Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN VÝUKY V. třídy

Platnost: červen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • věta
 • řeč přímá
 • opakování učiva
 • rozlišuje větu jednoduchou, souvětí, provádí větný rozbor, píše správně interpunkci, opakuje probrané učivo
Anglický jazyk

 sloveso can

My house

 říká co umí, neumí, může…

popisuje svůj pokoj a dům

Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • chráníme přírodu
 • opakování
 • uvádí, jak se správně chovat v přírodě, eko- pravidla
Vlastivěda
 • 1. světová válka
 • 2. světová válka
 • současné dějiny
 • orientuje se na časové ose, chápe souvislosti, seznámí se s hlavními aktéry světových válek
Matematika
 • opakování
 • tělesa
 • logické úkoly, hádanky
 • shrnutí učiva
 • provádí dané početní operace, řeší úlohy, zakreslí plášť, síť těles
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • léto
 • zážitková malba
 • figura
 •  zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
 

 1.6. Ikaros

8. – 10. 6. Vranov nad Dyjí

15. 6. divadlo Brno

24. 6. Akademie

 

 

Platnost: květen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • skladba
 • větné členy, podmět, přísudek
 • větný rozbor
 • vyhledá a určí základní větné členy, rozliší podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, rozvitý a několikanásobný, provede rozbor věty jednoduché i souvětí
Anglický jazyk
 •  present simple
 • Free time
 •  procvičuje a používá přítomný čas prostý ke tvrobě oznam. , táz. a záporných vět.
 • vypráví o svém volném čase
 • pojmenuje aktivity volného času
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • člověk a lidské výtvory
 • jednoduché stroje
 • uvádí suroviny, které poskytuje příroda živá i neživá, jmenuje zařízení sloužící k příjmu informací, jednoduché stroje
Vlastivěda
 • obrození měšťanské společnosti
 • rok 1848
 • Rakousko – Uhersko
 • pracuje s časovou osou, počátek národního obrození, seznámí se revolučním rokem v Praze, nástupem vlády Fr. Josefa I., vznikem Rakouska – Uherska, Národního divadla a okolnostmi
Matematika
 • závisle a nezávisle proměnná
 • jednotky času
 • vzájemná poloha dvou kružnic
 • tělesa
 • pracuje s grafy, tabulkami, řeší rovnice, provádí převody jednotek, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • Den matek
 • vosková batika
 • figura
 •  zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova    
     

Platnost: duben 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • zájmena
 • číslovky
 • dopis, tiskopisy
 • v textu vyhledává ohebné slovní druhy, přiřazuje ke druhům, skloňuje, píše mě/mně
 • napíše  dopis, vyplní tiskois
Anglický jazyk  
 • – from Monday to Friday – daily routines
 • present simple, kladné, záporné a tázací věty
 
 • popíše své každodenní činnosti
 • časuje slovesa v přítomném čase prostém
 • tvoří věty v přítomném čase prostém, vypráví o svém dnu
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • člověk
 • soustava vylučovací, nervová
 • rozmnožovací, růst a vývoj
 • opakování
 • popíše jednotlivé soustavy, jmenuje orgány jednotlivých soustav
Vlastivěda
 • J. A. Komenský
 • Marie Terezie, Josef II.
 • život na vesnici – 18.století
 • manufaktury a první stroje
 • život a dílo, seznámí se se školstvím tohoto období, společenskými vztahy, životem na vesnici
Matematika
 • desetinná čísla
 • jednotky obsahu, obsah
 • vzájemná poloha dvou kružnic
 • provádí početní operace dle zadání, řeší slovní úlohy, převádí jednotky, počítá obsah, rýsuje kružnice
Informatika    
Hudební výchova
 •  Česká národní hudba(Smetana, Dvořák)
 
Výtvarná výchova
 • jaro – koláž
 • kresba dle předlohy
 • vlastní tvorba
 • zpracuje zadané téma různými výtvarnými technikami
Pracovní činnosti
 •  jarní koláž
 • práce na školním pozemku
 •  stříhá,lepí
 • pracuje se zahradnickým nářadím
Tělesná výchova
 • atletika
 • zdokonaluje se v atletických disciplínách
 
 • 1. 4. Noc s Andersenem
 •  13. 4. Listování
 • 18. 4. Bezpečně na síti
 • 28.4. Bezpečně na síti – program pro rodiče
 

 

Platnost: březen 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • slovesa
 • časování, mluvnické kategorie
 • shoda přísudku s podmětem
 • zájmena – druhy
 • časuje, určuje mluvnické kategorie – osobu, číslo, čas, nově způsob, rozpozná tvar jednoduchý, složený, určitý a neurčitý, doplňuje i/y ve shodě, vyhledává zájmena a přiřazuje ke druhům
Anglický jazyk  
 • přítomný čas prostý
 • tvorba otázky
 • záporné věty
 • opakování časových údajů
 
 • tvoří věty v přítomném čase
 • vypráví svůj denní program
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • člověk
 • soustavy – pohybová, dýchací, oběhová, trávicí
 • popisuje jednotlivé soustavy
Vlastivěda
 • doba pobělohorská
 • život v barokní době
 • život po třicetileté válce
 • seznámí se s dějinami z českých dělin, orientuje se na časové ose
Matematika
 • desetinná čísla – procvičování
 • aritmetický průměr
 • zlomky
 • G: úhel, obsah
 • provádí dané početní operace, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova
 • píseň Ej, vandrovali hudci
 • notový zápis – procvičování(c1 – c2, osminová, čtvrťová, půlová a celá nota)
 •  zpívá a doprovází s nástroji
Výtvarná výchova
 • budka
 • šachy
 • kresba, malba
 •  pracuje na dané téma
Pracovní činnosti
 •  Dialog- portrét
 •  pomocí hedvábného papíru a lepidla vytváří plastický model obličeje
Tělesná výchova
 • kladina
 • míčové hry
 • cvičí ns kladině
 • zdokonaluje se v kapitánce, vybíjené a přehazované
     

 

Platnost: únor 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • přídavná jména
 • druhy, pravopis
 • popis osoby
 • vyhledává v textu, určuje jejich druh, pád,číslo, rod, skloňuje, doplňuje, píše podle diktátu
 • popíše osobu, postavu dle osnovy
Anglický jazyk  
 • sloveso have to
 • krátké tvary, otázka, zápor
 • My school 
 
 • časovat sloveso mít
 • tvořit otázku se slovesem mít
 • sestavit svůj rozvrh hodin 
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • třídění živých organizmů 
 • člověk – společné znaky s živočichy
 • lidské tělo
 • třídí živé organizmy dle společných znaků, popíše fotosyntézu, uvádí společné znaky rostlin a živočichů, popisuje lidské tělo
Vlastivěda
 • Evropa – podnebné pásy 
 • rostliny, živočichové
 • hospodářství, obyvatelstvo
 • cestujeme po Evropě
 • pracuje s mapou Evropy, jmenuje podnebné pásy, zástupce rostlin a živočichů, složení obyvatelstva, letoviska …
Matematika
 • desetinná čísla
 • sčítání, odčítání, zaokrouhlování
 • G: střed a osa úsečky
 • krychle a kvádr
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, rýsuje dle zadání, počítá povrch

 

Informatika    
Hudební výchova
 •  Lidové písně
 • Leoš Janáček
 
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • zátiší
 • pracuje dle zadání, užije různých výtvarných technik
Pracovní činnosti
 •  papírové městečko
 •  podle šablony skládá papírový domeček
Tělesná výchova
 • gymnastika
 • míčové hry
 • zdokonaluje se v gymnastice i v ovládání míče
Ostatní    

 

