
Anglický jazyk S  A great day outMísta ve městě, zeptání se na cestu, příroda, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas/prostý čas, pocity
 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
Německý jazyk
 •  minulý čas – préteritum
 • vyprávění – Mein Lebenslauf
 •  rozlišuje přít. a minulý čas, učí se tvary nepravidelných sloves ze seznamu sloves
 • čte s porozuměním
 • vypráví pohádku
Dějepis
 •  vědecko-technická revoluce, Nobelova cena
 • T. G. Masaryk
 • naši prezidenti
 •  uvede vynálezce dané doby a jejich objevy
 • charakterizuje osobnost T. G. Masaryka
 • vyjmenuje naše prezidenty
Občanská výchova
 •  temperament člověka
 • dělení dle Hippokrata a Junga
 •  rozeznává druky temperamentu člověka
 • dokáže je charakterizovat
 • přiřadí sám sebe k do nějaké temperamentové skupiny
Ochrana zdraví
 •  antikoncepce
 seznámí se s jednotlivými druhy antikoncepce, jejich vhodnosti použití a zdravotními hledisky jejich používání
Zeměpis
 • sektory národního hospodářství
 •  seznamuje se se sektory NH, zejména s odvětvími průmyslu
Fyzika
 • Ohmův zákon
 • elektrický odpor kovového vodiče
 • zapojení více spotřebičů do elektrického obvodu
 • uplatňuje Ohmův zákon v praxi (řešení úloh…)
 • porovnává odpory vodičů různých délek, materiálů a průřezů
 • kvantitativně popíše rozdíly mezi sériovým a paralelním zapojením spotřebičů, v konkrétních případech rozhodne o vhodnosti jeho použití
Matematika
 • řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
 • úpravy rovnic se zlomkem
 •  užívá ekvivalentních úprav rovnic v řešení rovnic se zlomkem.
Přírodopis
 •  Nervová soustava
 •  Vyšší nervová činnost
 •  charakterizuje a vyjmenuje orgány nervové soustavy
 • charakterizuje podmíněné a nepodmíněné reflexy
Chemie
 •  Soli
 •  Názvosloví a využití solí
Hudební výchova
 • basový klíč
 • zapisuje noty v basovém klíči
Výtvarná výchova
 •  podzimní strom
 • vánoční přání
 •  vytvoří strom na podzim
 • vyrobí vánoční přání
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova
 • stojka na žebřinách
 • basketbal
 • gymnastika na žíněnce
 • učí se stojku na žebřinách
 • hraje basketbal, trénuje hod na koš
 • cvičí kotoul a hvězdu na žíněnce
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti
 
Platnost: říjen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • pomnožná, látková a hromadná jména
 • zájmeno jenž, tentýž
 • odborný popis
 • česká literatura 20. století
 • pozná hromadné, látkové a pomnožné jméno (určí vzor)
 • skloňuje zájmena jenž, tentýž
 • seznámí se s tvorbou K. Čapka a V. Vančury
 • seznámí se se stavbou odborného popisu
Práce s textem
 • práce s textem
 • cvičí rychlou orientaci v textu
Anglický jazyk
 •  Lekce 5
 • Computer technology
 • a/an/some/any/much/many/a lot of
 • esej My favourite things
 • kniha The princess Diaries
 •  používá správně danou gramatiku
 • píše esej
 • čte s porozuměním anglickou knihu
Anglický jazyk S
 • A great day out

Místa ve městě, zeptání se na cestu, příroda, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas/prostý čas, pocity

 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
Německý jazyk
 • lekce č.9
 • Stupňování příd. jmen a příslovcí
 • Srovnávací věty
 • Text: In Urlaub
 • Stupňuje přídavná jména a příslovce, tvoří srovnávací věty
 • poslouchá s porozuměním text
Dějepis
 •  revoluce 1848 u nás
 • vznik Rakouska-Uherska
 • František Josef I.
 • popíše rev. události v Praze a výsledky povstání
 • charakterizuje vznik nové monarchie
 • popíše dobu vlády Františka Josefa I.
Občanská výchova
 •  charakter člověka
 • vlastnosti různých  charakterových tipů
 •  charakterizuje různé charakterové tipy člověka
 • otestuje sám sebe a svého spolužáka
Ochrana zdraví
 •  zákon o rodině, vznik manželství
 • rodina, rodinné zázemí, vliv rodiny na život člověka
 • chápe rodinu jako formující prvek v osobnosti člověka
 • seznámí se se zákonem o rodině
Zeměpis
 •  světové hospodářství
 •  rozlišuje jednotlivé sektory SH
Fyzika
 • elektrický obvod
 • měření elektrického proudu a elektrického napětí
 • zdroje elektrického napětí
 • sestaví jednoduchý i rozvětvený el. obvod
 • změří el. proud procházející obvodem
 • změří el. napětí na svorkách spotřebiče i zdroje el. napětí
 • vyhledá možné zdroje el. energie a porovná jejich výhody a nevýhody
Matematika
 •  úprava lomených výrazů
 • určení podmínek řešitelnosti
 • sčítání výrazů
 • násobení výrazů
 • krátí a rozšiřuje výraz
 • určí podmínky řešitelnosti výrazů
 • sčítá výrazy a určí společný jmenovatel
 • užívá pravidla pro násobení a dělení výrazů
Přírodopis
 •  Kůže
 •  Test
 •  Nervová soustava
 •  dokončení stavby kůže a nemocí kůže
 • napíše test na téma – vylučovací a kožní soustava
 • charakterizuje, popíše funkce a stavbu nervové soustavy
Chemie
 •  test
 •  Významné sloučeniny
 •  Kyselost a zásaditost
 •  napíše test – názvosloví oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin, halogenidů
 • zná využití a význam významných anorgan.sloučenin
 • zná praktické rozlišení kyselosti a zásaditosti roztoků
Hudební výchova
 • romantismus
 • seznámí se s tvorbou raných romantiků
Výtvarná výchova
 •  naše škola
 • podzim
 •  nakreslí budovu školy
 • vytvoří dílo s podzimním námětem
Pracovní činnosti
 •  kvalifikační list žáka
 • sebepodcěňování/přeceňování
 • www.infoabsolvent.cz
 •  vyplní a prezentuje svůj kval. list
 • sleduje videa možných povolání, diskutuje o výhodách a nevýhodách
Tělesná výchova
 •  posilování s činkami
 • míčové hry
 • cvičení na nářadí
 • posiluje s činkami
 • hraje  míčové hry
 • skáče přes kozu, cvičí na žebřinách
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti
 
