Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN VÝUKY III. třídy

Platnost: červen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  písemný test 
 • opakování slovních druhů
 • opakování vět jednoduchých a souvětí
 •  písemně a slovně opakuje probrané učivo 3.roč.
Anglický jazyk
 • nové téma My toys
 
 •  seznámí se s novou slovní zásobou
 • řekne, jaké hračky doma  má
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty  a dále s nimi pracuje
 • používá I have got, I like, My favourite toy is…., 
Prvouka
 •  Člověk a jeho vývoj
 •  prohlubuje si znalosti o lidském těle
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení dvojciferných a trojciferných čísel
 •  provádí násobení
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 •  Vesmír – zážitková kresba
 • stínování
 •  kreslí podle zážitku z mobilního planetária
 • provádí stínování tužkou na jednoduchých geom.tělesech
Pracovní činnosti
 •  Labuť-papírový závěs na okno
 •  obkresluje,stříhá,lepí
Tělesná výchova
 •  skok daleký
 • hod míčkem do dálky
 •  provádí atletické disciplíny dle pokynů
 
 •  1.6.ukázka dravých ptáků
 • 2.6.mobilní planetárium
 • 9.6.školní výlet
 

 

Platnost: květen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  opakování na písemný test
 • citoslovce,částice
 • vyjmen.slova po Z
 •  ústně a písemně provádí opakování učiva 
Anglický jazyk
 • nové téma MY CLOTHES
 • I have got   …, I am wearing….., I like.., My favourite clothes are:
 •  seznámí se s novou slovní zásobou
 • řekne, jaké oblečení má
 • popíše, co má zrovna na sobě
 • řekne, jaké oblečení má rád
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • odpovídá na otázky ohledně oblečení
 • zpívá písničku Put on your T-shirt…
Prvouka
 •  živočichové,jejich rozdělení
 •  rozděluje živ.na obratlovce a bezobratlé,obojživelníky,ptáky,plazy,ryby,savce
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení a dělení 100
 •  provádí matemat.úkony
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 •  Moje narozeninová oslava-koláž
 •  stříhá, lepí,barevně řeší pozadí
Pracovní činnosti
 •  práce na školním pozemku
 •  zalévá,okopává,pleje
Tělesná výchova
 •  běh-60m
 • hod míčkem na cíl
 •  plní atletické disciplíny
     

Platnost: duben 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po V
 • druhy slov – přídavná jména
 •  vyhledává a správně určuje vyjm.slova a příbuzná
 • seznámí se s přídavnými jmény
Anglický jazyk
 •  téma My family, zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)
 • přídavná jména small, tall, slim, chubby, skinny, fat, happy, sad, angry, nice, friendly, clever
 •  vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby, zmíní i další vlastnosti
Prvouka
 •  kvetoucí a nekvetoucí rostliny
 •  pozná vybrané druhy rostlin
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  dělení se zbytkem
 •  správně určuje násobky,dělí čísla,která nejsou násobky daného čísla
Informatika    
Hudební výchova  
 • Nota čtvrťová s tečkou
 • Vícehlas pěvecký, rytmický
 • Zpěv písní
 
 •  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Výtvarná výchova
 •  jarní motivy
 • postavy v pohybu-„V plavání“
 •  maluje,kreslí,vytváří koláž
Pracovní činnosti
 •  dárek pro maminku
 • práce na školním pozemku
 •  stříhá,lepí
 • pracuje se zahradnickým nářadím
Tělesná výchova
 •  příprava na atletické disciplíny
 •  opakuje techniku hodu míčkem,nízký start
     

 

Platnost: březen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po S
 • věta jednoduchá,souvětí-opakování
 •  určuje vyjmenovaná a příbuzná slova po S
 • opakuje věty jednoduché a souvětí
Anglický jazyk
 •  nové téma My family
 • zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)
 • learning about Easter
 •  vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
 • seznámí se s velikonočními tradicemi v GB a slovní zásobou týkající se Velikonoc
Prvouka
 •  podmínky života na Zemi-světlo,teplo-Slunce,vzduch
 •  jmenuje části neživé přírody – vliv na živou přírodu
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  určování čísel na číselné ose do 1000
 • početní úkony v oboru do 1000
 •  zvětšuje,zmenšuje čísla po jednotkách,desítkách,stávkách
Informatika    
Hudební výchova  Nota čtvrťová s tečkou, rytmické hry, státní hymna, opakování písní
 •  

Provádí zadané činnosti podle svých schopností.

Výtvarná výchova
 •  práce s hedvábným papírem
 •  vytváří pomocí hedvábného papíru prostorové obrazy
Pracovní činnosti
 •  výroba přáníčka
 •  stříhá,kreslí,lepí
Tělesná výchova
 •  plavecký výcvik
 
 
 •  projektový den-Kulový blesk
 

 

Platnost: únor 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po P
 •  vyhledává a správně určuje vyjmenovaná a příbuzná slova
Anglický jazyk
 •  My body
 • I am, He is, She is/I have got, He has got, She has got
 • pojmenuje části lidského těla
 • tvoří slovní spojení:      já jsem/ já mám, on je/ on má, ona je/ ona má …
 • popisuje vzhled svůj i jiné osoby
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • plní úkoly k těmto textům
 • zpívá písničky Head and shoulders a If you are happy
Prvouka
 •  podmínky života na zemi-voda,koloběh vody v přírodě
 • půda
 • seznamuje se s vodními zdroji v přírodě,voda mořská,říční…,půda,horniny…
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  početní úkony do 1 000
 •  určuje správně čísla na číselné ose,pozná řád jednotek,stovek,tísíců
Informatika    
Hudební výchova
 • Procvičování not při rytmických hrách, zpěv písní, opakování tanečků
 •  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou, notu osminovou.
Výtvarná výchova
 •  Zimní královna
 •  vytváří koláž
Pracovní činnosti
 •  papírový domeček
 •  skládá trojrozměrný objekt podle šablony
Tělesná výchova
 •  plavecký výcvik
 
Ostatní    

 

Platnost: leden 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po L
 •  vyhledává v textu vyjmenovaná a příbuzná slova
Anglický jazyk
 •  Numbers 0-20
 •  My body
 • počítá do 20, správně zapíše slovem i číslem
 • pojmenuje části lidského těla
 • popisuje vzhled svůj i jiné osoby
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • plní úkoly k těmto textům
Prvouka
 •  Čas-určování hodin,minut,sekund
 •  ukazuje správně určený čas na ciferníku
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  konstrukce  trojúhelníků
 •  sestrojí trojúhelník pomocí rysky a kružítka
Informatika    
Hudební výchova  

Píseň Měsíce

Rytmické a melodické hry

 Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou, notu osminovou.
Výtvarná výchova
 •  Zimní radovánky
 •  maluje,kreslí
Pracovní činnosti
 •  Chobotnice z vlny
 •  pracuje s chemlonem,plete copánky
Tělesná výchova
 •  gymnastika-výskok na bednu,kozu
 • akrobacie-kotouly
 •  provádí cviky podle pokynů
Ostatní    

 

Platnost: prosinec 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po B
 •  vyhledává v textu slova vyjmenovaná a příbuzná
Anglický jazyk
 •  Numbers 0-20
 • Nové téma – My body
 • Learning about Christmas
 •  počítá do 20, správně zapíše slovem i číslem
 • pojmenuje části lidského těla
 • popisuje vzhled svůj i jiné osoby
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • plní úkoly k těmto textům
 • seznámí se s vánočními zvyky v angl. mluvících zemích
Prvouka
 •  Vánoce,vánoční zvyky a obyčeje
 •  hovoří o Vánocích a zvycích ve své rodině
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  slovní úlohu
 •  provádí samostatně zápis slovní úlohy
Informatika    
Hudební výchova  píseň Mikuláš, rytmické a melodické hry  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou, notu osminovou.
Výtvarná výchova
 •  vánoční dekorace
 •  vyrábí z květináče,svíčky a papíru vánoční dekoraci na stůl
Pracovní činnosti
 •  vánoční perníčky z papíru
 •  stříhá tvary perníčků,maluje temperovou barvou
Tělesná výchova
 •  nácvik odrazu na můstku
 •  provádí odraz na odrazovém můstku podle pokynů
Ostatní    

 

Platnost: listopad 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  základní skladební dvojice
 • slova příbuzná,protikladná,synonyma
 • dílny čtení
 •  pozná ve větě podst.jm. a sloveso,spočítá počet vět,určí větu jednoduchou,souvětí
Anglický jazyk
 •  At school – revision
 • Numbers 0-20
 • My body
 • Texty o Robertovi v učebnici
 •  pojmenuje školní pomůcky, zeptá se na ně, odpoví
 • počítá do 20, správně zapíše slovem i číslem
 • pojmenuje části lidského těla
 • popisuje vzhled svůj i jiné osoby
 • poslouchá a čte s porozuměním dané texty, dále s nimi pracuje
Prvouka
 •  Česká republika-povrch,členění,sousední státy
 •  zakreslí do slepé mapy nížiny,vrchoviny,naše největší města,vykmenuje sousední státy
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení,dělení 8,9
 • práce s kružítkem
 •  násobí,dělí
 • seznamuje se s prací s kružítkem
Informatika    
Hudební výchova  Nota osminová, zpěv písní, státní hymna ČR  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou.Seznámí e s notou osminovou.
Výtvarná výchova
 •  obal na knihu
 • podzimní strom
 •  stříhá,kreslí,maluje
Pracovní činnosti
 •  hrabání listí u školy
 • dekorace z přírodnin
 •  pracuje s nářadím
 • vhodně sestavuje přírodniny
Tělesná výchova
 •  posilovací cvičení s činkami
 •  posiluje paže dle instrukcí učitele
Ostatní
 •  19.11. ředitelské volno
 