Platnost: leden 2016

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování
 • pravopis i/y po obojetných souhláskách
 • Tvarosloví – podstatná jména
 • popis děje, pracovního postupu
 • píše dané skupiny hlásek, doplňuje, opravuje chybný text, zná pravidla psaní předpon, předložek, skupin mě/mně, bě/bje, vě/vje, pě, píše správně i/y v probíraných jevech
 • popíše postup lovu ryb, přípravy pokrmu …
Anglický jazyk
 • opakování lekce 2
 • osobní a přivlastňovací zájmena
 • představování
 • oblíbené věci
 •  opakuje si zájmena
 • píše test lekce 2
 • tvoří rozhovor s kamarádem o oblíbených věcech
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • Člověk a živá příroda
 • podnebné pásy
 • život v oceánech a mořích
 • botanické a zoologické zahrady
 • Česká rapublika – oblast mírného podnebného pásu
 • jmenuje podnebné pásy, zástupce rostlin a živočichů, zná  význam zahrad
Vlastivěda
 • sousedé České republiky – shrnutí
 • Evropa – poloha, povrch, vodstvo
 • orientuje se na mapě, jmenuje sousední země, určuje jejich polohu, zná základní informace o dané zemi
 • seznámí se s Evropou, jejím povrchem, polohou, vodstvem, jmenuje nížiny, pohoří, ostrovy, poloostrovy …
Matematika
 • velká čísla
 • desetinná čísla
 • G: obsah, jednotky
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, seznámí se s desetinnými čísly, převádí zlomky, čte, zapíše desetinná čísla
 • počítá obsah daných obrazců, převádí jednotky
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • zátiší
 • koláž
 • kresba, malba
 • zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 • chobotnice z vlny
 • vytváří z vlny a chemlonu,plete copánky
Tělesná výchova
 • míčové hry
 • gymnastika
 • zdokonaluje se v ovládání míče
 • procvičuje gymnastické prvky
Ostatní    

 

Platnost: prosinec 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • skupiny bě/bje, vě/vje, pě
 • mě/mně
 • dělení slov na konci řádku
 • větný rozbor
 • popis
 • píše správně dané skupiny hlásek, určuje předponu, kořen a příponovou část, provede rozbor věty, určuje mluvnické kategorie, popíše předmět podle osnovy
Anglický jazyk
 • přivlastňovací zájmena x osobní zájmena
 • Christmas
 • rozlišuje zájmena ve větě, píše vánoční přání
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • Člověk a živá příroda
 • podnebné pásy
 • život v podnebných pásech
 • určuje chladné, teplejší oblasti, jmenuje živočichy, rostliny, orientuje se na globusu
Vlastivěda
 • sousední země ČR
 • obyvatelstvo, povrch, vodstvo …
 • orientuje se na mapě, jmenuje sousední země, hlavní město, řeky, pohoří
Matematika
 • písemné dělení
 • průměrná rychlost
 • velká čísla
 • G: obsah
 • dělí dvojciferným dělitelem, provádí odhad, vypočítá průměrnou rychlost, řeší slovní úlohy, rýsuje dle zadání, počítá obsah
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • Zima
 • Vánoce
 • zpracuje dané téma
Pracovní činnosti
 •  Sněhulák
 •  vyrábí ze dřevěných koulí a textilu
Tělesná výchova
 • gymnastika
 • míčové hry
 •  zdokonaluje se v gymnastice
 • hraje míčové hry
Ostatní    

 

Platnost: listopad 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • předložky s, z
 • předpony s, z, vz
 • práce s textem
 • popis předmětu
 • rozlišuje předponu a předložku, určí správně pád a napíše, osvojí si pravidla psaní předpon, provádí rozbor věty – určuje slovní druhy, základní skladební dvojici, rozbor stavby slova…
 • popíše předmět denní potřeby, sestaví osnovu
Anglický jazyk
 • sloveso být
 • názvy zemí
 • přivlastňovací zájmena
 • tvoří věty oznamovací, tázací a záporné se slovesem být
 • píše pohlednici z prázdnin/dovolené
 • používá přivl. zájmena
 • zeptá se na osobní informace (jméno, věk, bydliště, oblíbené věci)
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • Člověk a vesmír
 • jmenuje podmínky života, jmenuje údaje o Slunci, souhvězdích, ví, co tvoří sluneční soustavu, charakterizuje planety, ví, co způsobuje střídání dne a noci, ročních období
Vlastivěda
 • Česká republika
 • Evropa
 • pracuje s mapou, shrne znalosti o ČR, Praze
 • jmenuje sousední státy, podrobněji se seznámí se Slovenskem
Matematika
 • dělení přirozených čísel
 • pamětné dělení se zbytkem
 • G: kružnice, kruh
 • souřadnice bodů
 • provádí dané početní operace, řeší slovní úlohy, rýsuje kruh, kružnici, zakresluje do čtvercové sítě
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • kresba, malba
 • zátiší
 •  zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 •  obrázek z plastelíny
 •  barevně zpracuje předem daný obrázek pomocí plastelíny
Tělesná výchova
 • gymnastika
 •  kotouly, šplh
Ostatní    

  Platnost: říjen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • předpony a předložky
 • zdvojené souhlásky
 • přípona  – ský
 • vypravování, popis
 • píše správně předpony a předložky, zdvojené souhlásky, tvoří přídavná jména příponou -ský
 • vypravuje zážitky, sestaví osnovu
Anglický jazyk
 • Unit  2
 • sloveso to be
 • přivlastňovací zájmena
 • mluví o sobě a své rodině
 • píše pohlednici kamarádovi
 • zeptá se na osobní informace (jméno, věk, bydliště, oblíbené věci)
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • neživá příroda – nerosty a horniny
 • půda
 • člověk a vesmír
 • jmenuje nerostné suroviny, jejich složení, výskyt, užití
 • seznámí se se vznikem půdy, jejím složením, významem
Vlastivěda
 • Česká republika
 • Praha
 • zopakuje si vše o ČR, určí polohu, vznik, obyvatelstvo, jmenuje památky, historii města Prahy
Matematika
 • jednotky délky, hmotnosti, času
 • římské číslice
 • počty písemné, pamětné
 • G: úhel, úhlopříčky
 • provádí dané početní operace písemně, zpaměti, řeší slovní úlohy, rýsuje dle zadání
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • podzimní koláže
 • hry s barvami
 • pracuje dle zadání, užívá různých výtvarných technik
Pracovní činnosti
 •  dopravní prostředek z dřevěných odřezků
 •  sestavuje,lepí dřevěné odřezky,barevně zpracuje
Tělesná výchova
 •  míčové hry
 • hraje různé míčové hry
Ostatní    

  Platnost: září 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování
 • slovo a jeho stavba, tvoření slov
 • části slova – kořen, předpona…
 • tvoření slov
 • vypravování
 • připomene si učivo nižších ročníků, píše i/y v probraných jevech, rozlišuje části slov, uvádí slova příbuzná, tvoří slova, najde slovotvorný základ
 • vypravuje dle osnovy
Anglický jazyk
 • opakování číslovek, členů podst. jmen a mn. čísla, opakování slovesa být a mít, unit 1 – nová slovní zásoba
 • opakuje si číslovky, podst. jména a slovesa, píše čísla podle diktátu, říká, kdo co má/nemá, je/není
Prvouka  OOO  
Přírodověda
 • člověk – součást přírody
 • neživá příroda
 • podmínky života na Zemi
 • nerosty a horniny
 • rozlišuje krajiny dle využití, jmenuje části živé, neživé přírody, zná podmínky nezbytné k životu, seznámí se s nerostnými surovinami
Vlastivěda
 • Česká republika – nej
 • kraj v němž žijeme
 • Praha, Středočeský kraj
 • Jihočeský , Plzeňský, Karlovarský
 • určí polohu svého kraje, pracuje s mapou, jmenuje krajská města
Matematika
 • opakování učiva
 • jednotky délky, hmotnosti, času
 • G: opakování, úhel
 • provádí dané početní operace, rýsuje dle zadání, řesí slovní úlohy, počítá obvod, obsah, povrh
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova
 • pravidla – Vesmír
 • kresba voskovým pastelem
 • zpracuje dané téma, bezpečnost
Pracovní činnosti
 •  portrét z ovoce a zeleniny
 •  vytváří koláž z barevných papírů-stříhá lepí
Tělesná výchova
 • atletika
 • míčové hry
 • plní atletické disciplíny
 • zdokonaluje se ve hře s míčem
Ostatní    

