Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN VÝUKY II.třídy

Platnost: červen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  Opakování  Slovní druhy, párové souhlásky, abeceda, rozdělení hlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
Anglický jazyk

Opakování

 • čte slova a krátké věty
 • sleduje a poslouchá  anglicky mluvené příběhy
 • zpívá písničky
 • hraje hry s osvojenou slovní zásobou (Live pexeso, Bingo, Say 4, Simon says, What can be there in my box?….)
Prvouka  Opakování Na statku, na louce, na farměv lese
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika  Opakování  Násobilka, sčítání a odčítání do 100, přímka, úsečka, polopřímka
Informatika  0  0
Hudební výchova Opakování   Zpěv písní, rytmické hry, opakování not 
Výtvarná výchova  Duhová třída, rozdávání výkresů  Malba, kresba
Pracovní činnosti  Ještěrka, duhové složky, bubliny  Stříhání, práce s bavlnkou, práce s bublifukem
Tělesná výchova  Běžecké a míčové hry  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
     

 

Platnost: květen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk

 témata Můj pokoj, Náš dům (místnosti, nábytek, předložky IN,ON, UNDER…..)

 •  anglicky pojmenuje pokoje, nábytek a další věci,  které má doma
 • čte slova, krátké věty
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty ( Where is the king?,I like my room..)
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky (Magic English – My home)
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
     

 

Platnost: duben 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Slovní druhy
 • Vlastní jména a obecné názvy
 • Adresa, dopis
 •  Vyjmenuje všechny slovní druhy podle pořadí, určí podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, seznámí se s ostatními slovními druhy
 • Píše správně velká písmena v jednoduchých případech (řeka, Vltava, město Znojmo,…)
Anglický jazyk
 •  témata Můj pokoj, Náš dům/byt – nová slovní zásoba        ( pokoje, nábytek, věci…)
 • píseň Our house
 •  anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • čte slova, krátké věty
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
Prvouka
 •  Jaro
 •  Popíše změny v přírodě na jaře, připomene si běžně známé zástupce stěhovavých a stálých ptáků, pojmenuje známé zástupce samců, samic a mláďat hospodářských zvířat a domácích ptáků, chápe potřebu pravidelné péče o ně, zjistí, pro jaký užitek se chovají, pojmenuje zástupce jarních rostlin
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika
 •  Násobilka 3, 4, 5
 • Slovní úlohy
 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • Měření na cm a mm
 
 •  Znázorní příklady v oboru násobilky3, 4, 5, násobí a dělí 3, 4, 5, vyjmenuje hbitě násobky 3, 4, 5, uvede příklady ze života.
 • Sčítá a odčítá dvojciferná čísla bez přechodu desítky, sčítá a odčítá jednociferné číslo s přechodem desítky. 
 • Řeší slovní úlohy v daném oboru
Informatika  0  0
Hudební výchova
 •  Nota čtvrťová s tečkou
 • Vícehlas pěvecký, rytmický
 • Zpěv písní
 •  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Výtvarná výchova
 •  Práce s jarní tematikou – malba temperou, kresba tuší
 •  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Pracovní činnosti
 • Výroba pomůcek do matematiky – stříhání, trhání, lepení, ohýbání
 • Jarní kytka – práce s plstí, přišícání knoflíků
 •  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Tělesná výchova
 •  Běžecké, pohybové a míčové hry
 • Šplh na tyči, žebřiny, švédská bedna
 •  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
 
 •  Parkový den
 • Rodičovské schůzky
 

 

Platnost: březen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk

 * Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

* Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

* Slovní druhy – přehled, podstatná jména, slovesa

* Vypravování, obrázková osnova

Kniha Z deníku kocoura Modroočka

Dílny čtení – ilustrace textu, Poslední slovo patří mně

 Píše a odůvodní správně souhlásky  uprostřed a na konci slov.

Píše y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách.

Pozná podstatné jméno a sloveso  v textu, uvede příklad podstatných jmen a sloves

Vypravuje pomocí obrázkové osnovy

Anglický jazyk
 •  témata Můj pokoj, Náš dům/byt – nová slovní zásoba ( pokoje, nábytek…)
 • píseň Our house
 • learning about Easter
 •  anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
 • seznámí se s velikonočními tradicemi v GB
Prvouka  Náš svět – kalendář, čas, hodiny  Používá kalendář, naplánuje denní režim, orientuje se v čase a činnostech během dne, rozdělí části dne, poznává hodiny, uvede příklady běžně známých povolání z okolí
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika  

* Násobilka 2

* Slovní úlohy

* Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

* Měření na cm a mm

 Znázorní příklady v oboru násobilky 2, násobí a dělí 2, vyjmenuje hbitě násobky 2, uvede příklady ze života.

Sčítá a odčítá dvojciferná čísla bez přechodu desítky, sčítá a odčítá jednociferné číslo s přechodem desítky. 

Řeší slovní úlohy v daném oboru

Informatika  0
Hudební výchova  Nota čtvrťová s tečkou, rytmické hry, státní hymna, opakování písní  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Výtvarná výchova  Velikonoce   Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Pracovní činnosti  Krokodýl, záložka   Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Tělesná výchova  Lavičky, míčové a pohybové hry, žebřiny  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
     

 

Platnost: únor 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  Psaní y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

Opis, přepis, diktát

Popis situace a hledání řešení, pozdrav, poděkování

 

Dílny čtení – hlavní postavy

Píše y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách.

Píše správně souhlásky  uprostřed a na konci slov.

Správně opisuje, přepisuje a píše podle diktátu slova a krátké věty.

Popíše situaci a hledání řešení, pozdrav, poděkování

Vyhledá v přečteném textu postavy, vypíše je a nakreslí.

Anglický jazyk
 •  téma Moje hračky
 • slovní spojení I have got, My favourite toy is, …I like …, I play
 • on the left/on the right
 •  anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázky: What toys have you got? What is your favourite toy? What do you play with?
 • vyjmenuje hračky, které má doma a které má rád
 • sleduje a poslouchá anglicky mluvené příběhy
 • zpívá písničky a hraje hry
 • orientuje se v prostoru ( napravo/ nalevo)
Prvouka

 Naše tělo, zdraví

Kalendář

 Pojmenuje základní části lidského těla, vysvětlí základní péči o zdraví člověka, zvládá návyky osobní hygieny, ví, že návykové látky jsou pro člověka nebezpečné, rozezná nebezpečná místa a nebezpečí ohrožení při setkání s neznámými lidmi.

Orientuje se v čase a v činnostech během dne, vyzná se v kalendáři, naplánuje denní režim.

Přírodověda  0  
Vlastivěda  0  
Matematika  Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Sčítání a odčítání s přechodem desítky

Bod přímka, úsečka dané délky, cm, odhadování vzdáleností

Slovní úlohy

 Sčítá a odčítá dvojciferná čísla bez přechodu desítky, sčítá a odčítá jednociferné číslo s přechodem desítky, rýsuje úsečky dané délky a vysvětlí správný postup, odhaduje vzdálenosti v metrech a centimetrech, řeší přiměřené slovní úlohy.
Informatika  0  
Hudební výchova  Procvičování not při rytmických hrách, zpěv písní, opakování tanečků  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou, notu osminovou.
Výtvarná výchova  Malba, kresba  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Pracovní činnosti  Kašírování, stříhání, lepení, přední steh  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Tělesná výchova  Házení a chytání míče, hry s padákem, šplh na tyči  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Ostatní  Nácvik pohádky pro vystoupení v MŠ  

 

Platnost: leden 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk   Psaní y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách

Přísloví

Opis, přepis, diktát

Píše y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách.

Vysvětlí známá přísloví.

Správně opisuje, přepisuje a píše podle diktátu slova a krátké věty.

Anglický jaz
 •  nové téma Moje hračky
 • slovní spojení I have got, My favourite toy is, …I like …, I play
 •  anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázky: What toys have you got? What is your favourite toy? What do you play with?
 • vyjmenuje hračky, které má doma a které má rád
 • sleduje a poslouchá anglicky mluvené příběhy
 • zpívá písničky a hraje hry
Prvouka

 Zima

 

 Pojmenuje zimní sporty. Uvědomuje si potřebu i míru pomoci zvířatům ve volné přírodě. Vyjmenuje některá zvířata, která přečkávají zimu v úkrytech. Porovná stopy běžně známých zástupců zvířat žijících v okolí bydliště. 

 

 

Přírodověda  0  
Vlastivěda  0  
Matematika

 Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Přímka

Slovní úlohy

 Znázorní číslo do sta, orientuje se na číselné ose do sta, sčítá a odčítá do sta bez přechodu desítky. Řeší přiměřené slovní úlohy. Rýsuje přímku, vysvětlí rozdíl mezi přímkou a úsečkou.
Informatika  0  
Hudební výchova

 Píseň Měsíce

Rytmické a melodické hry

 Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou, notu osminovou.
Výtvarná výchova  Práce se zimní tematikou, třídní kalendář  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Pracovní činnosti  Přišívání knoflíků, stříhání a lepení  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Tělesná výchova  Cvičení na švédské bedně, běžecké a míčové hry, lavičky a žebřiny  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Ostatní    

 

Platnost: prosinec 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  

* Slovo, slabika, hláska, písmeno

* Dělení slov

* Rozdělení hlásek – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

* Psaní ú/ů

* Slabikotvorné souhlásky r,l

* Vánoce – vypravování, popis

Opis, přepis

 Dělí větu na slova, slova na slabiky, slabiky na hlásky.

Správně rozděluje slovo na konci řádku.

Vyjmenuje samohlásky, souhlásky dělí na tvrdé, měkké, obojetné.

Vysvětlí a píše správně ú/ů.

