Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN VÝUKY I. třídy

Platnost: červen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • čtení přiměřeného textu
 • psaní podle písanky Putování za sluníčkem
 • opravy chybných textů

 

 •  Žák čte texty ze Slabikáře a z knihy Kubík Šikulík
 • Žák píše a opraví chybné texty
 • Vypráví příběh
Anglický jazyk Opakování
 •  ukazuje na části těla a věci v blízkosti a  pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do her Simon says, Say 4, Change your place…..
 • zpívá písničky
 • hraje hry (BINGO a PEXESO) s naučenou  slovní zásobou
 • kreslí obrázky na základě poslechu
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy
Prvouka  Léto
 •  rozezná letní druhy ovoce a zeleniny
 • vypráví o počasí
 • určí letní měsíce
 • určí letní měsíce

 

Přírodověda  —  
Vlastivěda  —  
Matematika
 •  sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • řešení slovních úloh
 • základy geometrie
 •  Počítá do 20 s názorem i bez něj
 • Dopočítává počet
 • Znázorní a řeší slovní úlohy
 • Rýsuje rovné čáry, spojí body
Informatika  —-  
Hudební výchova
 •  psaní not
 • opakování písní
 • Říkal buben base
 • Zpívá podle svých možností 
 • Zapíše noty na správné místo
Výtvarná výchova  Prožitková malba
 •  Výtvarně zpracuje dané téma   
Pracovní činnosti  Stříhání a lepení
 •  Stříhá a lepí papír, pracuje s drobným materiálem 
Tělesná výchova
 •  míčové hry
 • běh 60 m
 • hod míčkem
 •  Cvičí podle svých možností 
 • Dodržuje pravidla her
       24. 6. Akademie   

 

Platnost: květen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk

 

 

Anglický jazyk
 •  nové téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says and Bingo
 •  ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
Prvouka

 

 

Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika

 

 

Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
     

 

Platnost: duben 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  písmena Ž, Ř, CH, F
 • čtení přiměřených textů
 • psaní ch, Ch, F, f, D
 • skládání slov
 • psaní diktátu
 •  čte texty ze Slabikáře nebo z tabule
 • píše podle diktátu
 • píše v písance č. 4
 • složí slova podle diktátu
Anglický jazyk
 •  My family
 •  vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny
 • odpovídá na otázky o své rodině
 • zpívá písničky a hraje hry, vymaluje obrázek podle diktátu
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy (Gogo´s story, Happy English…)
Prvouka
 •  orientace v čase
 • hodiny
 • roční období
 • měsíce
 • dny v týdnu
 •  přečte hodiny
 • nastaví hodiny
 • charakterizuje jednotlivé roční období
 • vyjmenuje měsíce
Přírodověda  —–  
Vlastivěda  —-  
Matematika
 •  sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
 • o několik více nebo méně
 • jednotka objemu
 •  počítá do 20 bez přechodu
 • řeší úkoly typu o několik více, méně
 • určí, co se měří na litry

 

Informatika  ——  
Hudební výchova
 •  Hej meduli
 • nota celá, půlová, čtvrťová a osminová
 Zpívá podle svých možností.
Výtvarná výchova  Prožitková malba, soutěž o Karlu IV.  Zpracuje zadané téma.
Pracovní činnosti  práce s papírem- loďka a čepice  Pracuje se šablonou, skládá papír.
Tělesná výchova  žebřiny, běžecká abeceda  Cvičí podle svých možností, dodržuje pravidla her.
     

 

Platnost: březen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • hlásky a písmena H,h,B,bČ,č
 • čtení slov typu král
 • čtení slov typu kočka
 • opis slov
 • přepis slov i vět
 • diktát vět
 •  píše přiměřené texty
 • napíče diktát
 • vypráví podle obrázkové osnovy
 • čte přiměřené texty
Anglický jazyk
 •  My family
 • Learning about Easter
 •  vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny
 • odpovídá na otázky o své rodině
 • zpívá písničky a hraje hry, vymaluje obrázek podle diktátu
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy (Gogo´s story, Happy English…)
 • seznámí se s velikonočními tradicemi v GB
Prvouka  Jaro
 • pojmenuje domácí zvířata
 • vypráví o práci na zahradě
 • určí jarní květiny

 

Přírodověda  —-  
Vlastivěda  —-  
Matematika
 •  počítání do 20 bez přechodu přes jednotku
 • slovní úlohy
 • orientace na číselné ose
 •  počítá do deseti s názorem i bez názoru
 • počítá do 20 s názorem
 • řeší slovní úlohy
 • orientuje se na číselné ose
Informatika  —-  
Hudební výchova
 •  druhy not
 • zpěv známých písní
 •  popíše a zapíše noty

zpívá podle svých možností

Výtvarná výchova  Velikonoce  Výtvarně zpracuje dané téma.
Pracovní činnosti  Velikonoce

Vytváří jednoduché dekorace.

Tělesná výchova

Pohybové hry, švihadlo

 

Dodržuje pravidla her, cvičí podle svých možností.

     

 

Platnost: únor 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmena Šš, Rr, Ou ,Au
 • čtení trojslabičných slov
 • čtení slov se dvěma souhláskami na začátku slova
 • psaní š, r,
 • psaní jednoduchých vět
 • žák čte přiměřené texty
 • vyhledává v textu informace
 • píše v písance
 • píše podle diktátu jednoduché věty
 • převypráví pohádku
Anglický jazyk
 • At school, my school things
 • My family
 • zpívá písničky a hraje hry (Bingo, Live pexeso…)
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • sleduje a poslouchá jednoduché anglicky mluvené pohádky
 • vyjmenuje členy své rodiny
Prvouka
 • opakování téma nemoc
 • péče o tělo
 • správná výživa
 • začíná jaro
 • žák nakreslí správné prostírání stolu
 • vypráví o ošetření úrazu a o léčbě nemoci
Přírodověda  —–  
Vlastivěda  —–  
Matematika
 • numerace do 10
 • počítání zpaměti
 • hry Na krále, Bingo, Domino
 • vyvození čísel do 20
 • řazení čísel 
 • slovní úlohy i s písemnou odpovědí
 • sčítá a odčítá do 10 s názorem i bez názoru
 • orientuje se na číselné ose, napíše čísla do 20, porovná je
 • vyřeší jednoduchou slovní úlohu
Informatika  —–  
Hudební výchova
 •  noty čtvrťová a půlová
 • zápis do notové osnovy
 • píseň Strojvůdce
 • zapíše noty
 • zpívá podle svých možností
Výtvarná výchova
 • Kresba a malba 
 •  zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 • modelování
 • práce s papírem
 •  vytváří prostorové dekorace
Tělesná výchova
 • míčové hry
 • kotouly vzad i vpřed
 • dodržuje pravidla her
 • cvičí dle svých možností
Ostatní    

 

Platnost: leden 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmena Vv,Dd,Zz,Kk
 • tříslabičná slova s otevřenou slabikou
 • dvouslabičná slova s uzavřenou slabikou
 • psaní N,V,v
 • psaní slov podle diktátu
 • čtení Slabikář
 • žák čte přiměřený text vázaně po slabikách
 • píše podle diktátu 
 • skládá slova
 • píše nová písmena
Anglický jazyk
 • Ve škole – nová slovní zásoba
 • zpívá písničky a hraje hry (Bingo, Live pexeso…)
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • sleduje a poslouchá jednoduché anglicky mluvené pohádky
Prvouka
 • lidské tělo
 • popíše tělo
 • vypráví o péči o zdraví
 • vypráví o návštěvě u lékaře
Přírodověda  —-  
Vlastivěda  —-  
Matematika
 • číslice 9,10
 • numerace do 10
 • slovní úlohy
 • dopočítávání
 • žák sčítá a odčítá do 10 s názorem
 • řeší slovní úlohy
 • dopočítá chybějící počet, rozloří číslo na součet
Informatika  —–  
Hudební výchova
 • noty podle délky
 • Ivánku náš
 • zpívá podle svých možností
Výtvarná výchova
 • kresba a malba
 • výtvarně zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 • modelování
 • práce s papírem
 • pracuje s šablonou
 • stříhá a lepí
Tělesná výchova
 • kotoul vpřed a vzad
 • přihrávka
 • cvičí podle svých možností
 • hraje podle pravidel
Ostatní

 

 

 

Platnost: prosinec 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • hlásky t,j,y,n
 • psaní t, I, j
 • psaní slabik
 • čtení přiměřených textů
 • skládání slov
 • přečte slova a slabiky
 • píše do písanky
 • složí větu ze skládací abecedy
 • převypráví pohádku
Anglický jazyk
 • Ve škole – nová slovní zásoba
 • Christmas activities
 • zpívá písničky a hraje hry (Bingo, Live pexeso…)
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • sleduje a poslouchá jednoduché anglicky mluvené pohádky
 • seznámí se s vánočními tradicemi v GB
Prvouka
 •  Mikuláš, Vánoce
 • vypráví o vánočních zvycích a o přípravě na Vánoce
Přírodověda  —-  
Vlastivěda  —-  
Matematika
 • číslice 8
 • numerace do 8
 • porovnávání
 • slovní úlohy
 • píše správně číslice
 • počítá do 8
 • řeší slovní úlohy
 • porovnává čísla
Informatika  —-  
Hudební výchova
 • vánoční koledy
 • psaní not
 • zpívá podle svých možností
 • píše noty
Výtvarná výchova
 •  Vánoce
 • výtvarně zpracuje téma Vánoce
Pracovní činnosti
 •  čertík
 • vánoční hvězda
 • výroba dekoračních předmětů, hvězda na charitativní prodej
Tělesná výchova
 •  pohybové hry
 • cvičení na žebřinách
 • přihrávka jednoruč a obouruč
 • hraje podle pravidel
 • cvičí dle svých možností
Ostatní

