Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN VÝUKY IV. třídy

Platnost: červen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk    
Anglický jazyk  závěrečné opakování  
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty,  s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky k tématu
 • při poslechových a orálních aktivitách a při práci s texty prokáže aktivní znalost probrané slovní zásoby a gramatických jevů
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
     

 

Platnost: květen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Slovesa- časování v čase přítomném,minulém a budoucím
 • Stavba věty – spojovací výrazy
 • Podmět a přísudek
 • Dopis
 • Dílny čtení
 •  v jednotlivých časech užívá správné tvary
 • naznačí větný vzorec, ví že se před spojovacími výrazy píše čárka
 • ve větě určí základní skladební dvojici, seznámí se s pravidly psaní koncovek v přísudku(příčestí minulém)
 • ví, jak se správně píše dopis, rozčleňuje na odstavce)
 • do“ panáku“ zapisuje informace o vybrané postavě,…
Anglický jazyk  
 • At the Zoo (exotic animals, vazba There is/there are, předložky IN, ON, UNDER, NEXT TO, BEHIND, BETWEEN, OPPOSITE..) 
 •  popisuje zvířata, jejich stavbu těla, co jí   a kde žijí
 • používá vazbu There is/ There are
 • používá předložky místa
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty a dále s nimi pracuje
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
Prvouka    
Přírodověda
 •  Ekosystém park
 • Ekosystém lidské obydlí
 •  poznává jednotlivou faunu a floru v daných ekosystémech
Vlastivěda
 •  Chraňme přírodu- NP
 • Cestujeme ponaší vlasti
 • Lucemburkové, gotika, husitské války, Jagelonci
 •  ukáže na mapě NP, seznámí se s faunou a florou NP, zopakuje si zásady chování v NP a přírodních rezervacích
 • seznamuje se s památkami a přírod. zajímavostmi jedn. krajů
 • hlavní údaje zaznamenává do papír. časové osy, umí vybírat podstatné informace a zkouší samostatný zápis učiva
Matematika
 •  Početní operace v oboru do milion
 • slovní úlohy
 • zlomky
 • nerovnice
 • aritmetický průměr
 • přímá úměrnost
 • grafický součet a rozdíl úseček
 •  procvičuje
 • pomocí kružítka a přenášením úseček
Informatika    
Hudební výchova
 •  písně k táboráku
 • písně s osvobozeného divadla
 
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti
 •  papírová osa
 •  práce s papírem
Tělesná výchova    
     

Platnost: duben 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Vzory rodu mužského, opakování všech vzorů
 • Slovesa(jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesas, časování sloves
 • Dílny čtení
 • Vzkaz
 •  přiřazuje PJ ke správným vzorům, píše správně koncovky
 • v textu pozná tvar složený a jednoduchý, napíše správně koncovku v čase přítomném, používá správné tvary při časování sloves(přišel jsi,..)
Anglický jazyk
 • téma Animals- pets, farm animals, exotic animals, wild animals – new vocabulary
 • I have got…. My favourite animal is…..I like…..It has got……
 •   pojmenuje známá zvířata, rozdělí je do 4 skupin
 • popisuje jejich stavbu těla
 • vyjadřuje jejich vlastnictví
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
 • projekt My favourite animal
Prvouka    
Přírodověda
 •  Živočichové na loukách
 • Ekosystém park
 •  v přírodě poznává rostlinné a živočišné druhy, zapisuje, zakládá do herbáře, rozumívztahům v ekosystému
Vlastivěda
 • Přemyslovci, románský sloh
 • Průmysl
 • zapisuje do papírové časové osy a do sešitu
 • zakresluje do mapky
Matematika
 •  Zlomky
 • Početní výkony s přirozenými čísly v oboru do milionu
 • slovní úlohy
 • rovnoběžník
 • přímá úměrnost
 • obdélník, čtverec
 • na názorných příkladech(stříhání kruhu, ohýbání čtverce,…určuje počet částí z celku, zapisuje zlomkem, určuje jaká část útvaru je vybarvena,..počítá polovinu, třetinu,..z celku, procvičuje ve slovních úlohách
 • pomocí rovnoběžek rýsuje rovnoběžník
 • tvoří graf 
Informatika    
Hudební výchova
 •  Česká národní hudba
 
Výtvarná výchova
 • zážitková malba(plavání)

 

Pracovní činnosti
 •  písmo v období středověku
 
Tělesná výchova
 • ukončení plaveckého výcviku
 • opakování atletických dovedností
 •  opakuje techniku hodu míčkem,nízký start
     

 

Platnost: březen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Vzory rodu ženského a mužského
 • Dílny čtení(popis hlavní postavy)
 • Velikonoční přání
 •  přiřazuje PJ ke vzorům, píše správně koncovky
 • umí napsat velikonoční pohlednici
Anglický jazyk
 •  téma Animals- pets, farm animals, exotic animals, wild animals – new vocabulary
 • I have got…. My favourite animal is…..I like…..It has got……
 • learning about  Easter
 •  pojmenuje známá zvířata, rozdělí je do 4 skupin
 • popisuje jejich stavbu těla
 • vyjadřuje jejich vlastnictví
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
 • projekt My favourite animal
 • slovní zásobu týkající se Velikonoc 
Prvouka    
Přírodověda
 •  Ekosystém pole, polní plodiny a plevele
 •  podle obrázků poznává polní plodiny a plevele, zapisuje
Vlastivěda  
 • Zemědělství ČR
 • Velkomoravská říše
 • do mapky zakresluje zem. výrobu v ČR
 • zapisuje do papírové časové osy, tvoří si společný zápis základních údajů
Matematika
 •  Písemné násobení dvojcif. činitelem
 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Osy souměrnosti
 •  ohýbáním papíru, vyznačováním čarami hledá v geom. i jiných tvarech osy souměrnosti
Informatika    
Hudební výchova
 •  Česká národní hudba
 
Výtvarná výchova
 •  Zimní radovánky-postavy v pohybu
 •  podle instrukcí zaznamená pohyb postavy při sportu
Pracovní činnosti
 •  Velikonoční aranže a vajíčka
 
Tělesná výchova
 •  plavecký výcvik
 
     

 

Platnost: únor 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Vzory rodu středního a ženského
 • Omluva
 • Čtenářské dílny
 • Popis- želva bahenní
 •  přiřazuje PJ ke vzorům, píše správně koncovky PJ
 • popíše konfliktní situaci v příběhu
 • dle osnovy písemně popisuje, dodržuje odstavce
Anglický jazyk
 •  téma Food and drinks
 • Let´s go shopping
 • I like, I don´t like, My favourite ….. is..
 • healthy/ unhealthy/ junk food
 • dny v týdnu
 •  slovní zásobu k tématu
 • číst a poslouchat s porozuměním přiměřené texty k tématu (např. The very hungry catterpillar)
 • sestavit a předvést jednoduchý „nakupovací“ rozhovor
 • říct, co má a nemá rád, co je a není zdravé, co mívá ke snídani, obědu a večeři
 • sestavit jídelníček na celý týden
Prvouka    
Přírodověda
 •  Neživá příroda- opakování
 • Půda a zemědělství
 •  písemně opakuje (test)
 • rzlišuje typy půd
Vlastivěda  
 •  Povrch, vodstvo, počasí a podnebí
 • Časová osa, České země v pravěku, Příchod Slovanů
 
 •  vyhledává na mapě řeky a pohoří, formuluje co je to počasí a podnebí
  • tvoří časovou osu z papíru, zapisuje(příchod Keltů, Germánů, Slovanů), rozumí pojmům př.n.l.,n.l., před Kristem, po Kristu, orientuje se na časové ose
Matematika
 •  Rovnice
 • Násob. dvojcif. činitelem
 • Násobení a dělení 10,100,..
 • čtverec a obdelnik- vlastnosti, rýsování, obvod
 • pravoúhlý trojúhelník
 •  při násobení a dělení 10,100,1000,ví, kolik nul ubírá, přidává
 • pomocí kolmice rýsuje pravoúhlý trojúhelník
Informatika    
Hudební výchova
 •  Opakování písní
 
Výtvarná výchova
 •  Zimní královna
 •  vytváří papírovou koláž
Pracovní činnosti
 •  návrh na obal
 
Tělesná výchova
 •  plavecký výcvik
 
Ostatní    

 

Platnost: leden 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Vzory PJ rodu středního
 • Popis zvířete
 • Omluva
 • Dílny čtení
 •  skloňuje vzory PJ rodu středního, přiřazuje slova ke vzorům, určuje správnou koncovku (i,y)
 • vyjádří omluvu k uvedeným situacím
Anglický jazyk
 • téma Food and drinks
 • let´s go shopping
 • I like, I don´t like, My favourite ….. is..
 
 • slovní zásobu k tématu
 • číst a poslouchat s porozuměním přiměřené texty k tématu
 • jednoduchý „nakupovací“ rozhovor
 • říct, co má a nemá rád
Prvouka    
Přírodověda
 •  Neživá příroda
 • Nerosty a horniny
 • Vlastnosti látek
 •  jmenuje součásti neživé přírody
 • horniny rozdělí do tří skupin, seznamuje se se zákl. nerosty(minerály), např.křemen
Vlastivěda
 •  Povrch ČR
 •  pracuje s mapou
Matematika
 •  Pamětné násobení a děkení
 • Rovnice
 • obdelník, čtverec, kružnice, kruh
 • oříšky
 •  násobí a dělí 10,100
 • násobí činitelem, který je násob. č. 10
 • rýsuje průsečík kružnic, rozlišuje oblouky kružnic, určuje vlastnosti čtyřúhelníků
Informatika    
Hudební výchova
 •  hudební nástroje
 • velikáni české a světové hudby
 • lidové a umělé písně
 • stupnoce c dur
 
Výtvarná výchova
 •  zimní krajina
 
Pracovní činnosti
 •  práce s přírod. materiálem
 • skládání z papíru
 
Tělesná výchova
 •  gymnastika-cvičení na nářadí
 • akrobacie-kotouly
 •  provádí cviky dle pokynů
Ostatní    

 

Platnost: prosinec 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Docvičování vyjmenovaných slov
 • Slovní druhy
 • Rod, číslo a pád podstatných jmen
 • časování sloves
 • dopis spisovateli, popis hl.osoby z knihy, popis dopr. prostředku
 • konkrétních příkladech
 • u sloves z tetu určuje osobu, číslo a čas
Anglický jazyk
 •  Nové téma Food and drinks
 • shopping
 • I like, I don´t like, My favourite ….. is…
 • Learning about Christmas
 •  slovní zásobu k tématu
 • číst a poslouchat s porozuměním přiměřené texty k tématu
 • jednoduchý „nakupovací“ rozhovor
 • říct, co má a nemá rád
 • seznámí se s vánočními tradicemi v anglicky mluvících zemích
Prvouka    
Přírodověda
 • Živočichové v zimě
 • Neživá příroda
 •  provádí zápis do sešitu, na internetu vyhledává inf. o živočiších
Vlastivěda
 •  Povrch
 •  zakresluje do mapy nížiny, pohoří ČR
Matematika
 •  Sčítání, odčítání do 1 000 000. porovnávání
 • Písemné sčítání a odč. do  100 000
 • jednotky ,zaokrouhlování
 • Slovní úlohy
 • Oříšky
 • Čtyřúhelníky
 •  př. typu 2 000 300 – 1000 200,..pamětně, náročnější př. písemně
 • docvičuje převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času
 • zaokrouhluje na desetitisíce,statisíce
 • z papíru skládá čtyřúhelníky
Informatika    
Hudební výchova
 •  Koledy
 