  Platnost: říjen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  psaní slouhlásek uprostřed a na konci slov
 • četba z knihy Děti z Bullerbynu
 •  určí a správně napíše slova,která se jinak vyslovují a jinak píší
Anglický jazyk
 •  Anglická abeceda
 • Spelling
 • barvy, čísla do 10
 • texty o Robertovi (uč. str. 16- 24)
 • slovní zásobu k textům
 •  počítat do 10, vyjmenovat barvy
 • přečíst jednotlivá slova i krátké věty k tématu
 • pojmenuje písmena angl. abecedy
 • hláskuje svoje jméno a další slova
 • poslouchá a čte s porozuměním dané texty
 • odpovídá na otázky k tématu
Prvouka
 •  Obec,okres,kraj
 •  zná název obce,okolních obcí,okresního města,kraje a krajského města,ukáže na mapě
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení,dělení 7
 • přímka úsečka,bod
 • kolmice
 •  násobí,dělí
 • pozná rozdíl mezi úsečkou a přímkou,rýsuje polopřímku,polopř.opačné,kolmice
Informatika    
Hudební výchova

  Hlasová a dechová cvičení

Zpěv písníHudebně pohybové hry a tynečky

Noty

 Provádí zadané činnosti podle svých schopností.Používá při rytmických hrách notu celou, půlovou, čtvrťovou.Seznámí se s notami c1 – g1
Výtvarná výchova
 •  Podzimní krajina
 •  maluje prostor-co je blízké,co je vzdálené
Pracovní činnosti
 •  Podzimní ovoce
 •  stříhá,lepí
Tělesná výchova
 •  kruhy-houpání,komíhání
 •  provádí cvičení na khuzích podle instrukcí
Ostatní    

  Platnost: září 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk
 •  audio-orální kurz, nácvik hlásek odlišných od ČJ, některé znaky fonetické abecedy
 • pozdravy, představení se
 • základní barvy, čísla do 10
 •  reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • vyslovovat správně hlásky odlišné od ČJ
 • orientovat se v  nejdůležitějších znacích fonetické abecedy
 • pozdravit, představit se a sdělit o sobě základní informace
 • počítat do 10, vyjmenovat barvy
 • přečíst jednotlivá slova i krátké věty k tématu
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova  Opakování písní, tanečků, nota celá, půlová, čtvrťová  Provádí zadané činnosti podle svých schopností.
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    

  Platnost: červen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování vyjm. slov
 • slovní druhy ohebné a neohebné(příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)
 • časování sloves, infinitiv
 • nehoda na kole- vyprávění + ochrana
 •  odůvodňuje a píše správně
 • vyjmenuje, charakterizuje,časuje dané sloveso, určuje osobu
 • vypráví a je seznámen se správným vybavením kola (helma,..)
Anglický jazyk
 •  nové téma My toys, my room, my house
 • předložky místa in, on, under, next to, behind
 • Popíše místnosti v domě a nábytek a ostatní věci v pokoji
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty  a dále s nimi pracuje
 • používá I have got, I like, My favourite toy is…., 
 • používá předložky místa
Prvouka
 •  pečujeme o své zdraví
 • žijeme zdravě
 • bezpečnost při styku s cizím člověkem
 • dopravní výchova(projektový den- zdravý život. styl)
 •  ví, co patří do zdravého jídelníčku, připraví zdravý pokrm (pomazánka)
 • seznamuje se s vnitřním ústrojím člověka
 • ví, jak postupo vat při lehkém úrazu((obvazuje),jak trávit volný čas(sport) a udržovat čistotu
 • je poučen, jak se zachovat při obtěžování cizím člověkem
 • pravidla sil. provozu a značky prakticky procvičuje na doprav. hřišti
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  písemné násobení, sčítání a odčítání, pamětné násobení dvojc. čísel, pamětné sčítání a odčítání do tisíce
 • jednotky času
 • střed úsečky, konstrukce trojúhelníku, tělesa
 •  procvičuje, řeší slovní úlohy
 • opakuje- hod, min
 • pomocí kružítka rýsuje trojúhelník, pojmenuje a hledá ve svém okolí krychli, kvádr, jehlan, kužel, válec, kouli
Informatika    
Hudební výchova
 • písně k táboráku
 • opak. not
 • B. Smetana
 •  poslech nejzn. skladeb B. Smetany
Výtvarná výchova
 •  herbář
 • bubliny
 
Pracovní činnosti
 •  příprava kostýmů a nácvik na škol. akademii
 
Tělesná výchova    
Ostatní    

  Platnost: květen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po z
 • podstatná jména- rod, číslo pád, přídavná ujména, zájmena, číslovky, slovesa
 • Kocour Modroočko
 • telefon. přivolání pomoci
 •  odůvodní a píše správně y,i ve vyj. sl. i slovech příbuzných, zopakuje vyjm slova po b, l, m, p, s, v
 • vyjmenuje ohebné slovní druhy, charakterizuje PJ,Př.J,Záj.,ČÍSL..SLOVESA, seznamuje se s pády, číslem a rodem PJ, skloňuje dané podst. jm.
 • vyrábí plakát, dramatizuje, zapisuje do čt. deníku
 • ví, na jaká čísla volat v ohrožení (scénky)o
Anglický jazy
 •  opakování  tématu MY CLOTHES
 • I have got   …, I am wearing….., I like.., My favourite  … is
 • nové téma My toys, my room
 •  anglicky pojmenuje hračky a další věci,  které má v pokoji, a se kterými si hraje, používá I have got, I like
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy? My favourite toy is….
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty
Prvouka
 •  zdraví- jak rosteme a vyvíjíme se, naše tělo
 • živočichové
 • herbář
 •  nazve období, kterými v životě člověk prochází
 • zakládá si obrázky živočichů
 • zakládá si a popisuje vylisované rostliny
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  násobení zpaměti
 • sčítání a odčítání písemně a zpaměti, slovní úlohy
 • písemné násobení
 • čtyřúhelníky
 • „tři oříšky pro chytré hlavy“
 •  řeší příklady a slovní úlohy
 • učí se písemně násobit
 • skládá z papíru a rýsuje
 • řeší složitější úlohy, s jinými mat. postupy
Informatika    
Hudební výchova
 •  píseň Ho, ho Watanay, Honky tonky, dvolhlas
 • noty, rytmizace
 •  zpívá, popř v dvojhlase doprovází na flétnu
 • zapisuje noty c1-c2
 • rytmizuje ve dvoučtvr. a tříčtvr. taktu (nota osmin., čtvr., půl.,celá)
Výtvarná výchova
 •  jaro
 
Pracovní činnosti
 •  práce s kartonem
 
Tělesná výchova    
Ostatní    

  Platnost: duben 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po v
 • psaní adresy, telefonát
 • Příběhy kocourka Modroočka
 •  rozumí významu všech vyjm. slov, učí se poznávat předpony vy, vý
 • píše, telefonuje
 • společně čte, vyhledává v textu, odpovídá a tvoří otázky, písemně zaznamenává zážitky z knihy
Anglický jazyk
 •  text A friend for grandma
 • nové téma MY CLOTHES
 • I have got   …, I am wearing….., I like.., My favourite clothes are:
 • sestaví jednoduchou  pozvánku
 •  seznámí se s novou slovní zásobou
 • řekne, jaké oblečení má
 • popíše, co má zrovna na sobě
 • řekne, jaké oblečení má rád
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • odpovídá na otázky ohledně oblečení
 • zpívá písničku Put on your T-shirt…
Prvouka
 •  Rostliny-jedovaté, léčivé a zákonem chráněné, okrasné, užitkové, polní plodiny, části rostlin, květ, plod
 • Živočichové
 •  na obrázku pozná jedovaté rostliny, popř. jejich plody, zná léčivé byliny a byliny v regionu dostupné, pozná polní plodiny, zvláště obilniny
 • rozděluje na obratlovce a bezobratlé, obratlovce na ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • dělení se zbytkem, slovní úlohy
 • kruh, kružnice, přenášení úseček
 • sčítání a odčítání do 1000
 •  dobře ovládá násobilku, vyhledá nejbližší násobek k danému číslu a dopočítává zbytek, aplikuje na slovních úlohách
 • kružítkem přenáší a porovnává délky úseček
 • provádí písemně i pamětně
Informatika    
Hudební výchova
 •  pís. Já mám koně
 • hudební nástroje
 • písně z Kocoura Modročka
 • flétna
 •  seznamuje se se zvukem hoboje a méně známých dech. nástrojů (panova flétna,…)
Výtvarná výchova
 •  tématická malba
 
Pracovní činnosti
 •  šití
 •  šije peněženku, přišívá knoflík
Tělesná výchova
 •  plavání,
 
Ostatní    

 

Platnost: březen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • vyjmenovaná slova po s
 • přirovnání
 • Kocour Modroočko
 • vyhledávají v textu
 • společně čtou, písemně zaznamenávají
Anglický jazyk
 •  opakování tématu My family
 • text A friend for grandma
 •  vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby, zmíní i další vlastnosti
 • sestaví jednoduchou  pozvánku
Prvouka
 •  Živé organismy- houby
 •  na obr. pozná jedovaté houby
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  Pamětné sčítání do 1000
 • Písemné sčítání do 1000
 • Zaokrouhlování na desítky a jednotky
 • Čtyřúhelníky
 •  počítá i ve slov. úlohách

 

 • Mezi různými geom. obrazci rozezná čtyřúhelník, čtverec a bdelník
Informatika    
Hudební výchova
 •  p. Ach synku , synku
 • zpívají a hudeb., rytmicky doprovází
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 • Skládání z papíru
 
