Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN VÝUKY VIII.  třídy
Platnost: červen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování
 • poetismus
 • čtenářské dílny
 •  napíše závěrečný test
 • orientuje se v tvorbě V. Nezvala, J. Seiferta…
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  závěr lekce 7
 • čtení zjednodušené anglické knihy  The last leaf and other stories
 • komunikace
 •  píše test lekce 7
 • čte knihu v angličtině
 • komunikuje na různé životní situace
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my favourite thing
 • my free time
 • hobbies and interests
 • my hero

Závěrečné opakování

 •  sděluje, co má a nemá rád, 
 • popisuje svou oblíbenou věc
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu
 • mluví o člověku, který je pro něj vzorem/hrdinou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  minulý čas sloves být, mít
 • beim Arzt
 •  vypráví v minulém čase text z učebnice
 • pojmenuje části lidského těla
 • tvoří rozhovor u lékaře
Dějepis
 •  Velká francouzská revoluce
 • Napoleon Bonaparte
 • opakování
 •  objasní příčiny a průběh revoluce ve Francii
 • charakterizuje postavu Napoleona
 • písemně zopakuje probrané učivo
Občanská výchova
 •  trestní právo
 • orientuje se v českém trestním právu
Ochrana zdraví    
Zeměpis
 •  kraje ČR
 • orientuje se v jednotlivých českých krajích
Fyzika
 •  Astrofyzika
 • Meteorologie
 •  objasní, z čeho je složena hvězda a popíše reakce ke kterým v ní dochází
 • objasní základní pojmy meteorologie a na meteorologické stanici nebo jednoduché aplikaci ukáže jejich aktuální hodnoty.
Matematika
 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • jednoduché konstrukce
 •  užívá jednoduché konstrukce množin daných vlastností – přímka a kružnice
 • řeší popis jednoduché konstrukce
Přírodopis
 •  oběhová soustava
 •  charakterizuje krev, krevní skupiny, cévy, krevní oběhy
Chemie
 •  Názvosloví sulfidů, hydroxidů
 • významné sulfidy, hydroxidy
 • Test
 •  píše vzorce a názvy sulfidů, hydroxidů
 • vyjmenuje a charakterizuje významné sulfidy, hydroxidy
 • napíše test názvosloví oxidů, halogenidů, hydroxidů, sulfidů
Hudební výchova
 • česká hudba
 •  seznámí se s tvorbou B. Martinů
Výtvarná výchova
 •  gotické písmo
 • malování v přírodě
 •  dokončí obraz gotického okna s tematikou Karla IV.
 • tvoří obrázek s přírodní tematikou
Pracovní činnosti
 • Bostonská matice
 • telefonování
 • na základě zákonitostí BM popíše životní cyklus vybraných produktů
 • telefonicky vyřizuje vybrané záležitosti
 • dodržuje pravidla telefonické komunikace
Tělesná výchova
 •  softbal
 •  učí se softbalová pravidla
 • hraje tuto novou hru
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • práce s kovy 
 • na základě získaných znalostí a dovedností zhotoví výrobek z drátu a plechu
 • při práci dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny

 

 
 
Platnost: květen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  slovesný vid, třída , vzor
 • charakteristika literární postavy
 • poetismus
 •  určuje a mění slovesný vid, zařadí sloveso do třídy a ke vzoru
 • napíše charakteristiku vybrané postavy
 • seznámí se s tvorbou Osvobozeného divadla, J. Seiferta a V. Nezvala
Práce s textem    
Anglický jazyk    
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my favourite thing
 • my free time
 • hobbies and interests
 • my hero
 •  sděluje, co má a nemá rád, 
 • popisuje svou oblíbenou věc
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu
 • mluví o člověku, který je pro něj vzorem/hrdinou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 • části lidského těla
 • osobní zájmena
 • u lekáře
 •  pojmenuje části lidského těla
 • používá ososbní zájmena
 • používá sloveso weh/tun
Dějepis    
Občanská výchova
 •  bankovnictví
 •  seznámí se se základními bankovními účty a možnostmi spoření
Ochrana zdraví    
Zeměpis
 •  kraje ČR
 •  orientuje se v krajích, okresech a jejich zajímavostech
Fyzika    
Matematika    
Přírodopis
 •  Svaly
 •  Test
 •  Oběhová soustava- úvod
 •  popis kosterních svalů
 •  napíše test na téma kostra a svaly
 • charakterizuje, popíše funkce, vyjmenuje orgány oběhové soustavy
 • popíše složení krve
Chemie
 •  Názvosloví anorganických sloučenin
 • Charakteristika jednotlivých druhů anorganických sloučenin
 •  píše vzorce, píše názvy anorganických sloučenin
 • zná význam, použití a složení vybrných anorg. sloučenin
Hudební výchova
 •  česká hudba
 •  seznámí se s tvorbou V. Nováka a B. Martinů
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 • produkt
 • osvojí si základní zákonitosti životního cyklu produktu, ve skupině o nich diskutuje 
Tělesná výchova  