Výtvarná výchova
 •  Vánoční přání
 • stromy v zimě
 •  na vytvořené přání napíše i správně text
Pracovní činnosti
 •  Vánoční věnec
 • hvězda
 •  dekoruje na kruhový korpus
Tělesná výchova
 •  nácvik odrazu na odrazovém můstku
 •  provádí rozběh a odraz podle pokynů
Ostatní    

 

Platnost: listopad 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Vyjmenovaná slova-docvičování
 • Slovní druhy
 • bě/bje,vě/vje,pě,předpony
 • osnova,odstavce,úvod,stať,závěr
 • dílny čtení
 •  umí odůvodnit a správně píše
 • vyhledává v textu s.druhy,procvičuje
 • písemně procvičuje
 • rozděluje text na odstavce,tvoří osnovu,podle které píše nebo vypráví
Anglický jazyk
 •  My town
 • předložky místa
 • there is/there are (otázky, krátké odpovědi
 • asking the way
 • Vocabulary games
 •  popisuje místo pomocí vazby there is/are
 • tvoří  věty s existenční vazbou there is/are (kladné, záporné i otázky)
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • zeptá se na cestu
 • vysvětlí směr cesty
Prvouka    
Přírodověda
 •  Rostliny našich lesů
 • Živočichové našich lesů
 •  vyjmenuje lesní patra a uvede příklady rostlin
 • rozdělí živočichy do skupin a uvede příklady
Vlastivěda
 •  Mapy a plány
 •  seznámí se s jednotlivými typy map, čte ve vlastivědné mapě,seznámí se s vysvětlivkami na mapách,zná pomůcku pro určení měřítka mapy, určí hlavní a vedlejší světové strany
Matematika
 •  Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000, slovní úlohy
 • Diagramy, grafy
 • Rovnoběžky
 •  u jednodušších příkladů sčítá,odčítá, násobí a dělí pamětně(např.580+210,420:7,..),v ostat. případech počítá písemně
 • zkouší zaznamenávat údaje do grafu
 • učí se rýsovat pomocí dvou pravítek
Informatika    
Hudební výchova
 •  Stupnice
 •  umí zapsat stupnici Cdur a psát noty podle diktátu, pozná osminovou, čtvr. ,půlov.,celou notu,vytleská rytmus ve třídobém a dvoudobém taktu
Výtvarná výchova
 •  obal na knihu
 • dokončení dřevěných vláčků
 •  stříhá,kreslí
 • lepí dřevěné části,vhodně doplní barvou
Pracovní činnosti
 •  lepení
 •  lepí papír a přírodniny např. dle témat z Př, Čt,…
Tělesná výchova    
Ostatní    

  Platnost: říjen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  bje/bě,vje/vě,pě
 • zdvojené souhlásky
 • předpony od, vz, pod
 • vyjm. slova po B- docvičování
 • Vypravování
 • Komisař Vrťapka
 • Dílny čtení
 •  umí odůvodnit, učí se správně psát
Anglický jazyk
 • My town
 • vazba There is/There are
 • předložky místa
 • texty v uč. (str. 56- 65)
 •  slovní zásobu k tématu (budovy a místa ve městě)
 • tvoří  věty s existenční vazbou there is/are (kladné, záporné i otázky)
 • používá předložky místa k popisu města
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky učitele a spolužáků, sám i jednoduché otázky pokládá
Prvouka    
Přírodověda
 •  Živočichové- vlastnosti, dělení
 • Potravní řetězec
 • Výstava ovoce a zeleniny
 •  rozdělí živočichy na ryby, obolživelníky, plazy, ptáky a savce
 • pomocí scénky předvádí potravní řetězec
Vlastivěda
 •  ČR- demokrat. stát
 • Zákon, Ústava ,státní znak
 •  volí do školního parlamentu
Matematika
 •  Numerace do 10 000
 • Písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání do 10 000, slov. úlohy
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování na tisíce
 • vzájemná poloha přímek, kolmice
 •  ukazuje na č. ose,penězích, tabulce čísel
 • procvičuje
 • pomocí rysky rýsuje kolmice
Informatika    
Hudební výchova
 •  p. Chodím po Brodway, Nepudu domu, Nestůjte mládenci pod okny
 • noty
 •  zpěv a pohybový doprovod
 • zapisuje notu osminovou, čtvrťovou, půlovou a celou
Výtvarná výchova
 •  Podzimní strom,ovoce,zelenina
 •  kreslí,maluje,provádí koláž
Pracovní činnosti
 •  Plakát
 •  sříhá, lepí kreslí(Př)
Tělesná výchova
 •  Kruhy-houpání,komíhání
 •  provádí cvičení na kruzích dle instrukcí
Ostatní    

  Platnost: září 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  Opakování -vyjm.slova,slovní druhy,význam slova(synonyma,protiklady),souvětí,kategorie PJ a sloves,stavba slova
 • Výběr knihy
 • Dopis, výpis z odbor. textu
 • Dílny čtení
 •  odůvodňuje a správně píše,uimí napsat vzorec souvětí dle ptextu,určuje rod, číslo, pád a vzor PJ a osobu, číslo a čas sloves
 • dle svého zájmu si vybere  knihu, najde si své místo ve třídě a v určeném čas. limitu si čte a plní úkoly k četbě (např. charakteristika hlavní postavy, „poslední slovo patří mně“,…)
Anglický jazyk
 •  opakování učiva 3. ročníku
 • Colours, numbers, at school, my body, my family, my toys, spelling, our house
 • Nové téma: Furniture,  prepositions of place, there is/are
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky učitele a spolužáků, sám i jednoduché otázky pokládá
 • pojmenuje nábytek a věci ve svém pokoji
 • používá vazbu there is/are a předložky místa
Prvouka    
Přírodověda
 •  Ekosystém
 • Rostliny výtrusné a semenné
 • Dělení rostlin
 •  rozdělí rostliny dle užitku,rozmnožování,plodů,stonku
Vlastivěda
 •  ČR v Evropě
 • EU
 • Členění ČR (kraje)
 • Vycházky
 •  najde na mapě Evropy ČR a sousední státy
 • na mapě hledá hlavní města krajů a řeky
Matematika
 •  Opakování- násobilka,děl. se zbytkem,sčít a odčít do 1000
 • Dělení jednoc. dělitelem, slov. úlohy
 • úsečka, polopřímka, přímka,trojúhelník, kružnice
 • finanční gramotnost
 •  procvičuje a upevňuje násob. spoje
 • seznamuje se
 • procvičuje
Informatika    
Hudební výchova
 •  Písně Svěráka a Uhlíře
 • notový zápis
 •  zpívá a kreslí
 • zapisuje c1- c2
Výtvarná výchova
 •  Podzimní krajina
 •  vytváří prostor v krajině-blízké a vzdálené předměty
Pracovní činnosti
 •  Trůn
 •  pomáhá zdobit trůn do dílen čtení
Tělesná výchova
 •  házení,chytání míče,míčové hry
 •  hází míč jednoruč,obouruč
Ostatní    

  Platnost: červen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování probraného učiva
 • větný rozbor
 • Osada Havranů
 •  píše, doplňuje i/y v daných probraných jevech, odůvodňuje, provádí rozbor věty jednoduché, souvětí, čte přiměřený text
Anglický jazyk
 • opakování slovní zásoby (potraviny, město, oblékání, lidské tělo)
 • opakování sloves být, mít, umět
 • popíše cestu ve městě
 • popíše plánek města
 • mluví o svém kamarádovi
 • popíše své oblíbené zvíře
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • závěrečné opakování ekosystémů
 • jmenuje rostliny, živočichy daných ekosystémů, uvádí potravní řetězec
Vlastivěda
 • Habsburkové
 • závěrečné shrnutí
 • seznámí se s posledními Habsburky, jejich životem, pracuje s časovou osou
Matematika
 • závěrečné opakování
 • G: obsah, obvod
 • provádí dané početní operace, rýsuje dle zadání
Informatika  OOO  
Hudební výchova
 • písně k táboráku
 • noty c1-c1,
 • rytmizace (nota osmin.,čtvrt.,půl.,celá)
 • B. Smetana
 
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • abstrakce
 • pracuje na zadané téma
Pracovní činnosti
 • úklidové práce
 • kulisy
 • pracuje na zadané téma
Tělesná výchova
 • sportovní hry
 • atletika
 • pěší turistika
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní
 • 2.6. S Evou a Edou…dopravní výchova
 • 9.6. Den s LČR
 • 12.6. Dopravní hřiště
 • 19.6. Akademie
 • 22. – 24.6. Vranov n./Dyjí
 

  Platnost: květen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Stavba věty – opakování
 • Řeč přímá a nepřímá
 • Popis, vypravování
 • ve větě vyhledá podmět, přísudek, zapíše vzorec souvětí, píše i/y v koncovce, v textu vyhledává řeč přímou, nepřímou, seznámí se s psaním řeči přímé
Anglický jazyk
 • popisujeme osoby
 • projekt : My friend
 • oblečení
 • popisuje osobu pomocí have got a to be
 • popisuje, co kdo nosí na sobě
 • píše o svém příteli
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • Ekosystém okolí lidských obydlí
 • Ekosystém rybník
 • Ekosystém potok a řeka
 • jmenuje rostliny a živočichy zde žijící, seznámí se s jejich způsobem života
Vlastivěda
 • Husitské války
 • České země po husitských válkách
 • Habsburkové
 • vypravuje o Janu Husovi, o husitských válkách, ví proč do Čech přicházely křížové výpravy, seznámí se se životem prvních habsburků
Matematika
 • Průměr
 • Diagramy
 • Sčítání zlomků
 • G:grafický součet a rozdíl úseček
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, sestaví diagram, tabulku, rýsuje dle zadání
Informatika  OOO  
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 •  Kresba, malba na dané téma
 • pracuje dle zadání, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • Pěstitelské práce
 • Konstrukční činnosti
 • Práce s kartonem
 • pracuje dle zadání, bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Turistika
 • Sportovní a míčové hry
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní    

