Informace

Základní škola Višňové, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, je úplnou základní školou s prvním i druhým stupněm a kapacitou 307 žáků. Příspěvková organizace dále sdružuje mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu. Informace jednotlivých složkách jsou uvedeny samostatně v odkazech na hlavní stránce.

Základní škola se nachází v městysi Višňové, který leží mezi Moravským Krumlovem, Znojmem a Moravskými Budějovicemi. Dopravní obslužnost je dobrá, přímo před školou jsou umístěny autobusové zastávky pro dojíždějící žáky.

Vybavení školy

Základní škola realizuje svoji činnost ve dvou budovách, kde je umístěno devět kmenových tříd, v některých na druhém stupni jsou integrovány učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy a přírodopisu. Všechny třídy prvního stupně jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem a hracím koutkem k relaxaci dětí. Novým nábytkem jsou postupně vybavovány i třídy druhého stupně.

Specializovaná je učebna fyziky, chemie, cizích jazyků, učebna pro výuku informatiky a učebna vybavená interaktivní tabulí. V rámci postupného modernizace školy byla rozšířena školní počítačová síť do všech učeben školy, zakoupeny dva přenosné počítače, datavideoprojektory, digitální fotoaparát a DVD přehrávač. Pro zefektivnění výuky jsme zakoupili interaktivní zařízení a byla zřízena tzv. „Oranžová učebna“ (za podpory Nadace ČEZ) . Na druhém stupni je vybudován videookruh.

Ve škole se dále nachází školní a keramická dílna, cvičná kuchyně, tělocvična, posilovna, kabinety jednotlivých předmětů, sborovny 1. a 2. stupně, žákovská a učitelská knihovna a další prostory jako zázemí žáků a zaměstnanců. Kabinety jednotlivých předmětů jsou vybaveny názornými pomůckami, které jsou ve vyučování hojně využívány, průběžně doplňovány a aktualizovány. Na výrobě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci.

V tělesné výchově je využíván atletický areál, hřiště s umělým povrchem, tělocvična a oplocený kurt. Tato sportovní zařízení, posilovnu a učebnu informatiky navštěvují žáci i v době svého volna vždy za dozoru vyučujících. V těsné blízkosti školní budovy se nachází také školní pozemek o který pečují žáci v pracovních činnostech. Do budoucna zde plánujeme stavbu učebny pod širým nebem.

K veřejným vystoupením žáků škola využívá i další prostory v městysi, zejména kinosál a halu TJ Višňové (koncerty, divadelní představení, výstavy, vánoční a velikonoční jarmarky, školní ples aj.).

Škola disponuje kvalitním hygienickým zázemím (šatny, toalety s plným bezdotykovým ovládáním), nabízíme možnost stravování. Kromě oběda mohou žáci odebírat ve školní jídelně i dopolední svačinu. Při přípravě pokrmů jsou vždy dodržovány zásady zdravé výživy.

Školní družina má 2 oddělení, obě mají k dispozici samostatné dobře vybavené prostory.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří 15 členů (11 žen a 4 muži). Šest vyučujících na prvním stupni splňuje kvalifikační předpoklady podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Výuku na druhém stupni zabezpečuje 8 pedagogických pracovníků a dále zde působí kvalifikovaná asistentka pedagoga. 90% vyučujících splňuje podle zákona o pedagogických pracovnících kvalifikační předpoklady pro výuku na tomto stupni školy. Neaprobovaně jsou vyučovány předměty tělesná výchova, praktické činnosti, informatika, občanská výchova a ke zdraví. Na základě plánu dalšího vzdělávání se vyučující v hojné míře účastní akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaných příslušnými institucemi.

Ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence, dva koordinátoři školního vzdělávacího programu, tři zdravotníci, vedoucí dyslektického kroužku a pracovník, který poskytuje logopedickou péči pro žáky 1. stupně.

Charakteristika žáků

Ve škole se vzdělává asi 50% žáků z Višňového. Zbývající část tvoří přespolní žáci, kteří do školy dojíždí z osmi okolních obcí. Do šestého ročníku přicházejí žáci z malotřídních škol  v Trstěnicích a Tavíkovicích. S oběma školami dlouhodobě spolupracujeme v rámci metodického sdružení. Jednou ze zásad naší činnosti je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,  s vadami výslovnosti, pozitivní zkušenost máme rovněž s integrací tělesně i mentálně postižených žáků. Škola vytváří pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami podmínky pro snadnější zvládnutí požadovaných úkolů. Na škole pracuje dyslektický kroužek a logopedická cvičení. Žákům jsou nabízeny individuální konzultace po vyučování a běžný je diferencovaný přístup ve výuce. Někteří žáci jsou vzděláváni podle IVP. Vyučující kroužků spolupracují s třídními učiteli a rodiči.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty

V roce 2003 bylo v rámci projektu „Základní škola Višňové, škola otevřená dětem i dospělým“ zřízeno komunitní centrum, jehož činnost je zaměřena především na vzdělávání dospělých ve večerních kurzech angličtiny, němčiny a práce s počítačem. Volný čas mohou zájemci strávit v kurzu keramiky. V průběhu roku organizujeme několik jednorázových kurzů rukodělných prací a mnoho dalších komunitních aktivit (jarmarky, vánoční koncert, ples, turistický pochod…). Tato činnost přispívá k lepšímu vnímání školy veřejností, k posílení spolupráce s rodiči a subjekty v obci i okolí. Významným přínosem je propojení činnosti školy a vzdělávání žáků s běžným životem.

Součástí vyučování cizích jazyků je spolupráce se Sportovním gymnáziem v Raciborzu v Polsku. Probíhá nejen korespondence v německém a anglickém jazyce, ale také výměnné pobyty dětí a další společné projekty.

Samozřejmostí jsou společné akce s mateřskou školou, spolupracujeme také s výchovným ústavem, úřadem městyse, se zájmovými sdruženími a organizacemi (hasiči, zahrádkáři, tělovýchovná jednota…) a dalšími subjekty. Jedním z našich dlouhodobých cílů je zlepšení spolupráce s rodiči mimo jiné i prostřednictvím Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové.

logolink