běh na venkovním hřišti

vrh koulí

míčové hry

hod kriketovým míčkem

 

běží vybrané tratě na čas

hází kriketovým míčkem a koulí

hraje míčové hry

Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • kovy jako technický materiál
 • práce s kovy 
 • pozná vybrané zástupce železných i neželezných kovů, na základě jejich vlastností uvede jejich využití v praxi
 • osvojí si základní pracovní operace, seznámí se s nástroji pro zpracování kovů

 

 
Platnost: duben 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • přejatá slova
 • charakteristika literární výchovy
 • anarchističtí buřiči
 • skloňuje přejatá slova
 • všímá si charakteristiky hlavní postavy v kníze
 • seznámí se s tvorbou Neumanna, Šrámka, Dyka aj.
 • čtenárské dílny
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  opakuje lekci 5, píše test
 • lekce 6 
 • povolání, zdravotní problémy a první pomoc
 •  používá vazbu be going to, slovesa should, shouldn´t, must, mustn´t
 • pracuje s texty v učebnici
Anglický jazyk S  topic What I like 
 • I love/ hate/don´t mind
 • my favourite thing
 • my free time
 • hobbies and interests
 • my hero
 
 • sděluje, co má a nemá rád, 
 • popisuje svou oblíbenou věc
 • popisuje, co dělá ve volném čase
 •  zvládne novou slovní zásobu
 • mluví o člověku, který je pro něj vzorem/hrdinou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  rozkazovací způsob sloves
 • slovesa končící -eln
 • předložky se 3. a 4. pádem
 •  vypráví o svých koníčcích
 • tvoří rozkazovací věty
 • pojmenuje místa ve městě
Dějepis
 •  Marie Terezie, Josef II.
 • vznik USA
 • válka Severu proti Jihu
 •  uvede reformy těchto osvícenských  panovníků
 • objasní okolnosti vzniku USA
 • popíše průběh občanské války v USA
Občanská výchova
 • vlastnictví
 •  seznámí se s povinostmi a právy vlastníků
Ochrana zdraví    
Zeměpis
 • kraje ČR
 •  charakterizuje jednotlivé kraje ČR
Fyzika    
Matematika    
Přírodopis
 •  Opěrná a pohybová soustava
 •  charakterizuje a vyjmenuje funkci kostry a svalů
 • určuje kosti a svaly hlavy, trupu, končetin
Chemie
 •  Oxidy a halogenidy
 •  určuje názvy a vzorce oxidů, halogenidů
Hudební výchova
 • česká hudba
 • orientuje se v tvorbě českých autorů
Výtvarná výchova
 •  kruhy a spirály
 • jarní náměty
 •  dokončí výkres s geometrickými náměty
 • vytvoří dílo s jarními náměty
Pracovní činnosti
 • zakládání podniku
 • produkt
 • ve skupině zpracuje pracovní list – založení podniku, práci prezentuje
 • osvojí si základní zákonitosti životního cyklu produktu, ve skupině o nich diskutuje
Tělesná výchova  
 • přeskok přes kozu
 • softtenisový kolotoč
 • míčové hry
 • atletika venku
 
 • skáče přes kozu
 • sehraje turnaj v softtenisu
 • běhá na venkovním hřišti
 • hraje míčové hry
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  Poznávačka organismů
 •  poznává jarní druhy bylin a dřevin
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobky z plastů
 • dokončí výrobek z plastu, využije operaci gravírování
 • vytvoří přívěšek na klíče, spojuje plasty lepením
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny
 