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: únor 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po p
 • karneval- popis
 • adresa
 • třídění hlásek- opakování
 • Neználek- zápis do čt. deníku
 •  správně odůvodní pravopis, seznamuje se i se slovy k nim příbuznými
 • píše zážitky z karnevalu
 • píše adresu
Anglický jazyk
 •  téma My family, zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)
 • přídavná jména small, tall, slim, chubby, skinny, fat, happy, sad, angry, nice, friendly, clever
 •  vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby, zmíní i další vlastnosti
Prvouka
 •  sluneční soustava
 • podmínky života na zemi
 •  podle obrázku (modelu) popíše sluneční soustavu
 • vyjmenuje základní podmínky pro život na Zemi
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  sčítání a odčítání do 100
 • jednotky délky, převody
 • trojúhelník, čtverec
 •  počítá zpaměti
 • převádí m na cm, ..
 • pojmenuje vrcholy, strany, změří délky stran
Informatika    
Hudební výchova
 •  píseň Perpentykl
 • Vivaldi- Čtvero ročních období, Zima
 •  zpívají a doprovázejí na rytmické nástroje orf. instrum.
 • společně poslouchají
Výtvarná výchova
 •  zimní sporty
 
Pracovní činnosti
 •  zdravé potraviny- plakát, ochutnávání ex. ovoce
 
Tělesná výchova    
Ostatní    

 

Platnost: leden 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjm. slova po M
 • pozvánka
 • Neználek
 •  umí odůvodnit, hledá a píše správně i slova příbuzná
 • napíše pozvánku
Anglický jazyk
 •  Human body – opak. , texts about Monsters
 • nové téma My family
 • zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)
 •  odpovídá na otázky What is this? What colour is it? How many legs/ eyes..?
 • popíše příšerku
 • vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
Prvouka
 • podmínky života
 • živá a neživá příroda
 • lidské výtvory
 • země je kulatá

       

 • vyjmenuje živé a neživé přírodniny
 • má představu o Zemi ve vesmíru- koule obíhající kolem slunce
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  sčítání a odčítání do 1000
 • trojúhelník
 •  pamětně sčítá a odčítá do 1000 , počítá slovní úlohy
 • narýsuje trojúhelník, označí jeho vrcholy a zapíše jeho strany
Informatika    
Hudební výchova
 •  píseň Kytka masožravá
 • stupnice
 •  umí zapsat stupnici
Výtvarná výchova
 •  čáp
 
Pracovní činnosti
 • stříhání, lepení, skládání
 
Tělesná výchova    
Ostatní    
 
Platnost: prosinec 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po b,l
 • Neználek
 • blahopřání
 • odpovědi na otázky
 •  umí odůvodnit, píše správně
 • společně čtou
 • ústní, popř. písemné vánoční přání
Anglický jazyk
 •  Human body
 • reading about monsters
 • Learning about Christmas
 •  slovní zásobu k tématům, (výslovnost i spelling)
 • odpovídá na otázky What is this? What colour is it? How many legs/ eyes..?
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • plní úkoly k těmto textům
 • seznámí se s vánočními zvyky v angl. mluvících zemích

 

Prvouka
 •  Vánoce
 • opakování
 •  ví, proč se slaví Vánoce
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  písemné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy složené
 • přímky
 •  trénuje posloupnost písem. sčít. a odčítání
Informatika    
Hudební výchova
 •  koledy
 •  společně zpívají
Výtvarná výchova
 •  mikuláš- malba
 • vánoční dekorace
 •  pracuje se dřevem, papírem, látkou, korálky,…
Pracovní činnosti
 •  práce s přír. materiálem, koláž
 
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: listopad 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyjmenovaná slova po b
 •  adresa
 •  Všeználek
 •   seznamuje se se řadou vyjm. slov, odůvodňuje, vyhledává k nim slova příbuzná a píše správně
 •  opakuje správné psaní adresy
 •   čte ukázky z knihy
Anglický jazyk
 • At school – revision
 • Numbers 0-20
 • My body
 • Texty o Robertovi v učebnici
 • pojmenuje školní pomůcky, zeptá se na ně, odpoví
 • počítá do 20, správně zapíše slovem i číslem
 • pojmenuje části lidského těla
 • popisuje vzhled svůj i jiné osoby
 • poslouchá a čte s porozuměním dané texty, dále s nimi pracuje
Prvouka
 •  orientace v krajině
 • povolání
 • Česká republika, jsme Evropané
 •  určuje světové strany
 • zná symboly naší vlastí, územní členění a sousední státy
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 •  sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • násobilka
 • úsečka, polopřímka, přímka
 • slovní úlohy
 •  počítá příklady typu 27 + 31, 68 + 25, ..
 • opakuje celou násobilku
 • umí znázornit polopřímky opačné
Informatika    
Hudební výchova
 •  píseň Jak se žije medvědům
 • stupnice
 • B. Smetana
 •  napíše řadu osmi tonů
 • poslouchá Mou vlast
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 •  podzimní aranže
 •  stříhá, lepí, skládá z papíru
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: říjen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk
 • Anglická abeceda
 • Spelling
 • texty o Robertovi (uč. str. 14- 23)
 • pojmenuje písmena angl. abecedy
 • hláskuje svoje jméno a další slova
 • poslouchá a čte s porozuměním dané texty
 • odpovídá na otázky k tématu
 • slovní zásobu k textům
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    

 

Platnost: září 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Věta, slovo, slabika
 • Třídění hlásek, pravopis tvrdých a měkkých souhlásek
 • Abeceda

Vyprávění podle osnovy

 • třídí hlásky a píše správně i, y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • vyjmenuje abecedu, seřazuje podle abecedy
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz, nácvik hlásek odlišných od ČJ, některé znaky fonetické abecedy
 • pozdravy, představení se
 • základní barvy, čísla do 10
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • vyslovovat správně hlásky odlišné od ČJ
 • orientovat se v  nejdůležitějších znacích fonetické abecedy
 • pozdravit, představit se a sdělit o sobě základní informace
 • počítat do 10, vyjmenovat barvy
 • přečíst jednotlivá slova i krátké věty k tématu
Prvouka
 • Vztahy ve třídě
 • Cesta do školy
 • rostliny a živočichové v přírodě
 • plody
 • ví , co to je pravidlo 3 P
 • vyhledává rostlinky a podle atlasu určuje
 • ochutnává
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Sčítání a odčítání do 100 i s přechodem přes 10
 • Násobilka 2,3,4,5,6
 • Úsečka, přímka, polopřímka
 • používá i ve složitějších slovních úlohách
 • vyjmenuje řadu násobků, používá na příkladech
 • rýsuje
Informatika    
Hudební výchova
 • p.Běží liška k táboru, Žába
 • stupnice
 
Výtvarná výchova
 • Obličeje
 • lepí, stříhá
Pracovní činnosti
 • Pomazánka s šťáva z ovoce
 • připravuje pokrm
Tělesná výchova    
Ostatní    

 

Platnost: červen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Podstatná jména, slovesa
 • Telefonický rozhovor, pozdrav z výletu
 • Závěrečné opakování
 • určuje kategorie u podstatných jmen, sloves – skloňuje, časuje
 • píše i/y ve vyjmenovaných slovech, v příbuzných, správně odůvodňuje
 • napíše krátký pozdrav z výletu, adresu
Anglický jazyk
 • Our house, my room (místnosti, nábytek, ostatní věci v domě..)
 • předložky místa (in, on, under, next to, behind, in front of, between)
 • vazba THERE IS/THERE ARE
 • vyjmenuje místnosti v domě,popíše svůj pokoj
 • používá předložky místa
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se pokoje a domu
 • tvoří věty s vazbou There is/There are
 • aktivně se podílí na projektu Náš dům
Prvouka
 • Lidské tělo
 • Závěrečné shrnutí
 • popíše lisdké tělo, sestaví zdravý jídelníček
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Velká násobilka
 • Dělení mimo obor násobilek
 • Písemné násobení
 • Procvičování
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, písemně násobí, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 • Práce na hřišti
 • Léto
 • pracuje dle zadání
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Míčové hry
 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    

 

Platnost: květen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova – shrnutí
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména – kategorie
 • Slovesa
 • Vyprávění, popis činnosti
 • jmenuje řadu vyjmenovaných slov, uvádí slova příbuzná, píše i/y, provádí rozbor věty jednoduché – určuje slovní druhy, základní skladební dvojici
 • skloňuje, časuje, určuje kategorie
 • vypravuje, popíše jednoduchou činnost
Anglický jazyk
 • téma Moje hračky, můj pokoj
 • slovní spojení I have got…., My favourite toy is…I like…..
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci,  které má v pokoji, a se kterými si hraje, používá I have got, I like
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy? My favourite toy is….
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty
Prvouka
 • Živočichové
 • Zdraví – člověk
 • Strava
 • třídí živočichy, popíše stavbu těla, ví,čím se živí, popisuje lidské tělo, zná vývojové fáze, sestaví zdravý jídelníček
Přírodověda —-  
Vlastivěda —-  
Matematika
 • Násobení dvojciferných a trojciferných čísel
 • Dělení mimo obor násobilek
 • G: porovnávání úseček, trojúhelník, čtyřúhelník
 • provádí dané početní operace, násobí, dělí, řeší slovní úlohy
 • rýsuje dle zadání
Informatika —-  
Hudební výchova
 • Píseň Na tom pražském mostě, Marjánko
 • dechové nástroje
 • notový zápis
 • na těchto písních se učí taktovací techniku
 • poznává na určené skladbě
 • pozná notu osminovou, čtvrťovou, půlovou a celou
Výtvarná výchova
 • Zážitková malba
 • maluje k danému tématu (četba)
Pracovní činnosti
 • Jaro
 • Práce se šablonou
 • Šití – jehelníček
 • pracuje dle zadání, vlastní fantazie
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Sportovní hry
 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní  