  Platnost: červen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  vyplnění složenek
 • podací lístek
 • pomět holý, rozvitý, nevyjádřený a všeobecný
 • přímá řeč
 •  vyplní poštovní tiskopisy
 • určí druh podmětu
 • zapíše přímou řeč
Anglický jazyk
 • Revision 2
 • frekvenční příslovce ALWAYS, OFTEN, SOMETIMES, EVERY DAY, NEVER
 •  používá slovesa v přítomném čase prostém
 • tvoří věty s příslovci frekvence
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty a dále s nimi pracuje
 • napíše krátké vypravování  (cca 15 vět) o svém typickém dnu a volnočasových aktivitách
Prvouka  —  
Přírodověda
 •  jednoduché stroje
 • páka
 • kladka
 • nakloněná rovina
 • kolo
 •  vysvětlí práci s jednoduchými stroji, jak ulehčí člověku život
Vlastivěda
 •  Polsko
 • Německo
 • Rakousko
 • památky v ČR
 •  najde a ukáže státy na mapě
 • vypráví o povrchu a městech
Matematika
 •  tisíciny
 • slovní úlohy
 • opakování
 •  počítá s tisícinami
 • zapíše a vyřeší úlohy se zlomky
Informatika    
Hudební výchova
 •  opakování písniček
 •  zpívá podle svých možností
Výtvarná výchova
 •  růže
 •  výtvarně zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 •  balení balíku
 •  zabalí a zaváže balík
Tělesná výchova
 •  atletika
 • přehazovaná
 •  dodržuje pravidla her
 • cvičí podle svých schopností
Ostatní    

  Platnost: květen 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  zájmeno já
 • číslovky
 • psaní dopisu
 •  vyskloňuje zájmeno já a určí tvar ve větě
 • určí druhy číslovek
 • napíše dopis
Anglický jazyk
 •  part B  My day – daily routines
 • part C Free time activities
 • part D Mickey, Millie and Mut and playing tennis
 • present simple 
 •  zvládne novou slovní zásobu – aktivity během dne a volnočasové aktivity
 • časuje slovesa v přítomném čase prostém
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty a dále s nimi pracuje
Prvouka  —–  
Přírodověda
 •  oběhová soustava
 • vylučovací soustava
 • první pomoc
 • jednoduché stroje
 •  popíše soustavy lidského těla
 • vyjmenuje jednoduché stroje a zná jejich využití
Vlastivěda
 •  státy Evropy a hlavní města
 • Slovensko, Rakousko
 •  pracuje s mapou, najde zadané míso v mapě
 • vypráví o Slovensku a Rakousku
Matematika
 •  dělení deset. čísel 10 a 100
 • násobení deset. čísel 10 a 100
 • násobení desetinným číslem
 • výpočet plochy složitějších obrazců
 • polohy kružnic
 •  násobí a dělí desetinná čísla
 • počítá obsah
 • rýsuje kružnice a určuje polohy
Informatika
 • vyhledávání a zpracování informací
 • práce s mapou
 • zpracuje vyhledané informace do textového dokumentu
 • vyhledává místa a trasy na mapy.cz
Hudební výchova
 •  opakování not
 • taktování
 • zpěv písní
 •  pracuje s notovým zápisem
 • zpívá písně
Výtvarná výchova
 •  kresba a malba dle tématu
 •  kreslí podle svých možností
Pracovní činnosti
 •  práce v okolí školy
 •  pracuje na úpravě okolí školy
Tělesná výchova
 •  atletika
 • přehazovaná
 •  hraje podle pravidel
 • cvičí dle svých možností
Ostatní    

  Platnost: duben 2015

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  zájmena
 • druhy zájmen
 • skloňování osobních zájmen
 •  rozřadí zájmena
 • vyjmenuje zástupce zájmen
 • vyskloňuje zájmeno já, ty on
Anglický jazyk
 •  Unit 4, part A – telling the time, používání časových předložek IN, AT, ON
 • part B  My day – daily routines
 • part C Free time 
 • present simple 
 • udává časové údaje
 • používá správné předložky času
 • zvládne novou slovní zásobu – aktivity během dne a volnočasové aktivity
 • časuje slovesa v přítomném čase prostém
Prvouka  —–  
Přírodověda
 •  lidské tělo
 • trávicí soustava a zuby
 • dýchací soustava
 • oko, ucho
 • nervová soustava
 •  popíše části lidského těla
 • vysvětlí jejich funkce
Vlastivěda
 •  Evropa – hranice
 • pohoří a řeky
 • ostrovy a poloostrovy
 •  vyjmenuje a ukáže na mapě Evropu a její části
 • sousední státy ČR
Matematika
 •  opakování destinných čísel
 • sčítání a odčítání zlomků
 • násobení desetinných čísel 10 a 100
 • porovnávání úhlů
 •  počítá matem. operace s destinnými čísly a se zlomky
 • porovnává úhly pomocí papíru
Informatika
 • vyhledávání informací
 • efektivně vyhledává informace a dále je zpracovává (ukládá, třídí, prezentuje…)
Hudební výchova
 • Noty a dělení do taktů
 • Písně Rodné údolí
 •            Okoř
 •  přečte notový zápis
 • zpívá písně podle svých možností
Výtvarná výchova
 •  Kresba a malba dle tématu
 • soutěž Mé toulky za zvěří
 •  výtvarně zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 •  Srdce pro maminku
 •  vytváří prostorové dekorace
Tělesná výchova
 •  míčové hry
 • švihadla
 • šplh na laně a tyči
 •  hraje podle pravidel
 • cvičí podle svých možností
Ostatní    

 

Platnost: březen 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  přídavná jména tvrdá i měkká
 • čtení
 •  rozliší druhy příd. jmen
 • určí vzory tvrdých i měkkých příd. jmen
 • opakování pravidel shody
Anglický jazyk
 •  Unit 3 – revision ( verb TO HAVE GOT, my school, days of the week)
 • Unit 4, part A – telling the time, používání časových předložek IN, AT, ON
 •  tvoří věty se slovesem mít
 • hovoří o svém rozvrhu hodin a o své škole
 • udává časové údaje
 • používá správně předložky
 • poslouchá a čte s porozuměním přiměřené texty a dále s nimi pracuje
Prvouka  ——  
Přírodověda
 •  lidské tělo
 • kůže
 • kostra
 • svalstvo
 • popíše kostru
 • popíše svalstvo
 • vypráví o funkci kůže, kostry, svalů
Vlastivěda
 •  Česká republika
 • pohoří a hory
 • vodstvo
 •  ukáže a popíše hory, pohoří a řeky
Matematika
 •  desetinná čísla
 • porovnávání
 • sčítání a odčítání
 • povrch krychle a kvádru
 •  přečte desetinná čísla
 • porovná, sečte  a odečte desetinná čísla i písemně
Informatika
 • internet
 • přenos informací
 • webová adresa
 • popíše cestu informací na internetu
 • ovládá základní funkce webového prohlížeče
Hudební výchova
 •  Banana – tanec
 • L. Janáček – poslech /říkadla)
 