Platnost: březen 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • skloňování cizích slov
 • úvaha
 • anarchističtí buřiči
 • skloňuje cizí slova
 • napíše úvahu na dané téma
 • seznámí se s tvorbou Neumanna, Šrámka aj.
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  lekce 5 Computer technology
 • a/an/some/any/alot of/much/many
 •  čte text The Big Swap Shop
 • komunikuje na toto téma, dokáže popsat počítačovou technologii
 • píše esej My favourite thing(s)
Anglický jazyk S  topic Place where I live

dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu, bydlení ve městě/ na venkově, vazba There is/there are, předložky místa, přítomný průběhový čas/prostý čas, can/ can´t

 •  popisuje dům, kde bydlí, a svůj pokoj, používá existenční vazbu a předložky místa
 • mluví o vesnice, kde žije
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  časování sloves nepravidelných
 • rozkazovací způsob
 • předložky 
 • koníčky, město
 •  mluví o svých koníčcích
 • popíše, kde co je
 • časuje nepravidelná slovesa ve větě
Dějepis
 •  carské Rusko
 • opakování
 • státy střední Evropy
 •  popíše situaci v Rusku za vlády Romanovců
 • písemně zopakuje probrané učivo
 • objasní poměry v hab. monarchii, Prusku a Polsku
Občanská výchova
 • sociální politika
 •  orientuje se v sociálním systému v ČR
Ochrana zdraví    
Zeměpis
 •  kraje ČR
 • seznámí se se zajímavostmi jednotlivých krajů
Fyzika    
Matematika    
Přírodopis
 •  Tkáně
 • charakterizuje tkáně a popíše výskyt v lidském těle
Chemie
 •  Vlastnosti prvků
 •  Prvky rozdělí na kovy, nekovy, polokovy a uvedeny jejich praktické použití
Hudební výchova
 • česká hudba
 • seznámí se s tvorbou Z. Fibicha
 • melodram
Výtvarná výchova
 •  zimní sporty
 • velikonoční a jarní motivy
 •  dokončí piktogramy zimních sportů
 • tvoří výtvory s velikonočními a jarními náměty
Pracovní činnosti
 • řízení času 
 • osvojí si základní pravidla time managementu
 • zpracuje časový plán týdne
Tělesná výchova  
 •  kladina
 • míčové hry
 • skok z místa
 
 •  skáče z místa
 • hraje volejbal a přehazovanou
 • cvičí chůzi, balanc a holubičku na kladině
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  Určování organismů
 •  Ekologie
 
 •  určuje rostliny a živočichy na úrovni BiO 
 • seznámí se zábavnou formou – křížovky, tajenky s ekologii
Sportovní hry
 •  volejbal
 • basketbal
 •  nacvičuje různé herní prvky
 • uplatňuje je v utkáních
Technické činnosti
 • výrobek z plastu 
 • podle návodu zhotoví výrobek z plexiskla
 • při práci dodržuje technologické postupy, pravidla bezpečnosti a hygieny

 

 
 
Platnost: únor 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • čárka ve větě jednoduché
 • úvaha
 • impresionismus a symbolismus
 • zdůvodňuje psaní čárky ve větě jednoduché
 • vnímá stavbu úvahy
 • seznámí se s představiteli symbolismu a impresionismu v literatuře
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  LEKCE 5
 • druhý a třetí stupeň přídavných jmen
 • a/an/some/any/much/many, a lot of
 • témata peníze, počítačová technologie
 •  tvoří a používá stupňovaná přídavná jména
 • správně používá členy, kvantifikátory
 • hovoří na daná témata, čte texty, diskutuje
Anglický jazyk S   topic Place where I live

dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu, bydlení ve městě/ na venkově, naše země – the Czech republic, vazba There is/there are, předložky místa, přítomný průběhový čas/prostý čas, can/ can´t