 

Platnost: duben 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova po s, v
 • Slovní druhy – přehled
 • Podstatná jména – skloňování, číslo, rod
 • Vyprávění, popis
 • jmenuje řadu vyjmenovaných slov, uvádí slova příbuzná, píše i/y, provádí rozbor věty jednoduché – určuje slovní druhy, základní skladební dvojici
 • skloňuje, určuje číslo, rod
 • vypravuje pohádku podle osnovy, popíše zvíře
 • čte přiměřený text, odpovídá na otázky, opisuje, doplňuje
Anglický jazyk
 • téma MY CLOTHES
 • I have got   …, I am wearing….., I like, he/she has got, he/she  is wearing
 • nové téma Moje hračky, můj pokoj
 • slovní spojení I have got…., My favourite toy is… I like…..
 • seznámí se s novou slovní zásobou
 • řekne, jaké oblečení a hračky má
 • popíše, co má zrovna na sobě
 • řekne, jaké oblečení má rád, jaká je oblíbená hračka
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • odpovídá na otázky ohledně oblečení a hraček
 • popíše oblečení kamaráda
Prvouka
 • Život v přírodě
 • Rostliny, živočichové – stavba těla
 • Chráníme přírodu
 • určuje nejběžnější rostliny, popíše jejich stavbu, živočichy třídí do skupin, popíše stavbu těla, zná důvody proč chránit přírodu
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • Dělení se zbytkem
 • Násobení, dělení mimo obor násobilek
 • Slovní úlohy
 • G: opakování
 • provádí dané početní operace, násobí, dělí, uvádí neúplný podíl, řeší slovní úlohy
 • rýsuje rovinné obrazce, kružnici
Informatika  
Hudební výchova
 • píseň Starosti s muzikou
 • nota osminová, čtvrťová, půlová, celá
 • ozvěna
 • zpívá píseň, která ho motivuje k poslechu smyčcových nástrojů
 • umí zapsat, vytleskat
 • zopakuje rytmickou ozvěnu
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 • Velikonoce – šablony, vystřihovánky, dekorace
 • pracuje dle zadání, vlastní fantazie
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • běh na 60 m
 • házení a chytání míče, míčové hry
 • skok do dálky
 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    

 

Platnost: březen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova po p, s
 • Slovní druhy
 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Děti z Bullerbynu, písanka
 • jmenuje řadu vyjmenovaných slov, uvádí slova příbuzná, píše i/y, provádí rozbor věty jednoduché – určuje slovní druhy, základní skladební dvojici
 • čte přiměřený text, odpovídá na otázky, opisuje, doplňuje
Anglický jazyk
 • nové téma MY CLOTHES
 • I have got   …, I am wearing….., I like..
 • zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)
 • seznámí se s novou slovní zásobou
 • řekne, jaké oblečení má
 • popíše, co má zrovna na sobě
 • řekne, jaké oblečení má rád
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • odpovídá na otázky ohledně oblečení
Prvouka
 • Život v přírodě
 • Živé organismy – houby – stavba těla
 • Rostliny – společné znaky
 • Rostliny kvetoucí, nekvetoucí, léčivé a jedovaté
 • jmenuje živé org. ve svém okolí, podmínky nezbytné k jejich životu
 • popíše stavbu těla hub, dělí je na jedlé, nejedlé a jedovaté
 • vyjmenuje společné znaky rostlin, poznává nejznámější druhy
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • Numerace 0 – 1000
 • Pamětné, písemné sčítání, odčítání
 • Slovní úlohy
 • G: kruh, kružnice
 • provádí dané početní operace, řeší samostatně slovní úlohy, násobí, dělí, sčítá, odčítá pamětně i písemně
 • rýsuje rovinné obrazce, nově kružnici
Informatika  
Hudební výchova
 • Budulínek
 • zpívá jednoduchou dětskou operu
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 • Jaro – práce se šablonou
 • Modelování, konstrukční činnosti
 • pracuje na dané téma
 • bezpečnost
Tělesná výchova
 • Plavání Znojmo
 
Ostatní    

 

Platnost: únor 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Vyvození po P
 • Rozbor věty jednoduché
 • Děti z Bullerbynu
 • jmenuje řadu vyjmenovaných slov, uvádí slova příbuzná, píše i/y, provádí rozbor věty jednoduché – určuje slovní druhy, základní skladební dvojici
Anglický jazyk
 • téma My family
zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)
 • přídavná jména small, tall, slim, chubby, skinny, fat, happy, sad, angry, nice, friendly, clever
 • vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby, zmíní i další vlastnosti
Prvouka
 • Podmínky života
 • Voda, vzduch, půda
 • Teplo a světlo
 • Planety
 • žák popíše koloběh vody v přírodě, dělí na slanou a sladkou, jmenuje složení vzduchu, půdy, získá nové poznatky o Slunci a planetách
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Opakování násobilky
 • Jednotky hmotnosti, objemu
 • Zaokrouhlování
 • G: rovinné útvary
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy,  násobí, dělí, převádí jednotky hmotnosti, objemu, zaokrouhluje trojciferná čísla, rýsuje dle zadání
Informatika  
Hudební výchova
 • státní hymna

 

 • poslech
Výtvarná výchova
 • zážitková malba
 • masky
 • stříhá, lepí
Pracovní činnosti
 • Loučení se zimou – práce s drobným materiálem
 • Modelování
 • Konstrukční činnosti
 • pracuje na zadané téma
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Plavání
 
Ostatní    

 

Platnost: leden 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova L, M
 • Vyvození, pravopis
 • Vyprávění, nadpis
 • Otázky a odpovědi – práce s textem
 • žák vyjmenuje vyjm. slova, napíše a odůvodní pravopis slov, čte přiměřené texty, píše odpovědi na otázky
Anglický jazyk
 • Human body – opak.
  • nové téma My family
zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)
 • odpovídá na otázky What is this? What colour is it? How many legs/ eyes..?
 • popíše příšerku
 • vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
Prvouka
 • Podmínky života
 • Příroda živá, neživá
 • Lidské výtvory, zboží
 • Země – povrch
 • žák dělí přírodniny na živé, neživé a na lidské výtvory, seznámí se s povrchem Země a jením postavením ve vesmíru
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • Přirozená čísla do 1OOO
 • Čtení, zápis, porovnávání
 • Pamětné sčítání, odčítání
 • Jednotky délky
 • Násobilka – opakování
 • G: rovina, rovinné útvary
 • zapisuje, čte, porovnává, sčítá a odčítá čísla do tisíce, řeší slovní úlohy, násobí, dělí, užívá jednotly délky, převádí, jmenuje rovinné útvary, rýsuje dle zadání
Informatika  
Hudební výchova
 • písně Měsíce, Chňapík
 • flétna- p. Šel tudy, nota d2
 • poslech státní hymny
 • rytmizace
 • zápis známých not
 • poslouchá vokální nahrávku státní hymny
 • vytleskává ve dvoučtvrťovém taktu
 • zapisuje noty g, a, f,..
Výtvarná výchova
 • My tři králové
 • papírová zvířátka
 • maluje na téma tříkrálové sbírky
 • stříhá, slepuje
Pracovní činnosti
 • Práce s drobným materiálem
 • Karton
 • stříhá, lepí, vytrhává, pracuje dle zadání, dle vlastní fantazie
Tělesná výchova
 • Nářadí, náčiní
 • Štafetové, míčové hry
 • v souladu s individuálními předpoklady zvládá jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    

 

Platnost: prosinec 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova Z, B, L
 • Slova příbuzná
 • Věta, souvětí
 • Čítankja, písanka
 • Advent – zvyky
 • vyjmenuje řadu vyjmenovaných slov, rozpozná slovo příbuzné, píše i/y, čte přiměřený text s porozuměním, provádí opis, přepis, diktát, doplňuje
Anglický jazyk
 • Human body
 • reading about monsters
 • Learning about Christmas
 • slovní zásobu k tématům, (výslovnost i spelling)
 • odpovídá na otázky What is this? What colour is it? How many legs/ eyes..?
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • plní úkoly k těmto textům
 • seznámí se s vánočními zvyky v angl. mluvících zemích
Prvouka
 • Co nás baví
 • Povolání
 • Vánoce
 • jmenuje koníčky, jak tráví volný čas, zná povolání rodičů, jmenuje další profese, vypráví o Vánocích, zvycích
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • Opakování násobilky
 • Písemné sčítání, odčítání
 • Zaokrouhlování
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, zaokrouhluje na desítky
Informatika  
Hudební výchova
 • Koledy
 • zpívá a doprovází
Výtvarná výchova
 • Vánoční motivy a aranže
 • Zima
 • pracuje s voskovým pastelem a vodovými barvami
Pracovní činnosti
 • Vánoce – práce s papírem
 • Ozdoby
 • bezpečnost práce, pracuje dle zadání, vlastní fantazie

 

Tělesná výchova
 • Cvičení na nářadí, s náčiním
 • Míčové hry
 • v souladu s individuálními předpoklady zvládá jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla

 

Ostatní 19.12. Planetárium Brno

 