  Platnost: duben 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Stavba věty
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Podmět a přísudek
 • Shoda přísudku s podmětem
 • rozezná větu jednoduchou, souvětí, užívá spoj.výrazy, vyhledá podmět a přísudek, píše i/y ve shodě
Anglický jazyk
 • sloveso to have
 • kladné věty, záporné věty, tvorba otázky
 • projekt My room
 • časuje sloveso mít ve všech osobách, tvoří věty kladné/záporné
 • popisuje svůj pokoj
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • Ekosystém louka
 • rostliny a živočichové luk
 • Ekosystém park
 • uvádí rostliny a živočichy zde žijící, přednese referát
Vlastivěda
 • Český stát za vlády Lucemburků
 • Život ve středověku
 • seznámí se s životem Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV., Zikmunda Lucemburského, popíše život ve středověku
Matematika
 • Nerovnice
 • Zlomky
 • Početní operace
 • G: obsah, grafický součet a rozdíl úseček
 
Informatika  OOO  
Hudební výchova
 •  pís. Já mám koně
 • hud. nástroje
 • písně z Kocoura Modročka
 
Výtvarná výchova
 • Jaro
 • Kresba, malba
 • pracuje na zadané téma
Pracovní činnosti
 •  Práce s papírem, přírodninami
 • stíhá, lepí, vytrhává…
 • bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Míčové hry
 • Cvičení na nářadí, s náčiním
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní
 • Sběr starého papíru
 • Rodičovské schůzky 20.a 27.dubna
 • Záchranná stanice IKAROS
 

 

Platnost: březen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slovesa
 • jednoduché a složené tvary
 • zvratná slovesa
 • časování
 • Vyprávění
 • určuje mluvnické kategorie u sloves, rozpozná ve větě slovesa zvratná, tvary jednoduché i složené
 • vypravuje své zážitky
Anglický jazyk
 •  sloveso být kladné tvary
 • sloveso být záporné tvary
 • přídavná jména – pocity, vlastnosti
 •  popisuje obrázky s použitím slovesa být
 • používá přídavná jména k vyjádření pocitů, velikosti, barev apod.
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • Živá příroda od jara do léta
 • Ekosystém pole
 • rostliny našich polí
 • živočichové našich polí
 • Ekosystém louka
 • popíše ekosystém pole, jmenuje rostliny a živočichy zde vyskytující se, seznámí se s ekosystémem louka
Vlastivěda
 • Příchod Slovanů
 • Sámova říše
 • Pověsti
 • Velkomoravská říše
 • orientuje se na časové přímce, vzpráví o našich dějinách, zná pověsti
Matematika
 • Numerace 0 – 1000 000
 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Zlomky
 • G: rovnoběžníky
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlihy, seznámí se se zlomky
 • rýsuje dle zadání
Informatika  OOO  
Hudební výchova
 •  p. Ach synku , synku
 •  zpívají a hudeb. rytmicky doprovází
Výtvarná výchova
 • Jaro – kresba rostlin
 • Velikonoce
 • pracuje na zadané téma
Pracovní činnosti  OOO  
Tělesná výchova
 •  Plavání
 
Ostatní    
Platnost: únor 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • PJ – rod mužský
 • Kategorie podstatných jmen
 • Slovesa – tvar určitý, neurčitý
 • skoňuje dle vzorů, určí správně vzor, píše i/y v koncovce, určuje pád, číslo, rod, zopakuje si znalosti o slovesech, rozšíří o nové poznatky
Anglický jazyk    
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • Neživá příroda
 • Horniny, nerosty
 • Vlastnosti látek
 • jmenuje součásti neživé přírody, blíže se seznámí s jejími složkami, popíše koloběh vody, dělí horniny, seznámí se se základními jednotkami a jejich měřidly
Vlastivěda
 • Časová přímka
 • Století
 • Pravěk
 • určuje století, orientuje se na ose, vypráví o pravěku
Matematika
 • Rovnice
 • Procvičování učiva
 • Jednotky
 • Přímá úměrnost
 • G: trojúhelníková nerovnost, rýsujeme čtverec, obdélník
 •  řeší rovnice, slovní úlohy, provádí dané početní operace, převádí jednotky délky, hmotnosti, času, objemu, rýsuje dle zadání
Informatika  OOO  
Hudební výchova
 •  píseň Perpentykl
 • A. Vivaldi- Čtvero ročních období, Zima
 •  zpívají a doprovází na orfův instrumentář
 • společně poslouchají a vyhledáývají v hudbě jednotlivé nástroje, sledují melodickou linku a rytmus
Výtvarná výchova
 • Malba, kresba na dané téma
 • uplatňuje fantazii, tvořivost, užije různé výtvarné techniky
Pracovní činnosti
 • Práce s kartonem, se dřevem
 • bezpečnost, pracuje na zadané téma
Tělesná výchova
 • Plavání
 
Ostatní    
 
Platnost: leden 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Podstatná jména – rod střední
 •                                  – rod ženský
 • Opakování probraného učiva
 • Práce s textem
 • určuje vzory, píše i/y  v koncovce, skloňuje, časuje, určuje mluvnické kategorie, čte přiměřený text
Anglický jazyk  Fruit and vegetablesCookingopak. Colours, Numbers
 •  pojmenuje jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, určí jejich barvy a vlastnosti
 • píše kuchařský recept
 • opakuje si číslovky
Prvouka  ooo  
Přírodověda
 • Neživá příroda
 • Součásti neživé přírody
 • Minerály(nerosty) a horniny
 • zopakuje si z jakých částí se skládá neživá příroda, pozoruje součásti neživé přírody
Vlastivěda
 • Opakování zemědělství, nerostné bohatství a průmysl
 • pracuje s mapou, plní zadané úkoly
Matematika
 • Čísla do 1 000 000
 • Rovnice
 • Procvičování
 • G: trojúhelníky, osa úsečky
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova
 •  píseň Kytka masožravá
 • stupnice
 •  orientuje se ve dvoučtvrťovém a tříčt. taktu
 • umí zapsat stupnici
Výtvarná výchova
 • Zima – tuš, tempera
 • Koláž
 • uplatňuje vlastní fantazii, pracuje na dané téma
Pracovní činnosti
 • Práce s kartonem
 • Konstrukční činnosti
 • Stolování
 • stříhá, lepí, trhá, skládá…, bezpečnost práce
Tělesná výchova
 • Nářadí, náčiní
 • Olympijský víceboj
 • Sportovní hry
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní    
 
Platnost: prosinec 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Podstatná jména – kategorie
 • Rod ženský
 • Vyjmenovaná slova – opakování
 • Práce s textem
 • skloňuje, určí pád PJ, určuje vzory rodu ženského, píše správně i/y v koncovce, opakuje vyjmenovaná slova, vyhledává informace v přiměřeném textu
Anglický jazyk
 •  fruit and vegetables
 • Christmas
 •  počítá potraviny pomocí váhových a měrných jednotek
 • píše vlastnoručně vyrobené vánoční přání anglicky
 • čte o vánočních zvycích v Anglii
Prvouka  000  
Přírodověda
 • Rostliny a živočichové našich lesů
 • Příroda v zimě
 • Opakování – živá příroda
 • jmenuje podmínky k životu, uvádí rozdíl mezi živočichem a rostlinou, jmenuje potravní vazby, rozlišuje lesní patra
Vlastivěda
 • Půda a zemědělství
 • Nerostné bohatství
 • Průmysl
 • rozlišuje druhy půd, zná jejich využití, jmenuje hospodářské plodiny, chov zvířat, člení nerostné suroviny, seznámí se se zastoupením průmyslu v ČR
Matematika
 • Čísla větší než 10 000
 • Sčítání a odčítání zpaměti
 • Písemné sčítání, odčítání
 • Pamětné násobení, dělení
 • G: obdélník. čtverec, kruh, kružnice
 • provádí dané početní operace, řeší, slovní úlohy, rýsuje dle zadání
Informatika  000  
Hudební výchova
 •  koledy
 • stupnice
 •  společný zpěv
 • písemně opakují stupnici
Výtvarná výchova
 • Mikuláš
 • Vánoce ve Vv
 • pracuje dle zadání, uplatňuje vlastní fantazii
Pracovní činnosti
 • Dekorace
 • Výzdoba
 •  stříhá, lepí, skládá…
Tělesná výchova
 • Gymnastika
 • Nářadí, náčiní
 • Olympijský víceboj
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní    
Platnost: listopad 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména – kategorie
 • Vzory PJ rodu středního
 • Popis – dům, pokoj
 • Čtení přiměřeného textu
 • zná řadu vyjmen. slov, píše správně i/y, určuje slovní druhy, skloňuje, určuje kategorie PJ, podle osnovy popíše dům, byt, čte s porozuměním
Anglický jazyk
 •  vazba there is/are
 • asking the way
 • slovesa go, turn
 • Halloween
 •  popisuje místo pomocí vazby there is/are
 • zeptá se na cestu
 • vysvětlí směr cesty
Prvouka    
Přírodověda
 • Živočichové
 • společné znaky, obratlovci, bezobratlí
 • třídí, jmenuje skupiny obratlovců, bezobratlích, uvádí příklady
Vlastivěda
 • Povrch
 • Vodstvo
 • rozlišuje barvy na mapě, rozděluje krajinu, ví, co je to nadmořská výška, pracuje s mapou, seznámí se s toky Čr
Matematika
 • Čísla do 10 000
 • Písemné ščítání, odčítání, násobení, dělení
 • Procvičování
 • G: kolmice, rovnoběžky, pravoúhlý troj.
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova
 •  píseň Jak se žije medvědům
 • stupnice
 • B. Smetana Má vlast
 
Výtvarná výchova
 • Kresba, malba
 • Znamení zvěrokruhu
 • Figurální kresba
 • kreslí, maluje, uplatňuje vlastní fantazii
Pracovní činnosti
 • Sova – šití
 • Konstrukční činnosti
 •  bezpečnost, pracuje dle zadání
Tělesná výchova
 • Psychomotorika
 • Cvičení s náčiním, na nářadí
 • Sportovní a závodivé hry
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní    
Platnost: říjen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Stavba slova
 • Předpony a předložky
 • Vyjmenovaná slova
 • Rozbor věty
 • Popis
 • Čtení s porozuměním
 • určí předponu, kořen, příponu, jmenuje další slova příbuzná, píše správně předpony a předložky, y/ý ve vyjmenovaných a příb. slovech, určuje slovní druhy, popíše výrobu draka, dům, pokoj, čte přiměřený text, založí deník
Anglický jazyk
 • In the town
 • přeložky místa
 • there si/are
 • pojmenuje budovy ve městě, části města
 • popisuje ulice s pomocí vazby there is/are a pomocí předložek místa
 • kreslí plánek svého města
Prvouka    
Přírodověda
 • Rostliny – dělení, výtrusné, semenné
 • Dělení kvetoucích rostlin
 • jmenuje vlastnosti rostlin, dělí dle rozmnožování, popíše stavbu těla, dělí kvetoucí rostliny
Vlastivěda
 • ČR – demokratický stát
 • Zákony, volby, symboly
 • Mapy a plány
 • uvádí způsob řízení našeho státu, jmennuje státní symboly, pracuje s mapou dle zadání
Matematika
 • Písemné dělení
 • Čísla do 10 000
 • Slovní úlohy
 • G: přímky kolmé, rýsování kolmic
 • dělí jednociferným dělitelem, provádí zkoušku, provádí dané početní operace, řeší úlohy, rýsuje kolmice
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • Krasba, malba
 • Hra s barvou
 • pracuje dla zadání, vlastní fantazie
Pracovní činnosti
 • Přírodniny
 • Příprava pokrmu – salát pomazánka
 • Konstrukční činnosti
 • bezpečnost, připraví jednoduchý pokrm, pracuje na dané téma
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Nářadí, náčiní
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní    