 •  popisuje dům, kde bydlí, a svůj pokoj, používá existenční vazbu a předložky místa
 • mluví o vesnice, kde žije
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  Was isst du gern?
 • slovesa s odlučitelnou předponou
 • Kochrezept
 •  tvoří věty se slovesem s odlučitelnou předponou
 • píše kuchařský recept
 • vypráví o svém stravování
Dějepis
 •  baroko (typické znaky, stavby, malířství, sochařství, divadlo, hudba)
 • selské baroko, rokoko
 •  popíše barokní dobu, uvede naše významné stavby
 • vysvětlí pojem selské baroko a rokoko
Občanská výchova
 • sociální politika
 • orientuje se v sociálních dávkách
Ochrana zdraví    
Zeměpis
 • průmysl ČR
 • seznámí se s rozmístěním hlavních průmyslových odvětví v ČR
Fyzika
 •  změny skupenství 
 • skupenské teplo
 • měření a výpočet tepla předaného
 •  objasní kdy dochází ke změně skupenství
 • objasní pojem skupenské teplo a určí, na čem závisí 
 • objasní, k jakým jevům dochází při zahřívání tělesa (dojde-li ke změně skupenství)
 • na pokusech změří zadané veličiny a výpočtem určí velikost tepla 
Matematika
 •  násobení mnohočlenů
 • vytknutí před závorku
 •  roznásobí mnohočleny přirozeným čísle a dalším mnohočlenem
 • vytkne před závorku výraz
Přírodopis
 •  Shrnutí savců
 •  Test 
 •  Úvod do biologie člověka
 •  Tkáně

 

 •  opakuje savce a napíše závěrečný test
 • charakterizuje člověka a zařadí ho do zoologického systému
 • charakterizuje 5 druhů tkání v lidském těle – epitely, pojivová tkáň, svalová, nervová, tělní tekutiny
Chemie
 •  Test
 •  Značky a názvy prvků
 •  Vlastnosti prvků
 •  napíše test na téma stavba atomu a chemická vazba
 • používá chemické značky prvků
 • rozezná kovy, nekovy, polokovy, pevné prvky, kapalné, plyny
Hudební výchova
 • česká hudba
 • seznámí se s tvorbou J. Suka
Výtvarná výchova
 •  dvojitý obrázek
 • zimní náměty
 •  vytvoří obrázek ze dvou shodných
 • tvoří dílo se zimní tematikou
Pracovní činnosti
 • výchova k podnikavosti
 • budování týmu
 • týmová spolupráce
 • seznámí se s cíli výchovy k podnikavosti
 • prakticky si vyzkouší role v týmu a skupinové řešení problému
Tělesná výchova
 •  cvičení na hrazdě a kruzích
 • míčové hry
 •  hraje míčové hry
 • cvičí na hrazdě a kruzích
Informatika
 •  pravidla tvorby prezentace
 •  dodržuje formální úpravu textu a pravidla pro tvorbu prezentace
Seminář a praktika z pp
 •  Biologická olympiáda
 •  Příprava na okresní kolo BiO
 •  Poznávačka v rámci BiO
 •  Laboratorní práce
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • plast jako technický materiál
 • na základě typických vlastností  určí základní druhy plastů
 • diskutuje o rozdílech mezi dřevem a plastem
 • z nabídky si vybere výrobek z plastu, který zhotoví
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 
Platnost: leden 2016
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  souřadně spojené vedlejší věty
 • výklad
 • historická próza
 • rozpozná souřadně spojené vedlejší věty
 • napíše výklad na vybrané téma
 • seznámí se s tvorbou A. Jiráska
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  lekce 4
 • past continous, past simple +  while, when
 •  mluví o minulém víkendu
 • mluví o minulosti
 • pracuje s texty A highwayman, Castles and legends
Anglický jazyk S
 •  topic Place where I live

  dům, nábytek, přídavná jména, popis pokoje/ domu, bydlení ve městě/ na venkově, naše země – the Czech republic, vazba There is/there are, předložky místa, přítomný průběhový čas/prostý čas, can/ can´t