 Vystoupení Citron

Veselé malováníí

 

 

 

Platnost: listopad 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  hlásky p,u,i
 • čtení slabik
 • psaní s,o,i,u a slabik
 • pohádka Popelka
 •  rozeznat písmena
 • rozložit a složit slabiky
 • psát psací písmena
 • vyprávět pohádku
Anglický jazyk
 • opakování: čísla 1-10, barvy
 • Ve škole – nová slovní zásoba
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • zpívá písničky a hraje hry (Bingo, Live pexeso…)
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
Prvouka  Moje rodina
 •  jména svých rodičů a prarodičů
 • povolání rodičů
 • práce a slavnosti v rodině
Přírodověda  —–  
Vlastivěda  —–  
Matematika
 •  číslice 0,6
 • porovnávání
 • slovní úlohy
 • dopočítávání
 • numerace do 6
 •  sčítá a odčítá do 6 s pomocí názoru
 • řeší slovní úlohy
 • porovnává čísla
 • dopočítává do daného počtu
Informatika  ——-  
Hudební výchova
 •  části noty
 • Já jsem muzikant
 • Stojí vrba košatá
 •  popíše notu
 • zpívá písničky
Výtvarná výchova  Prožitková malba
 •  Kreslí svoje zážitky
Pracovní činnosti  Modelování, práce s papírem
 •  stříhá a lepí
 • pracuje se šablonou
 • pracuje s modelínou
Tělesná výchova  Pohybové hry
 •  cvičí podle svých možností
 • dodržuje pravidla her
Ostatní    

Platnost: říjen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyvození hlásek L,E,S
 • slabiky ma, la, me, le
 • pohádka Devět
 • tahy písmen
  Žák přečte daná písmena i slabiky, vypráví pohádku, píše procvičovací tahy písmen.
Anglický jazyk
 •  audio-orální kurz
 • barvy
 • čísla 1-8
 •  vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 8
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze, žlutých jablkách, a letadýlkách
 • sleduje a poslouchá s porozuměním krátké výukové příběhy
Prvouka     Podzim  Žák vypráví o změnách v přírodě, vyjmenuje ovoce a zeleninu, vypráví o stěhovavých ptácích a počasí.
Přírodověda  —-  
Vlastivěda  —-  
Matematika
 •  psaní číslic 1,2,3,4
 • sčítání a odčítání v oboru do 4
 • postřehnutí počtu
 • slovní úlohy
 Žák pozná číslice, počítá do 4 s názorem. Znázorní a vyřeší slovní úlohu s dopomocí. Pokusí se o odpověď.
Informatika  —-  
Hudební výchova
 •  části noty
 • Já jsem muzikant
 Žák popíše notu, zpívá písničky, správně dýchá.
Výtvarná výchova      Podzim  Výtvarně zpracuje zadané téma.
Pracovní činnosti    Práce s papírem  Složí větrník, pracuje s šablonou.
Tělesná výchova
 •  pohybové hry
 • rozcvička
 Žák dodržuje pravidla her.
Ostatní  Důraz na správné držení tužky.  

  Platnost: září 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  přípravné období
 • vyhledávání stejných obrazců
 • řádek a sloupeček
 • uvolňovací a zobratňovací cviky
 • vpředu, vzadu, nahoře, dole, vlevo vpravo
 • vyvození hlásek M a A
Žák najde stejné obrazce, pozná řádek a sloupeček, určí pozici obrázku. Cvičí do sešitu uvolňovací cviky. Přečte písmeno M a A v tiskací i psací podobě.
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • Hello, Bye, ….., I am …
 • základní barvy
 • čísla 1-5
 • pozdravit, představit se
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 5
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat Colour song
Prvouka
 •  Škola
 Žák povypráví o činnosti ve škole o přestávce i v hodině, popíše školní pomůcky a svou cestu do školy.
Přírodověda  —-  
Vlastivěda  —-  
Matematika
 •  přípravné období
 • počítání prvků do 5
 • postřehnout počet
 • číslice 1-5
 Žáci počítají do 5, určují počet, dopočítávají. Poznají číslice 1-5.
Informatika  —-  
Hudební výchova
 • opakování písní ze školky
 • zvuk a tón
 • založení zpěvníčku
 Zpívá podle svých možností.
Výtvarná výchova
 •  kresba a malba
 • založení desek
 Výtvarně zpracuje zadané téma .
Pracovní činnosti
 •  práce s papírem
 Pracuje s šablonou, stříhá a lepí.
Tělesná výchova
 •  zásady bezpečnosti v tělocvičně
 • běhy zvířátek, rozcvička
 • hra Kompot
 Cvičí podle svých možností, dodržuje pravidla bezpečnosti a pravidla her.
Ostatní    

  Platnost: červen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  Opakování a procvičování čtení slov složitější stavby, čtení delších textů, zvyšování plynulosti čtení, prvky výrazného čteníBásně s letní tematikou, dětské knihyOpis a přepis slov a vět, doplňování písmen, slov  Číst slova, věty, zvyšovat plynulost čtení, seznámit se s prvky výrazného čtení a pokoušet se o něOpisovat a přepisovat slova, věty
Anglický jazyk Opakování
 •  ukazuje na části těla a věci v blízkosti a  pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do her Simon says, Say 4, Change your place…..
 • zpívá písničky
 • hraje hry (BINGO a PEXESO) s naučenou  slovní zásobou
 • kreslí obrázky na základě poslechu
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy
Prvouka  Člověk ve společnostiLéto  Seznámit se se státními symboly, vyprávět o výletě s rodiči, o kulturních akcích, vyjmenovat své koníčky, přiřadit zboží do obchodů, znát zásady nakupování, povolání rodičů, rozlišit přírodniny a lidské výrobky, pozorovat letní proměny v přírodě
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika  Číselný obor 0 – 20, numeraceČíselná osa 0 – 20Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem desítkySlovní úlohyVztahy o několik více / o několik méněOpakování litr, metr, kilogram  Sčítat a odčítat do 20 s přechodem desítky za pomoci rozkladuOrientovat se na číselné ose, přiřazovat číslaPoužívat čísla k vyjádření počtu i pořadíPorovnávat čísla na základě množstvíSčítat, odčítat a dočítat v první desítce pokud možno již bez názoruŘešit jednoduché typové úlohy (slučování a ubírání)
Informatika  0  0
Hudební výchova  Opakování hudebních nástrojů a probraných notZpěv písní, opakování tanečků   Podle svých možností zazpívat, zahrát rytmus, tancovatPoznat vybrané hudební nástrojeZařadit hudební nástroje do skupin – strunné, dechové, bicí
Výtvarná výchova  Hra s temperou (duha)Modelování společného díla (mísa z válečků)  Podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Pracovní činnosti  Koláž (kočka)Úklid pomůcek  Podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Tělesná výchova  Běh 100 m, hod kriketovým míčkem, pobyt v lese  Provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možnostíRespektovat daná  pravidla
Ostatní  Den s LČRS Edou a Evou bezpečně – projektový den  s dopravní výchovou  

  Platnost: květen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  Hláska a písmeno G g,slova s ď, ť, ň,slabiky di, ti, ni; dě, tě, ně; bě, pě, věpsaní slov s di, ti, ni; dy, ty, ny;slova s ěBásně ke Dni matek, přednes, jazykolamy  Poznat, psát a číst probraná písmena, slabikyNaučit se nazpaměť zadanou báseňReprodukovat slyšený textOpisovat a přepisovat slova a krátké větyZvládnout analýzu a syntézu probíraných slovNaučit se zpaměti krátkou básničku a přednést ji.
Anglický jazyk
 • téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hry Simon says, Bingo, Live pairs
 • téma Monsters
 •  ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje hry s touto slovní zásobou
 • kreslí příšerky na základě poslechu
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy
Prvouka  Orientace v čase  Vyjmenuje měsíce v roce a přiřadí je k ročnímu období, vyjmenuje dny v týdnu, učí se poznávat hodiny, zvládne celou a půl.
Přírodověda  0  
Vlastivěda  0  
Matematika  Číselný obor 0 – 20, numeraceČíselná osa 0 – 20Sčítání  v oboru čísel do 20 s přechodem desítkySlovní úlohyVztahy o několik více / o několik méně  Sčítat do 20 s přechodem desítky za pomoci rozkladuOrientovat se na číselné ose, přiřazovat číslaPoužívat čísla k vyjádření počtu i pořadíPorovnávat čísla na základě množstvíSčítat, odčítat a dočítat v první desítce pokud možno již bez názoruŘešit jednoduché typové úlohy (slučování a ubírání)
Informatika  0  
Hudební výchova  Rytmické a melodické hryZpěv písníDechová cvičeníHudební nástroje  Podle svých možností zazpívat, zahrát rytmus, tancovatPoznat vybrané hudební nástrojeZařadit hudební nástroje do skupin – strunné, dechové, bicí
Výtvarná výchova  Rostliny a jejich stavba . pampeliška (malba temperou, vosková rezerváž)  Podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Pracovní činnosti  Přání pro maminky, origami – kravata  Podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Tělesná výchova  Psychomotorické hry s padákemSkok do dálkyBěh 100 m  Provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možnostíRespektovat daná  pravidla
Ostatní    