Platnost: listopad 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova po Z, B
 • Slova příbuzná
 • Opakování
 • Čítanka, písanka
 • vyjmenuje řadu vyjmenovaných slov, rozpozná slovo příbuzné, píše i/y, čte přiměřený text s porozuměním, provádí opis, přepis, diktát, doplňuje
Anglický jazyk
 • At school – revision
 • Numbers 0-12
 • My body
 • Texty o Robertovi v učebnici
 • pojmenuje školní pomůcky, zeptá se na ně, odpoví
 • počítá do 12, správně zapíše slovem i číslem
 • pojmenuje části lidského těla
 • popisuje vzhled svůj i jiné osoby
 • poslouchá a čte s porozuměním dané texty, dále s nimi pracuje
Prvouka
 • Krajina v okolí domova
 • Orientace v krajině
 • pozná typ krajiny, seznámí  se s vodními toky, určuje světové strany, pracuje s mapou
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Násobilka 9
 • Slovní úlohy, numerace 0 – 100
 • Opakování
 • G: přímky
 • provádí zadané početní operace, řeší slovní úlohy, rýsuje dle zdání
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Tři čuníci
 • nota e
 • rytmizace
 • pohybová improvizace
 • zpívá
 • zapisuje a hraje na flétnu
 • umí vytleskat danou rytmickou figuru

 

Výtvarná výchova
 • barevná kompozice
 • práce s přírodním materiálem (listy)- ježek

 

 • volí barvy dle vlastní fantazie a zasazuje do krajiny
Pracovní činnosti
 • Práce s drobným materiálem
 • Dekorace
 • bezpečnost práce, pracuje dle zadání, vlastní fantazie
Tělesná výchova
 • Míčové a běžecké hry
 • Cvičení na nářadí, s náčiním
 • pravidlazvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená
Ostatní    

 

Platnost: říjen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Základní skladební dvojice
 • Nauka o slově
 • Čítanka, písanka
 • žák určí základní skladebnou dvojici, pozná slova souznačná, protikladná a příbuzná, čte přiměřený text, odpovídá na otázky, píše do písanky předepsaný text
Anglický jazyk
 • Anglická abeceda
 • Spelling
 • texty o Robertovi (uč. str. 14- 23)
 • pojmenuje písmena angl. abecedy
 • hláskuje svoje jméno a další slova
 • poslouchá a čte s porozuměním dané texty
 • odpovídá na otázky k tématu
 • slovní zásobu k textům
Prvouka
 • Obec, město , vesnice
 • Naše vlast
 • Krajina
 • popíše vesnici, kde bydlí., vyjmenuje sousední státy, ukáže na mapě,orientuje se v krajině podle světových stran
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Násobilka
 • Slovní úlohy – zápis
 • Numerace 0-100
 • G: úsečka, přímka, polopřímka
 • násobí a dělí v oboru násobilek, řeší slovní úlohy, sčítá, odčítá, násobí, dělí, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova
 • písničky včelích medvídků
 • zpívá, pohybová improvizace
Výtvarná výchova
 • závěs na dveře
 • stříhá
Pracovní činnosti
 • Podzim – práce s přírodninami
 • Modelování
 • pracuje dle předlohy, návodu – stříhá, lepí, vytrhává, modeluje na dané téma
 • bezpečnost
Tělesná výchova
 • Atletika, běžecká abeceda
 • Sportovní hry
 • zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    

 

Platnost: září 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování učiva 2.ročníku
 • Vypravování, charakteristika
 • Čítanka, písanka
 • používat abecedu v praxi, porovnávat významy slov, odůvodňovat a psát správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, rozlišovat v textu druhy vět, rozdělovat slova,  párové souhlásky, poznávat  podstatná jména a slovesa, vyjmenovat slovní druhy
 • napsat o sobě několik jednoduchých vět podle zadané osnovy
 • vypravovat  o prožitcích během prázdnin
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz, nácvik hlásek odlišných od ČJ
 • pozdravy, představení se
 • základní barvy, čísla do 10
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • vyslovovat správně hlásky odlišné od ČJ
 • pozdravit, představit se a sdělit o sobě základní informace
 • počítat do 10, vyjmenovat barvy
 • přečíst jednotlivá slova i krátké věty k tématu
Prvouka
 • Opakování -škola
 • Dopravní výchova
 • Cesta do školy
 • projevovat toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům, respektovat pravidla slušného chování, uplatňovat základní pravidla účastníků silničního provozu
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika
 • Opakování učiva 2.ročníku
 • Slovní úlohy
 • G:opakování
 • používat sčítání, odčítání, násobení a dělení při řešení úloh, vymýšlet přiměřené slovní úlohy, převádět probrané jednotky, pojmenovávat rovinné útvary a tělesa, rýsovat přímku, polopřímku, úsečku
Informatika    
Hudební výchova
 • opakování písní
 • píseň Pojďte s námi kamarádi
 • opakování probraných not
 • flétna
 • zpívá , rytmicky a pohybově doprovází písně

 

Výtvarná výchova
 • moře, les – koláž
 • používá přírodní materiál
Pracovní činnosti
 • Práce s přírodninami
 • Papír
 • pracuje dle předlohy, návodu – stříhá, lepí, vytrhává
 • bezpečnost
Tělesná výchova
 • Organizace, bezpečnost, pravidla
 • Atletika
 • Míčové hry
 • zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    

  Platnost: červen 2013

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • kategorie podst. jmen
 • kategorie sloves
 • opis textu
 • čtení z čítanky a knížky
 • opakování
 • určí rod, číslo a pád
 • určí osobu, číslo a čas
 • píše přiměřené texty
 • čte a odpovídá na otázky k textu
Anglický jazyk
  • téma Moje hračky
 
 • slovní spojení I have got…., My favourite toy is... I like…..
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci,  které má a se kterými si hraje, používá I have got, I like
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy? My favourite toy is….
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty
Prvouka Lidské tělo
 • zná pravidla správné výživy
 • popíše lidské tělo
Přírodověda ——  
Vlastivěda ——  
Matematika
 • velká násobilka
 • písemné násobení
 • převody jednotek
 • konstrukce trojúhelníku
 • slovní úlohy
 • vynásobí a v\dělí číslo pomocí rozkladu
 • písemně vynásobí čísla jednocif. činitelem
 • narýsuje trojúhelník podle zadaných stran
 • řeší slovní úlohy i se zápisem
Informatika —-  
Hudební výchova
 • zpěv písní
 • stupnice C dur
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova Prožitková kresba Kreslí podle svých možností
Pracovní činnosti Práce s papírem Stříhá a lepí papír, výroby rekvizit na školní akademii
Tělesná výchova Přeskok přes kozu
 • Žebřiny, lavičky
 • Míčové hry, běžecké hry
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní 14.6. školoní výlet, 21.6. Školní akademie  

  Platnost: květen 2013

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • vyjmenovaná slova
 • slovní druhy
 • doplní a odůvodní pravopis
 • vyjmenuje a určí slovní druhy
Anglický jazyk
 • nové téma  MY CLOTHES
 • I have got   …, I am wearing….., I like…

     

 • seznámí se s novou slovní zásobou
 • řekne, jaké oblečení má
 • popíše, co má zrovna na sobě
 • řekne, jaké oblečení má rád
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • odpovídá na otázky ohledně oblečení
Prvouka Zvířata
 • rozdělí zvířata podle skupin
 • vypráví o životě zvířat
Přírodověda —-  
Vlastivěda —-  
Matematika
 • dělení se zbytkem
 • násobení a dělení mimo obor násobilek
 • vydělí čísla
 • počítá mimo obor násobilek, tzv. velká násobilka
Informatika ——  
Hudební výchova
 • zpěv písní
 • stupnice C dur
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • rozdělení hudebních nástrojů
 • Zapisuje noty c1 – c2 do notové osnovy
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
 • pojmenuje hudební nástroje, třídí je do skupin
Výtvarná výchova Kresba a malba, papírotisk Kreslí podle svých možností
Pracovní činnosti Práce se šablonami Stříhá a lepí papír
Tělesná výchova
 • Skok do dálky s rozběhem
 • Běh na 60 m
 • Míčové a pohybové hry
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    

  Platnost: duben 2013

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • vyjmenovaná slova s y pov,z
 • procvičování gramatiky
 • čtení z čítanky
 • psaní podle písanky č. 2
Žák vyjmenuje řady vyjm. slov, pozná příbuznost a odůvodní pravopis, čte přiměřené texty,píše do písanky.
Anglický jazyk
 • zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • přídavná jména small, tall, slim, chubby, skinny, fat, happy, sad, angry, nice, friendly, clever
 • sloveso TO BE
 • nové téma  MY CLOTHES
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby, zmíní i další vlastnosti
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • tvoří
 • vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • věty se slovesem být
 • seznámí se s novou slovní zásobou
Prvouka
 • rostliny
 • výživa, dýchání, pohyb
 • dělení na skupiny
 • živočichové
Žák vypráví o rostlinách, třídí je do skupin, třídí zvířata do skupin.
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • písemné sčít. a odčít.
 • pamětné sčít. a odčít.
 • dělení se zbytkem
Žák počítá písemně i pamětně do 1000,dělí se zbytkem.
Informatika  
Hudební výchova
 • zpěv písní
 • stupnice C dur
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • rozdělení hudebních nástrojů
 • Zapisuje noty c1 – c2 do notové osnovy
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
 • pojmenuje hudební nástroje, třídí je do skupin

 