 
Platnost: září 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování učiva
 • česká literatura 20. století
 • zopakuje si učivo z 8. ročníku, napíše vstupní test
 • seznámí se s tvorbou J. Haška a K. Čapka – přečte povídku a přednese spolužákům
Práce s textem
 •  práce s texty
 • orientuje se v různých textech, zodpovídá otázky
Anglický jazyk
 •  předložky – opakování a rozšíření užití anglických předložek
 • kniha The Princess Diaries
 •  správně používá anglické předložky
 • píše esej My Summer Holidays
 • čte knihu v zjednodušené angličtině
Anglický jazyk S
 • We are at school again
 •  předměty ve škole, přítomný prostý čas, frekvenční příslovce, sloveso CAN/CAN´T, časové údaje
 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • vypráví o svém dnu ve škole a o tom, co umí/může a neumí/nemůže
 •  používá časové údaje
Německý jazyk
 • slovní zásoba 8.lekce
 • text Mein Tagesablauf
 • Grüsse aus Monschau
 • zvratná slovesa, slovesa s předponami
 • čte s porozuměním texty
 • píše a vypráví svůj denní program
 • doplní správná zvratná zájmena ke slovesům
 • závěrečný test lekce 8
Dějepis
 •  prázdninová výročí
 • umělecké směry
 • panovnické rody
 • opakování
 •  uvede významné události prázdnin spojené s historií
 • vyhledá typické znaky jednotlivých uměleckých směrů
 • zařazuje panovníky do dynastií
 • zopakuje probrané učivo
Občanská výchova
 •  psychologie osobnosti
 • osobnost, osobnostní schopnosti, nadání temperament, inteligence
 •  reálně zhodnotí svoje vlohy, nadání, charakterové vlastnosti, dovednosti a schopnosti
Ochrana zdraví
 • volba partnera
 • hodnotová kritéria v životě člověka
 • sestaví svůj žebříček hodnot
 • zamyslí se nad hodnotami při volbě partnera
Zeměpis
 • obyvatelstvo světa
 • vnímá rozdíly mezi lidskými rasami
 • seznámí se s pojmy rasismus, antisemitismus, nacionalismus
Fyzika
 • opakování vybraných celků
 • elektrování těles
 • elektrický náboj
 • vodič a izolant v elektrickém poli
 • demonstruje a objasní vznik zelektrovaných těles
 • rozhodne o silovém působení zelektrovaných těles
 • vysvětlí chování vodičů a izolantů v el. poli
Matematika
 •  opakování učiva z 8. ročníku – mocniny, mnohočleny, lin. rce, pythagorova věta
 •  upravuje výrazy s mocninou a mnohočlenem
 • řeší lin. rce
 • pomocí úloh na pythagorovu větu řeší příklady z početní geometrie
Přírodopis
 •  Dýchací, trávicí, vylučovací soustava
 • Test
 •  napíše test na téma trávicí, dýchací soustava
 • charakterizuje a vyjmenuje orgány vylučovací soustavy
Chemie
 •  Opakování chemie 8.ročníku
 •  ovládá chem. značky, názvosloví anorg. sloučenin kromě solí, kyselin
 • určuje vlastnosti prvků a významných halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů
 • vypočítá druh chem. vazby, objasní její vznik
 • vypočítá koncentraci roztoku
Hudební výchova
 • romantismus
 • seznámí se se základními rysy hudebního romantismu
Výtvarná výchova
 •  naše škola
 • umělecké směry
 •  nakreslí budovu naší školy
 • výtvarně ztvární plakát uměleckého směru ve své skupině
Pracovní činnosti
 • téma V pracovním poměru
 • typy středních škol, další možnosti po ukončení povinné devítileté docházky
 • výhody a nevýhody
 •  říci, čím by chtěl být a proč
 • uvědomit si výhody a nevýhody studia na různých středních školách
Tělesná výchova  atletika na venkovním hřišti, míčové hry  běží na čas zadané traťe, skáče do dálky, hraje míčové hry
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 • technické zobrazování
 • dřevo jako technický materiál
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 • z technického výkresu přečte rozměry nutné pro zhotovení výrobku
 • na základě typických vlastností určí základní druhy dřeva a jeho využití
 
logolink