 

Platnost: září 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování učiva nižších ročníků
 • Nauka o slově
 • Stavba slova
 • Práce s textem
 • opakuje řady vyjmenovaných slov,  doplňuje, provádí rozbor věty, čte přiměřený text
Anglický jazyk
 • opakování učiva ze třetího ročníku
 • barvy, číslovky, slovní zásoba dům, bydlení, vazba there is, there are
 • pojmenuje části a zařízení domu a svého pokoje
 • k popisu místa používá vazbu there is/are
 • říká a píše číslovky, barvy
Prvouka    
Přírodověda
 • Opakování
 • Živé organizmy – houby, rostliny, živočichové
 • Ekosystém – les
 • jmenuje přírodu živou a neživou, houby jedlé, jedovaté, popíše jejich stavbu, jmenuje společné znaky rostlin, dělí rostliny
Vlastivěda
 • Naše vlast – Česká republika
 • Členění území
 • Kraje a krajská města
 • pracuje s mapou, jmenuje sousední státy, krajská města
Matematika
 • Opakování
 • Písemné násobení
 • Diagramy
 • G: vzájemná poloha přímek v rovině
 • G: přímky kolmé
 • provádí dané početní operace, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova
 • stupnice, opak. písní
 • flétna- Běží liška
 
Výtvarná výchova
 • Výzdoba, pravidla
 • Kresba, malba
 • pracuje dle zadání, fantazie
Pracovní činnosti
 • Práce venku
 • Karton, lepenka, přírodniny
 • bezpečnost, pracuje dle zadání
Tělesná výchova
 • Atletika
 • Míčové hry
 • dodržuje pravidla, bezpečnost, snaží se o zlepšení vlastních výkonů
Ostatní    

 

Platnost: červen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  
 • použije shodu podm. s přísudkem
 • určí koncovky podle vzorů
 • určí slovní druhy
 • určí vzorec souvětí
Anglický jazyk
 • part A – numbers 0-100
 • part B – articles a/an
 • part C – What is this? This is …..
 • part D – In the classroom
 • part E – Spelling and the alphabet
 • počítá do 100 (zvládne i psanou formu číslovek)
 • používá neurčitý člen
 • tvoří množné číslo podstatných jmen (prav. i neprav.)
 • speluje
Prvouka ——  
Přírodověda Společenstvo rybníka  
Vlastivěda Lucemburkové a život lidí ve středověku  
Matematika
 • povrch krychle a kvádru
 • závěrečné opakování
 • vypočítá povrch kvádru a krychle
 • numerace do 1 000 000
 • slovní úlohy
Informatika —–  
Hudební výchova    
Výtvarná výchova Tématiká kresba a malba
 • kreslí podle svých schopností
Pracovní činnosti Práce v kuchyni, na pozemku a na hřišti
 • podílí se na zadané práci
Tělesná výchova    
Ostatní    

 

Platnost: květen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • shoda podmětu s přísudkem
 • vyprávění a dopis
 • čtení Pohádky B. Němcové
 • Kluci, holky a Stodůlky
 • určí pravopis v koncovce slovesa
 • napíše dopis
 • napíše vyprávění
 • čte a pracuje s textem
Anglický jazyk
 • téma Animals
 • I have got…. My favourite animal is…..I like…..It has got……
 • uč. Project 1
 • starter
 • part A – numbers 0-100
 • part B – articles a/an
 • pojmenuje známá zvířata, rozdělí je do 4 skupin
 • popisuje jejich stavbu těla
 • vyjadřuje jejich vlastnictví
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
 • projekt My favourite animal
 • seznámí se s novou učebnicí
 • počítá do 100
 • používá neurčitý člen
Prvouka —–  
Přírodověda
 • ekosystém louka
 • vypráví o rostlinách
 • vypráví o živočiších
Vlastivěda
 • Království české
 • vypráví o přemyslovských panovnících
Matematika
 • obsah čtverce a obdélníku
 • přímá úměra
 • osa souměrnosti
 • podle vzorce vypočítá obsah a obvod
 • počítá slovní úlohy
 • pracuje s obrazci
Informatika —-  
Hudební výchova    
Výtvarná výchova Kresba prožitku Kreslí podle svých možností.
Pracovní činnosti Přání ke dni matek, práce na hřišti Vyrobí přání, pracuje na úpravě hřiště.
Tělesná výchova    
Ostatní  

 