 •  popisuje dům, kde bydlí, a svůj pokoj, používá existenční vazbu a předložky místa
 • mluví o vesnice, kde žije
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Německý jazyk
 •  Essen und Trinken
 • míry, váhy a množství potravin
 • kuchařský recept
 •  mluví o svých oblíbených jídlech
 • vyjádří množství jídla
 • tvoří rozhovor v restauraci/obchodě
 • píše kuchařský recept
Dějepis
 •  zaměstnání Evropanů po třicetileté válce
 • opakování
 • počátky moderní vědy
 • baroko
 • popíše život zemědělců a řemeslníků v Evropě
 • zopakuje probrané učivo
 • vyjmenuje vynálezce a jejich objevy
 • vysvětlí pojem baroko
Občanská výchova
 • daňový systém
 • vnímá systém vybírání daní v ČR
Ochrana zdraví
 •  první pomoc
 •  dokáže podat první pomoc zraněné osobě
Zeměpis
 • kraje ČR
 • orientuje se v krajích ČR

 

Fyzika
 • projektové vyučování – Teplo
 • měrná tepelná kapacita
 • výpočet množství tepla odevzdaného
 •  objasní funkci veličiny měrná tepelná kapacita
 • výpočtem určí hodnotu tepla odevzdaného nebo přijatého
Matematika
 •  Thaletova kružnice a konstrukce pomocí Thaletovi věty
 • Opakování na písemnou práci
 •  pomocí Thaletovi kružnice sestrojí pravoúhlý trojúhelník a tečny procházející daným bodem
Přírodopis
 • Hlodavci, zajíci, šelmy, lichokopytníci, sudokopytníci, ploutvonožci, chobotnatci
 •  charakterizuje a vyjmenuje zástupce uvedených řádů
Chemie
 •  Atom
 •  Chemická vazba
 •  Molekuly, sloučeniny
 •  Periodická tabulka prvků
 •  Značky
 •  charakterizuje atom, namaluje stavbu atomů s pomocí periodické tabulky prvků
 • vyjmenuje druhy chem. vazeb, umí je spočítat, namaluje jejich vznik
 • orientuje se v tabulce prvků
 • začíná psát značky prvků
Hudební výchova
 • česká hudba
 • seznámí se s tvorbou L. Janáčka
Výtvarná výchova
 •  výroba losů
 • zimní motivy
 •  vyrábí losy na školní a maškarní ples
 • tvoří díla se zimní tematikou 
Pracovní činnosti
 • reklama – jak nenaletět
 • nástrahy ve světě financí
 • v konkrétních případech popisuje reklamní triky a pravidla působení reklamy na spotřebitele
 • orientuje se v rizicích finančních operací a produktů
 • vysvětlí základní pojmy FG
Tělesná výchova
 •  kruhy
 • volejbal
 • gymnastika
 • opičí dráha
 •  houpe se na kruzích, seskakuje, dělá stojku, kotoul
 • zdokonaluje se v hraní volejbalu
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  školní kolo BiO
 •  napíše test školního kola BiO
 • poznává 40 předložených rostlin a živočichů v rámci BiO
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • plasty
 • seznámí se se základními druhy plastů
 • na základě pozorování a zkušeností popíše jejich vlastnosti 
 
Platnost: prosinec 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  odchylky od pravidelné větné vazby
 • výklad
 • čtenářské dílny
 • doplní čárky u oslovení, samostatného větného členu, vsuvky a citoslovce
 • zpracovává výklad, vyhledává nejdůležitější informace
 • čte oblíbené knihy, řeší zadané úkoly
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  lekce 4
 • slovesa pohybu
 • minulý čas průběhový
 • minulý pas prostý a průběhový
 • when / while
 •  mluví o víkendu – rozhovor
 • mluví o minulosti
 • píše vyprávění v minulosti
 • pracuje s texty v učebnici
Anglický jazyk S

 topic A great day out

Místa ve městě, zeptání se na cestu, příroda, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas/prostý čas, pocity