Výtvarná výchova Kresba a malbasoutěž : Cesta dvou bratří Kreslí podle svých možností.
Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem Třídí, barví a lepí drobný materiál.
Tělesná výchova
 • Plavání
 • Pracovat pod vedením učitelů plavání
Ostatní    
Platnost: březen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování
 • vyjmenovaná slova po s
 • odůvodňování pravopisu
 • příbuznost slov
 • čtení Děti z Bullerbynu
 • psaní do písanky
Žák vyjmenuje řady vybraných slov, pozná příbuznost, rozhodne o pravopisu. Čte z knihy přiměřené texty, píše do písanky podle zadaného úkolu.
Anglický jazyk
 • opakování tématu MY FAMILY
 • zájmena I, you, he, she, it, we, they
 • About Easter
 • vytvoří svůj zjednodušený rodokmen a popíše svou rodinu
 • odpovídá na otázky o rodině
 • napíše test
 • seznámí se s velikonočními zvyky v anglicky mluvících zemích
Prvouka
 • živá příroda – složení
 • popis houby
 • další přírodniny
Žák si prohlubuje znalosti o přírodě, povypráví o jejím složení.
Přírodověda ——  
Vlastivěda —–  
Matematika
 • zaokrouhlování do 1000
 • pamětné scítáí a odčít. do 1000
 • písemné sčít. a odčít. do 1000
Žák zaokrouhlí a vysvětlí postup u zaokrouhlování, pamětně počítá jednodušší příklady, složitější počítá písemně.
Informatika —–  
Hudební výchova Z. Svěrák: Odvanácti měsíčkách Zpívat svoji roli podle doprovodu
Výtvarná výchova Kresba a malba Źák pracuje s barvami podle svých možností.
Pracovní činnosti Práce s papírem Žák pracuje se šablonou, stříhá, skládá, lepí.
Tělesná výchova Plavání Pracovat pod vedením učitelů plavání.
Ostatní Plavecký výcvik21.3.  Výchovný koncert ve Znojmě 22.3.  Muzikál v kinosále  
Platnost: únor 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • vyjmenovaná slova s y po p
 • doplňovací cvičení
 • čtení přiměřených textů
 • psaní podle písanky
Žák vyjmenuje vyjmenovaná slova s y po p, odůvodní pravopis, pozná příbuznost slov. Čte a píše přiměřené texty, odpoví na otázky k textu.
Anglický jazyk
  • téma My family
zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
  • sloveso TO BE (kladné věty, otázky)

 

 • vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
Prvouka
 • neživá příroda
 • podmínky života
 • sluneční soustava
Žák vypráví o neživé přírodě a jejích součástec. Vyjmenuje planety naší soustavy.
Přírodověda ——-  
Vlastivěda ——–  
Matematika
 • práce s kružítkem
 • kružnice, kruh
 • numerace do 1000
 • jenotky délky, objemu
Žák počítá do 1000. Ovládá práci s kružítkem. Převádí mezi sebou jednotky délky a objemu.
Informatika ——  
Hudební výchova
 • O dvanácti měsíčkách
 • Zpívat svoji roli podle hudebního doprovodu
Výtvarná výchova
 • kresba a malba
Žák kreslí podle svých schopností.
Pracovní činnosti
 • práce s papírem a se dřevem
Výroba prostorových prací.
Tělesná výchova
 • Plavání
 • Pracovat pod vedením učitelů Plavecké školy
Ostatní    
Platnost: leden 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • procvičování vyjm. slov po b,l
 • vyvození vyjm. slov po m
 • procvičování
 • čtení z čítanky
 • psaní na základě otázek
Žák vyjmenuje vyjm. slova, napíše a odůvodní pravopis slov, čte přiměřené texty, píše odpovědi n otázky.
Anglický jazyk
 • téma  My body- moje tělo
 • I am, I have got/ he is, he has got
 • pojmenuje části lidského těla
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky
 • hraje BINGO, PEXESO a jiné hry
 • zpívá písně Head and shoulders, If you are happy…
Prvouka
 • Země
 • příroda kolem nás
 • koloběh vody
Žák vypráví o přírodě, rozdělí věci kolem nás, popíše koloběh vody.
Přírodověda  
Vlastivěda  
Matematika
 • číselná řada do 1000
 • počítání a porovnávání
 • sčítání a dčítání do 1000
 • opakování násobilky
Žák porovnává, čte, píše a počítá s čísly do 1000.
Informatika  
Hudební výchova
 • zpěv písní
 • stupnice C dur
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • Zapisuje noty c1 – c2 do notové osnovy
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova Kresba a malba se zimní tematikou Žák kreslí podle svých schopnosí.
Pracovní činnosti práce s papírem Žák pracuje se šablonami.
Tělesná výchova přihrávky míčem
 • kotoul vzad
 • překážková dráha
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní zahájení plaveckého výcviku  
Platnost: prosinec 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • procvičování vyjm. slov po b
 • vyvození vyjm. slov po l
 • čtení Děti z Bullerbynu
 • psaní – odpovědi na otázky
Žák píše a odůvodní pravopis y-i po b a l, čte přiměřené texty, odpoví na otázky k textu.
Anglický jazyk
  • Human body
  • reading about monsters
  • Learning about Christmas
 
 • slovní zásobu k tématům, (výslovnost i spelling)
 • odpovídá na otázky What is this? What colour is it? How many legs/ eyes..?
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • plní úkoly k těmto textům
 • seznámí se s vánočními zvyky v angl. mluvících zemích
Prvouka
 • advent, zvyky
Žák vypráví o zvycích v adventu.
Přírodověda —–  
Vlastivěda ——  
Matematika
 • písemné sčítání a odčítání
 • opakování násobilky
 • zaokrouhlování
Žák počítá pod sebe i na řádek příklady do 100. Zaokrouhluje celá čísla.
Informatika ——  
Hudební výchova
 • houslový klíč
 • délka not
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • píše houslový klíč
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova advent a Vánoce Kresba a malba
Pracovní činnosti advent a Vánoce Výroba dekorací
Tělesná výchova Přeskok přes kozukotoul vzad
míčové hry
štafetové hry
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: listopad 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • vyjmenovasná slova s y-ý po B
 • slova příbuzná
 • pravopis
 • psaní podle písanky
 • čtení – Děti z Bullebynu
Žák vyjmenuje vybraná slova, zařadí slova příbuzná a odůvodní pravopis. Čte přiměřený text, píše do písanky
Anglický jazyk
 • Colours
 • Numbers 1-12
 • texty At home, The face, At the party
 • sloveso TO BE
 