Najde ve slovech slabikotvorné r a l.

Vypravuje o vánočních zvycích v rodině, popíše výrobu anděla.

Anglický jazyk  Opakování témat:
 •  Čísla 1-20
 • Barvy
 • Já a škola
 • Moje rodina
 • Moje tělo
 • Zvířata, která znám
Some Christmas activities
 •  reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do dvaceti
 • popíše části svého těla
 • vyjmenuje členy rodiny
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se probraných témat
 • zpívá písničky
 • hraje BINGO, pexeso a jiné hry
 • poslouchá s porozuměním jednoduché texty
 • seznámí se s vánočními zvyky v ang. mluv. zemích
Prvouka

 Domov, naše vlast

Zima

 Vyjádří různými způsoby, co znamená slovo domov.

Orientuje se ve členění domu, bytu. Bezpečně se orientuje v okolí svého bydliště.

Popíše počasí v zimě, umí zvolit vhodné oblečení. Zná význam svátečních dnů. 

Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika  * Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

* Bod, úsečka

* Slovní úlohy

 Znázorní číslo do sta, orientuje se na číselné ose do sta, sčítá a odčítá desítky. Řeší přiměřené slovní úlohy. Narýsuje úsečku.
Informatika  0  0
Hudební výchova  píseň Mikuláš, rytmické a melodické hry  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou, notu osminovou.
Výtvarná výchova  kresba, malba  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Pracovní činnosti  stříhání, lepení, origami  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Tělesná výchova  Házení a chytání míče, driblování, kotoul vpřed  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Ostatní    

 

Platnost: listopad 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  * Věta, slovo a slovní význam – slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná*Pořádek slov ve větě   * Popis zvířete, osnova  Pochopí, že slovo má svůj význam. Třídí slova podle jejich významu. Dokáže uspořádat slova ve větě. Popíše zvíře. Seznámí se s osnovou.
Anglický jazyk  téma – Zvířata, která znám
 •   vyjmenuje některá zvířata
 • hraje hry: BINGO, LIVE PAIRS
 • jednoduše popíše stavbu těla některých zvířat
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku There was a farmer
 • sleduje a poslouchá s porozuměním krátké výukové příběhy
Prvouka  Rodina   Rozliší širší příbuzenské vztahy v rodině. Pochopí význam slova „porozumění“, přátelství“, „láska“. Chápe význam svátečních dnů. Pozná běžně známé zástupce domácích zvířat. Chápe potřebu pravidelné péče o domácí zvířata.
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika  * Numerace do 100* Slovní úlohy* Čára přímá, křivá, lomená* Sčítání a odčítání desítek  Znázorní číslo do sta, orientuje se na číselné ose do sta, sčítá a odčítá desítky, rozliší a pojmenuje čáru křivou, lomenou a přímou. Řeší přiměřené slovní úlohy.
Informatika  0  0
Hudební výchova  Nota osminová, zpěv písní, státní hymna ČR  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou.Seznámí e s notou osminovou.
Výtvarná výchova  Kresba a malba  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Pracovní činnosti  Přední steh, přišívání knoflíku  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Tělesná výchova Žebřiny, lavičky, překážková dráha, šplh na tyči, běžecké a míčové hry, skok z místa  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Ostatní  Třídní schůzky  

  Platnost: říjen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  AbecedaMluvíme ve větách – spojování a oddělování vět, pořádek vět* Druhy vět – věta tázací, rozkazovací, přací* Prosba a poděkování  Vyjmenovat abecedu, řadit slova podle abecedy, uvést příklad, kdy se abeceda využíváRozlišovat větu jednoduchou a souvětí, poznat a použít spojku a, i, nebo, ale, když, protože…Řadit věty podle smyslu.Rozpoznat druhy vět – větu tázací, rozkazovací, přací, oznamovací a správně používat znaménka na konci větPoužívat v komunikaci prosbu a poděkování.
Anglický jazyk   téma – Zvířata, která znám
 •  vyjmenuje některá zvířata
 • hraje hry: BINGO, LIVE PAIRS
 • jednoduše popíše stavbu těla některých zvířat
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku There was a farmer
 • sleduje a poslouchá s porozuměním krátké výukové příběhy
Prvouka  Podzim  Popsat, jakými změnami prochází příroda na podzim, vyjmenovat podzimní měsíce, vědět, jaké práce probíhají na polích a v zahradách, vědět, že je ovoce zdravé, poznat zástupce jedovatých rostlin a hub, které najdete v lese na podzim, poznávat rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, rozlišit stromy a keře, pochopit význam lesa a potřebu jeho ochrany, rozlišit savce, ptáky a ryby podle stavby těla, pojmenovat běžně známá zvířata a rostliny vyskytující se u rybníka, uvědomovat si potřebu ochrany vod
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika  * Procvičování sčítání a odčítání s přechodem desítky* Slovní úlohy* Spojování bodů podle pravítka* Geometrické tvary a tělesa  Sčítat a odčítat do 20 s přechodem i bez přechodu.Řešit slovní úlohy v oboru do 20, zapsat příklad a odpověď.Rýsovat přímé čáry podle pravítka.Poznat a pojmenovat kvádr, krychli, válec, kužel , kouli
Informatika  0  0
Hudební výchova  Hlasová a dechová cvičeníZpěv písníHudebně pohybové hry a tynečkyNoty  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou.Seznámí se s notami c1 – g1
Výtvarná výchova  Malba, kresba  
Pracovní činnosti  Práce s přírodním materiálem  
Tělesná výchova  Driblování a hod na košŠplh na tyčiHod kriketovým míčkemSkok do dálky  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Ostatní    

 

 
Platnost: září 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  Opakování učiva z 1. ročníkuVěta – slovo – slabika – hláskaAbecedaOslovení, pozdravVyprávění, obrázková osnovaOpis a přepisČtení přiměřených textů a práce s nimi  Číst a psát přiměřené texty.Opisovat věty, rozlišovat větu, slovo, slabiku, hlásky, dělit slova na slabiky, rozlišit slova jednoslabičná, dvojslabičná,…Psát větu s velkým písmenem na začátku a na konci se znaménkem.Vyjmenovat abecedu, řadit slova podle abecedy, uvést příklad, kdy se abeceda využíváTvořit věty podle obrázku, vypravovat podle obrázkové osnovy
Anglický jazyk
 •  opakování učiva 1. roč.
 • Nové téma – Zvířata, která znám
 •  vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku There was a farmer
Prvouka  Škola  Orientovat se podle rozvrhu hodin, umět rozlišit mezi povinnostmi a zábavou.Orientovat se v budově školy.Pojmenovat zaměstnance školy a rozlišit, na koho se obrátit.Orientovat se v nejbližším okolí školy a vědět, která místa mohou být nebezpečná a jak se na nich chovat.Znát důležitá telefonní čísla.
Přírodověda  0  0
Vlastivěda  0  0
Matematika  Opakování učiva z 1. ročníkuSčítání a odčítání s přechodem desítkySlovní úlohyRýsování přímých čar podle pravítka  Sčítat a odčítat do 20 s přechodem i bez přechodu.Řešit slovní úlohy v oboru do 20, zapsat příklad a odpověď.Rýsovat přímé čáry podle pravítka.
Informatika  0  0
Hudební výchova  Opakování písní, tanečků, nota celá, půlová, čtvrťová  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Výtvarná výchova  Duhová pohádka  Míchat barvy duhy z primárních barev
Pracovní činnosti  Jmenovka  Stříhat a lepit, odhadnout velikost, uspořádat tvary na formát
Tělesná výchova  Překážková dráha, kotoul vpřed, skákání přes švihadlo  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Ostatní    
Platnost: červen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  Opakování učiva 2.roč.
 •  vypracuje písemný test
Anglický jazyk  Závěrečné opakování
 •  sleduje a poslouchá  anglicky mluvené příběhy
 • zpívá písničky
 • hraje hry s osvojenou slovní zásobou
Prvouka
 •  jaro a léto v lese a na louce
 •  pozoruje změny v přírodě
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  opakování
 •  vypracuje písemný test
Informatika    
Hudební výchova  Opakování písní, tanečků, notHudební nástroje
 •  Pojmenuje základní hudební nástroje a zařadí je do skupiny
 • Provádí zadané činnosti podle svých schopností
Výtvarná výchova
 • „Zátiší“ malba temper.barvami
 •  barevně ztvární kytici
Pracovní činnosti
 •  papírový klobouček
 •  vyrobí z papíru klobouček na školní akademii
Tělesná výchova
 •  skok daleký,hod kriket.míčkem
 •  plní atletické disciplíny
Ostatní
 •  19.6.školní akademie
 • 24.6.turnaj ve vybíjené v Tavíkovicích
 • 29.6.sportovní den
 • 30.6.vysvědčení
 
Platnost: květen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  psaní vlastních jmen
 • psaní obecných jmen
 •  poznává rozdíl mezi psaním vlastních a obecných podstatných jmen
Anglický jazyk
 •  téma My toys
 • slovní spojení I have got, My favourite toy is, …I like …
 •  anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázky: What toys have you got? What is your favourite toy? What do you play with?
 • vyjmenuje hračky, které má doma a které má rád
 • sleduje a poslouchá anglicky mluvené příběhy
 • zpívá písničky a hraje hry
Prvouka
 •  příroda na jaře
 •  změny v přírodě
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení a dělení 5
 • polopřímka
 •  násobí,dělí
 • pozná rozdíl mezi úsečkou,přímkou a polopřímkou
Informatika    
Hudební výchova  Dechová cvičeníZpěv písníHudebně-pohybové hryHudební nástroje – opakování
 •  Pojmenuje základní hudební nástroje a zařadí je do skupiny
 • Provádí zadané činnosti podle svých schopností
Výtvarná výchova
 •  „Zmrzlina“
 •  temperové barvy-otisky
Pracovní činnosti
 •  přišívání knoflíků
 •  šije 2 a 4 dírkové knoflíky
Tělesná výchova
 •  nácvik vybíjené s kapitánem
 •  hraje podle pravidel kapitánky
Ostatní
 •  19.5.2015 školní výlet
 •  Gránické údolí
Platnost: duben 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  předložky
 • četba z knihy Sedmero pohádek