  Platnost: duben 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Hlásky a písmena Ž ž, Ř ř, Ch ch, F fSlova složitější stavbySlova se slabikotvorným „r, l“Psaní psacího ř, Ř, K, E, L, ch, Ch, D, f, FOpis a přepis slov a krátkých větBásně s velokonoční tematikou, koledy, hry s rýmy, pohádky  Poznat, psát a číst probraná písmena, slabikyNaučit se nazpaměť zadanou báseňReprodukovat slyšený textOpisovat a přepisovat slova a krátké větyZvládnout analýzu a syntézu probíraných slov
Anglický jazyk
 •  opakování tématu  Moje rodina
 •  nové téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says and Bingo
 •  ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
Prvouka JaroVelikonoce Popsat práci na zahraděSeznámit se s tím, co se sází a sejeVyjmenovat části stromu a keřePojmenovat domácí zvířata a jejich mláďataVyprávět o činnostech na jaře
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika Číselný obor 0 – 20, numeraceČíselná osa 0 – 20Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítkySlovní úlohyVztahy o několik více / o několik méně  Znát číselnou řadu vzestupnou a sestupnou (od 0 do 20 a zpět)Orientovat se na číselné ose, přiřazovat číslaPoužívat čísla k vyjádření počtu i pořadíPorovnávat čísla na základě množstvíSčítat, odčítat a dočítat v první desítce pokud možno již bez názoruŘešit jednoduché typové úlohy (slučování a ubírání)
Informatika  0  0
Hudební výchova Rytmické a melodické hryZpěv písníDechová cvičeníHudební nástroje Podle svých možností zazpívat, zahrát rytmus, tancovatPoznat vybrané hudební nástrojeZařadit hudební nástroje do skupin – strunné, dechové, bicí
Výtvarná výchova  Kolorovaná kresba –  Ptáci zpíváciMalba temperou – Domácí zvířata  Podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Pracovní činnosti  Modelování – Domácí zvířataStříhání, lepení, trhání – Beránek, kraslice  Podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Tělesná výchova Překážková dráhaSkákání přes švihadloBěžecké a míčové hry Provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možnostíRespektovat daná  pravidla
Ostatní  Společné setkání s rodiči – O koblížkovi  

  Platnost: březen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  hlásky a písmena Hh, Bb, Čč
 • jednoslabičná slova se skupinou hlásek na začátku (typ král)
 • slova se skupinou hlásek uprostřed slova (typ kočka)
 • psaní psacího Z, h, H, T, b, B, č, Č
 • básně s jarní tematikou, lidová říkadla, rozpočítadla, hádanky
 • pohádka O koblížkovi
 •  poznat, psát a číst probraná písmena, slabiky
 • naučit se nazpaměť zadanou báseň
 • reprodukovat slyšený text
 • Opisovat a přepisovat slova a krátké věty
 • zvládnout analýzu a syntézu probíraných slov
Anglický jazyk
 •   My family
 •  vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny
 • odpovídá na otázky o své rodině
 • zpívá písničky a hraje hry, vymaluje obrázek podle diktátu
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy (Gogo´s story, Happy English…)
Prvouka
 •  Jaro
 •  popsat, jak se mění příroda na jaře
 • vyjmenovat jarní měsíce
 • poznat sněženku, bleduli, narcis tulipán, fialku, petrklíč, pampelišku
 • popsat části rostliny
 • vybrat vhodné jarní oblečení
 • popsat jarní počasí
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika
 •  Metr
 • Litr
 • Číselný obor 0 – 20, numerace
 • Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • Slovní úlohy
 • Vztahy o několik více / o několik méně
 • seznámit se s jednotku délky – 1 m a s jednotkou obsahu – 1l
 • zapisovat metr pomocí zkratky
 • číst a psát čísla do 20
 • znát číselnou řadu vzestupnou a sestupnou (od 0 do 20 a zpět)
 • používat čísla k vyjádření počtu i pořadí
 • porovnávat čísla na základě množství
 • sčítat, odčítat a dočítat v první desítce pokud možno již bez názoru
 • řešit jednoduché typové úlohy (slučování a ubírání)
Informatika  0  0
Hudební výchova
 • rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • dechová cvičení
 •  hudební nástroje
 • podle svých možností zazpívat, zahrát rytmus, tancovat
 •  poznat vybrané hudební nástroje
 • zařadit hudební nástroje do skupin – strunné, dechové, bicí
Výtvarná výchova
 •  modelování
 • hra s barvou
 •  podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Pracovní činnosti
 •  stříhání
 • origami
 • papírová batika
 •  podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Tělesná výchova
 •  házení a chytání míče
 • skok z místa
 • běžecké a psychomotorické hry
 • přeskok přes kozu
 • provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možností
 • respektovat daná  pravidla
Ostatní
 •  Návštěva MŠ s pohádkou
 • Soutěž origami
 
Platnost: únor 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  hlásky a písmena Š š, R r, C c, dvojhlásky Au, Ou
 • slova s dvěma souhláskami na začátku (typ škola)
 • psaní psacího r, R, au, Au, ou, Ou, euc, C
 • psaní slabik a slov,  přepis slov a krátkých vět
 • básně se zimní tematikou, hádanky, dramatizace pohádky
 •  poznat, psát a číst probraná písmena, slabiky
 • naučit se nazpaměť zadanou báseň
 • reprodukovat slyšený text
 • Opisovat a přepisovat slova a krátké věty
 • zvládnout analýzu a syntézu probraných slabik
Anglický jazyk
 •  Moje rodina – nová slov. zásoba
 •  vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny
 • odpovídá na otázky o své rodině
 • zpívá písničky a hraje hry, vymaluje obrázek podle diktátu
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy (Gogo´s story, Happy English…)
Prvouka  Člověk a jeho zdraví
 •  pojmenovat části lidského těla
 • rozlišit nemoc a úraz
 • popsat základní péči o tělo
 • vybrat zdraví prospěšné potraviny
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika
 •  Číselný obor 0 – 20, numerace
 • Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • Slovní úlohy

 

 •  číst a psát čísla do 20
 • znát číselnou řadu vzestupnou a sestupnou (od 0 do 20 a zpět)
 • používat čísla k vyjádření počtu i pořadí
 • porovnávat čísla na základě množství
 • sčítat, odčítat a dočítat v první desítce pokud možno již bez názoru
 • řešit jednoduché typové úlohy (slučování a ubírání)
Informatika  0  0
Hudební výchova
 • rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • dechová cvičení
 • nota celá a půlová, čtvrťová, půlová s tečkou
 • takt celý, dvoučtvrteční, tříčtvrteční
 • hymna ČR
 •  podle svých možností zazpívat, zahrát rytmus, tancovat
 • noty seskupovat do taktů podle délky
 • seznámit se s hymnou ČR a zazpívat ji
Výtvarná výchova
 •  vosková rezerváž
 • kresba voskovkami
 • pozadí temperou
 •  podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Pracovní činnosti
 •  origami – rybka, srdíčko
 • modelování
 •  skládat origami
 • modelovat podle zadání i podle vlastí fantazie
Tělesná výchova
 •  šplh na tyči
 • překážková dráha
 • skákání přes švihadlo
 • míčové a pohybové hry
 •  provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možností
 • respektovat daná  pravidla
Ostatní
 • soutěž origami
 

 

Platnost: leden 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  hlásky a písmena Vv, Zz, Dd, Kk
 • tříslabičná slova s otevřenou slabikou
 • dvouslabičná slova se zavřenou slabikou (typ motýl)
 • psaní psacího U, n, N, v, V, z
 • psaní slabik a slov, první věty, přepis slov
 • básně se zimní tematikou, hádanky, pohádky
 •  poznat, psát a číst probraná písmena
 • naučit se nazpaměť zadanou báseň
 • reprodukovat slyšený text
 • pracovat s obrázkovou osnovou
 • zvládnout analýzu a syntézu probraných slabik
Anglický jazyk
 • Ve škole – nová slovní zásoba
 •  zpívá písničky a hraje hry (Bingo, Live pexeso…)
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
 • reaguje na anglicky udílené pokyny, počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • sleduje a poslouchá jednoduché anglicky mluvené pohádky
Prvouka
 •  Vánoce, svátek Tří králů
 • Zima
 • seznámit se s příběhem tří králů
 •  vyprávět pomocí obrázků
 • pojmenovat sportovní potřeby pro zimní sporty
 • seznámit se se stopami ve sněhu
 • přiřadit obrázky
Přírodověda  0  
Vlastivěda  0  
Matematika
 •  rozšíření číselného oboru do 10
 • slovní úlohy
 • geometrické tvary
 •  číst a psát čísla do 10
 • znát číselnou řadu vzestupnou a sestupnou (od 0 do 10 a zpět)
 • používat čísla k vyjádření počtu i pořadí
 • porovnávat čísla na základě množství
 • sčítat, odčítat a dočítat v první desítce (možno s názorem)
 • řešit jednoduché typové úlohy (slučování a ubírání)
Informatika  0  
Hudební výchova
 •  Tříkrálová koleda
 • rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • dechová cvičení
 • nota celá a půlová
 • mazurka, valčíkový krok
 •  podle svých možností zazpívat, zahrát rytmus, tancovat
 • zvládnout mazurku a valčíkový krok
Výtvarná výchova
 •  soutěž Nakresli tři krále – koláž
 • práce se zimní tematikou – inkoust, zmizík
 •  podle svých schopností co nejlépe zvládnout zadané techniky
Pracovní činnosti
 •  práce se zimní tematikou – stříhání, lepení, koláž
 •  stříhat, lepit, skládat papír
Tělesná výchova
 •  skákání přes švihadlo
 • hry s padákem, s novinami
 • kotoul vpřed
 • přeskok, výskok
 •  provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možností
 • respektovat daná  pravidla
Ostatní
 •  Tříkrálové koledování
 • návštěva MŠ
 