Learning about Christmas

 •  popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
 • poznává vánoční zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích
Německý jazyk
 •  lekce 8 Jídlo/ nápoje
 • objednání jídla v restauraci, rozhovor v restauraci
 • Vánoce v Německu
 •  pojmenuje potraviny, určí jejich množství
 • poslouchá a čte rozhovory, tvoří rozhovor ve skupinách
Dějepis
 •  Evropané po třicetileté válce
 • opakování
 •  popíše život obyvatel Evropy po třicetileté válce
 • zopakuje probrané učivo
Občanská výchova
 •  tržní hospodářství
 •  seznámí se s pojmy nabídka, poptávka, cena apod.
Ochrana zdraví    
Zeměpis
 • vodstvo ČR
 •  ukazuje na mapě české řeky, charakterizuje vodní díla
Fyzika    
Matematika    
Přírodopis
 •  Savci – primáti
 •  Test
 •  charakterizuje primáty, systematicky je rozdělí, vyjmenuje a určí zástupce
 • napíše test na téma charakteristika, systém savců, charakteristika všech dosud probraných řádů savců včetně primátů
Chemie
 •  Test
 •  Voda, vzduch
 •  Stavba atomu – úvod
 • napíše test na téma voda, vzduch
 • charakterizuje atom a jeho význam 
Hudební výchova
 • koledy
 • zpívá vánoční koledy
Výtvarná výchova
 •  vánoční ozdoby
 •  tvoří ozdoby na vánoční stromeček
Pracovní činnosti
 • matematika ve finanční gramotnosti
 • reklama – jak nenaletět
 • s využitím matematických znalostí a dovedností řeší finanční situace běžného života (jednotková cena, DPH, sleva, úrok…)
 • vyhledává reklamní triky konkrétních reklam
Tělesná výchova
 •  míčové hry
 • šplh
 •  šplhá na tyči na čas
 • hraje volejbal, basketbal a přehazovanou
Informatika    
Seminář a praktika z pp    
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)

 

 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti

 

 
Platnost: listopad 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • poměry mezi několikanásobnými větnými členy
 • doplněk
 • subjektivně zabarvený popis
 • ruchovci – lumírovci
 • označí několikanásovné větné členy
 • najde ve větě doplněk
 • napíše slohovou práci
 • seznámí se s tvorbou Vrchlického, Sládka, Čecha
Práce s textem    
Anglický jazyk
 • píše biografii slavné osobnosti z historie
 •  lekce 3 opakování
 •  test lekce 3
 • slovní zásoba lekce 4
 •  napíše esej o slavné osobnosti v minulosti – uplatní  minulý čas
 • zvládá opakovací cvičení celé lekce
 • píše test
 • naučí se slovní zásobu lekce 4
Anglický jazyk S  A great day outMísta ve městě, zeptání se na cestu, příroda, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas/prostý čas, pocity
 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
Německý jazyk
 •  přivlastňovací zájmena a jejich skloňování
 • Mein Profil
 •  skloňuje zájmena s podst. jmény
 • čte profily kamarádů
 • tvoří vlastní profil
Dějepis
 •  české stavovské povstání
 • třicetiletá válka
 • dobývání Ameriky Evropany
 •  objasní příčiny povstání českých stavů
 • uvede bojující strany a výsledek války
 • vyjmenuje skupiny Evropanů v Americe
Občanská výchova
 •  národní hospodářství
 •  seznámí se s hlavními pojmy oblasti národního hospodářství
Ochrana zdraví
 •  komunikace s cizí osobou
 • komunikace na internetu
 • bere v úvahu nebezpečí kontaktu s cizí osobou
Zeměpis
 • vodstvo ČR
 • seznámí se s hlavními řekami ČR a jejich hlavními přítoky
Fyzika
 •  Mechanická energie
 • Zákon zachování mech. energie
 •  výpočtem určí velikost mech. energie.
 • Předpoví, co se s energií následně stane a jaký bude dopad na chování tělesa
Matematika
 •  práce s mocninou
 • Kruh a kružnice
 • užívá početních úprav při práci s jednočlenny
 • užívá výpočet obsahu a obvodu kruhu k výpočtu v běžné praxi
Přírodopis
 •  Test
 •  Savci
 •  napíše 2 testy na téma ptáci
 • charakterizuje a popíše systém savců
 • vejcorodí savci a vačnatci
 • placentálové – hmyzožravci, letouni
Chemie
 •  Metody oddělování složek směsi
 • Stavba atomu
 •  charakterizuje a rozezná jednotlivé metody oddělování složek směsi
 • charakterizuje atom, molekulu, sloučeninu, prvek
 • namaluje atom podle tabulky
Hudební výchova
 • česká hudba
 • seznámí se s tvorbou A. Dvořáka
Výtvarná výchova
 •  podzimní zábavy a činnosti
 • adventní výzdoba
 • vánoční přání
 •  ve tvaru jablka ztvární podzimní náměty
 • tvoří adventní výzdobu a vánoční přání
Pracovní činnosti
 • finanční instituce
 • orientuje se ve „světě“ finančních institucí a jejich produktů
Tělesná výchova
 • stojka na žebřinách
 • basketbal
 • gymnastika na žíněnce
 •  učí se stojku na žebřinách
 • hraje basketbal, trénuje hod na koš
 • cvičí kotoul a hvězdu na žíněnce
Informatika
 •  Google nástroje
 •  užívá Google nástrojů v práci na počítači
Seminář a praktika z pp
 •  Adventní aranžování
 •  Mikroskopování
 •  samostatná výroba adventní výzdoby
 • pozorování prvoků pod mikroskopem  a trvalých preparátů
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti
 