 

 •  určuje ve větě předložky
Anglický jazyk
 •  téma My bedroom
 •  anglicky pojmenuje věci,  které má doma v pokoji (nábytek, hračky…)
 • vyjmenuje místnosti v domě
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house a jiné
Prvouka
 •  určování času
 •  správně určí čas na hodinách s ručičkami,na digitálních hodinách
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení 3,4
 • dělení 3,4
 •  násobí,dělí
Informatika    
Hudební výchova Dechová cvičeníZpěv písníHudebně-pohybové hryHudební nástroje – strunné
 •  Pojmenuje základní hudební nástroje a zařadí je do skupiny
 • Provádí zadané činnosti podle svých schopností
Výtvarná výchova
 •  jarní květiny-koláž
 •  vytváří společný obraz
Pracovní činnosti
 •  ruční stehy-obnitkovací
 • přišívání knoflíků
 •  šije taštičku pro maminku
Tělesná výchova
 •  běhy-60m,100m
 •  provádí nácvik nízkého startu
Ostatní    
 
Platnost: březen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  slova,která se jinak píší,jinak vyslovují -lev,páv,přijeď…
 • četba z knihy O letadélku Káněti
 •  určuje jiný tvar slova -lvi,pávi,přijedu…
Anglický jazyk
 •  Our house, My bedroom
 •  anglicky pojmenuje věci,  které má doma v pokoji (nábytek, hračky…)
 • vyjmenuje místnosti v domě
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
Prvouka
 • zdravý životní styl
 • části lidského těla
 •  jmenuje a ukazuje jednotlivé části těla
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení a dělení 2
 • geometrie-bod,přímka,úsečka
 •  násobí a dělí 2
 • určuje rozdíl mezi úsečkou a přímkou,měří délku úsečky
Informatika    
Hudební výchova
 •  Hudební nástroje strunné, bicí, dechové
 • Rytmické a melodické hry
 • Píseň Kytka masožravá
 •  Pojmenuje základní hudební nástroje a zařadí je do skupiny
 • Provádí zadané činnosti podle svých schopností
Výtvarná výchova
 •  jarní louka -vodové barvy,tuš,voskový pastel
 •  jarní louku pozoruje očima hmyzu
Pracovní činnosti
 •  papírový obal na knihu
 •  zhotoví papírový obal podle instrukcí
Tělesná výchova
 •  kruhy-houpání,“kolotoč“
 •  provádí cvičení na nářadí
Ostatní    
 
Platnost: únor 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  tvrdé,měkké slabiky
 • četba z knihy Honzíkova cesta
 •  doplňuje do slov měkké a tvrdé slabiky
Anglický jazyk
 • témata Můj pokoj, Náš dům/byt – nová slovní zásoba ( pokoje, nábytek…)
 • píseň Our house
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
Prvouka
 •  Pomáhám doma s úklidem
 • Moje vlast
 •  vyjmenuje domácí práce,zapojí se doma do úklidu,vypráví o tom
 • pozná na mapě ČR
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  mat.operace sčítání,odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 •  provádí rozklad čísla
 • jmenuje násoky 2
Informatika    
Hudební výchova
 •  Takt 3/4, 4/4, 2/4
 • Valčíkový krok
 • Rytmické a melodické hry
 • Píseň Čížečku, čížečku s tanečkem
 •  Zapisuje noty podle taktu
 • Provádí zadané činnosti podle svých schopností
Výtvarná výchova
 •  zimní sporty
 •  zachytí postavu v pohybu
Pracovní činnosti
 •  Jablíčko
 •  vyrábí vizitku na projektový den
Tělesná výchova
 •  házení,chytání míče,hod míčem na cíl
 •  hází pravou a levou rukou,obouruč
Ostatní
 •  23.2.-1.3.-jarní prázdniny
 
 
 
Platnost: leden 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  souhláska u-ú-ů
 • dvojhlásky ou-au-eu
 • četba z knihy Honzíkova cesta
 •  správně určí a použije souhlásku u,ú,ů a dvojhlásky
Anglický jazyk
 •  Zvířata, která znám
 • Čísla 10-20
 • vyjmenuje zvířata dle slovní zásoby
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničky Bingo a Old Mc´Donald
 • hraje BINGO, PEXESO, LIVE PEXESO a jiné hry
 • sleduje a poslouchá s porozuměním jednoduché anglicky mluvené příběhy
 • počítá do 20
Prvouka
 •  Moje rodina,členové rodiny,členové široké rodiny,svátky a zvyky v rodině
 •  určuje členy rodiny-otec,matka,sourozenci,prarodiče,teta,strýc,bratranci sestřenice
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  písemné sčítání a odčítání
 •  provádí správně zápis jednotek a desítek,sčítá a odčítá písemně(pod sebe)
Informatika    
Hudební výchova
 •  Píseň My tři králové
 • Rytmické a melodické hry
 • Opakování not
 • 4/4 takt
 •  Provádí zadané činnosti, jak nejlépe je schopen
 • Zapisuje noty do 4/4 taktu
Výtvarná výchova
 •  účast v soutěži Bílý čáp
 •  kreslí a maluje
Pracovní činnosti
 •  Hlava v čepici
 •  stříhá,maluje,lepí
Tělesná výchova
 •  olympijský víceboj-rovnovážný postoj,leh-sed
 •  plní disciplíny olymp.víceboje
Ostatní
 •  30.1.
 •  pololetní prázdniny
 
Platnost: prosinec 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  samohlásky
 • souhlásky-tvrdé,měkké,obojetné
 • dokončení četby Z deníku kocoura Modroočka
 •  správně určuje samohlásky a souhlásky
Anglický jazyk Opakování témat:
 •  Čísla 1-20
 • Barvy
 • Já a školaMoje rodina
 • Moje tělo
 • Zvířata, která znám
Some Christmas activities
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • počítá do dvaceti
 • popíše části svého těla
 • vyjmenuje členy rodiny
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se probraných témat
 • zpívá písničky
 • hraje BINGO, pexeso a jiné hry
 • poslouchá s porozuměním jednoduché texty
 • seznámí se s vánočními zvyky v ang. mluv. zemích

 