 • novou slovní zásobu k tématům, (výslovnost i spelling)
 • odpovídá na otázky What is this? What colour is it? How many…?
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • plní úkoly k těmto textům
 • seznámí se s tvary slovesa být
Prvouka
 • ČR
 • Krajina
 • Světové strany
Žák určí světové strany, vyjmenuje sousední státy ČR a hlavní města, pozná typ krajiny.
Přírodověda ——  
Vlastivěda ——-  
Matematika
 • procvičování násobilky
 • sčítání dvojciferných čísel bez přechodu
 • slovní úlohy
Žák počítá zpaměti popř. pomocí rozkladu jednoduché příklady.
Informatika ——  
Hudební výchova
 • houslový klíč
 • délka not
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • píše houslový klíč
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova Roční období se zaměřením na podzim Prožitková kresba
Pracovní činnosti Šití, práce s přírodním materiálem Žák šije předním stehem.
Tělesná výchova Skákání přes švihadlo
 • Psychomotorické hry
 • běžecké a míčové hry
 • seznámení s hrazdou
 • přeskok přes kozu
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: říjen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • základní skladebná dvojice
 • souvětí
 • slova souznačná, protikladná
 • slova příbuzná
 • čtení Děti z Bullerbynu
 • psaní písanka
Žák určí základní skladebnou dvojici, pozná slova souznačná, protikladná a příbuzná.Čte přiměřený text, odpovídá na otázky, píše do písanky předepsaný text.
Anglický jazyk
 • Anglická abeceda
 • Spelling
 • texty o Robertovi (uč. str. 14- 23)
 • pojmenuje písmena angl. abecedy
 • hláskuje svoje jméno a další slova
 • poslouchá a čte s porozuměním dané texty
 • odpovídá na otázky k tématu
 • slovní zásobu k textům
Prvouka
 • obec, město , vesnice
 • naše vlast
 • krajina
Žák popíše vesnici, kde bydlí., vyjmenuje sousední státy, ukáže na mapě,orientuje se v krajině podle světových stran.
Přírodověda —-  
Vlastivěda —–  
Matematika
 • opakování násobilek
 • násobilka 8,9,10,10,1
 • vzájemná poloha přímek
Žák vyjmenuje řady násobků, násobí a dělí v oboru násobilek.Určí vzájemnou polohu přímek.
Informatika —–  
Hudební výchova
 • houslový klíč
 • délka not
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • melodie stoupavá a klesavá
 • píše houslový klíč
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
Výtvarná výchova Přišel podzim Používá různé techniky k výtvarnému ztvárnění podzimu.
Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem Zvířátka z kaštanů, pracuje s přírodninami.
Tělesná výchova
 • přeskok přes švihadlo
 • lavičky, žebřiny
 • míčové  a běžecké hry
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: září 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování učiva
 • slovo, slabika, dělení hlásek
 • pravopis po tvrdých a měkkých souhl.
 • osnova, vypravování
 • čtení čítanka
 • paní podle písanky
Žák píše podle diktátu, odůvodňuje a doplňuje pravopis. S pomocí vytvoří osnovu a vypravování.Čte přiměřené texty, píše podle předepsané písanky.
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz, nácvik hlásek odlišných od ČJ
 • pozdravy, představení se
 • základní barvy, čísla do 10
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • vyslovovat správně hlásky odlišné od ČJ
 • pozdravit, představit se a sdělit o sobě základní informace
 • počítat do 10, vyjmenovat barvy
 • přečíst jednotlivá slova i krátké věty k tématu
Prvouka
 • Škola, spolužáci, cesta do školy
Pozná dopravní značky, vypráví o bezpečnosti na silnici, vybírá správná pravidla chování.
Přírodověda —–  
Vlastivěda —–  
Matematika
 • opakování násobilek
 • sčítání do 100
 • násobilka 7
 • opakování g. učiva
Žák sčítá a odčítá do 100 s přechodem. Násobí a dělí v oboru násobilek2,3,4,5,6,7.Narýsuje přímku, polopřímku a úsečku.
Informatika —–  
Hudební výchova    
Výtvarná výchova Kombinované techniky Žák kreslí podle svých schopností a možností.
Pracovní činnosti Práce se šablonou Vyrábí podle šablony dekorativní předměty.
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: červen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
 • Opakování učiva 3. ročníku
 • čtení Čítanka pro 3. ročník, O letadélku Káněti
 • psaní podle listů
 • U podstatných jmen určuje rod, číslo, pád.
 • U sloves  určuje osobu, číslo a čas
 • Při psaní používá správné i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných
 • Používá podle svých schopností  svoje znalosti ze 3. ročníku v písemném i ústním projevu
 • čte s porozuměním texty, odpoví na otázky
 • píše podle předtištěných listů
Anglický jazyk
 • téma My bedroom, Our house/flat – nová slovní zásoba : názvy místností, nábytku a dalších věcí
 • předložky místa – on, in, under, next to, …
 • vazba There is/There are
 • vyjmenuje místnosti v domě, popíše svůj pokoj
 • používá předložky místa
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se pokoje a domu
 • tvoří věty s vazbou There is/There are
 • aktivně se podílí na projektu Náš dům
Prvouka
 • Zdraví
 • Člověk
 • Prázdniny
 • Seznámí se se základními vnitřními orgány, s kostrou se svaly a uvede zásady životosprávy
 • Hovoří o společných a odlišných znacích člověka a zvířat
 • Seznámí se s několika zásadami a chováním během prázdnin v cizím prostředí
Přírodověda 0 0
Vlastivěda 0 0
Matematika
 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Jednotky času
 • Dělení mimo obor násobilek
 • Kružnice a kruh
 • Konstrukce trojúhelníka
 • Opakování a procvičování učiva
 • Provádí písemné násobení jednociferným činitelem
 • Zná jednotky času a převádí (min – s)
 • Rozlišuje pojmy kružnice a kruh
 • Pomocí kružítka a pravítka rýsuje trojúhelník podle sss
 • V praktických úlohách používá získané vědomosti a dovednosti
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • kresba a malba
 • tuš
 • kreslí a maluje podle svých možností
Pracovní činnosti
 • práce s drobným materiálem
 • stříhá, lepí a tvoří podle své fantazie
Tělesná výchova
 • běžecké a míčové hry
 • protahovací a posilovací cviky
 • kotoul vpřed
 • lavičky, žebřiny, …
 • hod granátem
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: květen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy
 • Podstatný jména
 • Tvoření otázek
 • čtení Čítanka pro 3. ročník, O letadélku Káněti
 • psaní podle předlohy
 • píše správně I/Y ve vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných
 • určuje u slov slovní druhy
 • skloňuje podstatná jména, určuje jejich rod a číslo
 • tvoří otázky
 • čte přiměřené texty, odpoví na otázky
 • píše do předepsané písanky
Anglický jazyk
 • téma My bedroom, Our house/flat – nová slovní zásoba : názvy místností, nábytku a dalších věcí
 • předložky místa – on, in, under, next to, …
 • vazba There is/There are
 • vyjmenuje místnosti v domě, popíše svůj pokoj
 • používá předložky místa
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se pokoje a domu
 • tvoří věty s vazbou There is/There are
 • aktivně se podílí na projektu Náš dům
Prvouka
 • Člověk – zdraví
 • popíše jednotlivá období života člověka, popíše tělo, orientuje se v základních zásadách zdravého životního stylu
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika
 • Dělení se zbytkem
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek
 • + a – do 1000
 • Slovní úlohy
 • Porovnávání úseček, střed úsečky
 • početní operace využívá při řešení úloh z praktického života
 • Vyznačí střed úsečky, zapisuje shodnost úseček
Informatika 0  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • malba
 • kombinovaná technika
 • pracuuje podle svých možností
Pracovní činnosti
 • práce se šablonou
 • pracuje podle svých možností
Tělesná výchova
 • běh na 60 m
 • házení a chytání míče, míčové hry
 • hry s padákem
 • skok do dálky
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: duben 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z a slova k nim příbuzná
 • Obohacování slovní zásoby
 • Velikonoční přání
 • čtení Čítanka pro 3. roč.
 • psaní
 • Vyjmenovat řadu vyj. slov a přiřazovat k nim slova příbuzná, doplňovat i/y
 • Pochopit význam slov příbuzných
 • Napsat adresu a přání k Velikonocům.
 • čte přiměřené texty
 • pracuje s textem
 • píše podle předepsané písanky
Anglický jazyk
  • téma Moje hračky
 
 • slovní spojení I have got…., My favourite toy is... I like…..
 • anglicky pojmenuje hračky a další věci,  které má a se kterými si hraje, používá I have got, I like
 • odpovídá na otázku What is your favourite toy? My favourite toy is….
 • hraje Bingo a jiné hry s novou slovní zásobou
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty
Prvouka
 • Život v přírodě – rostliny, živočichové
 • Rostliny a živočichy třídit do skupin podle charakteristických znaků
 • vyjmenovat společné znaky rostlin
 • vyjmenovat společné znaky živočichů
 • pojmenovat části těla živočichů i rostlin
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika
 • Slovní úlohy
 • Písemné i pamětné sčítání a odčítání
 • Logické úlohy
 • Procvičování násobilky
 • Dělení se zbytkem
 • Kružnice
 • Používat probrané učivo při praktických úkolech
 • Sčítat a odčítat přirozená čísla do 1000 písemně i pamětně
 • Řešit jednoduché logické úkoly
 • Zvládat násobilku
 • Seznámit se s dělením se zbytkem
 • Používat pojmy poloměr a průměr
Informatika 0  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • Klovatinová rezerváž, kresba do inkoustu, kašírování, malba temperou
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Pracovní činnosti
 • Výroba šablon, stříhání, lepení,
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Tělesná výchova Plavání  
Ostatní    
Platnost: březen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P a slova k nim příbuzná
 • Obohacování slovní zásoby
 • Dopis
 • čtení Čítanka pro 3. r.  , O letadélku Káněti
 • psaní
 • Vyjmenovat řadu vyj. slov a přiřazovat k nim slova příbuzná, doplňovat i/y
 • Pochopit význam slov příbuzných
 • Napsat krátký dopis kamarádovi
 • čtení s porozuměním
 • otázky k textu
 • psaní do předepsané písanky
Anglický jazyk
  • téma  My family
 
 • zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • přídavná jména small, tall, slim, chubby, skinny, fat, happy, sad, angry, nice, friendly, clever
 • sloveso TO BE
 • vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby, zmíní i další vlastnosti
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • tvoří věty se slovesem být
Prvouka
 • Život v přírodě – podmínky života, projevy živých organismů, houby, rostliny
 • Živé organismy třídit do skupin
 • Poznávat příklady rostlin a hub podle fotografií
 • vysvětlit projevy živých organismů
 • vysvětlit rorzdíl mezi houbami a rostluinami
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika
 • Kružnice
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násobilky + a – do 100
 • slovní úlohy
 • získávat postupně dovednosti při rýsování kružítkem
 • používat pojmy poloměr a průměr
 • Sčítat a odčítat přirozená čísla do 1000 písemně i pamětně
 • Používat probrané učivo při praktických úkolech
Informatika 0  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • poznávání základních hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • Míchání barev, zobrazování vnímané skutečnosti, kombinace barev
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Pracovní činnosti
 • Kašírování, stříhání, lepení, modelování, origami
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Tělesná výchova
 • Plavání Znojmo
 
Ostatní
 • Noc s Andersenem
 
Platnost: únor 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M a slova k nim příbuzná
 • Obohacování slovní zásoby
 • čtení Čítanka, O letadélku Káněti
 • psaní
 • Vyjmenovat řadu vyj. slov a přiřazovat k nim slova příbuzná, doplňovat i/y
 • Pochopit význam slov příbuzných
 • čte přiměřené textyx s porozuměním
 • píše správné tvary písmen podle písanky
Anglický jazyk
  • téma  My family
 