Platnost: říjen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • poměry mezi větami hlavními
 • tvorba májovců a ruchovců
 • subjektivně zabarvený popis
 • pozná věty hlavní
 • seznámí se s tvorbou K. Světlé a J. Vrchlického
 • seznámí se s výrazovými prostředky při tvorbě subjektivně zabarveného popisu
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  lekce 3
 • přírodní katastrofy – text
 • minulý čas prostý
 • could/couldn´t
 •  čte a reprodukuje texty v minulém čase prostém
 • píše esej o významné osobnosti v minulém čase
Anglický jazyk S
 •  A great day out

Místa ve městě, zeptání se na cestu, příroda, volnočasové aktivity, přítomný průběhový čas/prostý čas, pocity

 •  poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • popisuje město, ptá se na cestu, popisuje cestu, vypráví o počasí, jednoduše popíše své pocity
 • rozlišuje v používání prostého a průběhového času
Německý jazyk
 •  lekce 7
 • zeměpisné názvy
 • názvy povolání
 • říká, kdo co dělá, pojmenuje povolání
 • používá správné předložky u zeměpisných názvů
Dějepis
 •  zámořské objevy
 • reformace
 • nástup Habsburků na náš trůn
 •  uvede významné mořeplavce a jejich objevy
 • vysvětlí pojem, uvede církevní reformátory
 • objasní příčiny nástupu Habsburků na náš trůn
Občanská výchova
 • národní hospodářství
 • seznámí se se sektory NH
Výchova ke zdraví
 •  závislosti v životě člověka
 • Řekni ne drogám!
 • popíše, jaké závislosti ovlivňují (pozitivně i negativně) člověka.
 • na internetu najde, jak ovlivňují drogy člověka a vytvoří prezentaci o drogách
Zeměpis
 • povrch ČR
 •  orientuje se v povrchu ČR
Fyzika
 • práce a výkon
 • mechanická energie tělesa
 • určí velikost výkonu a práce podle naměřených veličin
 • objasní pojem mechanické energie
Matematika
 • pythagorova věta
 • práce s mocninou
 • užívá výpočtu pyth. věty v řešení jednoduchých příkladů z praxe
 • užívá předpisů pro úpravu mocnin
Přírodopis
 •  Ptáci
 •  charakterizuje, popíše vnější i vnitřní stavbu těla ptáků
 • poznává a systematicky zařazuje zástupce do řádů podle charakteristických znaků
Chemie
 •  Koncentrace roztoků
 •  Vypočítá koncentraci roztoků v různých typech praktických úloh
Hudební výchova
 •  česká hudba
 • seznámí se s tvorbou B. Smetany
Výtvarná výchova
 •  podzim
 •  vytvoří díla s podzimními náměty
Pracovní činnosti
 • životní situace
 • životní etapy z pohledu financí
 • uvědomuje si „rizika“ a finanční náročnost různých životních situací
 • navrhuje způsoby zajištění se proti těmto rizikům
 • orientuje se ve finančních produktech pro jednotlivé životní etapy
Tělesná výchova
 •  posilování s činkami
 • míčové hry
 • cvičení na nářadí
 • posiluje s činkami
 • hraje  míčové hry
 • skáče přes kozu, cvičí na žebřinách
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  BiO
 •  Příprava na BiO
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • výrobek ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, kalendář, tangram)
 • při práci na výrobku využívá pracovní operace pro zpracování dřeva (orýsování, řezání, broušení, vrtání, spojování, povrchová úprava)
 • dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti
 