Platnost: duben 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • podmět nevyjádřený
 • podmět několikanásobný
 • slovesa
 • čtení Osada Havranů
 • určí druhy podmětů
 • určí zákl. skl. dvojici
 • určí kategorie u sloves
 • čte přiměřený text
Anglický jazyk
 • téma Animals
 • I have got…. My favourite animal is…..I like…..It has got……
 • uč. Project 1
 • starter
 • part A – numbers 0-100
 • part B – articles a/an
 • pojmenuje známá zvířata, rozdělí je do 4 skupin
 • popisuje jejich stavbu těla
 • vyjadřuje jejich vlastnictví
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
 • projekt My favourite animal
 • seznámí se s novou učebnicí
 • počítá do 100
 • používá neurčitý člen
Prvouka —–  
Přírodověda
 • ekosystém park
 • živočichové
 • rostliny
 • vypráví o zvířatech a rostlinách
Vlastivěda
 • Velkomoravská říše
 • Slavníkovci
 • vláda Přemyslovců
 • zařadí osoby a události do své doby
Matematika
 • osa souměrnosti
 • zlomky
 • obsah čtverce a obdélníku
 • určí počet os souměrnosti u obrazců
 • popíše zlomek
 • rozdělí celek na části
Informatika ——–  
Hudební výchova    
Výtvarná výchova Jaro – Velikonoce Kresba a malba, koláž
Pracovní činnosti Velikonoční dekorace Vyrábí velikonoční dekorace- ubrouskový zajíček
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: březen 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • pravopis koncovek podst. jmen
 • zákl. skl. dvojice
 • shoda
 • souvětí
 • odůvodní koncovky podle vzorů a napíše
 • určí zákl. skl. dvojice
 • určí pravopis
 • napíše vzorec souvětí
Anglický jazyk
 • téma Food and drinks – opak.
 • téma Animals- pets, farm animals, exotic animals, wild animals – new vocabulary
 • I have got…. My favourite animal is…..I like…..It has got……
 • sestavit týdenní jídelníček
 • pojmenuje známá zvířata, rozdělí je do 4 skupin
 • popisuje jejich stavbu těla
 • vyjadřuje jejich vlastnictví
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
 • projekt My favourite animal
Prvouka —–  
Přírodověda
 • ekosystém pole
 • vypráví o ptácích
 • vypráví o savcích
 • vypráví o rostlinách na polích
Vlastivěda
 • pravěk
 • Keltové
 • příchod Slovanů
 • Sámova říše
 • rozdělí do období dobu pravěku a povypráví o nich
 • hovoří o životě keltů
 • hovoří o příchodu Slovanů
Matematika
 • jednotky
 • trojúh. nerovnost
 • obvod trojúh., čtverce a obdélníka
 • převádí jednotky
 • určí, zda lze trojúh narýsovat
 • vypočítá podle vzorce obvody
Informatika —-  
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • soutěž Příroda kolem nás
 • fašank
 • kreslí na zadané téma
 • prožitková kresba
Pracovní činnosti
 • práce s papírem
 • pracuje se šablonou, vyrobí ji a upraví výrobek
Tělesná výchova
 • plavecký výcvik
 • podle pokynů plave různé styly
 • splývá ve vodě
Ostatní    
Platnost: únor 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • vzory rodu mužského
 • životnost
 • procvičování koncovek
 • práce s textem a četba
 • vyskloňuje vzory
 • určuje životnost
 • odůvodňuje psaní koncovek
 • vyhledává informace v textu
Anglický jazyk
 • téma Food and drinks
 • shopping
 • I like, I don´t like, My favourite ….. is…
 • healthy/unhealthy things
 • číst a poslouchat s porozuměním přiměřené texty k tématu
 • jednoduchý „nakupovací“ rozhovor
 • říct, co má a nemá rád
 • rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny
 • sestavit týdenní jídelníček
Prvouka —-  
Přírodověda
 • živočichové teplokrevní a studenokrevní
 • zvířata v zimě
 • ochrana přírody
 • vypráví o životě zvířat a ochraně přírody
Vlastivěda
 • časová přímka
 • století
 • pravěk
 • vypráví o pravěku
 • určí století
 • orientuje se na ose
Matematika
 • rovnice
 • písemné násobení dvoucif. činitelem
 • řeší jednoduché rovnice
 • písemně násobí
Informatika —-  
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Nácvik hudebního vystoupení pro rodiče
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Prožitková malba Maluje podle svých schopností
Pracovní činnosti Šití Vystřihne a ušije figurku sněhuláčka
Tělesná výchova Plavání  
Ostatní    
Platnost: leden 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • vzory rodu středního
 • vzory rodu ženského
 • slovní druhy
 • opakování na pololetní práci
 • čtení přiměřeného textu
 • skloňuje vzory
 • určuje rod
 • odůvodňuje pravopis koncovek
 • určuje slovní druhy
Anglický jazyk
 • Opakování tématu My town, předložek místa a vazby There is/are
 • Nové téma Food and drinks
 • shopping
 • I like, I don´t like, My favourite ….. is…
 • healthy/unhealthy things
 • slovní zásobu k tématu
 • číst a poslouchat s porozuměním přiměřené texty k tématu
 • jednoduchý „nakupovací“ rozhovor
 • říct, co má a nemá rád
 • rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny
 • sestavit týdenní jídelníček
Prvouka —-  
Přírodověda Živočichové
 • vypráví o životě našich zvířat
Vlastivěda
 • vodstvo
 • průmysl
 • zemědělská výroba
 • ukáže na mapě udané řeky a přehrady
 • vypráví o těžbě, průmyslu a zemědělství
Matematika
 • numerace do 1000 000
 • konstrukce trojúhelníka
 • příprava na pololetní práci
 • počítá do 1000 000 pamětně i písemně
 • narýsuje trojúhelník podle zadání
Informatika  
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Nácvik hudebního vystoupení pro rodiče
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Kresba na dané téma Kreslí podle svých možností
Pracovní činnosti Domečky -prostorová tvorba Podle zadaných rozměrů vytváří domky v městečku.
Tělesná výchova
 • Překážková dráha
 • Kotou vpřed a vzad, přeskok přes kozu
 • míčové a běžecké hry
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,..
Ostatní    
Platnost: prosinec 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • procvičování vzorů rodu středního
 • vzory rodu ženského
 • procvičování vyjm. slov
 • čtení  Osada havranů
 • práce s textem
 • odůvodní a píše koncovky podst. jmen
 • skloňuje vzory rodu ženského
 • odůvodní a píše vyjm. a příbuzná slova
 • čte přiměřený text
 • vyhledá otázky k textu
Anglický jazyk
 • My town
 • předložky místa
 • there is/there are (otázky, krátké odpovědi)
 • Christmas songs
 • Vocabulary games
 • slovní zásobu k tématu (budovy a místa ve městě, Vánoce)
 • tvoří otázky s existenční vazbou there is/are, odpovídá
 • používá předložky místa k popisu města
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • seznámí se s vánočními tradicemi v anglicky mluvících zemích
Prvouka —-  
Přírodověda
 • živočichové
 • vlastnosti a rozdělení
 • vyjmenuje vlastnosti živočichů, jejich rozdělení
Vlastivěda
 • vodstvo ČR
 • ukáže na mapě české řeky a jejich přítoky, ´jezera, rybníky a přehrady
Matematika
 • numerace do 1 000 00
 • kolmice a rovnoběžky
 • čtverec a obdélník
 • počítá a porovnává čísla do 1 000 00rýsuje rovnoběžky a kolmice, čtverec a obdélník
Informatika —–  
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv vánočních písní a koled
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • Vánoce
 • kreslí obrázky na téma Vánoce
Pracovní činnosti
 • Vánoce
 • výroba dekoračních předmětů-věnec, anděl
Tělesná výchova
 • Běžecké a míčové hry
 • Skákání přes švihadlo, šplh na tyči
 • míčové přihrávky
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní 20.12. třídní besídka
Platnost: listopad 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • psaní e-je
 • psaní předpon roz
 • slovní druhy
 • pády
 • podsr. jm. rodu stř.
 • odůvodňuje a píše předpony roz a ě neboje
 • určí slovní druhy
 • vyskloňuje podst. jm.
 • pracuje se vzory rodu stř.
Anglický jazyk
 • My house – revision
 • My town
 • předložky místa
 • there is/there are (otázky, krátké odpovědi)
 • slovní zásobu k tématu (budovy a místa ve městě)
 • tvoří otázky s existenční vazbou there is/are
 • používá předložky místa k popisu města
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky učitele a spolužáků, sám i jednoduché otázky pokládá
Prvouka ——-  
Přírodověda
 • květ rostlin
 • plod
 • živočichové
 • popíše květ, oplodnění a vznik plodu
 • rozdělí zvířata do skupin
Vlastivěda
 • práce s mapou
 • měřítko mapy
 • povrch ČR
 • pracuje s měřítkem mapy, spočítá vzdálenosti
 • ukáže  pohoří a nejvyšší hory
Matematika
 • slovní úlohy
 • písemné= dělení
 • počítání do 10 000 zpaměti
 • kolmice a rovnoběžky
 • zapíše a vypočítá slovní úlohu
 • písemně dělí
 • pamětně počítá jednoduché příklady do 10 000
 • rýsuje kolomice a rovnoběžky
Informatika ——-  
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Kombinované techniky  
Pracovní činnosti Adventní věnec  
Tělesná výchova
 • Běžecké a míčové hry
 • Přeskok přes kozu
 • Šplh na tyči
 • Psychomotorické hry
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní Anglické divadlo, výchovný koncert  
Platnost: říjen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • předpony a přípony
 • slova mnohoznačná a jednoznačná
 • opakování vyjmenovaných slov
 • čtení z čítanky + práce s textem
Žák určí pravopis y-i po obojetných souhl. uprostřed slova, rozezná předložku od předpony, napíše je. Čte přiměřené texty a pracuje s nimi.
Anglický jazyk
 • My bedroom
 • My house
 • Furniture
 • there is /there are
 • předložky místa
 • tvoří věty s existenční vazbou there is/are
 • používá předložky místa k popisu pokojů
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky učitele a spolužáků, sám i jednoduché otázky pokládá
 • project: My house/flat
Prvouka ——-  
Přírodověda
 • vlastnosti rostlin
 • práce na podzim
 • dopravní výchova
Žák vyjmenuje vlastnosti rostlin a vypráví o nich. Určí správné dopravní pravidlo k otázce, pojmenuje značky.
Vlastivěda
 • kraje ČR
Žák vypráví o průmyslu a zemědělství v jednotlivých krajích.
Matematika
 • velká násobilka
 • písemné násobení
Žák nádobí a dělí pamětně i písemně.
Informatika ——–  
Hudební výchova
 • rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Podzim Kreslí podle svých možností.
Pracovní činnosti Podzimní dekorace Vyrábí dekorace z přírodnin.
Tělesná výchova
 • Kotoul vpřed a vzad, překážková dráha, míčové hry, běžecké hry, míčové přihrávky, žebřiny
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní 4.10. požární cvičení 7.10. nebezpečné situace  
Platnost: září 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování z 3. ročníku
Žák sklońuje, časuje, určí příbuznost u vyjmenovaných slov, určí slovní druhy.
Anglický jazyk
 • opakování učiva 3. ročníku
 • Colours, numbers, at school, my body, my family, my toys, spelling
 • Nové téma: My room
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • odpovídá na otázky učitele a spolužáků, sám i jednoduché otázky pokládá
 • pojmenuje nábytek a věci ve svém pokoji
Prvouka  
Přírodověda
 • Živá příroda – opakování
 • Ekosystémy
Vypráví o živé přírodě, houbách, rostlinách a živočiších.
Vlastivěda ČR-poloha, obyvatelstvo sousední země Vyjmenuje sousední státy, hlavní města, národnosti
Matematika
 • opakování z 3. ročníku
Žák zná násobilku, sčítá a odčítá písemně, pamětně počítá do 1000.
Informatika  
Hudební výchova
 • Opakování učiva ze III. ročníku
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Výzdoba tříd Aktivně se podílí na výrobě obrázků a dekorací.
Pracovní činnosti Práce na školním pozemku Pracuje podle svých možností.
Tělesná výchova
 • Míčové a běžecké hry, skok do dálky s rozběhem, běh na 60 a 100 m
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní 13.9. – dopravní hřiště v Miroslavi  
Platnost: červen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Řeč přímá a nepřímá
 • Opakování a procvičování učiva
 • Rozlišuje řeč přímou a nepřímou, správně píše uvozovky, znaménka a velká písmena
 • Používá probrané učivo
Anglický jazyk
 • otázka se slovesem být
 • přivlastňovací a osobní zájmena
 • text: On the radio
 • tvoří otázky se slovesem být
 • čte a poslouchá s porozuměním
 • hraje rozhovor v rádiu
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Ekosystém park
 • Ekosystém lisdkých obydlí
 • Charakterizuje pojem park, vyjmenuje typické zástupce rostlin a živočichů, vysvětlí význam parků
 • vyjmenuje typické zástupce rostlin a živočichů v okolí lidských obydlí
Vlastivěda
 • Český stát za vlády Lucemburků
 • Seznámit se se základními informacemi o historii Českého státu za vlády Lucemburků
Matematika
 • Povrch krychle a kvádru
 • Opakování a procvičování učiva
 • Vypočítá povrch krychle a kvádru
 • Používá probrané učivo
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • zpěv písní
 • stupnice C dur
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti Práce s papírem Žák stříhá a lepí papír
Tělesná výchova
 • Přeskok přes kozu
 • Žebřiny, lavičky
 • Míčové hry, běžecké hry
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní Školní výlet 12. -14. 6. 2013  
Platnost: květen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slovesa – časování
 • Stavba věty
 • Vyplňování dotazníku
 • Popis pracovního postupu
 • Časovat slovesa v čase minulém, přítomném a budoucím, určovat mluvnické kategorie u sloves
 • Rozlišit větu jednoduchou a souvětí, určit podmět a přísudek, seznámit se se shodou přísudku s podmětem
 • Vyplnit jednoduchý dotazník
 • Popsat vlastními slovy obrázky z postupu práce
Anglický jazyk
 • sloveso být
 • krátké a dlouhé formy slovesa
 • tvorba otázky
 • předložky in, on, at
 • pohlednice
 • tvoří věty se slovesem být
 • tvoří otázku se slovesem být
 • píše pohlednici
 • učí se fráze k psaní osobního dopisu
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Ekosystém pole
 • Ekosystém louka
 • Charakterizovat pojem pole, vyjmenovat základní rostliny a živočichy žijící na poli, rozlišovat obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny a textilní plodiny, uvést příklady potravního řetězce, rozdělit živočichy podle způsobu obživy
 • Rozlišovat základní rostliny a živočichy žijící na louce
Vlastivěda
 • Život za vlády prvních Přemyslovců
 • Vznik českého království, vláda přemyslovských králů
 • Popsat život lidí, sídla vzdělanosti, románský sloh
 • Seznámit se s významnými panovníky
Matematika
 • Zlomky
 • Jednotky obsahu
 • Obsah čtverce a obdélníka
 • Slovní úlohy
 • Diagramy
 • Zapisuje zlomky, vybarvuje danou část celku, sšítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
 • Pochopí jednotky obsahu – cm, dm a m čtvereční
 • Vypočítá obsahy zadaných čtverců a obdélníků
 • Pracuje s diagramy
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • zpěv písní
 • stupnice C dur
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • rozdělení hudebních nástrojů
 • Zapisuje noty c1 – c2 do notové osnovy
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
 • pojmenuje hudební nástroje, třídí je do skupin
Výtvarná výchova
 • motivy květin do vosku
 • vyškrabuje motivy do voskového podkladu,doplňuje tuší
Pracovní činnosti Práce s papírem Vyrábí a pracuje se šablonami, papírotisk.
Tělesná výchova
 • Skok do dálky s rozběhem
 • Běh na 60 m
 • Míčové a pohybové hry
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní
 • Účast na přehlídce divadelních souborů v Prosiměřicích
 