Výtvarná výchova
 •  kresba a malba
 • výzdoba třídy a chodby
 • velikonoční dekorace
 •  tančí tanec
 • zpívá podle svých možností
Pracovní činnosti
 •  práce s papírem
 • výroba modelu krychle a kvádru
 •  stříhá, pracuje podle zadaného nákresu
 • vyrobí modely
Tělesná výchova
 •  kotoul vzad
 • honičky
 •  cvičí podle svých možností
 • hraje podle pravidel
Ostatní    
Platnost: únor 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  přídavná jména
 • koncovky podst. jm. podle vzorů
 • druhy slov
 •  rozdělí příd. jména do skupin
 • určí pravopis podle vzoru u tvrdých a měkkých příd. jmen
 • určuje druhy slov
Anglický jazyk
 •  Unit 3 My world – part C – The animal pictures
 • part D – My school
 • verb TO HAVE
 •  slovní zásobu k tématu
 • poslouchat a číst  s porozuměním přiměřené texty
 • sestavit svůj týdenní rozvrh, popsat ho i ústně
 • časovat sloveso mít
 • tvořit věty se slovesem mít
Prvouka  —–  
Přírodověda
 •  podnebné pásy
 • lidské tělo – kůže
 • kostra
 •  vypráví o podnebných pásech
 • popíše kůži a kostru
Vlastivěda
 •  Československo po 2. světové válce
 • ČR – vodstvo a povrch
 •  vypráví období po válce
 • popíše hory a řeky ČR
Matematika
 •  desetinná čísla
 • převody jednotek
 •  sčítá, odčítá a porovnává desetinná čísla
 • převádí plošné jednotky
Informatika
 • internet
 • internetový prohlížeč, adresa webové stránky
 • popíše cestu informací od původce po příjemce
 • ovládá základní funkce internetového prohlížeče
 • vysvětlí strukturu adresy webové stránky
Hudební výchova
 •  poslech Rusalka a Vltava
 • Kdyby tady byla…
 • A já su synek
 •  zpívá podle svých schopností
Výtvarná výchova
 •  návrh hřiště
 • mozaika
 •  kreslí na zadané téma
Pracovní činnosti
 •  práce s korálky
 • práce s papírem
 •  práce se šablonou
 • navlékání
Tělesná výchova
 •  hrazda
 • kotouly
 •  hraje podle pravidel
 • cvičí na hrazdě a na žíněnkách
Ostatní    

 

Platnost: leden 2015
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  bě, pě, vě, mě, mně
 • obojetné souhlásky
 • předpony
 •  odůvodní a napíše sova s přeponou s,z
 • odůvodní a napíše  i,y po obojetných souhláskách
 • odůvodní a napíše slova, kde je ě nebo je nebo mně
Anglický jazyk
 •  Unit 3 My world – part A – let´s go shopping , part B – a letter to a penfriend
 • verb TO HAVE
 •  slovní zásobu k tématu
 • nakupovací rozhovor
 • poslouchat a číst  s porozuměním přiměřené texty
 • časovat sloveso mít
 • tvořit věty se slovesem mít
Prvouka  —–  
Přírodověda
 • podnebné pásy, rostliny, živočichové
 •  zařadí živočichy a rostliny do jednotlivých podnebných pásů
Vlastivěda
 •  Národní divadlo
 • 1. světová válka
 • 2. světová válka
 •  vypráví o světových válkách a o stavbě Národního divadla
Matematika
 •  zlomky a ve slovních úlohách
 • průměrná rychlost
 • obvod a obsah čtrverce a obdélníku
 • písemné počítání
 •  počítá slovní úlohy se zloamky
 • vypočítá průměrnou rychlost
 • vypočítá a spráně použije vzorce
 • písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí
Informatika
 • základní pravidla pro psaní textu
 • formátování odstavce
 •  při psaní dodržuje základní typografická pravidla
 • využívá formátování odstavce
Hudební výchova
 •  dělení not do taktů
 • Praotec Abrahám
 • Okoř
 •  přečte noty, rozdělí je do taktů
 • zpívá podle svých schopností
Výtvarná výchova
 •  Tři králové
 • zimní krajina
 •  používá různé výtvarn= techniky
Pracovní činnosti
 •  autíčko
 •  pracuje s papírem
 • vyrobí dárek pro prvňáčky
Tělesná výchova
 •  sedy, lehy
 • kotouly vpřed a vzad
 •  dodržuje pravodla her
 • cvičí podle svých schopností
Ostatní    
 
Platnost: prosinec 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  předložky s a z
 • popis předmětu
 • skupiny slov bě, pě, vě mě, mně
 • čtení přiměřeného textu
 •  odůvodní pravopis
 • popíše hračku nebo nádobí
 • čte z čítanky a pracuje s textem
Anglický jazyk
 •  Revision
 • Christmas activities
 • poslouchá a čte  s porozuměním přiměřené texty a dále s nimi pracuje
 • sestaví interview se známou osobností
 • poznává vánoční zvyky v anglicky mluvících zemích

 

Prvouka  ——-  
Přírodověda
 •  podnebné oblasti Země
 • život v mořích a oceánech
 • tropické a deštné pralesy
 •  vypráví o jednotlivých pásmech a o životě v něm
Vlastivěda
 •  národní obrození
 • J.K.Tyl
 • revoluční ro 1848
 •  vypráví o daném období
 • zařadí významné osoby
 • objasní pojem občanská svoboda
Matematika
 •  zlomky
 • výpočet zlomku z dané jednotky
 • pamětné dělení se zbytkem
 • jednotky obsahu
 • obsah a obvod obdélníku a čtverce
 •  vypočítá část z dané jednotky, převede jednotky
 • dělí pamětně
 • převádí jednotky obsahu
 • vypočítá obsah i obvod
Informatika Práce s textovým editorem
 • nastavení vzhledu stránky
 • formát písma
 • pravidla pro psaní textu
 • nastaví formát, okraje a orientaci stránky
 • změní velikost, druh, styl a barvu písma
 • dodržuje základní pravidla pro psaní textu
Hudební výchova
 •  vánoční písně
 • melodická říkadla
 • stupnice c-dur
 •  žák zpívá podle svých možností
 • určuje názvy not
Výtvarná výchova
 •  vánoční výzdoba třídy- malba
 •  maluje podle svých možností na dané téma
Pracovní činnosti
 •  vánoční výzdoba třídy- dekorační předměty
 •  aktivně se podílí na výzdobě třídy
Tělesná výchova
 •  kotouly vpřed a vzad
 • olympijský víceboj
 • švihadla
 •  nacvičuje  kotouly
 • plnění disciplín
 • nacvičuje různé druhy přeskoků
Ostatní  19.12. vánoční besídka  
Platnost: listopad 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 •  zdvojené souhlásky
 • psaní předpon s-z
 • čtení
 • práce s textem
 • opakování
 •  odůvodní pravopis zdvojených souhlásek
 • odůvodní pravopis předpon
 • čte přiměřený text a pracuje s ním
Anglický jazyk
 • Unit 2 – Revision
 • Unit 3 – part A, B
 •  slovní zásobu k tématu
 • poslouchat a číst  s porozuměním přiměřené texty
 • časovat sloveso být
 • tvořit věty se slovesem být (i otázky a zápor)
 • používat přivl. zájmena
 • sestavit interview
 • časovat sloveso mít
Prvouka  —  
Přírodověda
 •  časová pásma
 • magnetizmus Země
 • zemská přitažlivost
 •  vysvětlí časová pásma  a magnetismus
Vlastivěda
 •  Marie Terezie
 • Josef II.
 • život na venkově v 18. století
 •  vypráví o osobnostech i prostém lidu 18. století
Matematika
 •  jednotky času
 • slovní úlohy
 • písemné i pamětné počítání
 •  převádí jednotky
 • řeší slovní úlohy
 • počítá
Informatika
 • složky
 • vytvoří složku a pojmenuje ji
 • ukládá soubory do určené složky
 • efektivně organizuje informace
Hudební výchova
 •  písně -Tancuj, tancuj Grónská p.
 • J. S. Bach- životopis
 • stupnice c-dur
 •  zpívá podle svých schopností
 • vypráví o skladateli
Výtvarná výchova
 •  podzimní témata
 •  ztvární zadané téma
Pracovní činnosti
 •  šití řetízk. a zadní steh
 •  zhotovení látkového srdíčka
Tělesná výchova
 •  olympijský víceboj
 • míčové hry
 •  plní disciplíny
 • dodržuje pravidla her
Ostatní    