 • zájmena I, you, he, she, it, we, you, they
 • přídavná jména small, tall, slim, chubby, skinny, fat, happy, sad, angry, nice, friendly, clever
 • sloveso TO BE
 • vyjmenuje členy své rodiny, označí je správným zájmenem
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky týkající se rodiny
 • sestaví jednoduchý „strom života“
 • seznámí se s tvary slovesa být
Prvouka
 • Podmínky života na Zemi
 • Život v přírodě
 • Pochopit Slunce jako zdroj tepla a světla, života a zdraví
 • Vysvětlit význam vzduchu, vody, půdypro život všech živých organismů.
 • Seznámit se se složením vzduchu.
 • Jednoduše popsat koloběh vody v přírodě.
 • Vnímavě přistupovat i k neživé přírodě.
 • Vysvětlit základní rozdíl mezi živou a neživou přírodninou.
 • Živé organismy třídit do skupin (houby, rostliny, živočichové)
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násobilky + a – do 100
 • slovní úlohy
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Čísla zapisovat, znázorňovat pomocí papírových peněz, rozkládat, vyznačovat  na číselné ose, porovnávat
 • Používat probrané učivo při praktických úkolech
 • převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu, používá zkratky jednotek, odhaduje objem, délku, váhu
Informatika 0  
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • rozdělení hudebních nástrojů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova
 • Míchání barev, kresba jedním tahem
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Pracovní činnosti
 • Origam, stříhání, lepení
 • Tvořivě pracovat podle svých možností.
Tělesná výchova plavání  
Ostatní    
Platnost: leden 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B a L
 • Procvičování probraného učiva
 • Rozvoj  slovní zásoby
 • Vypravování podle zadané osnovy, dokončení příběhu
 • čtení přiměřeného textu
 • psaní do písanky
 • Vyjmenovat řadu vyj. slov a přiřazovat k nim slova příbuzná, doplňovat i/y
 • Používat abecedu, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, spodobu slov,…
 • Vypravovat podle zadané osnovy, dokončit příběh
 • Najít synonyma, obohatit větu, používat spojovací výrazy,
Žák čte přiměřený text, povypráví obsah, zodpoví otázky, píše podle písanky.
Anglický jazyk
 • téma  My body- moje tělo
 • I am, I have got/ he is, he has got
 • pojmenuje části lidského těla
 • popíše vzhled svůj a jiné osoby
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, odpovídá na otázky
 • hraje BINGO, PEXESO a jiné hry
 • zpívá písně Head and shoulders, If you are happy…
Prvouka
 • Podmínky života
 • Třídit do skupin živé a něživé přírodniny, lidské výtvory
 • Vysvětlit pojmy přírodnina, surovina a lidský výtvor
 • Popsat vznik vybraných lidských výtvorů (např. židle, jogurt,…)
Přírodověda 0 0
Vlastivěda 0 0
Matematika
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násobilky + a – do 100
 • slovní úlohy
 • Rovina – rovinné útvary
 • Čísla zapisovat, znázorňovat pomocí papírových peněz, rozkládat, vyznačovat  na číselné ose, porovnávat
 • Používat probrané učivo při praktických úkolech
 • Seznámit se s pojmem rovina, uvědomit si , že čverec, obdélník, trojúhelník jsou částí roviny
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • Pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
Výtvarná výchova Prožitková kresba Žák kreslí podle svých schopností a možností.
Pracovní činnosti Tříkrálový závěs Práce se šablonou, stříhání, lepení.
Tělesná výchova
 • Pohybové hry
 • Cvičení na nářadí
 • kotoul vpřed
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní
 • Tříkrálové divadlo
 • Děti nacvičí pro spolužáky z jiných tříd tříkrálové divadlo
Platnost: prosinec 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B a L
 • Procvičování probraného učiva
 • Rozvoj  slovní zásoby, bohatá věta
 • čtení O letadélku Káněti
 • práce s textem v čítance
 • psaní
 • Vyjmenovat řadu vyj. slov a přiřazovat k nim slova příbuzná, doplňovat i/y
 • Používat abecedu, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, spodobu slov,…
 • Najít synonyma, obohatit větu, používat spojovací výrazy,
Anglický jazyk    
Prvouka
 • Náš svět
 • Pojmenovat  a popsat profesi svých rodičů, ukázat na konkrétních příkladech rozdíl mezi dobrou a špatnou prací, popsat své záliby, uvést, jaké povolání by chtěl vykonávat, a vhodně svoji volbu zdůvodnit.
Přírodověda __  
Vlastivěda __  
Matematika
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti i písemně
 • Procvičování násobilky
 • Slovní úlohy
 • Rýsování osově souměrných obrazců
 • Úsečky, přímky polopřímky
 • Zaokrouhlit čísla na desítky, používat při odhadování výsledku,…
 • Používat v praxi číselné operace
 • Řešit slovní úlohy přiměřené náročnosti
 • Rýsovat zrcadlově opačnou polovinu obrázku
 • Rýsovat úsečky, přímky polopřímky
Informatika __  
Hudební výchova
 • pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
Výtvarná výchova nákup, ryba Kombinovaná technika – tempera, voskovka, vodová barva.
Pracovní činnosti čertík, svícen Výroba adventních dekorací, žák pracuje podle svých schopností.
Tělesná výchova
 • Běžecké a pohybové hry
 • Házení a chytání míče
 • Cvičení na nářadí – lavičky, žebřiny, koza
 • Skákání přes švihadlo
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní
 • Adventní čtení, práce na stromečku třídy, oranžový den, žlutý den
 
Platnost: listopad 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Stavba slova
 • Slova příbuzná
 • Slova vyjmenovaná po B
 • Adresa, dopis
 • čtení
 • psaní
 • Určuje kořen slova, předpony a příponovou část
 • Vymýšlí slova příbuzná, řadí slova do skupin, zná podmínky příbuznosti slov
 • Vyjmenuje řadu vyj. slov po B a poznává je v textu (i jejich tvary)
 • Napíše svoji adresu, dopis
Žák píše vzorové písmo do předepssané písanky.Čte s porozuměním, zodpoví a vypracuje otázky k textu.
Anglický jazyk
 • anglická abeceda
 • spelování
 • zvládá názvy písmen angl. abecedy
 • speluje svoje jméno a další jednoduchá slova
 • zpívá písničky Alphabet song a Bingo
 • hraje Bingo
Prvouka
 • Domov – Práce s mapou a kompasem, krajina, nadmořská výška, povrch,
 • Používá světové strany při práci s mapou
 • Maluje jednoduchou mapu podle obrázku krajiny
 • Seznámí se s pojmem nadmořská výška a s barvami na mapě
 • Vysvětlí rozdíly v typech krajiny
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Vzájemná poloha přímek v rovině
 • Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.Doplňuje tabulky, schémata.
 • Rýsuje a vysvětluje rovnoběžky, kolmice, přímky různoběžné
Informatika 0  
Hudební výchova
 • pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
Výtvarná výchova Fantazie – pohádka Žák maluje podle vlastní fantazie známou pohádku podle svých schopností, namíchá si barvy.
Pracovní činnosti Práce s modelínou Modelování ovoce, zelenina,koše.
Tělesná výchova
 • Šplh na tyči
 • Míčové hry
 • Skákání přes švihadlo
 • psychomotorické hry
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní rodičovské schůzky  
Platnost: říjen 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Věta jednoduchá a souvětíProcvičování učiva 2. ročníkuRozhovorČtení z Čítanky pro 3. ročník a z knihy O letadélku KánětiPsaní Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové prostředky, určuje základní skladební dvojice a znázorňuje je, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy.Používá abecedu, třídí slova podle slovních druhů, píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách,…Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování, naslouchání, odpověďŽák čte s porozuměním, zodpoví otázky k textu, ví co je verš a rým.Žák píče vzorové písmo do předepsané písanky
Anglický jazyk
 • téma Ve škole
 • anglická abeceda
 • pojmenuje věci a pomůcky ve škole
 • reaguje na anglicky udílené pokyny
 • zvládá názvy písmen angl. abecedy
 • speluje svoje jméno a další jednoduchá slova
 • zpívá písničky Alphabet song a Bingo
Prvouka Domov(- obec – naše vlast – jsme v Evropě) Popíše rpzdíl mezi městem a vesnicí, vyznačí v jednoduchém plánu svoje bydliště, začlení svou obec do Jihomoravského kraje, seznámí se s orientací na mapě, vyjmenuje a ukáže na mapěˇstáty, se kterými ČR sousedí, pozná a pojmenuje státní symboly ČR, seznámí se s vlajkou a hymnou EU
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika Násobení a dělení v oboru násobilky.Procvičování + a – do 100Úsečka, polopřímka Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.Doplňuje tabulky, schémata.Rýsuje a měří úsečky, polopřímky, vysvětluje polopřímky opačné
Informatika 0  
Hudební výchova pěvecké dovednosti, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti, zpěv písní Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
Výtvarná výchova Svatba, pouštění draků Žák maluje a kreslí podle svých schopností.
Pracovní činnosti Lampička Pracuje s papíre a šablonou, stříhá a lepí.
Tělesná výchova psychomotorické hry, běžecké hry, míčové hry, soko do dálky s rozběhem Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: září 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Opakování učiva 2. ročníku. Osobní charakteristika. Vypravování Používat abecedu v praxi, porovnávat významy slov, odůvodňovat a psát správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, rozlišovat v textu druhy vět, rozdělovat slova, psát správně  probraná velká písmena, párové souhlásky, poznávat  podstatná jména a slovesa, vyjmenovat slovní druhy,…Napsat o sobě několik jednoduchých vět podle zadané osnovy (duhové vizitky)Vypravovat  o prožitcích během prázdnin.
Anglický jazyk
 • audio-orální kurz, nácvik hlásek odlišných od ČJ
 • pozdravy, představení se
 • základní barvy, čísla do 10
 • reagovat na anglicky udílené pokyny učitelky
 • vyslovovat správně hlásky odlišné od ČJ
 • pozdravit, představit se a sdělit o sobě základní informace
 • počítat do 10, vyjmenovat barvy
Prvouka Opakování.Škola – spolužáci, cesta do školy Projevovat toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům, respektovat pravidla slušného chování, uplatňovat základní pravidla účastníků silničního provozu
Přírodověda 0  
Vlastivěda 0  
Matematika Opakování učiva 2. ročníku Používat sčítání, odčítání, násobení a dělení při řešení úloh, vymýšlet přiměřené slovní úlohy, převádět probrané jednotky, pojmenovávat rovinné útvary a tělesa, rýsovat přímku, polopřímku, úsečku
Hudební výchova Opakování Podle svých schopností zpívat, hrát na tělo a rytmické nástroje, rozeznávat 2/4 a 3/4 rytmus, poznávat notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádět dechová cvičení
Výtvarná výchova Kresba a malba prožitků a fantazie Žák kreslí své prožitky a fantazie různými technikami podle svých schopností.
Pracovní činnosti Práce s papírem Žák překládá, stříhá a lepí papír – pokladnička.
Tělesná výchova Pohybové a míčové hry, běh, hod Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní 13.9. exkurze do NP Podyjí, 29. 9. výukový program záchranné stanice IKAROS (od 9:30)  
logolink