 
Platnost: prosinec 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •   čtení otevřených slabik, dvouslabičných slov s otevřenou slabikou
 • první jednoslabičná slova se zavřenou slabikou
 • hlásky a písmena Tt, Jj, Yy, Nn
 • básně s předvánoční tematikou
 • Pohádkový dědeček
 • psaní psacích písmen t, I, j, J, P, y,
 • psaní otevřených slabik a jednoduchých slov
 • zvládnout analýzu a syntézu otevřených slabik
 • číst slova z otevřených slabik a jednoslabičná slova se zavřenou slabikou (typ les, los)
 • poznat probíraná písmena
 • naučit se básničku o Mikulášovi
 • psát  t, I, j, J, P, y, U
 • opisovat i přepisovat otevřené slabiky a jednoduchá slova
Anglický jazyk
 •  Ve škole – nová slovní zásoba
 •  Christmas activities
 • zpívá písničky a hraje hry (Bingo, Live pexeso…)
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
 • reaguje na anglicky udílené pokyny, počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • sleduje a poslouchá jednoduché anglicky mluvené pohádky
Prvouka
 •  zima
 • svátek sv. Mikuláše
 • advent, Vánoce
 •  pozorovat a povídat o počasí v zimě
 • popsat oblečení v zimě
 • vypravovat o prožívání svátku sv. Mikuláše
 • seznámit se s tradicemi v adventu a o Vánocích
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika
 •  numerace v oboru 0 – 9
 • sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel 0 – 9
 • geometrické tvary
 •  přiřazuje počet, pořadí, orientuje se na číselné ose, porovnává, řadí číslice, znázorní číst a psát číslice 0 až 9
 • sčítat a odčítat do 9
 • řešit slovní úlohy, říct odpověď celou větou
 • poznat a pojmenovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Informatika  0  0
Hudební výchova
 •  rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • dechová cvičení
 • nota celá a půlová
 •  podle svých možností plní zadané úkoly (vytleská rytmus, zazpívá, poznává zvuky a tóny,…)
 • na rytmické nástroje zahrát rytmus podle notového zápisu
Výtvarná výchova
 •  práce s temperou, tuší
 • namalovat postavu tuší
 • otisknout ruce
Pracovní činnosti
 •  lepení, stříhání
 •  stříhat proužek papíru a lepit ho do řetězu
 • z proužku papíru vyrobit hvězdičku
Tělesná výchova
 •  přeskok přes kozu
 • kotoul vpřed, házení a chytání míče
 • skákání přes švihadlo
 • pohybové a míčové hry
 • provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možností respektovat daná  pravidla
Ostatní    
Platnost: listopad 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  čtení otevřených slabik, dvouslabičných slov s otevřenou slabikou
 • hlásky a písmena Pp, Uu, Ii
 • říkadla, básně, pohádka Divotvorný mlýnek, O poslušných kůzlátkách
 • psaní dalších písmen, spojování písmen do slabik
 • návštěva knihovny
 • zvládnout analýzu a syntézu otevřených slabik
 • poznat další hlásky a písmena O, P, U, I, 
 • číst otevřené slabiky a slova z těchto slabik, rozkládat slova na slabiky
 • psát psacím písmem a, s, o, p
 • psaní otevřených slabik
 • naučit se zpaměti říkadla, pracovat s pohádkou – domýšlet, vypravovat, opravit
Anglický jazyk
 • opakování: čísla 1-10, barvy
 • Ve škole – nová slovní zásoba

 

 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • zpívá písničky a hraje hry (Bingo, Live pexeso…)
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
Prvouka
 •  Na podzim
 • Moje rodina
 •  pojmenovat vybrané stromy,vysvětlit rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem
 • pojmenovat členy své rodiny, vypravovat o rodině
 • popsat svůj pokojíček
Přírodověda  0  
Vlastivěda  0  
Matematika
 •  Přirozená čísla 0 až 8
 • Geometrické tvary
 • chápat posloupnost přirozených čísel
 • počítat předměty do 10
 • vytvářet různé soubory o daném počtu předmětů
 • pochopit pojem nula
 • porovnávat čísla, orientovat se na číselné ose
 • číst a psát číslice 0 až 8
 • poznat a pojmenovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Informatika  0  
Hudební výchova
 •  Rytmické a melodické hry,
 • zpěv písní,
 • tóny/ zvuky,
 • mazurka, 3/4 takt
 • podle svých možností plní zadané úkoly (vytleská rytmus, zazpívá, poznává zvuky a tóny,…)
Výtvarná výchova
 •  Práce s vodovými barvami, voskovkami, tuší, koláž
 •  otiskovat listy, výtvarně zachytit pohádku
Pracovní činnosti
 •  práce s drobným materiálem
 • práce s papírem a nůžkami
 •  lepit, stříhat, kombinovat tvary a barvy
Tělesná výchova
 •  Pohybové a běžecké hry
 • protahovací a posilovací cviky
 • házení a chytání míče
 • provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možností respektovat daná  pravidla
Ostatní  Vyučování s rodiči, rodičovské schůzky, návštěva MŠ  
Platnost: říjen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Praktická příprava žáků na čtení a psaní
 • zvládnout analýzu a syntézu otevřených slabik
 • pozná hlásky a písmena M, L, S, P, E, A, I
 • číst otevřené slabiky a slova z těchto slabik, rozkládat slova na slabiky
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • barvy
 • čísla 1-8
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 8
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze, žlutých jablkách, a letadýlkách
 • sleduje a poslouchá s porozuměním krátké výukové příběhy
Prvouka Na podzim
 • pozorovat přírodu v okolí svého bydliště
 • vyprávět, jaké bývá na podzim počasí
 • vybrat vhodné oblečení na podzim
 • poznat základní ovoce a zeleninu
 • rozlišovat stromy listnaté a jehličnaté
 • vysvětlit pojmy ptáci stálí a stěhovaví
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika Přirozená čísla 1 až 6
 • chápat posloupnost přirozených čísel
 • počítat předměty do 10
 • vytvářet různé soubory o daném počtu předmětů
 • pochopit pojem nula
 • porovnávat čísla, orientovat se na číselné ose
 • císt a psát číslice 1 až 6
Informatika 0  
Hudební výchova Rytmické a melodické hry, zpěv písní, tóny/ zvuky
 • podle svých možností plní zadané úkoly (vytleská rytmus, zazpívá, poznává zvuky a tóny,…)
Výtvarná výchova Hra s barvou, barevné odstíny
 • míchat odstíny barev, barvu zesvětlit, zvolit správnou velikost kresby draka
Pracovní činnosti Stříhání, lepení, ohýbání, skládání, práce s drobným materiálem
 • podle svých možností a schopností stříhat, lepit, zdobit, ohýbat, tvořivě pracovat
Tělesná výchova Pohybové hrySkákání, házení míče, cvičení na lavičkách
 • provádět zadané činnosti co nejlépe podle svých možností
 • respektovat daná  pravidla
Ostatní Třídní schůzka 6. 10.Drakiáda 10. 10.  

 

Platnost: září 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • pohádka O veliké řepě
 • rozhovoření. rozvoj slovní zásoby
 • rozvoj čtenářských dovedností
 • rozvoj zrakového, sluchového vnímání
 • rozvoj grafomotoriky, uvolňování ruky
 • rozvoj paměti, pozornosti, postřehu
 • písmeno M, m, L, l, A, a, E, e
 • otevřené slabiky
 • umí říci několik vět o daném tématu, třídí slova podle jejich významu
 • orientuje  se na stránce – řádek sloupeček, vpravo, vlevo
 • upevňuje správné sezení a úchop tužky
 • určí hlásku na začátku a na konci slova
 • pozná písmena M, m, L, l, A, a, E, e
 • čte otevřené slabiky s probranými písmeny
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • Hello, Bye, ….., I am …
 • základní barvy
 • čísla 1-5
 • pozdravit, představit se
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 5
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat Colour song
Prvouka
 • Téma Ve škole
 • popíše třídu, správné – nesprávné chování o přestávce, ve vyučování
 • orientuje se po budově naší školy
 • zná nebezpečí po cestě do školy
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika
 • Numerace do 5
 • Sčítání a odčítání do 3
 • Základní geometrické tvary
 • třídí předměty do skupin podle počtu, píše číslice 1 – 5
 • sčítá a odčítá do 3
Informatika 0  
Hudební výchova
 • Hudební pohádka O veliké řepě (I. Hurník)
 • písnička Voláme sluníčko
 • rytmické a melodické hry
 • podle svých možností plní zadané úkoly (vytleská rytmus, zazpívá, poznává zvuky a tóny,…)
Výtvarná výchova  
 • pracuje s temperovými barvami a škrobem, hledá  kombinace barev, míchá odstíny
Pracovní činnosti
 • drak
 • motýl
 • stříhá, lepí, váže suk
Tělesná výchova
 • pravidla v Tv
 • házení a chytání míče
 • běžecké a pohybové hry
 • provádí zadané činnosti co nejlépe podle svých možností
 • respektuje daná  pravidla
Ostatní
 • spolupráce s patrony dětí – žáky 8. třídy
 

 

Platnost: červen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk
 • téma Moje tělo
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says and Bingo
 • a monster
 • ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • nakreslí obrázek podle diktátu
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    

 

Platnost: květen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • slabiky di,ti,ni,dy,ty,ny,bě,pě,vě,mě
 • čte správně v textu slabiky
Anglický jazyk
 • téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says and Bingo
 • ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
Prvouka
 • dny v týdnu,narozeniny členů rodiny
 • hodiny
 • určuje dny v týdnu,dnes,včera,zítra…
 • seznámí se s hodinami-celá hodina
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • „o několik méně,více“
 • jednotka objemu- 1 litr
 • určí o kolik více nebo méně
 • seznámí se s objemovými jednotkami
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • rozkvetlá louka
 • srdíčko pro maminku
 • maluje vodovými barvami na voskový podklad
Pracovní činnosti
 • práce na školním pozemku
 • sleduje klíčení fazolí
Tělesná výchova
 • olympijský pětiboj – běh na 500m,hod kriketovým míčkem
 • plní disciplíny ol.víceboje
Ostatní    