 

Platnost: říjen 2014

 

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • psaní předpon
 • zdvojené souhlásky
 • přípona ský
 • čtení z čítanky
 • práce s textem
 • žák píše a odůvodní pravopis předpon, přípon a zvojených souhlásek
 • zodpoví na otázky uvedené k textu
Anglický jazyk
 • Unit 2, parts B, C, D
 • Revision
 • slovní zásobu k tématu
 • poslouchat a číst  s porozuměním přiměřené texty
 • časovat sloveso být
 • tvořit věty se slovesem být (i otázky a zápor)
 • sestavit a napsat pohled kamarádovi
 • sestavit interview
Prvouka —–  
Přírodověda
 • vesmír
 • sluneční soustava
 • vyjmenuje planety,
 • vypráví o pohybech v sluneční soustavě
Vlastivěda
 • rudolfínské období
 • romantismus
 • doba pobělohorká
 • vypráví o císaři
 • určí znaky romantismu
 • vypráví o zivotě lidí v době pobělohorské
Matematika
 • jednotky délky
 • jednotky hmotnosti
 • úhlopříčky
 • písemné násobení a dělení
 • převádí jednotky
 • určí vlastnosti úhlopříček
 • počítá písemně
Informatika
 • soubory a složky
 • vytvoří a pojmenuje složku
 • pomocí počítačového programu vytvoří soubor, pojmenuje ho a uloží do určené složky
Hudební výchova
 • lidové písně
 • 3/4 takt
 • B. Smetana
 • zpívá písně
 • doplní takt
 • vyjmenuje opery
Výtvarná výchova
 • kresba nádoby podle os
 • tématiká kresba
 • kreslí podle zadaného tématu
Pracovní činnosti
 • šití
 • vyšívání listů
 • navleče jehlu, udělá uzlík a šije
Tělesná výchova
 • šplh na laně
 • míčovéhry
 • dodržuje pravidla her
 • udělá smyčku na laně, popř. vyšplhá
Ostatní Drakiáda  

 

Platnost: září 2014

 

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • opakování učiva
 • čtení s porozuměním
 • odůvodní a napíše text
 • čte a zodpoví otázky k textu
Anglický jazyk
 • opakování učiva z 4. roč.
 • Unit 2, parts A,B, C
 • slovní zásobu k tématu
 • poslouchat a číst  s porozuměním přiměřené texty
 • časovat sloveso být
 • tvořit věty se slovesem být (i otázky a zápor)
Prvouka —–  
Přírodověda
 • názvy druhů
 • dělení živočichů
 • opakování
 • určí přírodniny a lidské výtvory
 • charakterizuje jednotlivé skupiny živočichů
Vlastivěda
 • opakování
 • J. Hus
 • husité
 • charakterizuje husity
 • pracuje na společném projektu
Matematika
 • opakování
 • sčítání a odčítání
 • násobení a dělení
 • numericky počítá
 • vypočítá slovní úlohu
Informatika
 • informace
 • části počítačové sestavy
 • uvedení počítače do provozu
 • vysvětlí pojem informace a souvislost s počítačem
 • popíše části počítačové sestavy, vysvětlí jejich účel
 • přihlásí se do školní počítačové sítě, využívá jednoduché funkce operačního systému
Hudební výchova
 • Maličký námořník
 • opakování B. Smetana
 • zpívá podle svých možností
Výtvarná výchova
 • jdeme do divadla
 • husité
 • výtvarně zpracuje zadané téma
Pracovní činnosti
 • výroba husitského vozu
 • pracuje na společném projektu
Tělesná výchova
 • běh na 60 m
 • míčové hry
 • dodržuje pravidla her
 • cvičí podle svých možností
Ostatní    

 

Platnost: červen 2014

 

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • čtení Boříkovy lapálie
 • čte přiměřený text
 • vyhledává informace v textu
Anglický jazyk
 • popis osoby
 • opakovaní sloves být a mít
 • průběhový čas
 • popisuje osobu písemně i ústně
 • používá průběhový čas
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Matematika    
Informatika    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova Tématická kresba a malba
 • kreslí podle svých možností
Pracovní činnosti Práce na pozemku a na hřišti
 • podílí se na zadané práci
Tělesná výchova    
Ostatní    

 

Platnost: květen 2014

 

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Druhy a skloňování číslovek
 • Základní větné členy
 • Procvičování probraného učiva
 • Tiskopisy
 • Čtení Boříkovy lapálie
 • poznat číslovky a určit jejich druh, správně psát číslovky
 • určit podmět a přísudek
 • vyplnit poštovní poukázku, průvodku a podací lístek
 • čte a pracuje s textem
Anglický jazyk
 • předložky místa
 • popis domu
 • thre is/are
 • popisuje svůj dům a pokoj
 • používá předložky místa a existenční vazbu thee is/are
Prvouka 0  
Přírodověda
 • Člověk – rozmnožování
 • Člověk a technika – síla, páka, nakloněná rovina, kladka
 • seznámí se s pojmy souvisejícími s dospíváním
 • uvědomí si nebezpečí rizik spojených s používáním počítače, ale také jeho výhody
 • vyzkouší si práci s žákovským siloměrem, vysvětlí, kde se uplatní kladka, nakloněná rovina, páka
Vlastivěda
 • Evropa – vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové
 • Stroje 2. pol. 19. stol.
 • Vznik Rakouska Uherska, T. G. Masaryk
 • Pracuje s mapou, charakterizuje vodstvo, podnebí, rostliny a živočichy, hospodářství, obyvatelstvo Evropy
 • Uvede, jakými změnami procházel život lidí ve 2. pol. 19. stol.
 • Seznámí se s se situací v naší zemi na konci 19. stol.
Matematika
 • Sčítání, odčítání a porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Vzdálenost bodů od přímky
 • sčítání a odčítání desetinńých čísel
 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
 • Obsahy složitějších obrazců
 • Vzájemná poloha dvou kružnic
 • sčítat, odčítat a porovnávat zlomky se stejným jmenovatelem
 • měřit pomocí kolmice vzdálenost bodů od přímky a najít příklad v praxi
 • ve slovních úlohách sčítat a odčítat desetinná čísla
 • násobit a dělit desetinná čísla deseti a stem
 • vypočítá obsahy složitějších obrazců
Informatika    
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Bedřich Smetana, opera
 • pozná operu od ostatních hudebních děl, vyjmenuje opery B. Smetany
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…

 

