Pomůžeme vám

 • V případě, že potřebujete pomoc či radu, která se týká výchovy a vzdělávání Vašich dětí, můžete kontaktovat konkrétní vyučující e-mailem, popřípadě telefonicky na čísle 515 339 120.

E-mailové adresy pracovníků jsou tvořeny podle tohoto klíče:  jmeno.prijmeni@zsvisnove.eu

Speciálně pedagogická péče – speciální pedagog – PhDr. Renata Šafrová – rasta@c-box.cz, konzultační hodiny: pondělí: 7:15 – 8:15. Konzultace mimo nabízený termín si můžete dohodnout e-mailem či telefonicky na 515 339 120.

 • V této oblasti nabízíme:
 • konzultační hodiny se zákonnými zástupci žáků se SVP, metodická pomoc
 • konzultační hodiny se žáky se SVP v případě obtíží
 • orientační diagnostickou činnost
 • doporučení k odbornému vyšetření v PPP
 • participaci na vytvoření IVP
 • skupiny individuální podpory
 • reedukační péči
 • zajištění didaktických materiálů, v případě nutnosti kompenzačních

Logopedická péče – logopedický asistent – Mgr. Jana Vališová – janavalisova@volny.cz, konzultační hodiny: úterý 9.30 – 10.00, pátek 8.30 – 9.00. Konzultace mimo nabízený termín si můžete dohodnout e-mailem či telefonicky na 515 339 120.

 • V této oblasti nabízíme:
 • pomoc a správné vedení žáků při logopedických cvičeních (rozvoj motoriky mluvidel, identifikaci hlásky, fixaci, automatizaci správné výslovnosti)
 • individuální přístup ke každému dítěti dle dosaženého stupně výslovnosti jednotlivých hlásek
 • rozvoj komunikačních schopností ve všech rovinách
 • konzultace pro rodiče

Výchovné poradenství pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – PhDr. Renata Šafrová – rasta@c-box.cz, konzultační hodiny: pondělí: 7:15 – 8:15. Konzultace mimo nabízený termín si můžete dohodnout e-mailem či telefonicky na 515 339 120.

Výchovné poradenství pro oblast kariérového poradenství (volba povolání) – Mgr. Miroslav Mach – miroslav.mach@zsvisnove.eu, konzultační hodiny: pondělí 13:45 – 14:30, středa 13:00 – 13:30. Konzultace mimo nabízené termíny si můžete dohodnout e-mailem či telefonicky na 515 339 120.

 • V této oblasti nabízíme:
 • poradenství v oblasti volby povolání pro rodiče a žáky
 • informace o studijních možnostech žáků
 • pomoc při vyplňování a odesílání přihlášek ke studiu
 • poradenství k průběhu přijímacího řízení
 • individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů

Prevence rizikového chování – metodik prevence – Mgr. Marcela Jelínková, marcela.jel72@seznam.cz, konzultační hodiny: úterý 11-15 h. Konzultace mimo nabízený termín si můžete dohodnout e-mailem či telefonicky na čísle 515339120.

 • V této oblasti nabízíme:
 • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem a projevy sociálně patologického chování a též jejich zákonným zástupcům
 • informace o problematice sociálně patologických jevů
 • informace o nabídkách preventivních programů a jejich zajišťování

 

V případě, že se potřebujete poradit s odborníky v oblasti pedagogiky, psychologie, logopedie…, pomůžeme Vám vybrat z nabídky našich externích spolupracovníků a spolupracujících institucí a v případě zájmu Vám schůzku s odborníky domluvíme. Stačí nás kontaktovat na tel.: 515 339 120 nebo e-mailem na zs.visnove@zn.orgman.cz.

Přímé kontakty:

Pedagogicko – psychologická poradna Znojmo, Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo, tel.: 515 26 00 77, e-mail: ppp@zn.orgman.cz

Speciálně pedagogické centrum, Brno, Ibsenova 1 638 00 Brno, tel.: 548 220 231, e-mail: dolezelova@ibsenka.cz

Úřad práce Znojmo, Oddělení speciálního poradenství, náměstí Svobody 2889/8, 670 30 Znojmo, tel.: 950 176 491, e-mail:  jana.perglerova@zn.mpsv.cz

Středisko výchovné péče STŘED, Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice, tel: 568 843 732, email: stredisko@stred.info
Centrum prevence a pomoci STŘED, Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice, tel.: 568 843 732, e-mail: sdruzeni@stred.info
Linka důvěry STŘED, tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11, e-mail: linkaduvery@stred.info

 

logolink