 

Platnost: duben 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • čtení slabik ml,vl,pl,sr,zr,vr,chr,hr,vr
 • psaní podle diktátu
 • správně vyslovuje a řadí do slov
 • píše slova,krátké věty
Anglický jazyk
  • opakování tématu  Moje rodina

 

 • téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says and Bingo

 

 • vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny
 • odpovídá na otázky o své rodině
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
Prvouka
 • jarní sportování
 • čtvero ročních období,měsíce v roce
 • rozlišuje zimní a letní sporty
 • zvládne urřit jaro,léto,podzim,zima a měsíce v roce
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • matemat.operace v oboru čísel do 20 bez přechodu 10
 • jednotky délky – 1m
 • provádí sčítání a odčítání do 20(16-2,18-4…)
 • seznámí se s délkovou jednotkou,provádí měření
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • velikonoční vajíčko z papíru
 • stříhá,vytrhává,lepí
Pracovní činnosti
 • velikonoční zajíček z roličky
 • stříhá,maluje,barví kraslici
Tělesná výchova
 • plnění disciplín olympijského víceboje
 • zapojí do do celostátního projektu
Ostatní
 • 17.4.-21.4. velikonoční prázdniny
 

 

Platnost: březen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmeno C,H,B
 • psaní písmene P,y,U
 • psaní slov a krátkých vět
 • správně přečte i neznámý text
 • píše slova podle diktátu
Anglický jazyk
 • Moje rodina – nová slov. zásoba
 • vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny
 • odpovídá na otázky o své rodině
 • zpívá písničky a hraje hry, vymaluje obrázek podle diktátu
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • sleduje a poslouchá přiměřené příběhy (Gogo´s story, Happy English…)
Prvouka
 • Jaro – květiny,zvířata,jarní práce na zahradě
 • jmenuje jarní květiny,mláďata od zvířat,vypráví o jarních pracech na zahradě
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • počítání do 20
 • počítá do 20-připočítá k 10 číslovky 1-10
Informatika    
Hudební výchova
 • Zpěv písní
 • Rytmické hry
 • Jednoduché tanečky ve 2/4 a 3/4 taktu
 • nácvik pěveckého vystoupení pro rodiče
 • Podle svých schopností provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • dopravní prostředek-kresba
 • navrhne nový dopravní prostředek
Pracovní činnosti
 • jarní květiny
 • stříhá,barví,lepí
Tělesná výchova
 • cvičení rovnováhy
 • správné držení těla
 • provádí cviky podle instrukcí
Ostatní
 • 14.3.a16.3.vystoupení žáků v kinosále ve Višňovém
 

 

Platnost: únor 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmeno K,k,Š,š,R,r,
 • dvojhláska Au,au,Ou,ou,Eu,eu
 • čte slova ,věty,správně přečte dvojhlásku
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • opakování: čísla 1-10, barvy, školní potřeby
 • moje rodina nová slovní zásoba
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • zpívá písničky a hraje hry
 • vyjmenuje členy rodiny anglicky
Prvouka
 • Nemoc a úraz
 • pozná rozdíl mezi nemocí a úrazem
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • odčítání v oboru čísel do 9
 • číselná řada do 10
 • odčítá od čísla 9
 • poznává všechna čísla na číselné ose do 10
Informatika    
Hudební výchova
 • Zpěv písní
 • Cvičení DHV
 • říkadlo – písníčka
 • Rytmické hry
 • Jednoduché tanečky ve 2/4 a 3/4 taktu
 • Podle svých schopností provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • zimní sporty-kresba postavy
 • „Čepice,rukavice,šála“
 • pozoruje proporce postavy,zachytí pohyb
 • stříhá podle šablony,kreslí,lepí
Pracovní činnosti
 • hlava kočky-podle !Kočičí zahrady“
 • kreslí, stříhá podle čteného příběhu
Tělesná výchova
 • nácvik přeskoku přes kozu-odrazový můstek
 • zvládne správný rozběh a odraz z můstku
Ostatní    

 

Platnost: leden 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmeno V,Z,D
 • psaní -O,P
 • čte slova a věty
 • píše správné tvary písmen
Anglický jazyk
 • opakování: čísla 1-10, barvy
 • Ve škole – nová slovní zásoba
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • zpívá písničky a hraje hry
 • vyjmenuje své školní potřeby anglicky
Prvouka
 • zimní sporty a hry
 • pojmenovává různé druhy sportů,rozlišuje zimní a letní sporty
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • odčítání v oboru čísel do 8
 • číslo 9
 • pomocí počitadla,mincí,koleček…se seznamuje s číslem 9
Informatika    
Hudební výchova
 • Zpěv písní
 • Rytmické hry
 • Jednoduché tanečky ve 2/4 a 3/4 taktu
 • Podle svých schopností provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • Tři králové
 • kreslí pastelkami,maluje vod.barvami na dané téma
Pracovní činnosti
 • záložka do knihy
 • vyrábí z papíru záložku-lepí,stříhá
Tělesná výchova
 • házení a chytání míče
 • provádí různé cvič.úkony s míčem-sám,ve dvojici
Ostatní    

 

Platnost: prosinec 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmeno J,Y,N
 • psaní písmene a,s
 • čte slova jedno,dvoj a trojslabičná
 • provádí správný nácvik písmen
Anglický jazyk
 • barvy
 • čísla 1-10
 • some Christmas activities
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 10
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky, odpvídat na dotazy – na barvu, na počet….
 • sledovat a poslouchat s porozuměním krátké výukové příběhy
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze a žlutých jablkách
 • aktivně se zapojit do her jako jsou Bingo, živé pexeso
Prvouka
 • Vánoce
 • vypráví  o předvánočním úklidu a pečení v rodině,o tradicích,které udržuje rodina
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • sčítání a odčítání s 8
 • porovnává čísla,řeší samostatně slovní úlohy
Informatika    
Hudební výchova
 • Zpěv vánočních písní a koled
 • Cvičení DHV
 • Mazurka, taneční krok na 3/4 rytmus
 • Podle svých schopností provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • Vánoční hvězdička na společný stromeček
 • vystřihuje,maluje vodovými barvami
Pracovní činnosti
 • papírové ozdoby
 • stříhá a lepí ozdoby na vánoční výzdobu třídy
Tělesná výchova
 • psychomotorické hry s míčem
 • provádí operace s míčem podle instrukcí
Ostatní
 • Vánoční besídka-20.12.
 

 

Platnost: listopad 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmeno P,U,I
 • čtení slabik,slov
 • skládání slov z písmen
 • čtení jednoduchých vět
 • psaní e,l,číslic 0,9
 • pozná probríraná písmena,dává je do slabik,tvoří slova,určuje počet slabik ve větě,rozlišuje dlouhou a krátkou slabiku
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • barvy
 • čísla 1-10
 • vyslovovat  správně základní barvy a další slov
 • počítat anglicky do 10
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky, odpvídat na dotazy – na barvu, na počet….
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze a žlutých jablkách a letadýlkách
 • sledovat a poslouchat s porozuměním krátké výukové příběhy
 • aktivně se zapojit do her jako jsou Bingo, živé pexeso
Prvouka
 • Můj pokojíček,má oblíbená hračka,úklid pokojíčku
 • vyjmenovává zařízení svého pokoje,rozlišuje ostatní místnosti v domě
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • sčítání odčítání v oboru 6,7,8
 • pozná číselnou řadu
 • počítá s nulou
Informatika    
Hudební výchova
 • Rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • Orffovy nástroje
 • O veliké řepě – hudební pohádka
 • Podle svých možností provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • Prádlo na šňůře
 • kreslí jednotlivé kusy oděvů-tužka,pastelka,tuš
Pracovní činnosti
 • Hruška
 • z barevných papírů vystřihuje jednotlivé části hrušky,stromu,zvířat,lepí na papír
Tělesná výchova
 • kotoul vpřed,vzad
 • provádí správný nácvik kotoulu vpřed a vzad
Ostatní
 • návštěva místní knihovny
 

 

Platnost: říjen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • psaní číslic 1,2,3,4,5,6,7
 • čtení písmen a skládání slabik
 • písmeno E
 • správně sedí a provádí správný úchop tužky
 • skládá písmena do slabik
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • barvy
 • čísla 1-8
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 8
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze, žlutých jablkách, a letadýlkách
 • sleduje a poslouchá s porozuměním krátké výukové příběhy
Prvouka
 • příroda na podzim-na zahrádce,na poli
 • pozná druhy zeleniny a ovoce
 • vyjmenuje podzimní práce na zahradě,na poli
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • sčítání a odčítání do 4,5
 • pracuje s čísly na číselné ose,správně zařadí mat.znaménka-plus,mínus,rovná se
Informatika    
Hudební výchova
 • Rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • Metrum, rytmus
 • tempo – rychle-pomale
 • ukolébavka
 • Podle svých možností provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • barvy podzimu-listy,ovoce,zelenina
 • kreslí a maluje
Pracovní činnosti
 • výrobky z papíru
 • modelování-písmenka
 • skládá,lepí ,stříhá
 • z plastelíny modeluje probraná písmenka abecedy
Tělesná výchova
 • cvičení na žebřinách
 • házení a chytání míče
 • vyleze na žebřiny,správně střídá ruce a nohy
 • provádí hod a chytání míče
Ostatní    

 