Platnost: duben 2013
 • PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
  Český jazyk
  • Podstatná jména – vzory
  • Slovesa – časování
  • Dopis na zadané téma
  • Čtení s porozuměním, práce s textem
  • U podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského určovat vzory, slova spisovně skloňovat a psát správně i/y
  • Rozlišovat složené a jednoduché slovesné tvary a zvratná slovesa, slovesa časovat
  • Napsat dopis kamarádovi o prožité Noci s Andersenem
  • Písemně odpovídat na otázky z přečteného
  Anglický jazyk
  • part B – articles a/an
  • part C – What is this? This is …..
  • part D – In the classroom
  • part E – Spelling and the alphabet
  • part F – Whose is it? – possessive  ´s
  • part G – Prepositions in, on, under,.
  • používá neurčité členy a/an
  • odpovídá na otázku What is this?This is…..
  • reaguje na anglicky udílené instrukce
  • hláskuje své jméno i jiná slova
  • používá přivlastňovací ´s – Tom´s
  • tvoří věty s předložkami, odpovídá na otázku Kde je to?
  • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty
  • píše opakovací test lekce 1
  Prvouka 0  
  Přírodověda
  • Ekosystém pole
  • charakterizovat pojem pole, vyjmenovat základní rostliny a živočichy žijící na poli, rozlišovat obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny a textilní plodiny, uvést příklady potravního řetězce, rozdělit živočichy podle způsobu obživy
  Vlastivěda
  • Velkomoravská říše
  • Vznik Českého státu, vláda přemyslovských knížat
  • Seznámit se s panovníky z období Velkomoravské říše, s působením Cyrila a Metoděje, s rozvojem řemesel
  • Sestavit rodokmen panovníků z rodu Přemyslovců, se kterými se seznámil
  Matematika
  • Obdélník a čtverec
  • Početní výkony s přirozenými čísly
  • Rovnoběžníky
  • Zlomky
  • Rýsovat podle písemného zadání
  • Používat početní operace k výpočtu praktických úkolů
  • Vysvětlit pojem rovnoběžník, rýsovat pravidelný šestiúhelník
  • Zapisovat zlomky, pochopit celek
  Informatika 0 0
  Hudební výchova
  • zpěv písní
  • stupnice C dur
  • dechová a hlasová cvičení
  • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
  • pohybový doprovod některých písní
  • zpěv jednoduchých kánonů
  • rozdělení hudebních nástrojů
  • Zapisuje noty c1 – c2 do notové osnovy
  • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
  • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
  • zpívá sborově jednoduché kánony
  • pojmenuje hudební nástroje, třídí je do skupin
  Výtvarná výchova
  • jarní strom-tuš,voskový pastel,barevný papír
  • kreslí strom,keř do vlhkého podkladu tuší,barevně řeší plochu vosk.pastelem,doplňuje lepením květů z barevných papírů
  Pracovní činnosti    
  Tělesná výchova
  • Plavání
  • Pracovat pod vedením učitelů plavání.
  Ostatní
  • Noc s Andersenem
  • Spolupracovat ve skupině, pracovat s textem, s informacemi, knihou, ilustrovat, dodržovat pravidla
Platnost: březen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Podstatná jména – vzory rodu mužskéhoTelefonické a písemné vzkazy, psaní dopisuČtení s porozuměním, práce s textem U podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského určovat vzory, slova spisovně skloňovat a psát správně i/ySestavit a předvést telefonický rozhovor, napsat vzkaz, dopis kamarádoviVyhledávat v textu, převyprávět přečtené
Anglický jazyk člen u podst. jména, vlastnosi a barvy věcí, spelling používá člen u podst. jména, popíše vlastnosti a barvu věcí, hláskuje jednoduchá slova
Prvouka 0 0
Přírodověda Vlastnosti látek Vyjmenuje různé měřící přístroje, zná základní jednotku délky, hmotnosti, teploty a času, uvede i další jednotky, objasní pojem bod mrazu a bod varu
Vlastivěda České země v pravěku, příchod Slovanů, pověsti Seznámit se s učivem a období stručně popsat
Matematika Obvod trojúhelníku, obdélníku a čtverce, jednotky času, hmotnosti, délky a objemu, slovní úlohy, útvary souměrné podle osy, početní operace do milionu Rýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník a vypočítat jejich obvod, převádět jednotky času, hmotnosti, délky a objemu, rozlišovat souměrné a nesouměrné útvary, při praktických úlohách používat početní operace do milionu
Informatika 0 0
Hudební výchova Z. Svěrák: Odvanácti měsíčkách Zpívat svoji roli podle doprovodu
Výtvarná výchova
 • ptáček z papíru-kašírování
 • jarní motivy z papíru
 • stříhá,lepí
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova Plavání Pracovat pod vedením učitelů plavání.
Ostatní Hudební vystoupení O dvanácti měsíčkáchVýchovný koncert v ZUŠ Znojmo  
Platnost: únor 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Podstatná jména – vzory rodu středního a ženskéhoPopis dějeČtení s porozuměním, práce s textem U podstatných jmen rodu středního a ženského určovat vzory, slova skloňovat a psát správně i/ySeřadit text podle dějeOrientovat se v textu, vyhledávat odpovědi na otázky, ilustrovat text
Anglický jazyk numbers (reading, spelling)greetings čte číslovky, píše číslovky, číselný diktátpozdraví a představí se
Prvouka 0 0
Přírodověda Neživá příroda – horniny, nerosty, energetické suroviny Rozdělí horniny na vyvřelé, usazené a přeměněné, uvede a popíše nejrozšířenější minerály a horniny v ČR, vysvětlí pojem energetické suroviny
Vlastivěda ČR – demokratický státMapy a plányNárodní parky a CHKO, časová osa Uvede státní symboly ČR, popíše státní zřízení ČRRozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy mapVyjmenuje NP, ví, jak se chovat v přírodě, zná zásady ochrany přírody
Matematika Osa úsečky, písemné násobení dvojciferným činitelem, rovnice, přímá úměrnost, rýsování čtverce a obdélníka, slovní úlohy Pamětně násobit a dělit v oboru do milionu.Seznámit se s rovnicemi a základním postupem řešení.Rýsovat čtverec a obdélník, rvysvětlit a narýsovat osu úsečky, řešit slovní úlohy v daném oboru
Informatika 0 0
Hudební výchova O dvanácti měsíčkách Zpívat svoji roli podle doprovodu
Výtvarná výchova Kresba a malba. Žák kreslí podle svých možností a schopností, barevně dotváří plochu.
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova Plavání Pracovat pod vedením učitelů plavání.
Ostatní    
Platnost: leden 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Podstatná jména VyprávěníRozhovor, omluva Tradice – svátek Třech králůKalendář, hádanky, básně k novému roku, práce s textem U podstatných jmen určovat rod, číslo a pád, skloňovatDokončit příběh, nahradit slova synonymyVyjádřit omluvu v určitých situacích Seznámit se s původem svátku a lidové tradice
Anglický jazyk
 • Food and drinks
 • Clothes
 • opakování slovní zásoby
 • počitatelná a nepočitatelná podst. jména používá s měrnou jednotkou
 • pracuje se slovníkem
Prvouka 0 0
Přírodověda Příroda v ziměSoučásti neživé přírody Dělit živočichy podle teploty jejich těla.Chápat nutnost pomoci živočichům v zimě.Rozlišit živočichy podle stop. Definovat pojmy vzduch, voda, minerály (nerosty), horniny, půda a slunce.Vlastními slovy popsat koloběh vody v přírodě. Definovat vodu oceánskou a pevninskou.
Vlastivěda Měřítko mapy, města ČR Pomocí měřítka mapy určovat vzdálenost měst, ukázat na mapě krajská města, používat vysvětlivky na mapě
Matematika Pamětné násobení a děleníRovniceKružnice a kruh Trojúhelník Pamětně násobit a dělit v oboru do milionu.Seznámit se s rovnicemi a základním postupem řešení.Rýsovat kružnici, rozlišovat kružnici a kruh, používat pojmy oblouk a průsečík kružnic Rýsovat trojúhelník podle vět sss, definovat trojúhelník rovnostranný a rovnoramenný.
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • zpěv písní
 • stupnice C dur
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • Zapisuje noty c1 – c2 do notové osnovy
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti práce s papírem výroba klobouku
Tělesná výchova
 • přihrávky míčem
 • kotoul vzad
 • překážková dráha
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: prosinec 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk Vyjmenovaná slova, slovní druhyVyprávění
Přísloví a rčení
Vyjmenovat plynule řady vyjmenovaných slov, psát a odůvodňovat psaní i/y po obojetných souhláskách uprastřed slov ve slovech vyjmenovaných a k nim příbuznýchPracovat s textem, převyprávět text vlastními slovy
Anglický jazyk
 • Christmas songs
 • Vocabulary games
 • Food and drinks
 • opakuje slovní zásobu
 • zpívá anglické koledy
 • píše jednoduchý nákupní lístek a kuchařský recept
Prvouka 0 0
Přírodověda Ekosystém les Roztlišit ulesní patra, charakterizovat typy lesů, vyjmenovat nejčastější druhy listnatých a jehličnatých stromů, uvésta zástupce živočichů v lese, vysvětlit význam lesů v krajině
Vlastivěda Kraje ČR, města Na mapě určit a vysvětlit polohu svého bydliště, podle mapy vyjmenovat kraje ČR a ukázat krajská města
Matematika Čísla do milionuRovnoběžky a kolmice, obdélník a čtverec Čísla do milionu číst a zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, sčítat a odčítat, řešit slovní úlohyRýsovat kolmice a rovnoběžky, vysvětlit vlastnosti čtverce a obdélníka
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • houslový klíč
 • délka not
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • píše houslový klíč
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti advent a Vánoce Výroba dekorací
Tělesná výchova Přeskok přes kozukotoul vzad
míčové hry
štafetové hry
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní Vystoupení pro děti 1. stupně o sv. Mikuláši mluvit nahlas a pomale před ostatními, naučit se text zpaměti, dramatizace textu
Platnost: listopad 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Stavba slova, předpony a předložky
 • Vyjmenovaná slova
 • Přísloví a rčení
 • Práce s textem
 • Soutěž Bible a my
 • ve slově rozlišuje předponu, kořen a příponovou část, rozlišuje a píše správně předpony a předložky, zdvojené souhlásky, a skupiny bě/bje
 • Vyjmenuje plynule řady vyjmenovaných slov, píše a odůvodňuje psaní i/y po obojetných souhláskách uprastřed slov ve slovech vyjmenovaných a k nim příbuzných
 • Vysvětlí pojmy rčení a přísloví, uvede příklady
 • V textu vyhledává pojmy, odpovědi na otázky, vypisuje podstatné skutečnosti
 • Seznámí se se základními informacemi o Bibli, vyplní soutěžní test Bible a my
Anglický jazyk In the town – budovy ve městěvazba there is / aremístní předložkyHalloween – písnička, říkadlospelling
 • tvoří věty s existenční vazbou there is/are
 • používá předložky místa k popisu města
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Rostliny
 • Živočichové
 • Rozdělí rostliny podle typu stonku, vysvětlí význam a funkci květu, objasní pojem opylení a oplození, plody dělí na dužnaté a suché a uvede příklady, dělí rostliny podle místa růstu a užitku
Vlastivěda
 • Vodstvo ČR
 • Povrch ČR
 • vyjmenuje naše největší řeky a ukáže je na mapě, s porozuměním používá pojmy pramen, přítok, soutok, ústí, povodí, úmoří, rozliší typy vodních nádrží (jezera, rybníky, přehrady) a ukáže je na mapě
 • vyjmenuje naše největší pohoří a ukazuje je na mapě, vysvětlé pojem vrchol, úpatí, úbočí, nížiny, vysočiny, nadmořská výška
Matematika
 • Číselný obor do 10 000
 • Rýsování kolmic a rovnoběžek
 • Čísla čte, zapisuje, znízorňuje, porovnává, sčítá, odčítá zpaměti x písemně, používá při řešení slovních úloh
 • Pomocí rysky rýsuje kolmice, pomocí dvou pravítek rýsuje rovnoběžky
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • houslový klíč
 • délka not
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • píše houslový klíč
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
 • zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova
 • „Jak namalovat obraz“
 • zvířecí motiv podle šablony
 • maluje postupně vod.barvami,temperovými barvami,řeší plochu a prostor
 • vyrobí šablonu,pomocí temper.barvy a houbičky přenáší motiv na výkres
Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem, šití Žák šije předním stehem
Tělesná výchova
 • Skákání přes švihadlo
 • Psychomotorické hry
 • běžecké a míčové hry
 • seznámení s hrazdou
 • přeskok přes kozu
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní
 • S Cyrilem a Metodem poznávám to, jaký jsem.
 • Napíše, jaké jsou jeho povinnosti a co znamená plnit je poctivě, zamyslí se nad svým povoláním
Platnost: říjen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování a procvičování pravopisu
 • Stavba slova
 • Práce s textem
 • píše a odůvodňuje správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve slověch vyjmenovaných a příbuzných, u spodoby slov
 • ve slově rozlišuje předponu, kořen a příponovou část, rozlišuje a píše správně předpony a předložky, zdvojené souhlásky, a skupiny bě/bje
 • vyhledává v textu odpovědi na otázky, informace, čte s prozuměním přiměřené texty
 • písemně odpovídá, píše krátká písemná sdělení
Anglický jazyk
 • My house
 • My bedroom
 • Furnitur
 • there is /there are
 • předložky místa
 • tvoří věty s existenční vazbou there is/are
 • používá předložky místa k popisu pokoje
 • project: My bedroom
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Živé organismy – houby, rostliny
 • definuje houby jako nezelené organismy, dělí houby na tři základní skupiny, popíše základní stavbu těla hub, uvede základní pravidla při sběru hub
 • definuje fotosyntézu, charakterizuje hlavní znaky rostlin, dělí rostliny na semenné a výtrusné, objasní význam a funkce kořene, stonku a listu pro rostlinu
Vlastivěda
 • Vodstvo ČR
 • vyjmenuje naše největší řeky a ukáže je na mapě, s porozuměním používá pojmy pramen, přítok, soutok, ústí, povodí, úmoří, rozliší typy vodních nádrží (jezera, rybníky, přehrady) a ukáže je na mapě
Matematika
 • diagramy
 • písemné násobení
 • vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, kolmice
 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • slovní úlohy
 • orientuje se vjednoduchém  diagramu a přečte z něj zaznamenané informace, dokáže jednoduché informace zapsat formou diagramu
 • písemně násobí jednocif. činitelem
 • modeluje pomocí provázku a přehýbáním papíru rovnoběžky, různoběžky a kolmice
 • seznamuje se postupně s písemným dělěním
 • řeší slovní úlohy, kde je obsaženo probírané učivo
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • houslový klíč
 • délka not
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • dechová a hlasová cvičení
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • pohybový doprovod některých písní
 • melodie stoupavá a klesavá
 • píše houslový klíč
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • provádí hudebně pohybová cvičení podle svých schopností
Výtvarná výchova
 • „Ubrus“-tiskátka z jablek
 • tvoří pomocí tiskátek z jablek vzor na ubrus,doplňuje papírovou mazaikou
Pracovní činnosti práce s modelovací hmotou plastelínový obrázek
Tělesná výchova
 • přeskok přes švihadlo
 • lavičky, žebřiny
 • míčové  a běžecké hry
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní
 • rodičovské sdružení
 • S Cyrilem a Metodem poznávám to, jaký jsem.
 • Zamyslí se, kdo by mohl být jeho vzorem, co se mu líbí na jiném člověku, hovoří o kamarádství
Platnost: září 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování učiva 3. ročníku
 • pracuje s větou jednoduchou a souvětím, určuje slovní druhy, skloňuje podstatná jména, píše správně slova vyjmenovaná a slova k nim příbuzná
Anglický jazyk
 • opakování učiva 3. ročníku
 • barvy, čísla
 • My family
 • počítá anglicky do desíti
 • pojmenuje barvy předmětů
 • vypráví o své rodině
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Příroda živá a neživá
 • dělí přírodu na živou a neživou, uvede, z jakých složek se skládá živá a neživá příroda, objasní pojem ekosystém, definuje pojem ekologie
Vlastivěda
 • Česká republika – základní údaje, mapa
 • Vodstvo ČR
 • Řeky ČR
 • vyjmenuje části ČR, sousedy, státní symboly, zařadí ČR do střední Evropy
 • vysvětlí pojmy pramen, řeka, rybník, jezero, přehrada, soutok, přítok, pravý břeh, levý břeh
 • na mapě ukazuje největší řeky v Čechách
Matematika
 • Opakování učiva 3. ročníku
 • sčítá a odčítá do 1000 pamětně i písemně, používá malou násobilku, řeší slovní úlohy, doplňuje tabulky, vysvětlí vzájemnou polohu přímek v rovině,…
Informatika 0 0
Hudební výchova
 • Opakování učiva ze 3. ročníku
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus, poznává notu celou, půlovou, čtvrťovou, provádí dechová cvičení
 • poznává a třídí hudební nástroje do skupin
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova
 • Běžecké a míčové hry
 • Cvičení s lavičkami, běh na 60 m, 100 m, skok do dálky s rozběhem, skákání přes švihadlo
 • Zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usilovat o jejich zlepšení, učit se přijmout prohru, respektovat stanovená pravidla
Ostatní
 • S Cyrilem a Metodem poznávám to, jaký jsem. (Moje jméno, Jaké mám dary?)
 • Seznámí se s významem svého jména, zamyslí se nad svými vlastnostmi a schopnostmi
Platnost: červen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování učiva
 • písemný závěrečný test
 • čtení pro prvňáčky
 • opakuje učivo č.ročníku
 • připraví si text -čte žákům 1.třídy
Anglický jazyk
 • U 2,  part A communication, part B – writing a postcard and a letter, part C – the radio
 • grammar: verb to be, pronouns  my, your, his, her, its, our, your, their
 • ví, jak se píše adresa v angl. mluvících zemích, napíše pohled kamarádovi
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené taxty
 • tvoří věty se slovesen být
 • používá přivlastňovací zájmena
 • sestaví jednoduchý rozhovor na dané téma
Prvouka    
Přírodověda
 • společenstvo ZAHRADA
 • společenstvo POLE
 • závěrečný písemný test
 • rozlišuje rostliny,zvířata vyskytující se v zahradě,na poli
Vlastivěda
 • zdravý životní styl
 • poznává vhodné a nevhodné pro zdraví člověka
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova
 • písně k táboráku
 • tanečky ze znojemska
 • tančí,zpívá,nacvičuje na akademii
Výtvarná výchova
 • procvičovací tahy tužkou
 • Sluníčko v mnoha podobách
 • pomocí spirál vytváří strom,kresbu doplňuje pastelkami
 • provádí malbu,doplňuje kresbou tuší
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    
Platnost: květen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • grafické znázornění souvětí
 • druhy slov -opakování
 • určuje počet vět v souvětí,graficky znázorní
 • rozlišuje slova ohebná a neohebná
Anglický jazyk
 • part H – Plurals
 • describing  a picture -pg.15
 • Revision
 • tvoří číslo množné podstatných jmen – pravidelné i nepravidelné
 • popíše obrázek v učebnici, používá neurčitý člen, množné číslo, předložky místa
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty
 • odpovídá na otázky
Prvouka    
Přírodověda
 • zvířata žijící v lese,v rybníce
 • rozlišuje zvířata podle výskytu
Vlastivěda
 • chování člověka v přírodě
 • ví,co přírodě prospívá,co škodí
Matematika
 • slovní úlohy
 • jednotky objemu
 • správně píše zápis slovní úlohy
 • prakticky procvičuje jednotky objemu,převody
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • frotáž – přírodniny
 • pomocí rudky provádí frotáž kůry,listů
Pracovní činnosti
 • výroba společenské hry z papírových kartonů na vejce
 • společně vyrábí spol.hru
Tělesná výchova
 • nízký start,běhy-60m,100m
 • provádí správně nízký start
Ostatní    
Platnost: duben 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • podmět několikanásobný a nevyjádřený
 • vyhledá ve větě podmět,správně určí koncovku v příčestí minulém
Anglický jazyk
 • part B – articles a/an
 • part C – What is this? This is …..
 • part D – In the classroom
 • part E – Spelling and the alphabet
 • part F – Whose is it? – possessive  ´s
 • part G – Prepositions in, on, under,..
 • ví, kdy použít neurčité členy a/an
 • odpovídá na otázku What is this? This is…..
 • reaguje na anglicky udílené instrukce
 • hláskuje své jméno i jiná slova
 • používá přivlastňovací ´s – Tom´s
 • tvoří věty s předložkami, odpovídá na otázku Kde je to?
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty
Prvouka    
Přírodověda
 • společenstvo LES,společenstvo RYBNI’K
 • potravní řetězce
 • seznamuje se s přírodními zákonitostmi
Vlastivěda
 • život ve společnosti,sociální vztahy
 • ví,v jaké společnosti žije,fungování státu,funkce rodiny
Matematika
 • osy souměrnosti
 • dělení jednociferným dělitelem
 • rýsuje čtverec,obdélník,trojúhelník-určuje osy souměrnosti
 • opakuje násobilku,dělení a dělení jednociferným dělitelem
Informatika    
Hudební výchova
 • umělé a lidové písně
 • Leoš Janáček
 • seznámí se s dílem autor
Výtvarná výchova
 • JARO – míchání barev
 • vyjadřuje pocity z jarní přírody pomocí barev
Pracovní činnosti
 • výroba dárku ke Dni matek
 • šije z plsti dáreček – hlava lva a taštička
Tělesná výchova
 • Oranžový pětiboj
 • zapojí se do plnění disciplín Oranžového pětiboje
Ostatní
 • ukončení plaveckého výcviku
 