Prvouka
 •  vánoční zvyky,tradice
 •  seznamuje se s vánočními tradicemi,vypráví o Vánocích v rodině
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  čísla sudá,lichá,příprava na násobilku 2,5
 • rýsování úsečky,přímky
 •  vyjmenuje sudá,lichá čísla do 20
 • počítá po 5 do 50
 • rýsuje
Informatika    
Hudební výchova
 •  Nota čtvrťová
 • Rytmické a melodické hry
 • Píseň Ty a já
 • Koledy
 • Provádí zadané činnosti co nejlépe je schopen
 • Zapisuje a pozná notu celou, půlovou a čtvrťovou
Výtvarná výchova
 •  vánoční motivy-Mikuláš,vánoční dekorace z papíru,výzdoba třídy
 •  stříhá,lepí,maluje,kreslí
Pracovní činnosti
 •  vánoční dekorace-Mikuláš z dřevěného kolečka,papírový anděl
 •  stříhá, lepí
Tělesná výchova
 •  plnění olymp.víceboje
 •  plní disciplíny-T běh,sed-leh,hod basketb.míčem
Ostatní    
Platnost: listopad 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  slova nadřazená,podřazená
 • protiklady
 • četba z knížky Z deníku kocoura Modroočka
 •  správně určí a zařadí slova
 • hledá slova opačného významu
 • čte s porozuměním
Anglický jazyk
 •  téma – Moje oblíbená zvířata – On the farm, At the ZOO
 • vyjmenuje zvířata dle slovní zásoby
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničky Bingo a Old Mc´Donald
 • hraje BINGO, PEXESO, LIVE PEXESO a jiné hry
 • sleduje a poslouchá s porozuměním jednoduché anglicky mluvené příběhy
Prvouka
 •  rozdělení zvířat-savci,ptáci
 •  pozná rozdíl mezi savcem a ptákem
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  odčítání v oboru do 100
 • sčítání,odčítání desítek a jednotek
 • bod,úsečka
 •  rozlišuje jednotky a desítky
 • určuje body na úsečce,hledá úsečky kolem sebe
Informatika    
Hudební výchova
 •  Nota půlová
 • Píseň Lachtani
 • Rytmické a melodické hry
 •  Provádí zadané činnosti co nejlépe je schopen
 • Zapisuje a pozná notu celou a půlovou
Výtvarná výchova
 •  postavy z večerníčků
 •  kreslí,maluje,lepí
Pracovní činnosti
 •  Mikuláš
 •  stříhá,skládá,lepí,kreslí
Tělesná výchova
 •  plnění disciplín víceboje
 •  skáče do dálky z místa
 • provádí přesah rukou
Ostatní    
Platnost: říjen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk    
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova
 •  Mazurka – píseň Marjánko
 • Rytmické a melodické hry
 • Nota celá
 •  Provádí zadané činnosti co nejlépe je schopen
 • Zapisuje a pozná notu celou
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: září 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk
 • opakování učiva 1. roč.
 • Nové téma – Moje oblíbená zvířata
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova
 •  Rytmické a melodické hry
 • Opakování písní z 1. třídy
 •  provádí zadané činnosti co nejlépe podle svých schopností
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: červen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování : tvrdé měkké souhlásky, spodoba, ú,ů
 • Velká písmena
 • Vyprávění- výlet
 • Ferda
 • Čtenářský deník
 • používá psaní velkých písmen ve jménech a místních názvech
Anglický jazyk
 • témata Můj pokoj, Náš dům/byt – nová slovní zásoba ( pokoje, nábytek…)
 • píseň Our house
 • Měsíce a roční období
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
 • zpívá písničku Calendar song
 • řekne, kdy má narozeniny
Prvouka
 • Léto, ptáci a živočichové
 • poznává živočichy a rostliny v okolí
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • +, –  do 100, slovní úlohy
 • násobilka 2,3,4,5,6 + slovní úlohy
 • polopřímka
 • násobilkové spoje používá v praxi
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Letní
 • poslech oblíbených skladeb
 • muzikál
 • zpívá, rytmicky doprovází
Výtvarná výchova
 • skládání z papíru
 • zážitková kresba( četba)
 • skládá, kreslí, maluje
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: květen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slovní druhy- PJ, slovesa, předkĺožky, spojky, ostatní slovní druhy
 • Pozdrav, poděkování, prosba, žádost o pomoc,(vzkaz)
 • Ferda mravenec
 • Pejsek a kočička
 • Spodoba, tvrdé a měkké sohlásky- opakuje
 • pozná PJ, sloveso, předložku a spojku v textu, s ostatními slovními druhy se pouze seznámí
 • používá v běžném praxi, zkouší na ukázkových příkladech(dramatizace)
 • společně čte, odpovídá na otázky k textu, vyhledává v textu
Anglický jazyk
 • témata Můj pokoj, Náš dům/byt – nová slovní zásoba ( pokoje, nábytek…)
 • píseň Our house
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
Prvouka
 • Jaro- poznávání rostlin
 • hodina, minuta, sekunda
 • Léto
 • provádí na vycházkách, některé zaznamenává do herbáře
 • ví, kolik má hodina minut a sminuta sekund
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Násobilka 2,3,4,5
 • Tvorba slovních úloh
 • Násobilka 6
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Polopřímka
 • opakuje,používá zpaměti
 • tvoří slovní úlohy na násobení,dělení, sčítání a odčítání
 • seznámí se
 • opakuje
 • narýsuje
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Na tom pražském mostě- taktování ve dvoučtvrťovém taktu, p. Marjánko- taktování ve tříčtvrťovém taktu
 • hudební nástroje dechové
 • zkouší taktovací techniku
 • na vybrané skladbě poznává jednotlivé dechové nástroje
Výtvarná výchova
 • zážitková malba
 • herbář
 • provádí většinou podle četby
 • zakresluje poznané květiny
Pracovní činnosti
 • Jaro
 • Práce se šablonou
 • pracuje dle zadání, fantazie
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Sportovní hry
 • zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní  
Platnost: duben 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Úvod do slovních druhů
 • Přehled slovních druhů
 • Podstatná jména
 • Opakování – spodoba, ú,ů, tvrdé, měkké slabiky, velké písmeno na začátku věty,..
 • třídí slova
 • seznámí se s druhy slov
 • poznává a vyhledává
 • správně odůvodňuje a píše
Anglický jazyk
 • témata Můj pokoj, Náš dům/byt – nová slovní zásoba ( pokoje, nábytek…)
 • píseň Our house
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
Prvouka
 • Stavba těla rostlin
 • Základní podmínky pro život rostlin
 • Rostliny na jaře
 • umí pojmenovat jednotlivé části
 • vyjmenuje
 • poznává nejznámější jarní byliny
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Násobilka 4
 • Opakování – násobilka 2,3, sčítání a odčítání do 100
 • měření na cm a mm
 • hlavolamy
 • osvojuje si násobilkové spoje, hledá nejblíže menší a větší násobek, tvoří slovní příklady, vyjmenuje řadu násobků
 • vyjmenuje násobky 2,3 zpaměti, používá je na praktických příkladech( např. obchod, peníze), sčítá a odčítá do 100, procvičuje na slovních úlohách
 • změří úsečku dané délky
 • pokouší se zvládnout příklady s s odlišnými postupy
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Starosti s muzikou, smyčcové nástroje
 • nota osminová, čtvrťová, půlová, celá
 • flétna- p. Šel tudy
 • zpívá píseň, která motivuje k poslechu smyčcových nástrojů
 • vytleskává, rytmizuje, hraje si na ozvěnu
 • kdo zvládá, píská

 

Výtvarná výchova
 • Zážitková malba
 • Květiny, ptáci
 • maluje v souvislosti s četbou a ve spojitosti s učivem z prvouky
Pracovní činnosti
 • Velikonoce – šablony, vysrřihovánky, dekorace
 • pracuje dle zadání, fantazie
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • běh na 60 m
 • skok daleký
 • míčové, sportovní hry
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: březen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Psaní souhlásek uvnitř a nakonci slov
 • dě, tě, ně,bě,pě,vě,mě
 • Ferda mravenec, Pejsek a kočička
 • Přání k svátku
 • Pozdrav, poděkování
 • umí odůvodnit a napsat
 • společně čtou, vyhledávají v textu, odpovídají na otázky
 • popřeje písemně(ústně) mamince k svátku
 • na krátké dramatizaci si opakuje poděkování a prosbu
Anglický jazyk
 • téma Moje hračky
 • slovní spojení I have got, My favourite toy is, …I like …, I play
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázky: What toys have you got? What is your favourite toy? What do you play with?
 • vyjmenuje hračky, které má doma a které má rád
 • sleduje a poslouchá anglicky mluvené příběhy
 • zpívá písničky a hraje hry
Prvouka
 • Náš svět
 • Jaro
 • orijentuje se v čase (minulost, přítomnost, budoucnost), vyjmenuje měsíce v roce, roční období, dny v týdnu
 • pozoruje probouzející se přírodu (vycházka)
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Násobilka 2,3
 • sčítání a odčítání do 100
 • milimetr
 • finanční gramotnost
 • upevňuje si násobilkové spoje 2 a 3, tvoří slovní úlohy(pracuje s kartičkami, penězi)
 • opakuje sčítání
 • měří na centimetry a milimetry, rýsuje úsečky
 • výměnný obchod – zjišťuje,jak lidé přicházeli k majetku, v době, kdy se nepoužívaly peníze
Informatika    
Hudební výchova
 • Budulínek
 • flétna -p. Šel tudy
 • hudební nástroje
 • nacvičují na vystoupení
 • poslouchá a modeluje
Výtvarná výchova
 • sněženka
 • zážitková malba
 • ekologické dopravní prostředky
 • stříhá, skládá, lepí
 • ztvárňuje jarní vycházku
 • maluje temp. barvami
Pracovní činnosti
 • myš
 • dort
 • pracuje s barevným kartonem
Tělesná výchova
 • Překážková dráha, míčové hry, střelba na koš, posilovací cviky
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla

 

Ostatní    
Platnost: únor 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Psaní souhlásek uprostřed a nakonci slov
 • tvrdé a měkké souhlásky
 • Ferda mravenec, Pejsek a kočička
 • požádání o pomoc
 • učí se odůvodňovat
 • odůvodňuje a správně píše
Anglický jazyk
 • téma Moje hračky
 • slovní spojení I have got, My favourite toy is, …I like …
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy?
 • vyjmenuje hračky, které má doma a které má rád
 • zpívá písničky a hraje hry
Prvouka
 • Naše zdraví
 • Naše tělo
 • pojmenuje části těla
 • ví co je nemoc, úraz a ví, jak předcházet úrazu
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání do 100 i s přechodem přes desítku
 • Násobení dvěmi, příprava na dělení
 • Měření úseček
 • zvládá sčítání a odčítání, využívá ve slovních příkladech
Informatika    
Hudební výchova
 • Poslech české hymny
 • poslouchá českou hymnu
 • zpívá písně
 • zvládá jednoduchý rytmický doprovod
Výtvarná výchova
 • papírová zvířátka
 • zážitková malba (čtení)
 
Pracovní činnosti
 • Loučení se zimou – práce s drobným materiálem
 • Modelování
 • Konstrukční činnosti
 • pracuje dle zadání
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Běžecké a míčové hry
 • Žebřiny
 • Lavičky
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: leden 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slabikotvorné r,l
 • Psaní y,ý po tvrdých souhláskách
 • Ferda mravenec
 • Novoroční blahopřání
 • vyhledá ve slovech slabiky se slabikotvorným r,l
 • odůvodňuje a píše
 • společně čte,vyhledává v textu,kreslí obrázky k textu
 • umí napsat a poslat novoroční pohlednici
Anglický jazyk
 • Farm animals – opakování
 • nové téma Moje hračky
 • slovní spojení I have got…., My favourite toy is……
 • zpívá píseň Old Mc Donald
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy?
 • vyjmenuje hračky, které má doma
Prvouka
 • Místo kde žijeme
 • Naše vlast
 • Zima
 • povídá o svém domově a rodině
 • pozná vlajku a znak ČR, poslouchá hymnu
 • vyhledává zvířata, která se v zimě nachází v naší přírodě
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes desítku
 • Sčítání s přechodem přes desítkuv oboru čísel do 100
 • Bod, přímka, úsečka
 • opakuje, trénuje na slovních úlohách a obchodu s papírovými penězi
 • ukazuje si na počítadle a papírových penězích,nákresy
 • trénuje rýsování pomocí pravítka
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Měsíce, Chňapík
 • Šel tudy – flétna, nota d2
 • státní hymna
 • opakování probraných not
 • rytmizace
 • zpívá, rytmicky doprovází
 • poslouchá nahrávku státní hymny
 • zapisuje známé noty
 • vytleskává ve dvoučtvrťovém taktu
Výtvarná výchova
 • My tři králové
 • zvířátka z papíru
 • malba na téma tříkrálové sbírky
 • vystřihuje, lepí
Pracovní činnosti
 • Práce s drobným materiálem
 • Karton
 • stříhá, lepí, vytrhává, pracuje dle návodu, vlastní fantazie, bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Nářadí, náčiní
 • Štafetové, míčové hry
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: prosinec 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Rozdělení hlásek
 • Slabikotvorné r,l
 • Psaní ů,ú
 • Ferda mravenec
 • Popis plyšáka
 • blahopřání
 • vyjmenuje samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné
 • seznamuje se s pravidlem psaní ú,ů
 • společně čte
 • písemně popisuje plyšáka
 • ústní nebo písem. formou
Anglický jazyk
 • Opakování témat:

 

 • Čísla 1-20
 • Barvy
 • Já a škola
 • Moje rodina
 • Moje tělo
 • Zvířata, která znám
Some Christmas activities
 • reaguje na  aglicky udílené pokyny
 • počítá do dvaceti
 • popíše části svého těla
 • vyjmenuje členy rodiny
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se probraných témat
 • zpívá písničky
 • hraje BINGO, pexeso a jiné hry
 • poslouchá s porozuměním jednoduché texty
 • seznámí se s vánočními zvyky v ang. mluv. zemích
Prvouka
 • Rodina
 • Domov
 • ví, jak si vzájemně v rodině pomáhat
 • pozná státní vlajku, státní znak a st. hymnu, ví, kde sídlí prezident
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání do sto (93 + 5 )
 • Úsečka, přímka
 • Zkouší i zpaměti, počítá na slovních příkladech
 • umí narýsovat a změřit
Informatika    
Hudební výchova
 • Koledy
 • opakování písní na flétnu,noty
 
Výtvarná výchova
 • vánoční motivy a dekorace
 
Pracovní činnosti
 • Vánoce – práce s papírem
 • Ozdoby
 • bezpečnost práce, pracuje dle zadání, vlastní fantazie

 

Tělesná výchova
 • Cvičení na nářadí, s náčiním
 • Míčové hry
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla

 

Ostatní  
Platnost: listopad 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Věta a souvětí
 • druhy vět
 • prosba a poděkování
 • Já Baryk
 • opis,přeois,diktát vět (souvětí)
 • určuje počet vět v souvětí, spojuje věty v souvětí
 • rozlišuje druhy vět, užívá správná znaménka
 • ukazuje na příkladech(scénkách), používá v běžné školní praxi
 • společně čte, vyhledává v textu,interpretuje,kreslí
Anglický jazyk
 • téma Moje oblíbená zvířata (Animals on the farm)
 • vyjmenuje zvířata dle slovní zásoby
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
 • hraje BINGO, PEXESO, LIVE PEXESO a jiné hry
 • sleduje a poslouchá s porozuměním jednoduché anglicky mluvené příběhy
Prvouka
 • zelenina a ovoce
 • savci a ptáci
 • význam lesa
 • vypráví u sklizni na zahradě,pozná zákl. druhy ovoce a zeleniny
 • rozlišuje ptáky a savce podle stavby těla
 • jmenuje příklady správného a špatného chování v lese, na vycázce dodržuje správné zásady pobytu v přírodě
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • počítání v oboru čísel do 100 – desítky a jednotky
 • sčítání a odčítání desítek
 • geom tvary, bod, úsečka
 • vyznačuje desítky a jednotky(peníze,počítadlo)
 • s pomocí názoru sčítá a odčítá desítky a jednotky
 • umívyznačit a spojovat body, modeluje úsečku
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Tři čuníci
 • nota e
 • rytmizace a pohybová improvizace
 • zpívá a doprovází na jednoduché nástroje
 • na flétnu hraje a zapisuje notu e
 • vytleskává dané rytmické hodnoty
Výtvarná výchova
 • barevná kompozice
 • přírodní materiál

 

 • volí barvy,zasazuje do krajiny
 • lepí listy
Pracovní činnosti
 • Práce s drobným materiálem
 • Dekorace
 • bezpečnost práce, pracuje dle zadání, vlastní fantazie
Tělesná výchova
 • Míčové a běžecké hry
 • Cvičení na nářadí a s náčiním
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: říjen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Abeceda
 • Mluvíme ve větách, pořádek vět, druhy vět
 • Já Baryk – mimočítanková četba
 • písanka, čítanka
 • seřadí slova podle abecedy
 • poskládá věty správně za sebou
 • společně čte
Anglický jazyk
 • téma Moje oblíbená zvířata
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
 • hraje BINGO, PEXESO atd.
 • sleduje a poslouchá s porozuměním jednoduché anglicky mluvené příběhy
Prvouka
 • Podzimní les a zahrada
 • učí se poznávat jedovaté houby,stromy, všímá si změn v přírodě, poznává plody z podzimní zahrady
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem
 • desítky,jednotky
 • geometr. tvary, čára
 • samostatně  zvládá početní operace a jednoduché slovní úlohy
 • vyznačuje a ukazuje
Informatika    
Hudební výchova
 • Nácvik na vystoupení pro seniory
 • Nota e
 • píseň Tři čuníci
 • zpívají písně včelích medvídků
Výtvarná výchova
 • zážitková kresba, malba
 • brouk
 • ježek
 • vyrábí dárečky pro seniory
Pracovní činnosti
 • Podzim – práce s přírodninami
 • Modelování
 • pracuje dle předlohy, návodu – stříhá, lepí, vytrhává, modeluje na dané téma
 • bezpečnost
Tělesná výchova
 • Atletika. běžecká abeceda
 • Sportovní hry
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: září 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování písmen
 • Slabika, slovo, věta
 • Pohádka o stromu – prožitková četba
 • Já Baryk
 • Oslovení a pozdrav
 • umí psát jednotlivá písmena
 • skládá slova ze slabik a naopak
 • poslouchá a následně zaznamenává čtený text
 • společně čte knihu Já Baryk
Anglický jazyk
 • opakování učiva
 • Téma Moje oblíbená zvířata
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
Prvouka
 • Naše škola
 • Vypráví, co se ve škole dělá, orientuje se v místnostech školy
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 20
 • Trojúhelník, čtverec, obdélník
 • Hlavolamy
 • počítá dané příklady a slovní úlohy
 • pomocí pravítka spojuje jednotl. body
 • řeší hlavolamy( používá jiné způsoby řešení)
Informatika    
Hudební výchova
 • Opakování písní
 • píseň Kamarádi pojďte s námi
 • notový zápis
 • flétna
 • zpívá, rytmicky a pohybově doprovází písně
 • umí zapsat noty, které hraje na flétnu
 • píská Halí belí, 3el zajíček brázdou,..
Výtvarná výchova
 • Práce s temperovými barvami – tisk rukou
 • dotváří na kompozici s přírodninami (moře, les)
Pracovní činnosti
 • Práce s přírodninami
 • Papír
 • pracuje dle předlohy, návodu – stříhá, lepí, vytrhává
 • bezpečnost
Tělesná výchova
 • Organizace, pravidla, bezpečnost
 • Atletika
 • Míčové hry
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: červen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vlastní jména
 • Spojování vět v souvětí
 • Opakování probraného učiva
 • Adresa
 • Pohádky
 • správně píše velké písmeno u vlastních jmen, příjmení, názvů měst, řek …
 • spojuje věty vhodnými spojkami
 • správně píše i/y, souhlásky znělé a neznělé
 • zná svoji adresu, zapíše na pohlednici
Anglický jazyk
 • témata Můj pokoj,  Náš dům/byt – nová slovní zásoba ( pokoje, nábytek…)
 • píseň Our house
 • Měsíce a roční období
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
 • zpívá písničku Calendar song
 • řekne, ve kterém měsíci má narozeniny
Prvouka
 • Léto – u vody
 • – na louce
 • – na poli, v lese
 • Flora, fauna
 • pozná nejběžnější rostliny a živočihy v jednotlivých prostředích, popisuje stavbu těla
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Numerace 0 – 100
 • Násobilka 6
 • Opakování učiva
 • čítá a odčítá zpaměti, písemně, provádí rozklad čísel, vyjmenuje a aplikuje násobky 2, 3, 4, 5 a 6, užívá vztahy o x méně, více, x krát méně, více, rýsuje dle zadání, měří na cm, mm
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • Kresba – známky, zvíře
 • Malba- léto
 • pracuje dle předlohy, návodu, vlastní fantazie, používá různé vv techniky
Pracovní činnosti
 • Práce s kartonem
 • Práce s přírodninami
 • pracuje dle předlohy, návodu, vlastní fantazie, bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Běh v terénu
 • Atletika
 • Sportovní   hry
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla

 

Ostatní
 • 12. – 14.6. školní výlet
 • 17. – 19.6.  byliny
 • 21.6.  školní akademie
 
Platnost: květen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slovní druhy (1, 5, 7, 8)
 • Seznámení s ostatními slovními druhy
 • Vlastní jména
 • Vypravování, popis dne
 • určuje druhy slov, užívá předložek, vyhledává ve větáh jednoduchýh i souvětích, píše velké písmeno ve vlastních jménech, vypravuje pohádku, popíše činnosti během dne
Anglický jazyk
  • témata Můj pokoj,  Náš dům/byt – nová slovní zásoba ( pokoje, nábytek…)
  • píseň Our house
 