 
Platnost: září 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování z 7. ročníku
 • literatura 19. století – májovci
 • zopakuje si učivo z 7. ročníku, napíše vstupní test
 • seznámí se s tvorbou J. Nerudy
Práce s textem    
Anglický jazyk
 •  lekce 3
 • minulý čas prostý,
 • slovesa pravidelná a nepravidelná
 • could/couldn´t
 • téma přírodní katastrofy
 • téma původ jídla
 •  opakuje si a rozšiřuje si minulý čas různých sloves
 • čte a vypráví o daných tématech
 • hraje rozhovor
 • píše esej
Anglický jazyk S
 •  We are at school again
 • předměty ve škole, přítomný prostý čas, frekvenční příslovce, sloveso CAN/CAN´T, časové údaje
 • poslouchá a čte s porozuměním daný text a dále   s ním  pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gram. jevů
 • vypráví o svém dnu ve škole a o tom, co umí/může a neumí/nemůže
 •  používá časové údaje
Německý jazyk
 •  časové údaje – hodiny
 • způsobová slovesa
 • můj den
 •  pomocí časových údajů vypráví o svém dni
 • správně používá způsobová slovesa ve větě
Dějepis
 •  vláda Jagellonců u nás
 • renesance
 • opakování
 •  vyjmenuje jagellonské panovníky, popíše jejich vládu
 • charakterizuje umělecký směr, uvede naše renesanční stavby
 • zopakuje probrané učivo
Občanská výchova
 • národní hospodářství
 • seznámí se se základními pojmy
Výchova ke zdraví    
Zeměpis
 • Ččeská republika
 • charakterizuje polohu ČR
 • seznámí se s geologickým vývojem ČR
Fyzika
 • mechanika plynů
 • atmosféra
 • atmosférický tlak
 • podtlak a přetlak
 •  objasní rozdíly mezi plynem a kapalinou
 • popíše atmosféru a vliv na život člověka
 • určí jak se mění v atmosféře tlak
 • objasní pojem podtlak a přetlak
Matematika
 •  Opakování učiva z 7. ročníku
 •  řeší příklady v racionálních číslech
 • určí S a V trojbokého hranolu
 • sestrojí obraz ve středové souměrnosti
Přírodopis
 •  organizace výuky
 •  opakování obojživelníků
 •  test
 •  plazi
 •  opakuje a napíše test na téma obojživelníci
 • charakterizuje plazy, popíše jejich vnitřní a vnější stavbu, systematicky je rozdělí a vyjmenuje  zástupce jednotlivých skupin
Chemie
 •  organizace výuky
 •  co je chemie, co studuje
 •  nebezpečnost látek
 • základní vlastnosti látek
 •  charakterizuje chemii jako vědu
 • vyjmenuje základní vlastnosti látek
 • zná chemické symboly, které určují nebezpečnost látek
Hudební výchova
 • česká hudba
 • seznámí se s tvorbou B. Smetany
Výtvarná výchova
 •  přírodniny kolem nás
 •  ztvární naaranžované přírodniny
Pracovní činnosti
 • finanční gramotnost
 • rodinné finance
 • příjmy, výdaje, investice
 • uvědomuje si význam finanční gramotnosti
 • rozliší příjmy, výdaje a investice v osobním i rodinném rozpočtu
 • chápe jejich vliv na hospodaření
Tělesná výchova  atletika na venkovním hřišti, míčové hry  běží na čas zadané traťe, skáče do dálky, hraje míčové hry
Informatika    
Seminář a praktika z pp
 •  Dokončení stromu z listů
 •  ekoúkoly z CO2 ligy
 •  dokončení práce a vytvoření psané charakteristiky vyrobeného stromu
 • aktivní účast na plnění úkolů z CO2 ligy – skupinová práce
Sportovní hry    
Technické činnosti
 • pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 • technické zobrazování
 • dřevo jako technický materiál
 • při práci dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
 • z technického výkresu přečte rozměry nutné pro zhotovení výrobku
 • na základě typických vlastností určí základní druhy dřeva a jeho využití
 
logolink