Platnost: září 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • uvolňovací cviky-„Moje první psaní“
 • správně sedí,drží tužku
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • základní barvy
 • čísla 1-5
vyslovovat správně základní barvy počítat anglicky do 5 reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky zazpívat Colour song
Prvouka
 • „Jsem školák“-popis třídy,školy
 • popisuje ,co je vpravo,vlevo,vzadu,vpředu…
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • matematické představy-1-6
 • zvládá představu o čísle
Informatika    
Hudební výchova
 • Hudebně pohybové hry
 • Zpěv písní
 • Zvuk a tń
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • „Vezmi žlutou tužku,namaluj mi hrušku“
 • kreslí podle říkanky
Pracovní činnosti
 • vystřihovánky,skládanky
 • vystřihuje pohádkové postavy podle předlohy,skládá lodičku
Tělesná výchova
 • pohybové a závodivé hry na hřišti
 • pochopí správně pravidla určených her
Ostatní
 • Drakiáda
 

  Platnost: červen 2013

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • slova složitější stavby
 • delší texty
 • přečtené knihy
 • psaní- Putování se sluníčkem, diktát vět,přepis vět
 • opakuje a procvičuje
 • zvyšuje plynulost, zaměřuje se na výrazné čtení
 • vyprávějí o přečtených knihách
Anglický jazyk
 • téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says and Bingo
 • ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
Prvouka
 • Na výletě
 • Léto v přírodě
 • povídání v kruhu, vycházky- poznává byliny,zaznamenává do PS  (křížovky, doplňovačky)
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání s přechodem 10 do 20
 • Porovnávání
 • O několik více , méně
 • Rýsování podle pravítka
 • Geometrické tvary a tělesa
 • procvičuje na příkladech a slovních cvičeních, zkouší matematické hlavolamy
 • pozná čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh, prakticky (např. stavebnice) se seznamuje s tělesy
Informatika    
Hudební výchova
 • Píseň Trpasličí svatba
 • notový zápis
 
Výtvarná výchova
 • Zážitková kresba
 
Pracovní činnosti
 • Stříhání, lepení,přír, materiál, výroba pomůcek
 
Tělesná výchova
 • Běh v terénu
 • Atletika
 • Sportovní hry
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    

  Platnost: květen 2013

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Čtení di,ti,ni  dy,ty,ny  bě,pě,vě   mě
 • dramatizace textu
 • Psaní di, ti, ni, bě, pě, vě, mě

 

 • čte a vyslovuje správně dané skupiny,čte obsáhlejší texty a pohádky

 

Anglický jazyk
  • opakování tématu  Moje rodina

 

 • téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says and Bingo
 • vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny
 • odpovídá na otázky o své rodině
 • poslouchá s porozuměním přiměřený text
 • ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
Prvouka
 • Orientace v čase
 • Místo, kde žijeme
 • na modelu hodin určuje čas
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • slovní úlohy
 • geometrické tvary
 • pomocí koleček dopočítává do desítky,počítá na konkrétních příkladech- nákres
Informatika    
Hudební výchova
 • Zhudebnění pohádek
 • p.Když jsem já sloužil, Trpasličí svatba,..
 • Zápis známých not
 • Pomocí Orfova instrumentáře zhudebňuje písničky, pohádky,..
 • zkouší notu f na flétnu
Výtvarná výchova
 • Kalendář třídy
 • dárek pro maminky
 • stříhá, trhá, lepí, kreslí, maluje tem.barvami
Pracovní činnosti
 • Práce s přírodninami
 • strašilky
 • pravidelně se stará o tento hmyz(krmení, mlžení)
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Běh v terénu
 • Skok daleký
 • Hody
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    

  Platnost: duben 2013

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Čtení Ž, Ř, CH, F, slova se slabikotvorným r,l
 • výstavy knih- autor, ilustrátor
 • pohádky
 • Psaní- ř, Ř, K, L, ch,CH, D
 • čte slova složitější stavby. Ve větách se učí správně intonovat. Krátce a srozumitelně pohovoří o své knize – ví , kdo je autor a ilustrátor
 • úhledně píše do písanky, píše slova a věty podle diktátu
Anglický jazyk
 • Moje rodina – nová slov. zásoba
vyjmenuje a pojmenuje členy své rodiny odpovídá na otázky o své rodině zpívá písničky a hraje hry, vymaluje obrázek podle diktátu poslouchá s porozuměním přiměřený text sleduje a poslouchá přiměřené příběhy (Gogo´s story…)
Prvouka  
 • Příroda na jaře
 • Jarní hry dětí v přírodě
 • popisuje změny v jarní přírodě
 • vypráví o hrách venku
 • doplňuje do PS (křížovky, rébusy,..)
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Metr,litr, kilogram
 • Sčítání a odčítání bez přechodu do 20
 • o několik více, méně
 • slovní úlohy, rébusy
 • odměřuje prakticky, např měří délku provázku,  ..
 • pokouší se počítat bez pomocí prstů
Informatika    
Hudební výchova
 • písně s jarní tematikou
 • tanečky
 • flétna
 
Výtvarná výchova
 • zážitková kresba a malba
 
Pracovní činnosti
 • práce se dřevem
 
Tělesná výchova    
Ostatní    

 

Platnost: březen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Čtení- H, B, Č
 • Básně s jarní tematikou,Velikonoce
 • Čttenářský deník – četba srodiči
 • Psaní- Z,h,H,T,b,B,č
 • přednáší báseň zpaměti
 • čte slova a věty s novými písmeny,čte s porozuměním
 • zákládá si obráz ky o přečtených knihách do čtenářského deníku
 • píše do písanky nová písmena,slova a věty, píše podle diktátu(písmena,slova)
Anglický jazyk
 • Happy birthday song
 • Moje rodina – nová slov. zásoba
 • Velikonoce
 • zpívá narozeninovou písničku a popřeje k narozeninám
 • vyjmenuje a pojmenuje člena své rodiny
 • seznámí se s velikonočními zvyky v angl. mluv. zemích

 

Prvouka
 • Projekt člověk
 • Zuby
 • Jaro, Velikonoce
 • učí se, jak se starat o zuby
 • poznává první jarní květiny
 • vypráví  o velikonočních zvycích
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova
 • B.Smetana  – Vltava ( projekt Voda)
 • písničky Už se ten tálinskej rybník nahání, Sedí liška pod dubem, Hody ,hodfy, do Provody,Maličká su,Travička zelená
 • vnímá skladbu (zážitkový poslech)
 • zpívá, tancuje
Výtvarná výchova
 • oblíbená kniha
 • maluje
Pracovní činnosti
 • velikonoční dekorace
 • stříhá,lepí,váže na provázek
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: únor 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Š,R,Au,Ou,C
 • písanka Č.3
 • hry s rýmy, říkadla a verše, dramatizace pohádky
 • příběh z „Kočičí zahrady“
 • čte
 • úhledně píše nová písmena
 • O dvanácti měsíčkách
 • ví,jak se má chovat k ostatním spolužákům, zkouší vžít se do pocitu druhého
Anglický jazyk
 • opakování: čísla 1-10, barvy, školní potřeby
 • moje rodina nová slovní zásoba
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (co je to, barva, počet, velké/ malé,..)
 • zpívá písničky a hraje hry
 • vyjmenuje členy rodiny anglicky
Prvouka
 • Člověk
 • vycházky do přírody
 • pojmenuje části těla,sestaví jídelníček,správně stoluje
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • sččítání a odčítání do 10
 • slovní úlohy,hlavolamy
 • sčítání v oboru čísel do 20
 • opakuje
 • představa č. 20(znázorňuje kolečky,penězi,..)
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Měsíce
 • flétna- p.Běžela ovečka
 
Výtvarná výchova
 • zážitková kresba a malba
 
Pracovní činnosti
 • stříhání, lepení,modelování
 
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: leden 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • V,Z,P,K
 • v.V,z,d,S,k
 • básně se zimní tematikou
 • obrázková osnova
 • kniha- autor,ilustrátor
 • čte
 • píše
 • naslouchá,vyhledává známá písmenka
 • seřazuje
 • ví,kdo to je autor,ilustrátor
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • opakování: čísla 1-10, barvy, školní potřeby
 • moje rodina nová slovní zásoba
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • zpívá písničky a hraje hry
 • vyjmenuje členy rodiny anglicky
Prvouka
 • zimní radovánky
 • zvířátka v zimě
 • spolužáci
 • setkání s neznámými lidmi
 • je poučen o tom,jak se zachovat při setkání s neznámým člověkem

 

Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Číslo 9,10
 • geom.obrazce
 • sčítá,odčítá,porovnává,počítá slovní úlohy,rozeznává geom.obrazce
Informatika    
Hudební výchova
 • p.My tři králové, Adámku náš
 • tony hluboké a vysoké
 
Výtvarná výchova
 • barvy- zimní tematika

 