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
 • zpívá písničku Our house
Prvouka
 • Jaro – flóra, fauna
 • Pole, rybník, les
 • popíše proměny v přírodě, v jednotlivých ročních obdobích, popíše části těla rostlin (bylin, dřevin), rozezná nejznámější druhy jarních rostlin, dřeviny a volně žijících živočichů
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Numerace 0 – 100
 • Slovní úlohy
 • Násobilka 5, 6
 • G: opakování
 • sčítá a odčítá zpaměti, písemně, provádí rozklad čísel, vyjmenuje a aplikuje násobky 2, 3, 4, nově 5 a 6, užívá vztahy o x méně, více, x krát méně, více, rýsuje dle zadání, měří na cm, mm
Informatika    
Hudební výchova
 • Zhudebnění pohádek
 • p.Když jsem já sloužil, Trpasličí svatba,..
 • Notový zápis
 • pomocí Orfova instrumentáře zhudebňuje písně, pohádky,..
 • flétna- nota f
Výtvarná výchova
 • Krasba, malba
 • Maminka
 • pracuje dle předlohy, návodu, vlastní fantazie, používá různé vv techniky
Pracovní činnosti
 • Dárek pro maminku
 • Modelování
 • Konstrukční činnosti
 • pracuje dle předlohy, návodu, vlastní fantazie, bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Běh v terénu
 • Skok daleký
 • Hody
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    

 

Platnost: duben 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování učiva
 • Slovní druhy – úvod
 • Čtení správné, plynulé a s porozuměním
 • Ilustrace
 • odůvodňuje a píše správně i/y v probraných jevech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, párové souhlásky uprostřed a na konci slov, seznámí se s přehledem slovních druhů
Anglický jazyk
  • témata Můj pokoj,  Náš dům/byt – nová slovní zásoba
( pokoje, nábytek…)
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
Prvouka
 • Jaro – rostliny, stromy
 • Hospodářská zvířata
 • popíše proměny v přírodě, v jednotlivých ročních obdobích, popíše části těla rostlin (bylin, dřevin), rozezná nejznámější druhy jarních rostlin, zopakuje si učivo o domácích zvířatech
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Početní operace, slovní úlohy – zápis
 • Názorné zavedení násobků a dělitele 3,4
 • G: opakování
 • sčítá a odčítá zpaměti, písemně, provádí rozklad čísel, vyjmenuje a aplikuje násobky 2, 3 a 4, užívá vztahy o x méně, více, x krát méně, více, rýsuje dle zadání, měří na cm, mm
Informatika    
Hudební výchova
 • písně s jarní tematikou
 • tanečky
 • notový a rytmický záznam
 • flétna
 
Výtvarná výchova
 • Ilustrace
 • Kresba, malba
 • pracuje dle předlohy, návodu, vlastní fantazie, používá různé vv techniky
Pracovní činnosti
 • Práce s papírem a kartonem
 • Šití
 • stříhá, lepí, vytrhává, dotváří, bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Průpravná cvičení
 • Sportovní hry
 • Nářadí, náčiní
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla

 

Ostatní 5.4. Noc s Andersenem 8. – 10.4. sběr papíru  
Platnost: březen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slova se skupinami slov dě,tě,ně
 • Rozkazovací způsob
 • Slova se skupinami bě, pě, vě, mě
 • Opakování probraného učiva
 • Póza, poezie
 • Pranostiky, říkadla
 • žák odůvodní a správně napíše i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, rozliší prózu od poezie, tvoří rýmy
Anglický jazyk
 • opakování tématu My toys
 • It´s spring – Je jaro
 • About Easter – Velikonoce
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy?
 • vyjmenuje hračky, které má doma a které má rád
 • slovní zásobu k tématu J A R O a Velikonoce
Prvouka
 • Svět se mění
 • Minulost, přítomnost, budoucnost
 • Jaro – Velikonoce
 • jmenuje měsíce, roční období, dny v týdnu, části dne, určuje čas, seznámí se se zvyky, obyčeji
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Příprava na násobení
 • Násobení, dělení 2, 3
 • Numerace 1 – 100, početní operace
 • G: měření na centimetry, milimety
 • provádí dané početní operace, porovnává, násobí, dělí, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • suchý pastel, tužka
 • vodové barvy, tempera
 • kreslí, maluje na zadané téma, dle své fantazie
Pracovní činnosti
 • konstrukční činnosti
 • modelování
 • práce se šablonou
 • pracuje na zadané téma, dle své fantazie, bezpečnost
Tělesná výchova
 • cvičení na nářadí
 • cvičení s náčiním
 • míčové a sportovní hry
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní 24.3. – muzikál Dvanáct měsíčků  
Platnost: únor 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
 • Slova se skupinami dě,tě,ně
 • Rozkazovací způsob
 • Čtení přiměřeného textu, písanka
 • Opis, přepis, diktát
 • žák odůvodní a správně napíše i-y po obojetných souhláskách, učí se odůvodnit psaní párových souhlásek. Čte přiměřené texty s porozuměním, odpoví na otázky k textu, píše předepsaný text do písanky.
Anglický jazyk
  • téma Moje hračky
  • slovní spojení I have got, My favourite toy is, …I like …

 

 • anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy?
 • vyjmenuje hračky, které má doma a které má rád
 • zpívá písničky a hraje hry (BINGO, pexeso)
Prvouka
 • Náš svět
 • Kalendář, části dne
 • Svět se mění
 • jmenuje měsíce, roční období, dny v týdnu, části dne, určuje čas
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Opakování numerace do 100
 • Porovnávání
 • Vyvození násobení 2
 • Dělení
 • G: rýsování úseček dané délky
 • provádí dané početní operace, porovnává, násobí, dělí, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Měsíce
 • flétna- Běžela ovečka
 