Platnost: březen 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • procvičování shody podmětu s přísudkem
 • zákl.skladeb.dvojice ve větě
 • souvětí
 • podmět v jednot.čísle převádí do čísla množného
 • určuje větu jednoduchou a souvětí,graficky znázorňuje
Anglický jazyk uč. Project 1
 • starter
 • part A – numbers 0-100
 • part B – articles a/an
 • part C – What is this? This is …..
 • part D – In the classroom
 • seznámí se s novou učebnicí
 • vyslovuje správně čísla do 100, používá i jejich grafickou formu
 • ví, kdy použít neurčité členy a/an
 • odpovídá na otázku What is this? This is…..
 • reaguje na anglicky udílené instrukce
Prvouka    
Přírodověda
 • střídání ročních období,dne a noci
 • příroda na jaře
 • chápe střídání ročních období podle otáčení Země podle své osy a otáčení kolem Slunce,čtyři fáze Měsíce
Vlastivěda
 • J.A.Komenský,Marie Terezie
 • seznamuje se s historií českého národa
Matematika
 • jednotky délky,času,objemu,hmotnosti
 • trojúhelníková nerovnost,výpočet obvodu trojúhelníka,čtverce,obdélníka
 • upevňuje znalosti s převody jednotek
 • rýsuje trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný
 • počítá obvody
Informatika    
Hudební výchova
 • umělé a lidové písně
 • Leoš Janáček
 • prostřednictvím prožitkového poslechu se seznámí s autorem
Výtvarná výchova
 • „Loutka“-malba
 • ryba z alobalu
 • navrhuje loutku ke své oblíbené pohádce
 • vyrábí rybu z alobalu,doplňuje kresbou fixem
Pracovní činnosti
 • instalace nástěnky z mořských vln
 • společně-řeší plochu pomocí namalovaných mořských vln a ryb z alobalu
Tělesná výchova
 • plavecký výcvik
 