 • mnaluje zážitky
Pracovní činnosti
 • stříhání,lepení,sestavování
 • vystřihuje,vlepuje.skládá(skládačky,záložka,..)
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: prosinec 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk
 • barvy
 • čísla 1-10
 • some Christmas activities
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 10
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky, odpvídat na dotazy – na barvu, na počet….
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze a žlutých jablkách
 • aktivně se zapojit do her jako jsou Bingo, živé pexeso
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: listopad 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • P,U ,I
 • oblíbená kniha
 • pohádka
 • diskuse v kruhu
 • Čte p,u,i, píše a,o. Čte slabiky,vyhledává slova,skládá slabiky,slova
 • vypráví o knize
 • převypráví pohádku(příběh)
 • ví,jak se chovat k ostatním žákům,zná a snaží se dodržovat třídní pravidla
Anglický jazyk
 • barvy
 • čísla 1-7
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 7
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky, odpvídat na dotazy – na barvu, na počet….
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze a žlutých jablkách
 • aktivně se zapojit do her jako jsou Bingo, živé pexeso
Prvouka
 • Třídní pravidla,šikana,cizí lidé
 • Podzim
 • Rodina
 • zná třídní pravidla, ví,co to je agresivní a nevhodné chování vůči spolužákům a jak se v takovém případě zachovat.Ví,že by neměl komunikovat a nechat se lákat cizími lidmi
 • Vyjmenuje,kdo patří do jeho rodiny
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Početní operace do 5
 • číslo 6
 • slovní úlohy
 • Sčítá a odčítá do 5- zkouší zpaměti
 • pomocí mřížky si upevňuje rozklady č. 6,sčítá a odčítá do 6
 • pomocí matem.divadýlka  a obrázků počítá slovní úlohy
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Padá listí
 • krátké a dlouhé tony
 • flétna
 • zpívá,ozvěna
 • seznámí se s osminovou a čtvrťovou notou
 • hraje notu h,a
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova
 • šplh na tyči
 • míčové hry
 • skákání přes švihadlo
 • psychomotorické hry
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: říjen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmena L,E,S,O
 • analýza a syntéza slabik
 • uvolňovací cviky,psaní písmen l,e,m,i,u
 • pohádky,říkadla
 • číst slabiky le,la,se,sa,so,me,ma ,mo
 • psát l,e,m,i,u
 • vyprávět,vyhledávat v pohádkách a říkadlech
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • barvy
 • čísla 1-7
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 7
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat barevnou písničku,  písničku o duze a žlutých jablkách
Prvouka
 • podzim,úroda ze zahrady,rostliny,živočichové
 • společně si ukazovat úrodu ze zahrádek,povídat si o zvířátkách,která se chystají na zimu,poznávat barevné listy a plody stromů
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • sčítání a odčítání do pěti,porovnávání
 • slovní úlohy
 • základní geom. tvary
 • učí se pomocí „matem.divadýlka“ sčítat a odčítat,též porovnávat
 • zapisuje výpočty do skoupců
 • tvoří slovní úlohy
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Rybička maličká,Holka modroká
 • flétna-nota h,a
 • houslový klíč,nota
 • Pohádka O veliké řepě
 • zpívat písně
 • správná technika hry na flétnu,umí zahrát ton h,a
 • zkouší zapisovat notu h,a
 • hraje a zpívá Pohádku O veliké řepě
Výtvarná výchova
 • stříhání,lepení,vykreslování
 • malba temper.barvami
 • maluje erb
 • vyrábí z listů panáčky
Pracovní činnosti
 • práce s přírodním materiálem
 • modelína
 • vyyrábí zvířátka z přírodnin
 • modeluje k dané pohádce,..
Tělesná výchova
 • skok daleký
 • krátký rychlý běh
 • sportovní hry
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: září 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • základní barvy
 • čísla 1-5
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 5
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat Colour song
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova
 • organizace výuky
 • bezpečnost
 • běžecká abeceda
 • průpravná cvičení
 • míčové hry
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: červen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • slabiky mě
 • opakování a procvičování
 • čtení slov složitější stavby
 • prvky výrazného čtení
 • Ps: opis, přepis, diktát
 • rozlišuje psací a tiskací písmo, čte slova, věty s danými písmeny, píše diktát, přepíše, opíše krátký text, ovládá psací tvary písmen, recituje, vypravuje
Anglický jazyk
 • zvířata okolo mě – nová slovní zásoba
 • písnička There was a farmer, Old Mc Donald
 • pojmenuje zvířata žijící okolo nás
 • odpovídá na otázku What is this?
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásibou
 • zpívá písničky
 • sleduje a poslouchá krátké anglicky namluvené pohádky
Prvouka
 • člověk ve společnosti
 • zaměstnání dospělých, co lidé umí
 • v létě – okénko do letní přírody
 • jmenuje zaměstnání dospělých, určuje z čeho se vyrábí lidské výrobky, zásady bezpečnosti
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • odčítání s přechodem desítky
 • jednoduché úlohy z geometrie
 • slovní úlohy
 • žák porovnává, sčítá, odčítá, řeší jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné obrazce
Informatika    
Hudební výchova
 • hlasová a dechová cvičení
 • pěvecké dovednosti
 • Orffův instrumentář
 • zpívá na základě svých dispozic, dbá na správné dýchání, rozlišuje tóny, zvuky, seznamuje se s Orffovým instrumentářem,hudební doprovod
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • koláž
 • pracuje dle návodu, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • úklidové práce
 • bezpečnost
Tělesná výchova
 • běh v terénu
 • hody
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: květen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • hláska a písmena Gg
 • slova s ď, ť, ň
 • slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně
 • slabiky bě, pě, vě, mě
 • básně, divadlo, příběhy
 • rozlišuje psací a tiskací písmo, čte slova, věty s danými písmeny, píše diktát, přepíše, opíše krátký text, ovládá psací tvary písmen, recituje, vypravuje
Anglický jazyk
 • zvířata okolo mě – nová slovní zásoba
 • písnička There was a farmer, Old Mc Donald
 • pojmenuje zvířata žijící okolo nás
 • odpovídá na otázku What is this?
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásibou
 • zpívá písničky
 • sleduje a poslouchá krátké anglicky namluvené pohádky
Prvouka
 • orientace v čase
 • rok, roční období
 • měsíce, dny v týdnu, kalendář
 • člověk ve společnosti
 • jmenuje roční období, měsíce, dny v dýdnu
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • sčítání s přechodem desítky
 • slovní úlohy
 • geometrické obrazce
 • žák porovnává, sčítá, odčítá, řeší jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné obrazce
Informatika    
Hudební výchova
 • hlasová a dechová cvičení
 • pěvecké dovednosti
 • Orffův instrumentář
 • zpívá na základě svých dispozic, dbá na správné dýchání, rozlišuje tóny, zvuky, seznamuje se s Orffovým instrumentářem,hudební doprovod
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • koláž
 • pracuje dle návodu, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • konstrukční činnosti
 • modelování
 • modeluje na zadané téma, sestavuje jednoduché modely, stavby
Tělesná výchova
 • atletika
 • sportovní hry
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: duben 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • hlaásky Ř,ř, Ch,ch, F,f
 • slova složitější stavby
 • slova se slabikotvorným r,l
 • básně, lidová řákadla, improvizace
 • knihovna
 • rozlišuje psací a tiskací písmo, čte slova, věty s danými písmeny, píše diktát, přepíše, opíše krátký text, ovládá psací tvary písmen, recituje, vypravuje
Anglický jazyk
  • velikonoční zvyky a aktivity v Anglii
 
 • téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says
 • ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • kreslí příšerky dle diktátu
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
Prvouka
 • Svátky jara
 • hry v přírodě
 • opakování
 • vypravuje, jak tráví Velikonoce, seznamuje se se zvyky, uvádí jarní hry, sporty do přírody, úrazy
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • přirozená čísla 0 -20
 • vztahy o několik více, méně
 • slovní úlohy
 • žák porovnává, sčítá, odčítá, řeší jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné obrazce
Informatika    
Hudební výchova
 • hlasová a dechová cvičení
 • pěvecké dovednosti
 • Orffův instrumentář
 • zpívá na základě svých dispozic, dbá na správné dýchání, rozlišuje tóny, zvuky, seznamuje se s Orffovým instrumentářem,hudební doprovod
Výtvarná výchova
 • Jaro
 • Velikonoce
 • pracuje dle návodu, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • modelování
 • konstruktivní činnosti
 • modeluje na zadané téma, sestavuje jednoduché modely, stavby
Tělesná výchova
 • cvičení s náčiním
 • cvičení na nářadí
 • míčové hry
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní
 • třídní schůzky, sběr papíru
 