Výtvarná výchova
 • kresba,malba
 • Sluníčka
 • kreslí, maluje na zadané téma, dle své fantazie
Pracovní činnosti
 • konstrukční činnosti
 • modelování
 • práce se šablonou
 • pracuje na zadané téma, dle své fantazie, bezpečnost
Tělesná výchova
 • cvičení na nářadí
 • cvičení s náčiním
 • míčové a sportovní hry
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: leden 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Psaní y/ý po tvrdých souhláskách
 • Psaní i/í po měkkých souhláskách
 • Opakování
 • Pranostiky, přísloví
 • rozeznává hlásky, dělí souhlásky na tvrdé, měkké, obojetné, píše i/y, seznámí se s pranostikami, příslovím
Anglický jazyk
 • téma Moje hračky
 • slovní spojení I have got….
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy? My favourite toy is….
 • vyjmenuje hračky, které má doma
Prvouka
 • Zdraví – naše tělo
 • Nemoc a úraz
 • Naše zdraví
 • popisuje své tělo – části těla, ví, jak chránit své zdraví, zná nejčastější nemoci, jak předcházet úrazu, sestaví zdraví jídelníček
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Numerace 0 – 100
 • Sčítání a odčítání dvouciferných čísel
 • Sčítání s přechodem přes desítku
 • G: bod, přímka, úsečka
 • provádí početní operace, řeší slovní úlohy, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • Zimní sporty
 • Zvířata v zimě
 • pacuje na zadané téma, dle své fantazie, podle předlohy
Pracovní činnosti
 • Práce se šablonou
 • Vystřihovánky
 • pacuje na zadané téma, dle své fantazie, podle předlohy
Tělesná výchova
 • Cvičení s náčiním
 • Cvičení na nářadí
 • žák  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: prosinec 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Psaní – u – ú/ů
 • Slabikotvorné r, l, m
 • Opakování – slovo, slabika, hláska, písmeno
 • Opis, přepis, diktát
 • Vypravování
 • žák píše ú,ů – správně odůvodní, slova dělí na slabiky – rozeznává samohlásky, souhlásky, slabikotvorné r, l, m, píše dle pravidel
Anglický jazyk Opakování témat:
 • Čísla 1-20
 • Barvy
 • Já a škola
 • Moje rodina
 • Moje tělo
 • Zvířata, která znám
Some Christmas activities
 • reaguje na  aglicky udílené pokyny
 • počítá do dvaceti
 • popíše části svého těla
 • vyjmenuje členy rodiny
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se probraných témat
 • zpívá písničky
 • hraje BINGO, pexeso a jiné hry
 • poslouchá s porozuměním jednoduché texty
 • seznámí se s vánočními zvyky v ang. mluv. zemích
Prvouka
 • Domov – místo, kde žijeme
 • Našev last – Česká republika
 • Zvířata v zimě
 • Vánoce
 • jmenuje rozdíly mezi městem a vesnicí, státní symboly, poznává hlavní město, jmenuje zimní měsíce, živočichy, seznámíse s vánočními zvyky
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Číselný obor 0 – 100
 • Sčítání, odčítání
 • Porovnávání, slovní úlohy
 • Úsečka
 • provádí početní operace, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • Vánoce
 • Zima
 • pacuje na zadané téma, dle své fantazie, podle předlohy
Pracovní činnosti
 • Advent
 • Vánoce
 • pacuje na zadané téma, dle své fantazie, podle předlohy
Tělesná výchova
 • Cvičení na nářadí, s náčiním
 • zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: listopad 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Věta, slovo a slovní význam
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • Protikladná, souznačná
 • Dělení slov
 • Rozdělení hlásek
 • Čtení Honzíkova cesta
 • Psaní do předepsané písanky
 • určuje slovo nadřazené, tvoří řadu podřazených slov, doplňuje slova protikladná, vyhledává dvojice slov podobných, dělí slova na slabiky, dle přehledu zařazuje hlásky
Anglický jazyk
 • Téma Zvířata, která mám rád
 • vyjmenuje některá zvířata
 • rozlišuje mezi PETS, FARM ANIMALS, ANIMALS FROM ZOOs, ANIMALS FROM OUR NATURE
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donalda We are going to the ZOO
Prvouka
 • savci, ptáci, ryby
 • rodina
 • popíše stavbu těla savců, ptáků, jmenuje a pozná naše nejběžnější savce, ptáky, ryby
 • jmenuje členy rodiny, příbuzné, narozrniny, jmeniny
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematik
 • číselný obor do 100
 • porovnávání
 • sčítání desítek
 • bod, přímka, křivka
 • počítá do sta po desítkách i jednotkách
 • porovnává čísla
 • sčítá desítky
 • narýsuje a popíše bod, přímku a křivku
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Padá listí
 • krátké a dlouhé tony- nota osminová a čtvrťová
 • flétna
 • zpívá a rytmicky doprovází
 • pomocí rytmických hříček se zeznamuje s osmin. a čtvrťovou notou
 • hraje tony a,h
Výtvarná výchova
 • tempera, suchý pastel
 • krajina
 • pacuje na zadané téma, dle své fantazie, podle předlohy
Pracovní činnosti
 • modelína
 • konstrukční činnosti
 • modeluje, sestavuje na dané téma
Tělesná výchova
 • šplh na tyči
 • míčové hry
 • skákání přes švihadlo
 • psychomotorické hry
 • zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: říjen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Mluvíme ve větách
 • Druhy vět
 • Vypravování dle osnovy, obrázků
 • žák mluví a píše dle pravidel gramatiky, rozezná druhy vět, píše správné znaménko za větami, vypravuje dle osnovy
Anglický jazyk
 • Téma Zvířata, která mám rád
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
Prvouka
 • Podzim – měsíce, počasí
 • Stromy, keře
 • Zahrada – ovoce, zelenina
 • vyjmenuje podzimní měsíce, rozeznává stromy jehličnaté, listnaté, druhy ovoce a zeleniny
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • numerace 0 – 20
 • slovní úkoly
 • geometrické tvary
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, tvoří slovní úlohy, rozezná geometrické tvary
Informatika    
Hudební výchova
 • Holka modrooká,Rybička maličká
 • flétna- nota h,a
 • notový zápis
 • hra na ozvěnu
 • zpívá,pohybově doprovází,hraje na flétnu a Orfův instrumentář,zapisuje noty h,a
Výtvarná výchov
 • podzim – frotáž
 • draci
 • pracuje na zadané téma
Pracovní činnosti
 • práce s papírem
 • pracuje dle předlohy, fantazie
Tělesná výchova
 • skok do dálky
 • krátký rychlý běh
 • sportovní hry
 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: září 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování učiva
 • základní znalosti z 1.třídy
 • věta
 • abeceda a písmo
 • sloh-oslovení, pozdrav, vypravování
 • čte i píše dlouhé a krátké samohlásky, graficky zapíše, dělí slova na slabiky, upevňuje opis a přepis,, vyjmenuje abecedu a řadí slova dle ní, uspořádá slova do věty, věty spojuje v souvětí
Anglický jazyk
 • opakování učiva
 • Téma Moje oblíbená zvířata
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
Prvouka
 • škola
 • život ve škole
 • cesta do školy
 • dopravní výchova
 • pozoruje své okolí, popíše cestu do školy, používá pravidla bezpečného chování- ve škole, v silničním provozu
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • opakování učiva
 • numerace 0 – 20
 • slovní úkoly
 • geometrické tvary
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, tvoří slovní úlohy, rozezná geometrické tvary
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • prázdniny – kresba
 • pravidla
 • podzim – koláž
 • pracuje dle svých možností a fantazie
Pracovní činnosti
 • karton
 • stavebnice
 • práce se šablonou
 • pracuje dle svých možností a fantazie
Tělesná výchova
 • bezpečnost, organizace
 • běžecká abeceda, průpravná cvičení pro rozvoj běžecké rychlosti
 • běh v terénu
 • míčové hry
 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla, bezpečnost
Ostatní    
Platnost: červen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • pravopis vlastních jmen
 • souvětí
 • věty jednoduché
 • závěrečn opakování
 • mimočítanková četba
 • psaní podle listů
 • píše a doplňuje gramatická cvičení
 • odůvodní a napíše vlastní jména
 • pozná některé slovní druhy
 • spojí věty jednoduché do souvětí
 • čte přiměřené texry
 • píše podle listů
Anglický jazyk
  • témata Můj pokoj,  Náš dům/byt – nová slovní zásoba
( pokoje, nábytek…)
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
Prvouka
 • léto
 • letní slunovrat
 • rostliny v létě
 • vycházka do přírody
 • poznávání bylin
 • povypráví o létě
 • pozná některé byliny
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • opakování násobilek
 • základy písemného sčít. a odčít.
 • opakování numerace do 100
 • opakování geometrie
 • počítá do 100 zpaměti
 • počítá do 100 písemně
 • ovládá zpaměti násobilky 2-6
 • narýsuje polopřímku. úsečku a přímku
Informatika  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • kresba a malba
 • tuš
 • Kreslí podle svých schopností a možností
Pracovní činnosti
 • práce s drobným materiálem
 • stříhá, lepí a tvoří podle své fantazie
Tělesná výchova
 • běžecké a míčové hry
 • protahovací a posilovací cviky
 • kotoul vpřed
 • lavičky, žebřiny, …
 • hod granátem
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní 15.6.     Školní výlet  
Platnost: květen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování gramatiky
 • slovní druhy – podst. jm, slovesa, spojky
 • psaní vlastních jmen
 • čtení Čítanka 2. roč, Já Baryk
 • psaní podle předlohy
 • píše a doplňuje gramatická cvičení
 • odůvodňuje gramatické jevy
 • čte přiměřený text
 • píše do písanky
Anglický jazyk
  • témata Můj pokoj,  Náš dům/byt – nová slovní zásoba
( pokoje, nábytek…)
 • anglicky pojmenuje pokoje a další věci,  které má doma (nábytek…)
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • sleduje a poslouchá anglicky namluvené krátké pohádky
Prvouka
 • jaro
 • mláďata
 • stromy a květiny
 • povolání
 • přiřadí mládě k samci a samici
 • pozná jarní květiny a stromy
 • vypráví o povolání rodičů
Přírodověda ——  
Vlastivěda ——-  
Matematika
 • násobilka 6
 • opakování násobilek
 • opakování sčítání
 • polopřímky opačné
 • násobí a dělí (násobilky 2,3, 4, 5 ,6)
 • určí a narýsuje polopřímky opačné
 • řeší jednoduché slovní úlohy
Informatika ——  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • malba
 • kombinovaná technika
Žák pracuje podle svých schopností a možností.
Pracovní činnosti
 • práce se šablonou
Žák pracuje podle svých schopností  a možností.
Tělesná výchova
 • běh na 60 m
 • házení a chytání míče, míčové hry
 • hry s padákem
 • skok do dálky
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: duben 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování spodoby
 • slovní druhy
 • podstatná jména
 • předložky
 • slovesa
 • čtení Čítanka 2. roč.
 • Psaní – písanka
 • odůvodní a napíšou slova s tvrdými a s  měkkými souhláskami a se spodobou
 • určí pdstatné jméno, předložku a sloveso
 • vyjmenují slovní druhy
 • čtou přiměřené texty
 • píší podle zadání v písance
Anglický jazyk
  • téma Moje hračky
 