Ostatní
 • Noc s Andersenem-30.3.
 
Platnost: únor 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • slovesa
 • shoda podmětu s přísudkem
 • Boříkovy lapálie-společná četba
 • ve větě určí podmět a přísudek,u příčestí minulého doplňuje -i,-y
Anglický jazyk
 • téma Animals- pets, farm animals, exotic animals, wild animals – new vocabulary
 • slovesa TO BE, TO HAVE GOT
 • vazba THERE IS/ARE
 • slovní spojení It likes…., It lives…..It can…
 • pojmenuje známá zvířata, rozdělí je do 4 skupin
 • popisuje jejich stavbu těla
 • vyjadřuje jejich vlastnictví
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
 • projekt My favourite animal
Prvouka    
Přírodověda
 • světové strany,magnetické póly
 • pracuje s buzolou,určuje světové strany
Vlastivěda
 • Jan Hus,Jan Žižka,hisitské války
 • saznamuje se s historií českého státu
Matematika
 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • rovnice
 • provádí písemné násobení dvojciferným činitelem
 • určuje neznámou
Informatika    
Hudební výchova
 • A.Dvořák
 • umělé a lidové písně
 • opakují
Výtvarná výchova
 • návrh koberce – malba vod.a temperovými barvami
 • navrhuje a výtvarně řeší plochu
Pracovní činnosti
 • zvětšování obrázku podle čtvercové sítě
 • kreslí
Tělesná výchova
 • plavecký výcvik
 
Ostatní    
Platnost: leden 2012
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • podstatná jména-rod,číslo,pád,vzor
 • určí správně druh slova,u podst.jmen skloňuje
Anglický jazyk
 • téma Animals- pets, farm animals, exotic animals, wild animals – new vocabulary
 • I have got…. My favourite animal is…..I like…..It has got……
 • pojmenuje známá zvířata
 • popisuje jejich stavbu těla
 • vyjadřuje jejich vlastnictví
 • formuluje jednoduché otázky a odpovídá
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty
 • vypráví o svém oblíbeném zvířeti
 • projekt My favourite animal
Prvouka    
Přírodověda
 • oběh vody v přírodě
 • chápe skupenství vody a opakující se koloběh vody v přírodě
Vlastivěda
 • Velká Morava,Přemyslovci
 • seznamuje se s hlavními historickými událostmi a pověstmi z počátků českého národa
Matematika
 • zlomky,rovnice
 • rozděluje celek na části,řeší rovnice
Informatika    
Hudební výchova
 • osobnosti české hudby
 • písně lidové a umělé
 • poslech a ztvárnění jejich děl
Výtvarná výchova
 • „Lesní skřítkové“-malba,míchání barev
 • rozezná barvy základní a vedlejší
Pracovní činnosti
 • „Beruška“
 • vyrábí pomocí dřevěné podložky a barevných papírů
Tělesná výchova
 • cvičení na hrazdě
 • leh – sed/min.
 • zvládne základní cviky na hrazdě
Ostatní    
Platnost: prosinec 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Vzory podst.jmen středního a ženského rodu
 • Popis osoby
 • určuje a správně přiřazuje vzory podst.jm.
 • popisuje blízkou osobu podle osnovy
Anglický jazyk    
Prvouka    
Přírodověda
 • Skupenství vody
 • rozděluje skupenství vody na tuhé,plynné a kapalné
Vlastivěda
 • Státní symboly ČR
 • Staré pověsti české-založení Prahy
 • pozná nejdůležitější symboly ČR,seznámí se s ostatními
 • seznámí se s dějinami vzniku naší vlasti
 • čte pověsti
Matematika
 • zaokrouhlování čísel na tisíce,desetitisíce,statisíce
 • spávně zaokrouhluje
Informatika    
Hudební výchova
 • vánoční písně a koledy
 • notopis a rytmizace
 • zpívají a doprovází na rytm. nástroje
Výtvarná výchova
 • Výroba vánočních ozdob na stromeček
 • stříhá,lepí,vystřihuje
Pracovní činnosti
 • Dárková krabička
 • Sněhulák
 • z tvrdého papíru vyrábí krabičku na vánoční dárek
 • ze dřeva a květináče vyrábí sněhuláka
Tělesná výchova
 • Šplh na laně,tyči
 • Cvičení na hrazdě
 • ovládá techniku šplhu na laně a tyči
 • zvládá zákl.cvičení na hrazdě
Ostatní    
Platnost: litopad 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Podstatná jména- vzory rodu mužského
 • Sloh- popis
 • určí podst.jm.mužského rodu a skloňuje
 • popisuje výrobu draka
Anglický jazyk
 • téma Food and Drinks
 • shopping
 • I like, I don´t like, My favourite ….. is…
 • healthy/unhealthy things
 • slovní zásobu k tématu
 • číst a poslouchat s porozuměním přiměřené texty k tématu
 • „nakupovací“ rozhovor
 • říct, co má a nemá rád
 • rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny
 • sestavit týdenní jídelníček
Prvouka    
Přírodověda
 • Houby a jejich druhy
 • Jehličnaté stromy
 • pozná základní druhy jedlých a jedovatých hub
 • rozezná u nás rostoucí jehl.stromy
Vlastivěda
 • Pohoří ČR,zakreslení do mapy
 • nazývá pohoří ČR a ukazuje na mapě
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova
 • Šotyš, Švec, Červená růžičko(znojemské lidové písně a tance)
 • Antonín Dvořák
 • zpívá a tancuje
 • seznámí se s osobností a dílem
Výtvarná výchova
 • Monogram
 • vytváří pomocí knoflíků nalepováním svůj monogram
Pracovní činnosti
 • Výroba dýně z papíru
 • vysřihuje ozdobnými nůžkami proužky barevného papíru,slepuje do tvaru dýně
Tělesná výchova
 • Cvičení na kruhách-komíhání,houpání,hnízdo,kolotoč,vzpor svismo
 • provádí zákl.cviky na kruhách
Ostatní
 • 11.11.-účast na Svatomartinských hodech v Brně
 • rodičovské schůzky
 
Platnost: říjen 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • slova jednoznačná,mnohoznačná,spisovná a hovorovavá čeština
 • předložky,předpony
 • pohádka
 • chápe rozdíl mezi synonymem a antonymem
 • určuje předložku jako slovní druh a předponu jako část slova
Anglický jazyk
 • téma Ve městě – slovní zásoba, vazba There is/ There are, předložky místa
 • tvořit věty s existenční vazbou
 • říct kde co je s použitím předložek místa
 • poslouchat a číst s porozuměním přiměřené texty k tématu
 • práce na projektu My town (ve sk.)
Prvouka    
Přírodověda
 • plodiny sklízené na podzim,podzimní práce na poli
 • rozezná základní druhy zeleniny a ovoce pěstované u nás,pozoruje změny v přírodě
Vlastivěda
 • hranice ČR,sousední státy,vodstvo ČR
 • pracuje s mapou,zakresluje hranici ČR,vyhledá a zakreslí řeky ČR
Matematika
 • dělení mimo obor násobilky,písemné odčítání,sčítání
 • geometrie-různoběžky,rovnoběžky,kolmice
 • jednotky délky
 • opakuje  dělení víceciferného čísla,rýsuje různoběžky,rovnoběžky,kolmice podle zadaného úkolu
Informatika    
Hudební výchova
 • Antonín Dvořák
 • Rodné údolí,Avignonský most
 • durový kvintakord
 • seznámí se s životem a díly,poslouchá díla
 • zpívá,doprovází
Výtvarná výchova
 • účast v soutěži Příroda kolem nás a Nejkrásnější obrázek
 • kreslí a maluje do soutěže podle vlastního výběru
Pracovní činnosti
 • práce na školním hřišti
 • práce s papírem
 • vystřihuje girlandu
Tělesná výchova
 • nízký start-běh na 60 m
 • skok daleký
 • procvičuje techniku nízkého startu,správného rozběhu a odrazu při skoku dalekém
Ostatní    
Platnost: září 2011
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování učiva 3.roč.
 • opakuje vyjmenovaná slova,podst.jména,slovesa
Anglický jazyk
 • Opakování učiva 3. roč.
 • téma Ve městě – slovní zásoba, vazba There is/ There are, předložky místa
 • slovní zásobu k tématu- názvy budov a dalších míst
 • tvořit věty s existenční vazbou
 • říct kde co je s použitím předložek místa
 • poslouchat a číst s porozuměním přiměřené texty k tématu
Prvouka    
Přírodověda
 • opakování-živá,neživá příroda
 • správně určuje součásti živé a neživé přírody
Vlastivěda
 • seznámení s učivem
 • určuje světové strany,jmenuje města ČR
Matematika
 • opakování učiva 3.roč.
 • násobí,dělí v oboru malé násobilky
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • Jablko
 • maluje,stříhá,lepí
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
Ostatní    
logolink