Výtvarná výchova Kresba prožitku Kreslí podle svých možností.
Pracovní činnosti Den matek, práce na hřišti Vyrobí přání, pracuje na úpravě hřiště
Tělesná výchova Olympijský víceboj Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní  
Platnost: duben 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Druhy zájmen
 • Druhy číslovek
 • Dopis
 • čtení a práce s textem
 • pozná zájmena a určí jejich druh
 • pozná číslovky a určí jejich druh
 • rozlišuje dopis osobní a úřední, napíše dopis, správně píše adresu, vyjmenuje části dopisu
 • čte přiměřené texty
 • vyhledává informace v textu
Anglický jazyk
 • Revision 2
 • příslovce ALWAYS, OFTEN, SOMETIMES, EVERY DAY, NEVER
 • unit 5 Places, our house , our town
 • vazba there is/ there are
 • časuje slovesa v přítomném čase prostém, tvoří i otázky a zápor
 • zvládne novou slovní zásobu k tématu My house/ town

popisuje místa s použitím vazby there is / are

Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Člověk – soustava vylučovací, celistvost lidského organismu, naše tělo a zdraví, kouření, drogy, alkohol
 • Vyjmenuje jednotlivé části soustav a jednoduše vysvětlí, k čemu slouží, uvědomí si důležitost pravidelného denního režimu a zásady bezpečnosti a zdravého života, uvědomí si škodlivost kouření, drog a alkoholu
Vlastivěda
 • Evropa – jeden ze světadílů, povrch, vodstvo
 • Rok 1848
 • Stroje 2. pol. 19. stol.
 • Pracuje s mapou, charakterizuje povrch, vodstvo Evropy
 • Přiblíží situaci kolem roku 1848
 • Uvede, jakými změnami procházel život lidí ve 2. pol. 19. stol.
Matematika
 • Desetinná čísla
 • Úhel
 • Aritmetický průměr
 • Osově souměrné útvary
 • Čte, zapisuje, porovnává, sčítá, odčítá a zaokrouhluje desetinná čísla
 • probrané učivo používá při řešení slovních úloh
 • porovnává úhly, vysvětlí, co je osa úhlu
 • pozná osově souměrný útvar, dokreslí útvar podle osy souměrnosti
Informatika    
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Bedřich Smetana
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
 • Seznámí se s životem Bedřicha Smetany a jeho nejznámějšími skladbami
Výtvarná výchova Jaro – Velikonoce Kresba a malba, koláž
Pracovní činnosti Velikonoční dekorace dekorace – ubrouskový zajíček
Tělesná výchova
 • Míčové a běžecké hry
 • Skok do dálky, běh na 60 m, hod granátem
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    

 

Platnost: březen 2014

 

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Přídavná jména – druhy – tvrdá, měkká, přivlastňovací, skloňování, psaní i/y
 • čtení apráce s textem
 • Jak se správně učit
 • Určí druhy přídavných jmen, píše správně i/y
 • čte přiměřený text
 • zpracuje odpovědi k textu
 • ví, co je potřeba k učení
Anglický jazyk
 • – from Monday to Friday – daily routines
 • present simple, affirmative
 • popíše své každodenní činnosti
 • časuje slovesa v přítomném čase prostém
 • tvoří věty v přítomném čase prostém, vypráví o svém dnu
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Člověk – soustava nervová, trávicí, dýchání, krevní oběh
 • Vyjmenuje jednotlivé části soustav a jednoduše vysvětlí, k čemu slouží
Vlastivěda
 • Sousední státy ČR – Polsko, Německo, Rakousko
 • Na cestě k pokroku
 • Národní obrození
 • Pomocí mapy řekne základní informace o Plsku a Německu
 • seznámí se s českými vynálezci 2. pol. 18. stol. a s prvními stroji
 • seznámí se s dobou národního obrození
Matematika
 • Desetinná čísla
 • slovní úlohy
 • Povrch krychle a kvádru
 • Čte, zapisuje, porovnává, sčítá, odčítá a zaokrouhluje desetinná čísla
 • probrané učivo používá při řešení slovních úloh
 • pochopit vzoreček pro výpočet povrchu  krychle a kvádru, vypočítat
Informatika    
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Nácvik hudebního vystoupení pro rodiče
 • Joseph Haydn a legrace v hudbě
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • soutěž Příroda kolem nás
 • fašank
 • kreslí na zadané téma
 • prožitková malba
Pracovní činnosti
 • práce s papírem
 • vyrobí šablonu, pracuje sní a dotvoří výrobek
Tělesná výchova
 • Překážková dráha, míčové hry, posilovací cviky, šplh na tyči, střelba na koš
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní 16. 3. 2014 – vystoupení pro rodiče  
Platnost: únor 2014
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Tvarosloví – slovní druhy
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor
 • V přiměřeně těžkém textu určí slovní druhy, vysvětlí, jak poznám, o který slovní druh jde.
 • Určuje mluvnické kategorie u podstatných jmen, píše správně i/y na konci podst. jmen
Anglický jazyk
 • přítomný čas prostý
 • tvorba otázky
 • záporné věty
 • opakování časových údajů
 • tvoří věty v přítomném čase
 • vypráví svůj denní program
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Člověk – lidská důstojnost, části lidského těla, kostra, kůže, zuby, svaly
 • Seznamuje se se základními informacemi o lidském těle
 • Popíše obrázky
Vlastivěda
 • Evropa
 • Evropská unie
 • Sousední státy ČR – Slovensko
 • Život na vesnici
 • Manufaktury a první stroje
 • Seznamuje s es mapou Evropy
 • Seznámí se s pojmem EU a jednoduše vysvětlí, co má za úkol
 • Pomocí mapy řekne základní údaje o Slovensku
 • Srovná život na vesnici v 18. stol. a v současnosti
Matematika
 • Numerace do miliardy
 • Plán bytu – počítání rozlohy
 • Procvičování učiva
 • Trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný
 • Osa úsečky
 • Porovnává, čte a zapisuje čísla do miliardy
 • V praktických úlohách používá probrané učivo
 • Narýsuje pravoúhlý, rovnoramenný trojúhelník, vysvětlí pojmy
 • Narýsuje osu úsečky
Informatika    
Hudební výchova
 • Valčík, taktování
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Nácvik hudebního vystoupení pro rodiče
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
Tělesná výchova
 • Běžecké a míčové hry
 • Žebřiny
 • Lavičky
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    

 

Platnost: leden 2014

 

PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk  
 • Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách
 • Opakování a procvičování učiva

 

 • čtení a práce s textem
 • čte přiměřené texty a vyhledává informace v textu
Anglický jazyk
 • unit 3
 • my school
 • have to
 • dny v týdnu
 • slovní zásobu k tématu
 • číst a poslouchat s porozuměním texty k tématu
 • sestavit svůj rozvrh hodin
 • říct, které předměty má a které jsou oblíbené
 • test unit 3
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Rozmanitost podmínek života na Zemi
 • Člověk
 • Vysvětlí rozmanitost podmínek života na Zemi, ukáže na mapce světa podnebné pásy a popíše krajinu, faunu a floru
 • Popíše základní podmínky života člověka, zařazení člověka, chování člověka
Vlastivěda
 • Praha – hlavní město ČR
 • ČR – součást společenstva vyspělých států
 • Osvícenství
 • Vyznačuje v plánu města Prahy památky a cestu podle popisu
 • Vysvětlí, co je EU, NATO, OSN, UNESCO, UNICEF
 • Vysvětlí pojem osvícenství, vysvětlí, v čem spočívaly reformy marie Terezie a Josefa II.
Matematika
 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Jednotky obsahu
 • Průměrná rychlost
 • Opakování a procvičování učiva
 • Písemné dělí jednodušší příklady
 • Používá jednotky obsahu při výpočtu obsahů čtverce a obdélníka
 • Počítá slovní úlohy s pojmem průměrná rychlost
 • V praktických úlohách používá probrané učivo
Informatika    
Hudební výchova
 • Metronom
 • L. van Beethoven – Symfonie č. 8
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Nácvik hudebního vystoupení pro rodiče
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Kresba a malba
 • maluje podle svých schopností
Pracovní činnosti Práce s papírem a drobným materiálem
 • vytváří prostorové dekorace
Tělesná výchova
 • Překážková dráha
 • Kotou vpřed a vzad, přeskok přes kozu
 • míčové a běžecké hry
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla

 

Ostatní    
Platnost: prosinec 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Předpony s-, z-, předložky s, z
 • Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
 • Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách
 • Popis pracovního postupu
 • čtení z čítanky
 • práce s textem
 • rozlišovat a psát správně předpony a předložky s / z
 • psát správně skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
 • Používat správně psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách
 • Popsat vlastními slovy pracovní postup při výrobě vánoční hvězdy, kterou jsme vyrobili, poskládat
 • čte přiměřené texty
 • vyhledá otázky k textu
Anglický jazyk
 • sloveso have got
 • tvorba otázky
 • zápor
 • Christmas
 • tvoří otázku a zápornou větu s have got
 • poznává vánoční zvyky v angl. mluvících zemích
Prvouka 0  
Přírodověda
 • Rozmanitost podmínek života na Zemi
 • Vysvětlí rozmanitost podmínek života na Zemi, ukáže na mapce světa podnebné pásy a popíše krajinu, faunu a floru
Vlastivěda
 • Praha – hlavní město ČR
 • Ve školních lavicích (17. – poč. 18. stol.)
 • Doba baroka
 • Seznámí se s  vybranými památkami Prahy a stručnou historií města
 • Popíše školu v barokní době

 

Matematika
 • Opakování a procvičování učiva
 • Tělesa, prostorová představivost
 • Pamětné dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • V praktických úlohách používá probrané učivo
 • Pojmenuje tělesa, nakreslí pohled zepředu, zboku, shora

 

Informatika    
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv vánočních písní a koled
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova
 • Vánoce
 • kreslí obrázky s vánoční tematikou
Pracovní činnosti
 • Vánoce
 • výroba dekoračních předmětů-věnec, anděl
Tělesná výchova
 • Běžecké a míčové hry
 • Skákání přes švihadlo, šplh na tyči
 • míčové přihrávky
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní 19. 12. exkurze – Planetárium Brno
Platnost: listopad 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Tvoření slov
 • Zdvojené souhlásky
 • Předpony s-, z-, předložky s,
 • Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
 • Reprodukce textu
 • poznat a vyznačit stavbu slova
 • vysvětlit z jakého slova vzniklo slovo odvozené a odůvodnit zdvojené souhlásky
 • rozlišovat a psát správně předpony a předložky s / z
 • psát správně skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
 • vytvořit z textu osnovu, podle osnovy text reprodukovat
Anglický jazyk sloveso have tokrátké tvary, otázka, záporMy school
Time
časovat sloveso míttvořit otázku se slovesem mítsestavit svůj rozvrh hodin
říci časový údaj
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Čas a denní doby
 • Země jako magnet
 • Zemská přitažlivost
 • Vzdušný obal Země
 • Roční období
 • Seznámí se s pojmy poledník, zemská přitažlivost, popíše složení vzduchu
 • Vysvětlí důvody střídání ročních období
Vlastivěda
 • ČR – demokratický stát
 • Praha – hlavní město ČR
 • Doba pobělohorská
 • Život na zámku, ve městě
 • Život v barokní době
 • Pracuje s pojmy poloha, rozloha, obyatelstvo, povrch, vodstvo, podnebí, průmysl
 • seznámí se s historií města, orientuje se na plánu města, …
 • Seznámí se se základními údaji o době pobělohorské, popíše život lidí ve městě, na zámku, život poddaných
Matematika
 • Obvody obrazců
 • Římské číslice
 • Zlomky
 • Souřadnice bodů
 • Kružnice a kruh
 • V praktických úlohách používá obvody obrazců a zlomky
 • Seznámí se s římskými číslicemi a zapisuje a čte jednoduché příklady
 • Orientuje se podle souřadnic bodů
 • Vysvětlí pojmy: kružnice se dotýkají v 1 bodě
Informatika    
Hudební výchova
 • Noty c1 – c2
 • Rytmické hry
 • Zpěv písní
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Kombinované techniky Kreslí a maluje podle svých schopností
Pracovní činnosti Adventní věnec Vyrábí adventní dekorace
Tělesná výchova
 • Běžecké a míčové hry
 • Přeskok přes kozu
 • Šplh na tyči
 • Psychomotorické hry
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní
 • 11. 11. – návštěva knihovny – pravěké putování s E. Štorchem
 • 14. 11. – vánoční fotografování s Photodienstem
 • 18 . 11. – představení divadla The Bear
 • 18. a 25. 11. – rodičovské informační schůzky
 • 20. 11. – program o.s. Střed „Na tenkém ledě“
 • 26. 11. – výchovný koncert
 • 29. 11. – adventní dílna pro rodiče a děti
 