 • slovní spojení I have got…., My favourite toy is… I like…..
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci,  které má a se kterými si hraje
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy? My favourite toy is….
 • hraje Bingo s novou slovní zásobou
 • poslouchá s porozuměním přiměřené texty
Prvouka
 • jaro
 • zvířata a jejich mláďata
 • minulost, přítomnost a budoucnost
 • rovnodennosti a slunovraty
 • přiřadí ke zvířeti jeho mládě
 • povypráví o chovu domácích zvířat
 • orientuje se v čase
 • určí délku dne o slunovratu a rovnodennosti
Přírodověda ——-  
Vlastivěda ——–  
Matematika
 • procvičování násobilek
 • násobilka 5
 • polopřímky
 • slovní úlohy
 • počítá zpaměti násobení a dělení 2-5
 • narýsuje polopřímky, opačné polopřímky
 • pomocí násobilky a sčítání a odčítání řeší jednoduché slovní úlohy
Informatika ——–  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • Klovatinová rezerváž, kresba do inkoustu, kašírování, malba temperou
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Pracovní činnosti
 • Výroba šablon, stříhání, lepení
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Tělesná výchova
 • běh
 • skok do dálky
 • cvičí podle svých schopností
 • hraje podle pravidel her
Ostatní    
Platnost: březen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování spodoby
 • slabiky dě, tě. ně, bě, pě, vě, mě, fě
 • čtení Rumcajs, čítanka – Jaro
 • psaní  – písanka
 • odůvodní a napíše párové souhlásky do slov
 • vyjmenuje slabiky a použije při psaní textu ě
 • čtení s porozuměním
 • psaní do předepsané písanky
Anglický jazyk
 • téma Moje hračky
 • slovní spojení I have got….
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci, se kterými si hraje
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy? My favourite toy is….
 • vyjmenuje hračky, které má doma
Prvouka
 • Zdraví
 • Jaro
 • osobní hygiena, hygienické potřeby
 • můj lékař
 • vyjmenuje jarní měsíce
 • popíše změny v přírodě na jaře
 • vyjmenuje počet dní v měsících
 • vyjmenuje data rovnodenností  a slunovratů
 • povídá o chovu zvířat a jejich mláďat
Přírodověda —–  
Vlastivěda ——  
Matematika
 • násobilka 3,4
 • dělení 3
 • slovní úlohy
 • milimetry – převody
 • vyjmenuje násobky3.4
 • násobí a dělí 3,4
 • počítá třetinu
 • převádí cm na mm
 • rýsuje s přesností na mm
Informatika —-  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • Míchání barev, zobrazování vnímané skutečnosti, kombinace barev
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Pracovní činnosti
 • Kašírování, stříhání, lepení, modelování, origami
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Tělesná výchova
 • šplh na tyči
 • míčové hry
 • úpolové hry
Žák cvičí podle svých možností, dodržuje pravidla, dbá pokynů učitele.
Ostatní    
Platnost: únor 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • procvičování pravopisu po tvrdých a měkkých souhláskách
 • spodoba
 • čtení Čítanka, Z deníku kocoura Modroočka
 • psaní podle písanky, písanka Sluníčko
Žák odůvodní a správně napíše i-y po obojetných souhláskách, učí se odůvodnit psaní párových souhlásek. Čte přiměřené texty s porozuměním, odpoví na otázky k textu, píše předepsaný text do písanky.
Anglický jazyk Opakování témat:
 • Čísla 1-20
 • Barvy
 • Já a škola
 • Moje rodina
 • Moje tělo
 • Zvířata, která znám
 • reaguje na  aglicky udílené pokyny
 • počítá do dvaceti
 • popíše části svého těla
 • vyjmenuje členy rodiny
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se probraných témat
 • zpívá písničky
 • hraje BINGO, pexeso a jiné hry
 • poslouchá s porozuměním jednoduché texty
Prvouka Lidské tělo a jeho zdraví Žák popíše lidské tělo, vyjmenuje známé nemoci a úrazy, vypráví o správné skladbě jídelníčku a o otužování.
Přírodověda —–  
Vlastivěda ——  
Matematika
 • vyvození násobení
 • vyvození dělení
 • násobilka 2
 • opakování numerace do 100
 • mimlimetr
Žák pochopí princip násobilky, pamětně počítá násobilku 2. Narýsuje úsečku s přesností na milimetry.
Informatika —–  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • rozdělení hudebních nástrojů
Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova Míchání barev, kresba jedním tahem Tvořivě pracovat podle svých možností.
Pracovní činnosti Origamy, stříhání, lepení
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Tělesná výchova Švihadla, kotoul vpřed, šplh na tyči, míčové hry. Žák cvičí podle svých možností, hraje podle pravidel.
Ostatní 3.2.2012 – 12.2.2012  pololetní a jarní prázdniny  
Platnost: leden 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • dělení souhlásek
 • psaní y-ý po tvrdých souhláskách
 • psaní i-í po měkkých souhláskách
 • psaní podle písanky
 • čtení přiměřeného textu
Žák rozdělí souhlásky do skupin, určí a vysvětlí psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách. Žák čte přiměřené texty a píše podle předepsané písanky.. Píše
Anglický jazyk
 • Zvířata, které znám
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
 • hraje BINGO, pexeso a jiné hry
Prvouka Zima a zimní sporty, den má 24 hodin Žák vypráví o zimních sportech, vysvětlí pojem zimní slunovrat, převede hodiny z dvanáctihodinového cyklu na dvacetičtyřhodinový.
Přírodověda —–  
Vlastivěda —–  
Matematika
 • Numerace do 100 s přechodem přes desítku
 • měření úseček, tělesa
Počítá příklady typu 25+9, 31-9
Informatika —–  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
Výtvarná výchova prožitková kresba Žák kreslí podle svých schopností a možností.
Pracovní činnosti tříkrálový závěs Práce se šablonou, stříhání, lepení.
Tělesná výchova Pohybové hry
 • Cvičení na nářadí
 • kotoul vpřed
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: prosinec 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • dělení hlásek
 • délka hlásky
 • psaní u,ú,ů
 • slabikotvorné r,l
 • četba z čítanky
 • Kocourek Modroočko
 • psaní podle písanky
Žák rozdělí hlásky do skupin, označí jednotlivé skupiny v text, odůvodní a napíše u,ú,ů. Čtení přiměřených textů, psaní do písanky.
Anglický jazyk    
Prvouka Zima a Vánoce Žák vypráví o vánočních zvycích, zvířata v zimě, krmení ptáků. Žák vyjmenuje zimní měsíce.
Přírodověda ——  
Vlastivěda ——  
Matematika
 • numerace do 100
 • rozklady čísel
 • slovní úlohy
 • úsečka a přímka
Žák rozdělí číslo na desítky a jednotky, počítínání příkladů typu:28 +20, 69-20,35+2,59-2,55+5.90-6
Informatika ——  
Hudební výchova
 • pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
Výtvarná výchova
 • soutěž než přijde Ježíšek
 • vánoční ozdoby
 • vánoční přání
žák kreslí podle svých schopností
Pracovní činnosti
 • čertík
 • vánoční ozdoby
výroba ozdob, čertík Plesnivec
Tělesná výchova
 • Běžecké a pohybové hry
 • Házení a chytání míče
 • Cvičení na nářadí – lavičky, žebřiny, koza
 • Skákání přes švihadlo
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní Vánoční besídka 22.12.2011  
Platnost: listopad 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Druhy vět
 • slova nadřazená a podřazená
 • slova souznačná a mnohoznačná
 • dělení slov na konci řádku
 • čtení Čítanky pro 2. ročník a Honzíkovy cesty
 • psaní
 • pozná druhy vět a napíše správné znaménko
 • třídí slova nadřazená a podřazená, zná souvislosti
 • rozdělí slovo na konci řádkuvede příklady slov mnohoznačných a souznačných, vytvoří s nimi věty
 • čte s porozuměním
 • píše do předepsané písanky a podle Sluníčka
Anglický jazyk
 • Téma Moje oblíbená zvířata
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
 • hraje BINGO
Prvouka
 • zelenina
 • ovoce
 • čas
 • rodina
 • rozdělí ovoce a zeleninu do skupin
 • ukáže a přečte hodiny
 • zná rodinnévztahy a pojmenuje svoje příbuzné
Přírodověda —-  
Vlastivěda —-  
Matematika
 • číselný obor do 100
 • porovnávání
 • sčítání desítek
 • bod, přímka, křivka
 • počítá do sta po desítkách i jednotkách
 • porovnává čísla
 • sčítá desítky
 • narýsuje a popíše bod, přímku a křivku
Informatika —-  
Hudební výchova
 • pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
Výtvarná výchova Fantazie – pohádka Žák kreslí svou fantazii známé pohádky podle svých schopností, namíchá si barvy
Pracovní činnosti Práce s modelínou Modelování ovoce, zeleniny a košů
Tělesná výchova
 • Šplh na tyči
 • Míčové hry
 • Skákání přes švihadlo
 • psychomotorické hry
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: říjen 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Druhy vět
 • znaménko za větou
 • vypravování podle osnovy
 • určí druhy vět
 • pozná, jaké znaménko se píše za větou
 • vypráví podle obr. osnovy příběh
 • píše věty podle diktátu
Anglický jazyk
 • Téma Moje oblíbená zvířata
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
 • hraje BINGO
Prvouka
 • Podzimní měsíce
 • Počasí
 • Hodiny
 • Zelenina, její druhy
 • vyjmenuje podzimní měsíce
 • uáže nebo přečte čas typu za pět min. 2
 • rozdělí zeleninu pode druhů
Přírodověda —-  
Vlastivěda —-  
Matematika
 • Slovní úlohy
 • Numerace do 20
 • Rýsování čar, trojúhelníku
 • Prostorová tělěsa
 • samostatně vyřeší sl. úlohu, s dopomocí napíše odpdvěď
 • počítá do 20 s přechodem přes desítku
 • rýsuje podle pravítka, snaží se přesně protnout bod
Informatika    
Hudební výchova pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní Podle svých schopností zpívat, hrát na tělo a rytmické nástroje, rozeznávat 2/4 a 3/4 rytmus, poznávat notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádět dechová cvičení
Výtvarná výchova Svatba, pouštění draků Žák kreslí podle svých schopností a možností, používá různé techniky
Pracovní činnosti Lampička, práce s papírem Pracuje s papítem, šablonou a nůžkami. Stříhá a lepí.
Tělesná výchova psychomotorické hry, běžecké hry, míčové hry, soko do dálky s rozběhem Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: září 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování učiva 1. ročníku
 • psaní písmen psací abecedy
 • druhy vět
 • abeceda
Žák čte jednoduchý text. Píše psacími písmeny, rozezná druhy vět, vyjmenuje hlásky abecedy. Žák píše větu podle pravidel gramatiky.
Anglický jazyk
 • opakování učiva
 • Téma Moje oblíbená zvířata
 • vyjmenuje některá zvířata
 • jednoduše popíše stavbu jejich těla
 • podle anglicky sděleného popisu pozná zvíře
 • řekne, které je jeho oblíbené zvíře
 • zpívá písničku Old Mc´Donald
Prvouka Škola Žák povídá o práci ve škole, o činnosti o přestávce, dokáže popsat rozdíl mezi školním a kalendářním rokem, zná pravidla bezpečného pohybu po cestě do školy, určí dopravní značky.
Přírodověda —-  
Vlastivěda —-  
Matematika
 • numerace do 20
 • slovní úlohy
 • geometrické tvary
Žák počítá do 20 s názorem i bez něj, vyřeší a zapíše odpověď slovní úlohy, pozná geometrické tvary i tělesa.
Hudební výchova Opakování Podle svých schopností zpívat, hrát na tělo a rytmické nástroje, rozeznávat 2/4 a 3/4 rytmus, poznávat notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádět dechová cvičení
Výtvarná výchova Prožitková kresba a malba, fantazie Žák kreslí podle svých schopností a fantazie, kombinuje výtvarné techniky.
Pracovní činnosti Práce s papírem Žák stříhá, překládá a lepí papír – pokladnička
Tělesná výchova Pohybové a míčové hry, běh, hod Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní 13.9. exkurze do NP Podyjí, 22.9. exkuze do papírny v Želeticích  
logolink