Platnost: březen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazy
 • hlásky C,c,H,h,B,b, Č,č, Ž,ž
 • slabiky, slova, grafická stránka jazyka
 • věta, vlastní jména
 • práce s textem
 • přednes, dramatizace
 • rozlišuje psací a tiskací písmo, čte slabiky a věty s danými písmeny, skládá jednoduché věty, píše diktát slabik, slov a vět, ovládá psací tvary písmen, opíše a přepíše text, recituje, vypravuje
Anglický jazy
 • téma Moje tělo – nová slovní zásoba ( části těla)
 • písnička Head and shoulders
 • hra Simon says
 • ukazuje na části těla a pojmenuje je anglicky
 • aktivně se zapojuje do hry Simon says
 • zpívá písničku Head and shoulders, doprovází ji pohybem
 • kreslí příšerky dle diktátu
Prvouka
 • Jaro – květiny, zvířata, počasí
 • třídí přírodniny, pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata, pozoruje proměny přírody v jednotlivých obdobích
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • přirozená čísla 0 – 20
 • čtení a zápis, porovnávání, číselná osa
 • početní operace, rozklady
 • slovní úlohy
 • základní rovinné útvary
 • žák porovnává, sčítá, odčítá, řeší jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné obrazce
Informatika    
Hudební výchova
 • hlasová a dechová cvičení
 • pěvecké dovednosti
 • Orffův instrumentář
 • zpívá na základě svých dispozic, dbá na správné dýchání, rozlišuje tóny, zvuky, seznamuje se s Orffovým instrumentářem,hudební doprovod
Výtvarná výchova
 • Jaro – kresba, malba
 • pracuje dle návodu, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • práce s kartonem, textilem
 • modelovací hmota
 • lepí, vytrhává, pracuje dle návodu, názoru, modeluje
Tělesná výchova
 • pohybové hry
 • cvičení s náčiním
 • cvičení na nářadí
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: únor 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • hlásky a písmena š, r, au, ou, c
 • slova se dvěma souhláskami na začátku (škola)
 • Ps: opis, přepis slov, vět, diktát
 • dětská říkadla a verše, hry s rýmy, bajka
 • žák čte slabiky a věty s danými písmeny, skládá jednoduché věty, píše diktát slabik a slov, ovládá psací tvary písmen, opíše a přepíše text, recituje, vypravuje
Anglický jazyk Témata :
 • Barvy
 • Čísla 1-10
 • Já a škola
 • Moje rodina
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • vyjmenuje členy rodiny anglicky
 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se rodiny
 • zpívá písničky a hraje hry, vymaluje obrázek podle diktátu
Prvouk
 • člověk a jeho zdraví
 • lidské tělo
 • péče o tělo, výživa
 • seznámí se se základními částmi těla, používá základní hygienické návyky, seznámí se se základy zdravé stravy
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematik
 • číselný obor do 12
 • početní operace
 • číselná osa, slovní úlohy
 • rozklady čísel
 • geometrie  rovině
 • žák porovnává, sčítá, odčítá, řeší jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné obrazce
Informatika    
Hudební výchova
 • hlasová a dechová cvičení
 • pěvecké dovednosti
 • Orffův instrumentář
 • zpívá na základě svých dispozic, dbá na správné dýchání, rozlišuje tóny, zvuky, seznamuje se s Orffovým instrumentářem,hudební doprovod
Výtvarná výchova
 • zážitková malba
 • kresba
 • pracuje dle návodu, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • modelování
 • kočka- koláž, noviny
 • stolování
 • pracuje s modelovací hmotou, lepí, vytrhává, pracuje dle návodu, názoru
Tělesná výchova
 • pohybové hry
 • cvičení s náčiním
 • cvičení na nářadí
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: leden 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • hlásky a písmena v, z, d, k
 • tříslabičná slova
 • zavřená slabika (motýl)
 • Ps: slabiky, slova, věty, opis, přepis, diktát
 • básně se zimní tematikou, hádanky
 • reprodukce textu, obrázková osnova
 • žák čte slabiky a věty s danými písmeny, skládá jednoduché věty, píše diktát slabik a slov, ovládá psací tvary písmen, opíše a přepíše text, recituje, vypravuje
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • opakování: čísla 1-10, barvy, školní potřeby
 • moje rodina nová slovní zásoba
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky (barva, počet, velké/ malé,..)
 • zpívá písničky a hraje hry
 • vyjmenuje členy rodiny anglicky
Prvouka
 • zima – zimní radovánky
 • zvířata v zimě
 • opakování
 • vypravuje, jak sportuje v zimě, uvádí zimní sporty, sportovní potřeby, žák popíše zimní přírodu, chování zvířat, péči o ně
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • číselný obor do 10
 • číselné operace
 • slovní úlohy
 • geometrie v rovině
 • žák porovnává, sčítá, odčítá, řeší jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné obrazce
Informatika    
Hudební výchova
 • nota a notová osnova
 • hry s pohybem
 • písně
 • zpívá na základě svých dispozic, dbá na správné dýchání, rozlišuje tóny, zvuky, zapisuje noty do notové osnovy
Výtvarná výchova
 • zima – koláž
 • sněhulák – mobil
 • pracuje dle návodu, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • práce s papírem, kartonem
 • konstruktivní činnosti
 • sestavuje jednoduché modely, demontuje své výrobky, pracuje dle předlohy, dle vlastní fantazie
Tělesná výchova
 • cvičení s náčiním
 • cvičení na nářadí
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: prosinec 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • písmena t, j, y, n
 • čtení jednoslabičných slov, jednoduchých vět
 • skádání vět ze skládací abecedy
 • psaní slabik a slov
 • opis, přepis, diktát
 • vyprávění, básně
 • žák čte slabiky a věty s danými písmeny, skládá jednoduché věty, píše diktát slabik a slov, ovládá psací tvary písmen, opíše a přepíše text, recituje, vypravuje
Anglický jazyk    
Prvouka
 • příroda v zimě
 • počasí
 • živočichové v zimě
 • vánoční zvyky
 • žák popíše zimní přírodu, chování zvířat, péči o ně, porovná počasí s podzimním
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • číselná řada 0 – 9
 • číslice 8, 9
 • sčítání, odčítání, jednoduché úlohy
 • porovnávání
 • žák porovnává, sčítá, odčítá, řeší jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace
Informatika    
Hudební výchova
 • koledy
 • poslech vánočních koled
 • nota a notová osnova
 • zpívá koledy, seznámí se s notovou osnovou, zapisuje noty do osnovy
Výtvarná výchov
 • vánoční ozdoby, přání
 • pracuje dle návodu, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • výrobky z přírodnin
 • vyrobí jednoduchou vánoční ozdobu
Tělesná výchova
 • míče – přihrávky
 • pohybové hry
 • žáci cvičí dle svých individuálních možností, dodržují pravidla, bezpečnost
Ostatní
 • vánoční besídka
 • zdobení stromečku
 
Platnost: listopad 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • hlásky a písmena – O, o, P, p, U, u, I,i
 • písmo tiskací a psací
 • délka samohlásek, slabiky, slova, věta
 • říkanky, hádanky, rozpočítadla
 • psaní: uvolňovací cviky, písmena  i, u, o, p, slabiky
 • rozlišuje psací a tiskací písmo, délku samohlásek, slabiky a slova, přednáší básně, vypráví, píše správné tvary písmen
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • čísla 1-10
 • názvy školních pomůcek a věcí ve škole
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10, odpovídá na jednoduché otázky
 • zpívá písničky a hraje hry
 • pojmenuje školní věci anglicky
Prvouka
 • stromy na podzim
 • podzim – opakování
 • u nás doma – moje rodina
 • třídí přírodniny dle nápadných znaků, pozoruje, popíše a porovnává proměny v přírodě, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • obor čísel 0 – 6
 • čtení a zápis čísel, porovnávání
 • číselná osa, rozklady čísel
 • jednoduché slovní úlohy
 • počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem, čte, zapisuje a porovnává, zobrazí číslo na číselné ose, řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace
Informatika    
Hudební výchova
 • rytmizace a melodizace
 • Orffův instrumentář
 • pěvecké dovednosti
 • zvuky, tóny
 • zpívá na základě svých dispozic, dbá na správné dýchání, rozlišuje tóny, zvuky
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • v tvorbě projevuje své prožitky, vyjadřuje skutečnost, komunikuje o svém výtvarném díle
Pracovní činnosti
 • jednoduché stavebnice
 • papír, karton
 • přírodniny
 • sestavuje jednoduché modely, demontuje své výrobky, pracuje dle předlohy, dle vlastní fantazie
Tělesná výchova
 • kotoul vpřed
 • přeskok
 • cvičení na nářadí, s náčiním
 • provádí průpravná cvičení pro kotoul vpřed, přeskakuje lavičku, bednu, opakuje po učiteli vybraná cvičení na nářadí a s náčiním
Ostatní    
Platnost: říjen 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • analýza a syntéza slabik
 • písmena l, L, e. E, s, S, o, O
 • řazení hlásek k obrázkům
 • psaní – uvolňovací cviky
 • psaní písmen – e, l, m, a
 • žák rozezná písmena, řadí je za sebe, čte slabiky, slova, skládá slabiky, slova, zná říkanky, píše uvolňovací cviky
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz
 • čísla 1-10
 • názvy školních pomůcek a věcí ve škole
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do 10
 • zpívá písničku o žlutých jablkách
 • pojmenuje školní věci anglicky
Prvouka
 • podzim – okénko do podzimní přírody
 • rozlišuje druhy ovoce a zeleniny, pozoruje podzimní přírodu
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • numerace 0 – 6
 • sčítání, odčítání, slovní úlohy
 • číselná osa, porovnávání
 • sčítá, odčítá, porovnává, píše číslice, pracuje s číselnou osou
Informatika    
Hudební výchova
 • pěvecké dovednosti, rytmizace
 • hudebně-pohybové činnosti
 • zpěv písní
 • dle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, dechová cvičení
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • žáci se seznamují s barvami – míchání barev, kreslí své zážitky, bezpečnost, hygiena
Pracovní činnosti
 • konstruktivní činnosti
 • práce s papírem
 • pracuje na zadané téma, dle své fantazie
Tělesná výchov
 • pohybové hry, míčové hry
 • skok daleký
 • provádí daná cvičení dle svých individuálních možností, dodržuje pravidla
Ostatní    
Platnost: září 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slabiky-dětská říkadla
 • vyprávění, pohádky
 • rozvoj zrakového vnímání
 • písmeno n,M, a, A
 • psaní – uvolňovací cviky
 • žák vytleská počet slabik ve slově, pozná stejný tvar písmen, přečte daná písmena a tvoří s nimi slabiky, které čte, provádí uvolňovací cviky, správný úchop a sezení
Anglický jazy
 • audio-orální kurz
 • základní barvy
 • čísla 1-5
 • vyslovovat správně základní barvy
 • počítat anglicky do 5
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • zazpívat Colour song
Prvouka
 • Jsem školák
 • žák vypráví o škole, školních potřebách, činnostech, správném chování, o cestě do školy, provádí dané úkoly
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Numerace 1 – 6
 • porovnávání, číselná řada
 • postřehnutí množství
 • psaní číslic 1 – 4
 • sčítání a odčítání do 3
 • žák napočítá do 6, určuje množství,  pouze zrakem postřehne počet, píše číslice, sčítá, odčítá
Hudební výchova
 • Písně MŠ
 • dechová cvičení, rozezpívání
 • hra Zlatá brána
 • opakování písní MŠ, učí se pracovat s dechem, hrají pohybové hry se zpěvy
Výtvarná výchova
 • Prožitková kresba
 • žáci se seznamují s barvami – míchání barev, kreslí své zážitky, bezpečnost, hygiena
Pracovní činnosti
 • Večerníček
 • modelování
 • žáci skládají, lepí, vytrhávají, pracují na zadané téma
Tělesná výchov
 • Hry dle pravidel
 • míče
 • provádí daná cvičení dle svých individuálních možností, dodržuje pravidla
Ostatní
 • 22. 9. – PAPÍRNA ŽELETICE – exkurze
 

4 taktu/

logolink