Platnost: říjen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Slovo a jeho stavba, tvoření slov
 • Odvozování slov příponami a předponami
 • Koncovky
 • Vypravování
 • čtení z čítany  + práce s textem
 • Ve slovech poznává kořen, předpony, příponovou část
 • Pozná slovotvorný základ odvozených slov
 • Najde koncovnu
 • Vypravuje podle obrázkové osnovy, rozlišuje úvod, stať a závěr, orientuje se v odstavcích
 • Žák čte přiměřené texty a odpoví na otázky k textu
Anglický jazyk
 • Unit 3 My world
 • letter to a penfriend
 • slov. to have got
 • The animal pictures
 • slovní zásobu k lekcím
 • poslouchat a číst  s porozuměním přiměřené texty
 • časovat sloveso mít
 • tvořit věty se slovesem mít (i otázky a zápor)
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Vesmír planety –  sluneční soustavy, hvězdy, Slunce, Měsíc
 • Vyjmenuje planety sluneční soustavy, seznámí se se základními informaceni o hvězdách, vysvětlí fáze Měsíce
Vlastivěda
 • Jihomoravský kraj
 • České země po husitských válkách
 • První Habsburkové na českém trůně
 • Doba pobělohorská
 • zná základní informace o Jihomoravském kraji: povrch, vodstvo, průmysl, podnebí, památky, chráněná území
 • seznámí se se základními informacemi z historie naší země po husitských válkách
 • vyjmenuje typické znaky renesančních staveb
 • seznámí se s dobou po „Bílé Hoře“
Matematika
 • Vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníka
 • vlastnosti násobení
 • úhly, pravoúhlý trojúhelník
 • násobení trojciferným činitelem
 • vysvětlí vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníka
 • seznámí se s vlastností násobení (a+b).c=a.c+b.c a využije ve slovních úlohách
 • vysvětlí pojmy rameno úhlu, vrchol úhlu, úhel přímý, pravý, odvěsny, přepony v p. trojúhelníku
 • násobí trojciferným činitelem
Informatika    
Hudební výchova
 • rytmické a melodické hry
 • zpěv písní
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Podzim Kreslí podle svých možností.
Pracovní činnosti Podzimní dekorace Vyrábí dekorace z přírodnin.
Tělesná výchova
 • Kotoul vpřed a vzad, překážková dráha, míčové hry, běžecké hry, míčové přihrávky, žebřiny
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní Sběr papíru  
Platnost: září 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Opakování učiva IV. ročníku
 • Vypravování, osnova, roprodukce textu
 • Čítanka pro 5. ročník
 • Používá vědomosti a dovednosti ze IV. ročníku (význam slov, psaní i/y, slovní druhy, velká písmena, spodoba,…)
 • Orientuje se v textu, vymyslí nadpis, sestaví osnovu vypravování, vypravuje příhodu z prázdnin
 • Odpoví na otázky k textu
Anglický jazyk    
Prvouka 0 0
Přírodověda
 • Opakování učiva IV. ročníku
 • Třídění organismů
 • Používá vědomosti a dovednosti ze IV. ročníku (pojmenovává rostliny, živočichy, houby, zařazuje je do společenstev,…)
 • Třídí organismy do systému
Vlastivěda
 • Opakování učiva ze IV.ročníku
 • Česká republika, Praha – hlavní město, kraj, v němž žijeme,…)
Matematika
 • Opakování učiva IV. ročníku
 • Používá vědomosti a dovednosti ze IV. ročníku (sčítá, odčítá, násobí, dělí v oboru do milionu, zaokrouhluje, řeší slovní úlohy, poznává a pojmenuje tělesa a rovinné g. útvary, jednotky délky,…)
Informatika    
Hudební výchova
 • Opakování učiva ze IV. ročníku
 • Provádí hudebně pohybové činnosti, zpívá písně, zvládá rytmické činnosti,…
Výtvarná výchova Výzdoba třídy Aktivně se podílí na výrobě dekorací.
Pracovní činnosti Práce na školním pozemku Pracuje podle svých schopností
Tělesná výchova
 • Míčové a běžecké hry, skok do dálky s rozběhem, běh na 60 a 100 m
 • Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení, učí se přijmout prohru, respektuje stanovená pravidla
Ostatní    
Platnost: červen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Práce s textem, dokončení zápisů do čtenářských deníků
 • souvětí,podmět nevyjádřený,několikanásobný
 • souhrnné opakování,závěrečná písemná práce
 • Odpovídat na otázky z textu, doplnit plánek podle textu
 • určuje počet vět v souvětí,graficky vyjádří
Anglický jazyk
 • Unit 5  – Places ( our house, our village)
 • sloveso CAN/CAN´T
 • vazba THERE IS/THERE ARE
 • předložky místa
 • Family life
 • present continuous
 • při popisu domu a města používá vazbu THERE IS/THERE ARE, danou slovní zásobu a předložky místa
 • tvoří věty se slovesem CAN/CANT´T
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
 • chápe použití průběhového času
 • tvoří věty v průběhovém čase
Prvouka    
Přírodověda
 • jednoduché stroje-páka,kladka,kladkostroj,rozvoj techniky
 • poznává v praxi využití strojů a jejich nezbytnost v životě
Vlastivěda
 • státy Evropy-ostrovní,st.bývalého Sov.svazu a bývalé Jugoslávie
 • závěrečné písemné opakování
 • pracuje s mapou,správně určuje polohu jednotlivých zemí
Matematika
 • početní úkony se zlomky
 • souhrnné opakování
 • závěreč.písemná práce
 • provádí sčítání,odčítání,násobení,dělení deset.čísel
Informatika    
Hudební výchova
 • rytmická cvičení, hra na jednoduché rytmické nástroje
 • zpěv jednoduchých kánonů
 • Podle svých schopností zpívá, hraje na tělo a rytmické nástroje, rozeznává 2/4 a 3/4 rytmus
 • Zpívá sborově jednoduché kánony
Výtvarná výchova
 • kresba ornamentů -tuš
 • kresba postavy podle střed.osy
 • dle vlastní fantazie vytváří ornamenty -džbán
 • kreslí správně proporce lids.postavy
Pracovní činnosti
 • vyšívání křížkovým stehem-dívky
 • práce na školním pozemku-hoši
 • vyšívá svůj monogram
 • okopává zasetou zeleninu
Tělesná výchova
 • skok daleký-dívky
 • skok daleký,vrh koulí-hoši
 • plní atletické disciplíny
Ostatní
 • 13.14.6.-školní výlet na přehradu v Dunajovicích
 
Platnost: květen 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • slovesa-způsob oznamovací,rozkazovací,podmiňovací
 • časuje slovesa,určuje osobu,číslo,čas a způsob děje
Anglický jazyk
 • Revision 2
 • Unit 5  – Places ( our house, our village)
 • sloveso CAN/CAN´T
 • vazba THERE IS/THERE ARE
 • předložky místa
 • vyhledá a zpracuje informace o zvolené populární osobnosti
 • při popisu domu a města používá vazbu THERE IS/THERE ARE, danou slovní zásobu a předložky místa
 • tvoří věty se slovesem CAN
 • čte a poslouchá s porozuměním přiměřené texty, s texty dále pracuje
Prvouka    
Přírodověda
 • soustava távicí,oběhová,oko,ucho
 • poznává jednotlivé části a jejich funkce
Vlastivěda
 • státy v Evropě- naši sousedé,západní,severní a jižní Evropa
 • pracuje s mapou
Matematika
 • převody jednotek
 • převod zlomků na desetinná čísla
 • převádí jednotky délky,času a hmotnosti
Informatika
 • e-mailová komunikace
 • dodržuje pravidla elektronické komunikace
 • vytvoří zprávu, odešle ji
 • odpoví na zprávy
 • přeposílá zprávy
Hudební výchova
 • Hudební nástroje
 • Přiřazovat hudební nástroje do skupin, poznávat hud. nástroje
Výtvarná výchova
 • motivy květin voskovou technokou
 • vyškrabuje do voskového podkladu,doplňuje tuší
Pracovní činnosti
 • dárek pro maminku-dívky
 • práce na školním pozemku-chlapci
 • šije z plsti
 • seje na šk. pozemku
Tělesná výchova
 • běh-60m,100m-dívky
 • běh-60m,100m,800m-chlapci
 • využije nízký a volný start
Ostatní    
Platnost: duben 2013
PŘEDMĚT UČIVO CO BY MĚL ŽÁK ZVLÁDNOUT?
Český jazyk
 • Čtení s porozuměním, práce s textem
 • opakování podst.jmen-rod,skloňování
 • Písemně odpovědět na úkoly z přečteného textu
 • určí ve větě podst.jm.,jeho rod,vzor a pád
Anglický jazyk
 • part D   Millie and the time machine
 • present simple questions and negatives
 • Revision 2
 • příslovce ALWAYS, OFTEN, SOMETIMES, EVERY DAY, NEVER
 • text Times – pg.77
 • časuje slovesa v přítomném čase prostém
 • tvoří otázky, odpovídá
 • tvoří věty v záporu
 • vypráví o svém dnu, tvoří věty v přítomném čase prostém, ptá se na volnočasové aktivity a koníčky
 • čte a poslouchá s porozuměním  text na str. 77, s textem dále pracuje
 • vyhledá a zpracuje informace o zvolené populární osobnosti
Prvouka    
Přírodověda
 • části lidského těla,rozlišnosti mužské a ženské postavy
 • pojmenuje jednotlivé části lidského těla
Vlastivěda
 • měsíční rozpočet rodiny
 • hospodaří s penězi,zjišťuje jednotlivé výdaje domácnosti
Matematika
 • dělení dvojciferným dělitelem
 • dodržuje správný postup při dělení
Informatika
 • elektronická komunikace – e-mail
 • pojmenuje a vysvětlí rozdíly mezi druhy elektronické komunikace
 • porovná elektronickou poštu s klasickou
 • pod vedením vyučujícího vytvoří e-mailovou schránku
Hudební výchova
 • Hudební nástroje
 • Halsová cvičení a zpěv písní
 • Pojmenuje a třídí hudební nástroje, vysvětlí duo, trio, kvarteto, kvinteto
 • Podle svých schopností provádí hlasová a dechová cvičení, zpívá známé písně s doprovodem
Výtvarná výchova
 • jarní strom-tuž,voskový pastel,barevný papír
 • kreslí tuší do vlhkého podkladu,barevně ztvárňuje plochu vosk.pastely,doplňuje papírovými květy
Pracovní činnosti
 • pletení
 • panáček z dřevěných tvarů
 • plete hladce,obrace
 • lepí dřevěné části do tvaru panáčka
Tělesná v
logolink